Thông tư số 143/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
38
lượt xem
3
download

Thông tư số 143/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 143/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo cho xuất, cấp hàng dự trữ quốc gia để cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 143/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 143/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 15 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N L P D TOÁN, QU N LÝ VÀ S D NG KINH PHÍ MB O CHO XU T, C P HÀNG D TR QU C GIA C U TR , H TR VÀ VI N TR Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 196/2004/N -CP ngày 02/12/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Pháp l nh D tr qu c gia; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n l p d toán, qu n lý và s d ng kinh phí m b o cho xu t c p hàng d tr qu c gia c u tr , h tr và vi n tr như sau: i u 1. Ph m vi i u ch nh Thông tư này hư ng d n v l p d toán, qu n lý và s d ng ngu n kinh phí t ngân sách Nhà nư c chi cho công tác xu t, c p hàng d tr qu c gia theo Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ho c theo y quy n c a Th tư ng Chính ph c u tr , h tr , vi n tr và các nhi m v t xu t, b c thi t khác c a Nhà nư c (sau ây g i t t là xu t c p hàng c u tr ). i u 2. i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân ư c c p có thNm quy n giao nhi m v xu t, c p hàng c u tr t ngu n d tr qu c gia có s d ng ti n t ngân sách Nhà nư c ph c v xu t c p hàng c u tr . Các trư ng h p xu t c p hàng c u tr không s d ng ti n t ngân sách Nhà nư c thì áp d ng theo m c chi do nhà tài tr quy nh ho c áp d ng theo m c chi ư c th ng nh t gi a nhà tài tr , B Tài chính và ơn v th c hi n xu t hàng. Trư ng h p chưa tho thu n ư c m c chi thì áp d ng theo quy nh t i Thông tư này. i u 3. Phương th c và a i m giao, nh n hàng c u tr 3.1. Xu t c p hàng c u tr ư c giao trên phương ti n ngư i nh n t i c a kho d tr ho c giao trên phương ti n bên giao t i trung tâm t nh ho c huy n, th c a a phương nơi ư c nh n hàng (tr trư ng h p có quy nh khác c a Th tư ng Chính ph ho c
  2. c a B trư ng B Tài chính ho c c a Ch t ch UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương). 3.2. a phương, ơn v nh n hàng c u tr có trách nhi m b trí phương ti n, nhân l c b c d nh n hàng c u tr t i a i m giao hàng ư c quy nh t i kho n 3.1 nêu trên. i u 4. Ngu n kinh phí Kinh phí m b o cho vi c xu t c p hàng c u tr ư c b trí trong d toán ngân sách hàng năm c a các B , ngành qu n lý hàng d tr qu c gia. Trư ng h p chưa ư c b trí ho c d toán ã giao còn thi u thì B , ngành tr c ti p qu n lý hàng d tr qu c gia có văn b n ngh B Tài chính xem xét, quy t nh theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh theo quy nh hi n hành. i u 5. N i dung chi 5.1. Chi phí xu t hàng t i c a kho d tr , bao g m: - Chi phí ph c v cho công tác tri n khai th c hi n; - Chi ki m tra danh m c, quy cách, s lư ng, ch t lư ng hàng hóa; h sơ, tài li u có liên quan; - Chi óng gói, h kiêu, b c x p qua cân, b c giao lên phương ti n, chi phí thuê phương ti n b c d (n u có); - Chi l p t, n th máy t i ch , hư ng d n s d ng; - Chi phí công tác phí, làm êm, thêm gi ; thông tin liên l c...; - Chi mua s m, s a ch a, duy tu, b o dư ng các trang thi t b , d ng c dùng trong quá trình xu t c p hàng c u tr ; - Chi phí in n tài li u, văn phòng phNm; - Chi phí khác có liên quan n xu t hàng t i c a kho d tr . 5.2. Chi phí ch o, giao nh n, bao g m: - Chi h i ngh tri n khai; h i ngh sơ k t, t ng k t th c hi n nhi m v (n u có); - Chi phí i l i ph c v cho công tác ký k t h p ng, giao nh n, thanh quy t toán h p ng giao nh n; - Chi các ho t ng thông tin tuyên truy n trên các phương ti n thông tin i chúng; 5.3. Chi phí v n chuy n (n u có), bao g m: - Chi phí v n chuy n;
  3. - Phí c u ư ng; - Chi phí ch ng bu c, áp t i, hao h t; - Chi phí b o hi m hàng hóa trong quá trình v n chuy n; - Phí ch i c a phương ti n (n u có). 5.4. Chi cho oàn công tác ra nư c ngoài th c hi n nhi m v xu t c p hàng d tr qu c gia vi n tr do c p có thNm quy n quy t nh (n u có). 5.5. Chi phí mua bao bì m i óng gói ho c thay th và d phòng bao bì rách v , in market, sang bao, x p kiêu ch xu t (n u có). 5.6. Chi cho các ho t ng khác có liên quan tr c ti p n công tác xu t c p hàng c u tr như: phí chuy n t i, phí b c x p sang phương ti n (n u có). i u 6. M c chi 6.1. V nguyên t c: a) i v i nh ng kho n chi ã có quy nh m c chi thì th c hi n theo ch quy nh hi n hành, c th như sau: - Chi h i ngh tri n khai nhi m v , sơ k t, t ng k t; công tác phí: Th c hi n theo quy nh c a B Tài chính v ch công tác phí, ch chi t ch c các cu c h i ngh i v i các cơ quan Nhà nư c và ơn v s nghi p công l p. - Chi làm êm, làm thêm gi : Th c hi n theo quy nh t i Thông tư Liên t ch s 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/01/2005 c a B N i v - B Tài chính hư ng d n th c hi n ch tr lương làm vi c vào ban êm, làm thêm gi i v i cán b , công ch c, viên ch c. Trư ng h p ph i huy ng cán b , công ch c làm vi c c ngày th b y và ngày ch nh t thì th c hi n theo quy nh t i công văn s 5341/BTC-HCSN ngày 12/5/2008 c a B Tài chính hư ng d n ch tr lương làm vi c vào ngày th b y. b) i v i nh ng kho n chi chưa có nh m c chi thì th c hi n theo h p ng th c t tho thu n v i ngư i nh n khoán phù h p v i giá th trư ng a phương t i th i i m xu t hàng. Th trư ng ơn v ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v quy t nh c a mình v m c chi này. 6.2. Chi phí xu t hàng t i c a kho d tr : i v i m t hàng lương th c th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 2908/Q - DTQG ngày 25/9/2003 c a B trư ng B Tài chính v vi c hư ng d n s d ng phí mua, bán lương th c d tr qu c gia. Các m t hàng còn l i th c hi n theo nh m c ơn giá c a các B , ngành có công vi c tương t ho c theo quy nh t i i m b, kho n 6.1 nêu trên.
  4. 6.3. Chi phí v n chuy n (n u có): m c chi theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c ho c theo ơn giá cư c v n chuy n c a a phương nơi xu t hàng. Trư ng h p a phương nơi xu t hàng chưa ban hành ơn giá cư c v n chuy n thì các ơn v d tr tham kh o giá cư c v n chuy n và các chi phí v n chuy n trên th trư ng t i a phương và báo giá cư c v n chuy n c a ít nh t năm (05) ơn v v n t i khác nhau ho c tham kh o giá cư c v n chuy n ã ban hành c a a phương lân c n nơi xu t hàng ho c k t qu thNm nh chi phí v n chuy n c a các ơn v có ch c năng thNm nh giá làm căn c xác nh ơn giá cư c v n chuy n cho phù h p. 6.4. Chi cho oàn công tác ra nư c ngoài: N i dung và m c chi th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 c a B Tài chính quy nh ch công tác phí cho cán b , công ch c nhà nư c i công tác ng n h n nư c ngoài do ngân sách Nhà nư c m b o kinh phí. 6.5. Chi phí ch o, giao nh n; chi phí mua bao bì m i thay th và d phòng bao bì rách v , in market, sang bao, x p kiêu ch xu t; chi phí sang chai, óng gói nh ; hao h t trong quá trình óng gói (n u có) và chi cho các ho t ng khác có liên quan tr c ti p n công tác xu t c p hàng c u tr th c hi n theo i m b, kho n 6.1 nêu trên. i v i m t s trư ng h p có chi phí s n xu t chung thì th c hi n vi c phân b theo quy nh c a ch k toán hi n hành. i u 7. L a ch n ơn v ký h p ng v n chuy n, cung c p bao bì óng gói 7.1. Trư ng h p i tư ng ư c nh n hàng c u tr có văn b n yêu c u nh n hàng sau 02 tháng k t ngày có quy t nh xu t c p hàng c u tr thì các ơn v d tr th c hi n nhi m v ph i t ch c u th u r ng rãi ho c chào hàng c nh tranh l a ch n ơn v v n chuy n và ơn v cung c p bao bì óng gói theo qui nh c a Lu t u th u. 7.2. Các trư ng h p còn l i: th trư ng các ơn v d tr tr c ti p th c hi n nhi m v ư c quy t nh ch nh tr c ti p ơn v v n chuy n, ơn v cung c p bao bì óng gói; quy t nh giá cư c v n chuy n, giá mua bao bì và ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v quy t nh c a mình. Vi c ch nh tr c ti p ơn v v n chuy n, ơn v cung c p bao bì óng gói và quy t nh giá cư c v n chuy n, giá mua bao bì ph i b o m theo úng qui nh hi n hành; m b o ti t ki m chi; phù h p v i giá c th trư ng, phù h p v i nhi m v ư c giao. i u 8. L p d toán, qu n lý và quy t toán Vi c l p d toán, qu n lý, c p phát, thanh toán và quy t toán kinh phí th c hi n theo các quy nh t i Thông tư s 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Thông tư s 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003, s 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c Nhà nư c; Thông tư s 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 196/2004/N -CP ngày 02/12/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh d tr qu c gia và các văn b n
  5. hư ng d n hi n hành khác có liên quan. Thông tư này hư ng d n thêm m t s i m cho phù h p, như sau: Căn c vào Quy t nh giao nhi m v xu t c p hàng d tr qu c gia c u tr c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, ơn v d tr th c hi n nhi m v xu t c p hàng c u tr ti n hành l p d toán kinh phí c u tr (k c trư ng h p d toán ã giao nhưng còn thi u). Các ơn v d tr tr c thu c các B , ngành; các D tr qu c gia khu v c thu c C c D tr qu c gia ho c các ơn v , t ch c ư c giao nhi m v xu t, c p hàng c u tr t ngu n d tr qu c gia ti n hành l p d toán chi phí xu t, c p hàng d tr qu c gia g i B , ngành tr c ti p qu n lý ho c C c D tr qu c gia ki m tra, xem xét, t ng h p và có văn b n ngh C c Qu n lý giá - B Tài chính thNm nh, trình B trư ng B Tài chính phê duy t m c phí. Căn c quy t nh c a B trư ng B Tài chính, các B , ngành ho c C c D tr qu c gia giao m c phí cho các ơn v d tr . Trư ng h p ph i tri n khai th c hi n ngay vi c xu t c p hàng c u tr mà d toán kinh phí cho công tác xu t c p hàng c u tr chưa ư c giao ho c ã giao d toán nhưng còn thi u ho c d toán kinh phí chưa ư c phê duy t, thì ơn v d tr th c hi n nhi m v ư c t m ng kinh phí t ngu n chi thư ng xuyên ho c ngu n v n khác (tr ngu n v n d tr qu c gia) c a ơn v s d ng cho các công vi c th c t ph i th c hi n nhi m v c u tr , ng th i l p d toán kinh phí theo hư ng d n trên, trình các c p xem xét, quy t nh hoàn ng cho ơn v . i u 9. V h ch toán k toán và ch báo cáo ơn v d tr có trách nhi m quy t toán kinh phí chi cho các ho t ng xu t c p hàng c u tr c a ơn v mình và t ng h p chung trong báo cáo quy t toán c a ơn v g i B , ngành tr c ti p qu n lý hàng d tr qu c gia ki m tra, t ng h p g i C c D tr qu c gia thNm nh, báo cáo B Tài chính theo quy nh hi n hành. Các B , ngành qu n lý hàng d tr có trách nhi m t ng h p báo cáo tình hình xu t, c p hàng d tr c u tr (chi ti t theo t ng m t hàng, ch ng lo i hàng xu t c p cho các a phương, ơn v nh n hàng) và kinh phí chi cho công tác xu t c p hàng c u tr do các ơn v d tr tr c thu c B , ngành mình th c hi n g i B Tài chính (C c D tr qu c gia) t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . i v i các t xu t hàng c u tr có s d ng ngu n kinh phí c a nhà tài tr ho c c a a phương thì m s k toán ghi chép, h ch toán và quy t toán theo quy nh c a nhà tài tr , a phương (n u có quy nh riêng). i u 10. C p phát kinh phí và ki m soát chi C c D tr qu c gia th c hi n c p phát kinh phí theo úng quy nh t i i m b, kho n 7.1, m c 7, Thông tư s 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 196/2004/N -CP ngày 02/12/2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh D tr qu c gia.
  6. Kho b c Nhà nư c có trách nhi m ki m soát chi theo quy nh hi n hành i v i các kho n chi tiêu t ngu n chi ngân sách Nhà nư c cho các ho t ng xu t c p hàng c u tr trong ph m vi d toán giao cho ơn v d tr . i u 11. T ch c th c hi n Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Các qui nh trư c ây v qu n lý và s d ng kinh phí m b o cho xu t, c p hàng d tr qu c gia c u tr , h tr và vi n tr trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có nh ng v n chưa phù h p, c n b sung, s a i, ngh các B , ngành, a phương và ơn v có liên quan ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u s a i, b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng TW ng và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Ph m S Danh - Ki m toán Nhà nư c; - H ND; UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S TC, KBNN, C c Thu các t nh, TP tr c thu c TW; - Các DTQG khu v c; - Công báo; Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B Tài chính; - Trang Website B Tài chính; - Lưu VT, C c DTQG.
Đồng bộ tài khoản