Thông tư số 15/2009/TT-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
71
lượt xem
7
download

Thông tư số 15/2009/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 15/2009/TT-BGTVT quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 15/2009/TT-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 15/2009/TT-BGTVT Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH V GI I QUY T S C , TAI N N GIAO THÔNG ĐƯ NG S T B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Đư ng s t ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh đ nh s 109/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Đư ng s t; Căn c Ngh đ nh s 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; B trư ng B Giao thông v n t i quy đ nh v gi i quy t s c , tai n n giao thông đư ng s t như sau: Chương 1. QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Thông tư này quy đ nh v nguyên t c, trách nhi m c a các t ch c, cá nhân, trình t , n i dung, bi n pháp gi i quy t, công tác phân tích, ch đ th ng kê, báo cáo v s c , tai n n giao thông đư ng s t x y ra trên h th ng đư ng s t qu c gia, đư ng s t chuyên dùng có n i ray v i đư ng s t qu c gia. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng đ i v i t ch c, cá nhân có liên quan đ n ho t đ ng giao thông v n t i đư ng s t trên h th ng đư ng s t qu c gia, đư ng s t chuyên dùng có n i ray v i đư ng s t qu c gia. Đi u 3. Gi i thích t ng Trong Thông tư này, nh ng t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1. Tai n n giao thông đư ng s t là vi c phương ti n giao thông đư ng s t x y ra đâm nhau, tr t bánh, đ tàu, đâm, va vào ngư i, phương ti n giao thông khác và ngư c l i ho c phương ti n giao thông đư ng s t đang ho t đ ng đâm, va vào chư ng ng i v t gây thi t h i cho tính m ng, s c kh e c a con ngư i ho c gây thi t h i v tài s n. 2. Ngư i b thương trong v tai n n giao thông đư ng s t là ngư i b t n thương v s c kh e, b nh hư ng đ n cu c s ng bình thư ng do nh hư ng tr c ti p c a tai n n giao thông. 3. Ngư i b ch t trong v tai n n giao thông đư ng s t là ngư i b ch t t i hi n trư ng v tai n n; ngư i b thương trong v tai n n đư c c p c u nhưng ch t t i b nh vi n, t i nhà ho c trên đư ng đi c p c u. 4. S c giao thông đư ng s t là nh ng v vi c x y ra trong ho t đ ng giao thông v n t i đư ng s t gây tr ng i đ n ch y tàu nhưng chưa x y ra tai n n giao thông đư ng s t. 5. Trung tâm đi u hành v n t i đư ng s t là đơn v tr c thu c T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam, có nhi m v ch huy toàn b ho t đ ng ch y tàu trên h th ng đư ng s t qu c gia ho c là đơn v tr c thu c doanh nghi p qu n lý, khai thác đư ng s t chuyên dùng, có nhi m v ch huy toàn b ho t đ ng ch y tàu trên đo n đư ng s t chuyên dùng có n i ray v i đư ng s t qu c gia. Đi u 4. Nguyên t c gi i quy t tai n n giao thông đư ng s t 1. Vi c gi i quy t tai n n giao thông đư ng s t ph i b o đ m tuy t đ i an toàn, nhanh chóng và k p th i. 2. Khi x y ra tai n n giao thông đư ng s t, các t ch c, cá nhân tham gia ho t đ ng đư ng s t ph i có trách nhi m ph i h p gi i quy t.
 2. 3. T ch c c u ch a ngay đ i v i ngư i b n n, b o v hi n trư ng, b o v tài s n c a Nhà nư c, doanh nghi p và ngư i b n n. 4. Thông tin, báo cáo k p th i v v tai n n cho các t ch c, cá nhân có liên quan. 5. M i t ch c, cá nhân có trách nhi m khi nh n đư c tin báo v tai n n giao thông đư ng s t ph i đ n ngay hi n trư ng đ gi i quy t; không đư c gây tr ng i cho vi c khôi ph c đư ng s t và ho t đ ng giao thông v n t i đư ng s t sau khi x y ra tai n n giao thông đư ng s t. 6. Ch t ch H i đ ng gi i quy t tai n n giao thông đư ng s t (sau đây g i t t là Ch t ch H i đ ng) ho c ngư i ch trì gi i quy t tai n n đư c quy n huy đ ng m i ngu n l c t i ch , k c các doanh nghi p kinh doanh đư ng s t khác đ ph c v cho công tác c u ch a tai n n giao thông đư ng s t. 7. T ch c khôi ph c ho t đ ng giao thông đư ng s t nhanh nh t và không gây khó khăn cho công tác đi u tra, x lý c a cơ quan ch c năng. Đi u 5. Nguyên t c gi i quy t s c giao thông đư ng s t 1. Các s c giao thông đư ng s t ph i đư c l p biên b n. 2. Khi s c giao thông đư ng s t x y ra khu gian, vi c l p biên b n do trư ng tàu ho c lái tàu (n u tàu không có trư ng tàu) th c hi n. Trư ng h p s c giao thông đư ng s t x y ra trong ph m vi ga, vi c l p biên b n do tr c ban ch y tàu ho c trư ng ga th c hi n. 3. T ng giám đ c T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam quy đ nh c th v vi c gi i quy t, x lý s c giao thông đư ng s t trên đư ng s t qu c gia; T ng giám đ c ho c Giám đ c doanh nghi p qu n lý, khai thác đư ng s t chuyên dùng có n i ray v i đư ng s t qu c gia quy đ nh c th vi c gi i quy t, x lý s c giao thông đư ng s t trên đư ng s t chuyên dùng. Chương 2. PHÂN LO I VÀ TRÁCH NHI M GI I QUY T TAI N N GIAO THÔNG ĐƯ NG S T Đi u 6. Phân lo i theo nguyên nhân Tai n n giao thông đư ng s t bao g m tai n n do nguyên nhân ch quan và tai n n do nguyên nhân khách quan: 1. Tai n n do nguyên nhân ch quan là tai n n x y ra do vi ph m các quy đ nh c a pháp lu t v giao thông v n t i đư ng s t c a t ch c, cá nhân thu c các doanh nghi p kinh doanh đư ng s t. 2. Tai n n do nguyên nhân khách quan là tai n n do nguyên nhân b t kh kháng (thiên tai, đ ch h a) ho c các nguyên nhân khác ngoài nguyên nhân ch quan c a doanh nghi p kinh doanh đư ng s t. Đi u 7. Phân lo i theo tính ch t c a tai n n giao thông đư ng s t Tai n n giao thông đư ng s t bao g m tai n n ch y tàu và tai n n khác: 1. Tai n n ch y tàu là tai n n x y ra khi phương ti n giao thông đư ng s t đâm nhau, tr t bánh, đ ; đâm, va ch m vào chư ng ng i, phương ti n giao thông khác và ngư c l i, gây thi t h i cho tính m ng, s c kh e c a con ngư i ho c tài s n c a t ch c, cá nhân. 2. Tai n n khác là nh ng tai n n v ngư i, x y ra khi phương ti n giao thông đư ng s t va, cán ngư i; ngư i nh y lên hay rơi t trên phương ti n giao thông đư ng s t xu ng; ném đ t, đá ho c các v t khác lên phương ti n giao thông đư ng s t gây thi t h i v tài s n, tính m ng và s c kh e c a con ngư i. Đi u 8. Phân lo i theo m c đ thi t h i do tai n n giao thông đư ng s t gây ra 1. Tai n n giao thông đư ng s t ít nghiêm tr ng là tai n n có t 1 đ n 5 ngư i b thương ho c gây thi t h i v tài s n có giá tr t năm tri u đ ng đ n dư i năm mươi tri u đ ng. 2. Tai n n giao thông đư ng s t nghiêm tr ng là tai n n có t 1 đ n 2 ngư i ch t ho c có t 6 đ n 10 ngư i b thương ho c gây thi t h i v tài s n có giá tr t năm mươi tri u đ ng đ n dư i m t t đ ng.
 3. 3. Tai n n giao thông đư ng s t đ c bi t nghiêm tr ng là tai n n có t 3 ngư i ch t tr lên ho c t 11 ngư i b thương tr lên ho c gây thi t h i v tài s n có giá tr t m t t đ ng tr lên. Đi u 9. Trách nhi m c a trư ng tàu ho c lái tàu (n u tàu không có trư ng tàu) khi x y ra tai n n giao thông đư ng s t 1. T ch c sơ c u, c p c u ngay ngư i b n n, b o v tài s n c a Nhà nư c, doanh nghi p, ngư i b n n theo quy đ nh t i Đi u 16 c a Thông tư này. 2. T ch c phòng v đ a đi m tai n n theo quy đ nh t i Đi u 17 c a Thông tư này. 3. Thông tin, báo cáo ngay v v tai n n cho các t ch c, cá nhân có liên quan theo quy đ nh t i M c 2, Chương III c a Thông tư này. 4. L p biên b n, báo cáo v v tai n n theo M u quy đ nh t i Ph l c 1 kèm theo Thông tư này (n u đã có trư ng ga ho c cơ quan công an l p H sơ tai n n) ho c l p H sơ ban đ u v tai n n chuy n giao cho các cơ quan Nhà nư c có th m quy n và c ngư i thay mình l i làm vi c v i cơ quan Nhà nư c có th m quy n theo quy đ nh t i M c 3, Chương III c a Thông tư này. Đi u 10. Trách nhi m c a trư ng ga khi x y ra tai n n giao thông đư ng s t 1. Trư ng ga khi nh n đư c tin báo v tai n n giao thông đư ng s t ph i tr c ti p ho c c ngư i đ n ngay hi n trư ng đ h tr c p c u ngư i b n n và tham gia các công vi c khác đ kh c ph c h u qu v tai n n. 2. Trư ng ga ph i l p H sơ ban đ u v tai n n (n u tai n n x y ra trong ph m vi ga do mình ph trách) ho c ti p nh n H sơ ban đ u do trư ng tàu, lái tàu l p (khi tai n n x y ra trong khu trung gian) đ chuy n giao cho các cơ quan Nhà nư c có th m quy n. 3. Trư ng ga là ngư i ch trì gi i quy t h u qu ban đ u c a v tai n n ch y tàu n u Ch t ch H i đ ng ho c ngư i ch trì gi i quy t tai n n chưa đ n hi n trư ng. Đi u 11. Trách nhi m c a T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam và Doanh nghi p qu n lý, khai thác đư ng s t chuyên dùng có n i ray v i đư ng s t qu c gia 1. T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam có trách nhi m ch trì và ph i h p v i các doanh nghi p kinh doanh đư ng s t, t ch c giai quy t các v tai n n giao thông đư ng s t; t ch c th c hi n công tác c u h trên đư ng s t qu c gia, đư ng s t chuyên dùng có n i ray v i đư ng s t qu c gia khi có yêu c u. 2. Khi x y ra tai n n giao thông đư ng s t, T ng giám đ c T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam, T ng giám đ c ho c Giám đ c doanh nghi p qu n lý, khai thác đư ng s t chuyên dùng có n i ray v i đư ng s t qu c gia căn c theo nguyên nhân, tính ch t, m c đ thi t h i đ l p H i đ ng gi i quy t tai n n ho c giao nhi m v cho cá nhân có th m quy n đ ch trì gi i quy t tai n n. 3. Khi các phương ti n giao thông đư ng s t c a T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam x y ra tai n n giao thông đư ng s t trên đư ng s t chuyên dùng có n i ray v i đư ng s t qu c gia thì T ng giám đ c T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam có trách nhi m ph i h p v i T ng giám đ c ho c Giám đ c doanh nghi p qu n lý, khai thác đư ng s t chuyên dùng thành l p H i đ ng gi i quy t tai n n, nhưng trong H i đ ng ph i có đ thành ph n c a hai bên đ cùng nhau gi i quy t. 4. T ng giám đ c T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam, T ng giám đ c ho c Giám đ c doanh nghi p qu n lý, khai thác đư ng s t chuyên dùng quy đ nh c th vi c thành l p H i đ ng gi i quy t tai n n ho c giao cho cá nhân ch trì gi i quy t tai n n; quy đ nh nhi m v c th cho các thành viên H i đ ng và các đơn v thu c quy n qu n lý có liên quan; quy đ nh c th v công tác c u h tai n n trên các khu v c đư ng s t thu c th m quy n qu n lý c a doanh nghi p đ đ m b o gi i quy t h u qu tai n n đư c nhanh chóng, an toàn m i m t. Đi u 12. Trách nhi m c a các thành viên H i đ ng ho c ngư i ch trì gi i quy t tai n n 1. Ch t ch H i đ ng ho c ngư i ch trì gi i quy t tai n n là ngư i có quy n h n và trách nhi m cao nh t trong vi c gi i quy t tai n n t i hi n trư ng, đư c quy n huy đ ng nhân l c, v t l c t i ch đ c u ch a ngư i b n n; ra các quy t đ nh c n thi t, ph i h p v i các cơ quan, chính quy n đ a phương đ gi i quy t tai n n theo đúng quy đ nh c a pháp lu t và ph i ch đ o hoàn thành các công vi c sau: a) T ch c c u ch a ngư i b n n, b o v hi n trư ng, tài s n; b) Tham gia đi u tra, l p biên b n khám nghi m hi n trư ng theo yêu c u c a cơ quan công an;
 4. c) Ph i h p v i các cơ quan, chính quy n đ a phương có liên quan hoàn thi n các th t c pháp lý mai táng n n nhân; d) L p phương án c u ch a và phân công nhân l c th c hi n chuy n t i hành khách, hàng hóa; c u h đ u máy, toa xe; s a ch a c u, đư ng và các phương ti n thi t b khác b hư h ng đ nhanh chóng khôi ph c ch y tàu qua v trí tai n n và thông tuy n; đ m b o an toàn m i m t trong quá trình c u ch a; đ) T p h p biên b n, h sơ v tai n n; xác đ nh kh i lư ng công vi c, nhân công c a các đơn v tham gia c u h , c u n n; e) Xây d ng báo cáo t ng h p; đ xu t vi c khen thư ng thành tích và x lý k lu t đ i v i t ch c, cá nhân tham gia gi i quy t tai n n; đ xu t bi n pháp v i cơ quan có th m quy n đ khôi ph c bình thư ng ho t đ ng đư ng s t và gi i quy t các v n đ phát sinh có liên quan. 2. Các thành viên tham gia H i đ ng ph i tri t đ thi hành ph n vi c đư c phân công và th c hi n t t các công vi c đư c giao; m i t ch c, cá nhân khác tham gia gi i quy t tai n n đ u ch u s ch đ o và ph i ch p hành m i quy t đ nh c a Ch t ch H i đ ng ho c ngư i ch trì gi i quy t tai n n. Đi u 13. Trách nhi m c a các đơn v tham gia ho t đ ng giao thông đư ng s t Khi x y ra tai n n làm gián đo n giao thông đư ng s t thì Lãnh đ o các doanh nghi p kinh doanh k t c u h t ng đư ng s t, kinh doanh v n t i đư ng s t, đơn v qu n lý, s d ng phương ti n giao thông đư ng s t và các đơn v khác liên quan đ n tai n n ph i c ngay ngư i có th m quy n nhanh chóng t i hi n trư ng n m b t tình hình và tham gia gi i quy t tai n n, khôi ph c giao thông. Đi u 14. Trách nhi m c a Thanh tra đư ng s t Khi nh n đư c tin báo x y ra tai n n giao thông đư ng s t, Thanh tra đư ng s t khu v c ph i k p th i c ngư i đ n tham gia đi u tra, gi i quy t tai n n, giám sát và thu th p tài li u đ ph c v cho vi c phân tích, xác đ nh nguyên nhân và x lý vi ph m. Đi u 15. Trách nhi m c a y ban nhân dân nơi có đư ng s t đi qua Khi x y ra tai n n giao thông đư ng s t, y ban nhân dân nơi x y ra tai n n giao thông đư ng s t có trách nhi m ph i h p v i cơ quan công an, doanh nghi p kinh doanh đư ng s t c u giúp ngư i b n n, b o v tài s n c a Nhà nư c, doanh nghi p và ngư i b n n. Trư ng h p có ngư i ch t không rõ tung tích, không có thân nhân ho c thân nhân không có kh năng chôn c t thì y ban nhân dân nơi x y ra tai n n có trách nhi m t ch c chôn c t. Chương 3. TRÌNH T GI I QUY T TAI N N GIAO THÔNG ĐƯ NG S T M C 1. C P C U NGƯ I B N N, PHÒNG V Đ A ĐI M TAI N N Đi u 16. T ch c c p c u ngư i b n n 1. Trư ng tàu ho c lái tàu (n u tàu không có trư ng tàu) ph i t ch c sơ c u ngay ngư i b n n. Căn c vào tình hình th c t , th c hi n các quy đ nh sau: a) N u v trí x y ra tai n n thu n l i cho vi c đưa n n nhân đi c p c u b ng các phương ti n giao thông khác thì ph i c ngư i ho c huy đ ng kh n c p ngư i, phương ti n đưa n n nhân đ n nơi g n nh t có cơ s y t đ c p c u; b) T ch c đưa n n nhân lên tàu ho c đ u máy, đưa đ n ga thu n l i nh t đ chuy n đi c p c u; c) Trư ng h p không th t ch c đưa đi c p c u theo quy đ nh t i đi m a, b kho n này thì đ ngh các cơ quan, đơn v có liên quan, cơ s y t t i nơi g n nh t h tr phương ti n, thu c men. 2. Cùng v i vi c t ch c c p c u ngư i b thương và c ngư i trông coi n n nhân, n u trên các xe b n n có ngư i ph i chuy n sang các toa xe khác ho c xu ng dư i đ t thì ph i c ngư i trông coi, b o v tài s n (trư ng h p là hàng nguy hi m thì ph i th c hi n các bi n pháp b o đ m an toàn). 3. Khi có ngư i b thương trong ga ho c trên tàu giao xu ng ga thì trư ng ga ho c tr c ban ch y tàu t ch c vi c c p c u ngư i b n n.
 5. Đi u 17. T ch c phòng v đ a đi m tai n n 1. Trư ng tàu, lái tàu có trách nhi m t ch c phòng v đ a đi m tai n n theo quy đ nh hi n hành khi tai n n x y ra trong khu gian. 2. Tr c ban ch y tàu ga có trách nhi m t ch c phòng v đ a đi m tai n n theo quy đ nh hi n hành khi tai n n x y ra trong ph m vi ga. M C 2. BÁO TIN V TAI N N Đi u 18. Trình t báo tin khi x y ra tai n n 1. Trư ng tàu ho c lái tàu (n u tàu không có trư ng tàu) ph i báo ngay cho tr c ban ch y tàu ga ho c đi u đ ch y tàu. 2. Tr c ban ch y tàu ga ph i báo ngay cho nh ng t ch c, cá nhân sau đây: a) Đi u đ ch y tàu; b) Tr c ban ch y tàu ga bên; c) Trư ng ga. 3. Trư ng ga ph i báo ngay cho nh ng t ch c, cá nhân sau đây: a) Cơ quan công an nơi g n nh t; b) y ban nhân dân nơi g n nh t (trong trư ng h p x y ra tai n n ch t ngư i và trong các trư ng h p c n s ph i h p c a UBND các c p); c) Thanh tra Đư ng s t khu v c (đ i v i tai n n ch y tàu); d) Các đơn v liên quan trong khu ga và Phân ban An toàn giao thông đư ng s t ph trách khu v c (trong trư ng h p x y ra tai n n giao thông trên đư ng s t qu c gia). 4. Đi u đ ch y tàu, Tr c ban đi u đ , ph i báo ngay cho nh ng t ch c, cá nhân sau đây: a) Lãnh đ o Trung tâm Đi u hành v n t i đư ng s t, Lãnh đ o Ban An toàn giao thông thu c T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam; b) Lãnh đ o doanh nghi p qu n lý, khai thác đư ng s t chuyên dùng và các đơn v có liên quan khác, t ch c l c lư ng đ n tham gia gi i quy t tai n n. 5. Lãnh đ o Trung tâm Đi u hành v n t i đư ng s t ph i báo ngay cho Lãnh đ o T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam đ ch đ o, t ch c gi i quy t tai n n, c u h theo quy đ nh. Đi u 19. Bi n pháp báo tin 1. Khi x y ra tai n n, ph i nhanh chóng tìm m i bi n pháp, thông qua các phương ti n thông tin, liên l c ho c g p g tr c ti p đ báo tin v tai n n đ n các t ch c, cá nhân có liên quan theo quy đ nh t i Đi u 18 c a Thông tư này. 2. Trong trư ng h p các cá nhân quy đ nh t i Đi u 18 c a Thông tư này không th liên l c đư c v i m t trong s các t ch c, cá nhân có liên quan thì yêu c u t ch c, cá nhân mình đã liên l c đư c cùng ph i h p, h tr trong vi c báo tin cho t ch c, cá nhân còn l i. Đi u 20. N i dung thông tin ph i báo tin 1. N i dung thông tin ban đ u v tai n n ph i k p th i, chính xác và bao g m m t s n i dung chính như sau: a) Đ a đi m x y ra tai n n (km, khu gian, xã, phư ng, qu n, huy n, t nh, thành ph ); b) Th i gian x y ra tai n n; c) S ngư i ch t, s ngư i b thương; d) Sơ b tr ng thái hi n trư ng, phương ti n b tai n n, cơ s h t ng b nh hư ng; đ) Các thông tin khác theo yêu c u c a ngư i nh n tin báo. 2. Ngoài vi c báo tin ban đ u theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u này, trư ng tàu ho c lái tàu (n u tai n n x y ra ngoài khu gian); trư ng ga ho c tr c ban ch y tàu (n u tai n n x y ra trong ga) ph i l p báo cáo tai n n theo M u quy đ nh t i Ph l c s 1 kèm theo Thông tư này. Báo cáo tai n n
 6. đư c g i cùng H sơ ban đ u v tai n n t i các cơ quan ch c năng theo quy đ nh t i kho n 3 Đi u 22 c a Thông tư này. Đi u 21. X lý tin báo v tai n n M i t ch c, cá nhân khi nh n đư c tin báo v tai n n ho c yêu c u ph i h p, h tr trong vi c báo tin ph i tìm m i bi n pháp đ th c hi n theo đ ngh và báo l i cho ngư i đ ngh (n u đư c), đ ng th i ph i tri n khai th c hi n ngay các công vi c, bi n pháp nghi p v theo quy đ nh n u v tai n n thu c ph m vi, trách nhi m c a mình. N u v tai n n không thu c ph m vi, trách nhi m gi i quy t c a mình thì ti p t c báo tin v v tai n n cho t ch c, cá nhân có trách nhi m ph i ph i h p, h tr ch t ch khi có đ ngh c a t ch c, cá nhân có trách nhi m. M C 3. L P H SƠ BAN Đ U V TAI N N Đi u 22. L p h sơ ban đ u v tai n n 1. H sơ v tai n n do cơ quan công an có th m quy n l p. Trong trư ng h p cơ quan công an chưa có m t, cùng v i vi c c p c u ngư i b n n, báo tin tai n n, trư ng tàu ho c lái tàu (n u tai n n x y ra ngoài khu gian), trư ng ga ho c tr c ban ch y tàu (n u tai n n x y ra trong ga) ph i th c hi n vi c l p H sơ ban đ u. H sơ ban đ u do trư ng tàu ho c lái tàu (n u tàu không có trư ng tàu) l p đư c giao l i cho trư ng ga ho c tr c ban ch y tàu ga g n nh t. 2. H sơ ban đ u v tai n n g m có: a) Biên b n v tai n n (n i dung c a biên b n v tai n n l p theo M u s 1 Ph l c 2 kèm theo Thông tư này); b) B n ghi l i khai theo M u s 2 Ph l c 2 kèm theo Thông tư này ho c báo cáo c a n n nhân (n u n n nhân còn nói đư c, vi t đư c); c) Báo cáo c a nhân viên đư ng s t có liên quan; d) Báo cáo c a ít nh t 02 ngư i ch ng ki n nhưng không liên quan đ n tai n n (n u có); đ) Biên b n bàn giao n n nhân, tài s n và các gi y t có liên quan. 3. H sơ ban đ u v tai n n đư c l p thành 03 b và ph i g i cho các cơ quan có th m quy n như sau: a) 01 b g i cho cơ quan công an c p qu n, huy n nơi x y ra tai n n giao thông đư ng s t trong vòng 48 gi , k t khi tai n n x y ra; b) 01 b g i cho Ban Thanh tra đư ng s t khu v c; c) 01 b g i cho Ban an toàn giao thông đư ng s t (trong trư ng h p tai n n x y ra trên đư ng s t qu c gia) ho c doanh nghi p qu n lý, khai thác đư ng s t chuyên dùng (trong trư ng h p tai n n x y ra trên đư ng s t chuyên dùng). M C 4. GI I QUY T H U QU , KHÔI PH C GIAO THÔNG Đi u 23. Gi i quy t h u qu , khôi ph c giao thông trong trư ng h p có ngư i ch t 1. Khi có ngư i ch t thì trư ng tàu ho c lái tàu (n u tàu không có trư ng tàu) ph i c ngư i trông coi, b o v n n nhân cho đ n khi bàn giao cho cơ quan có th m quy n gi i quy t. Trư ng h p tàu có th ch y ti p đư c mà v trí ngư i ch t tr ng i t i ch y tàu thì đánh d u v trí ngư i ch t (ph i ghi rõ trong biên b n tai n n) r i đưa ra kh i ph m vi tr ng i đ cho tàu ch y ti p. Trư ng h p chưa báo đư c tin v tai n n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 18 Thông tư này thì t i ga đ u tiên đ l i đ báo tin theo quy đ nh. N u ch có Trư ng tàu hàng và ban lái máy ho c ch có ban lái máy thì c ph lái tàu l i trông coi n n nhân. Trư ng h p x y ra tai n n mà trên tàu ch có m t lái tàu thì lái tàu có quy n giao nhi m v cho m t cán b công nhân viên đư ng s t đang làm nhi m v t i nơi x y ra tai n n l i trông coi n n nhân ho c ph i tr c ti p l i trông coi n n nhân và dùng m i phương ti n thông tin nhanh nh t đ báo tin cho ga g n nh t. Sau khi nh n đư c báo tin v tai n n, trư ng ga ho c tr c ban ch y tàu ga ph i nhanh chóng c ngư i ra trông coi n n nhân đ lái tàu ti p t c cho tàu ch y ho c đ ph lái tàu v ga cùng lái tàu ti p t c cho tàu ch y.
 7. 2. Trư ng h p có ngư i ch t trên tàu, trư ng tàu đưa thi th n n nhân xu ng ga g n nh t giao cho trư ng ga ho c tr c ban ch y tàu ga gi i quy t. N n nhân có thân nhân đi cùng và n u có yêu c u, trư ng tàu có th gi i quy t cho xu ng ga thu n ti n nhưng không đư c đi quá 100km tính t v trí n n nhân b ch t. Trong m i trư ng h p đ u không đư c gi i quy t theo hư ng đưa n n nhân tr l i ga đi. 3. Khi có ngư i ch t vì tai n n giao thông đư ng s t trong ph m vi ga ho c trên tàu giao xu ng ga thì trư ng ga ho c tr c ban ch y tàu ga ph i t ch c trông coi n n nhân và ph i h p v i cơ quan công an và các cơ quan có ch c năng khác ti p t c gi i quy t. 4. Mai táng n n nhân: a) Trư ng h p n n nhân b ch t có thân nhân đi cùng ho c là ngư i đ a phương ho c ngư i c a cơ quan, đơn v g n ga, trư ng ga tham gia ph i h p v i cơ quan công an, chính quy n đ a phương làm các th t c theo quy đ nh c a pháp lu t. Vi c mai táng n n nhân do đ a phương, thân nhân ho c cơ quan n n nhân ch trì gi i quy t. b) Trư ng h p n n nhân b ch t chưa xác đ nh đư c tung tích thì sau khi ph i h p v i công an, chính quy n đ a phương làm xong các th t c l p H sơ v tai n n, trư ng ga liên h v i chính quy n đ a phương đ ph i h p mai táng n n nhân. c) Trư ng h p n n nhân b ch t là ngư i nư c ngoài, trư ng ga ph i h p v i công an, chính quy n đ a phương báo cáo v cơ quan công an c p t nh đ gi i quy t. 5. H sơ mai táng n n nhân ph i có các gi y t , tài li u sau đây: a) Biên b n khám nghi m hi n trư ng do cơ quan công an l p ho c Biên b n v tai n n; b) Biên b n khám nghi m t thi; c) Gi y cho phép mai táng n n nhân do cơ quan công an c p; d) Biên b n bàn giao thi th n n nhân. 6. Khi Ch t ch H i đ ng ho c ngư i đư c giao nhi m v ch trì gi i quy t tai n n đ n hi n trư ng (trong trư ng h p trư ng ga không đư c giao nhi m v ch trì gi i quy t tai n n) thì trư ng ga báo cáo l i và th c hi n các công vi c gi i quy t h u qu đ i v i ngư i b ch t theo s ch đ o c a Ch t ch H i đ ng ho c ngư i đư c giao nhi m v ch trì gi i quy t tai n n. Đi u 24. Vi c khôi ph c giao thông trong trư ng h p ph i xin c u h 1. Khi x y ra s c , tai n n giao thông đư ng s t, ho c các trư ng h p b t thư ng khác d n đ n ph i ng ng tàu mà nh ng ngư i có m t t i hi n trư ng không có kh năng gi i quy t đ b o đ m an toàn cho tàu ch y ti p thì trư ng tàu ho c lái tàu (n u x y ra ngoài khu gian), trư ng ga ho c tr c ban ch y tàu (n u x y ra trong ga) ph i yêu c u c u h . 2. Ngư i yêu c u c u h ph i kh n trương quan sát hi n trư ng, t ng h p tình hình, thông báo đ , chính xác n i dung c a yêu c u c u h và ch u trách nhi m v n i dung yêu c u c u h c a mình. Sau khi yêu c u c u h , cùng nhân viên các đơn v liên quan có m t t i hi n trư ng ti n hành ki m tra xem xét hi n trư ng r i l p biên b n ban đ u đ ng th i phân công ngư i b o v hi n trư ng cho đ n khi cơ quan ch c năng đ n gi i quy t. 3. Trong nh ng trư ng h p nh n đư c thông tin c u h tai n n ch y tàu x y ra trong khu gian do ngư i không làm công tác ch y tàu trong khu gian báo tin thì tr c ban ch y tàu ho c trư ng ga ph i báo ngay v đi u đ ch y tàu và ga bên cùng th ng nh t phương án nhanh nh t c ngư i đ n hi n trư ng ki m tra c th đ làm th t c xin c u h . 4. Khi cơ quan ch c năng đ n gi i quy t thì vi c bàn giao h sơ, gi y t , trang thi t b , các v t ch ng có liên quan khác th c hi n theo yêu c u c a cơ quan ch c năng. 5. T ng giám đ c T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam quy đ nh c th vi c t ch c c u h , khôi ph c giao thông trên đư ng s t qu c gia, T ng giám đ c ho c Giám đ c doanh nghi p qu n lý, khai thác đư ng s t chuyên dùng quy đ nh c th vi c t ch c c u h , khôi ph c giao thông trên đư ng s t chuyên dùng. Đi u 25. Vi c khôi ph c giao thông trong trư ng h p không ph i xin c u h 1. Khi s c , tai n n x y ra, trư ng tàu ho c lái tàu (n u x y ra ngoài khu gian); trư ng ga ho c tr c ban ch y tàu ga (n u x y ra trong ga) sau khi đã ph i h p v i các cá nhân có liên quan ki m
 8. tra đ u máy, toa xe, thi t b trên đư ng s t, n u không có thi t h i gì ho c thi t h i không đáng k , m i chư ng ng i đã đư c đưa ra ngoài kh gi i h n đ u máy, toa xe và tàu có th ti p t c ch y đư c thì cho tàu ch y ti p sau khi đã l p xong H sơ ban đ u. 2. Trư ng h p tàu đâm ph i gia súc l n như trâu, bò v.v.. ho c có va qu t mà không nh hư ng đ n an toàn ch y tàu thì không ph i b t tàu ng ng. Đi u 26. Kinh phí gi i quy t h u qu , khôi ph c giao thông Các Doanh nghi p kinh doanh đư ng s t ch u trách nhi m v kinh phí đ ph c v vi c gi i quy t h u qu s c , tai n n giao thông đư ng s t và khôi ph c giao thông theo quy đ nh c a pháp lu t. Chương 4. PHÂN TÍCH, B I THƯ NG VÀ CH Đ TH NG KÊ, BÁO CÁO S C , TAI N N GIAO THÔNG ĐƯ NG S T Đi u 27. Phân tích s c , tai n n giao thông đư ng s t 1. S c , tai n n giao thông đư ng s t ph i đư c ti n hành phân tích nguyên nhân, đ ra bi n pháp kh c ph c. Vi c phân tích s c , tai n n giao thông đư ng s t ph i căn c vào các quy đ nh hi n hành. 2. T ng giám đ c T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam ch u trách nhi m t ch c phân tích s c , tai n n giao thông đư ng s t x y ra trên đư ng s t qu c gia, T ng giám đ c ho c Giám đ c doanh nghi p qu n lý, khai thác đư ng s t chuyên dùng ch u trách nhi m t ch c phân tích s c , tai n n giao thông đư ng s t trong ph m vi qu n lý. Đ i v i các v tai n n ch y tàu chưa rõ nguyên nhân ho c chưa phân đ nh đư c trách nhi m cho t ng t ch c, cá nhân có liên quan thì khi t ch c phân tích ph i có đ i di n c a C c Đư ng s t Vi t Nam tham d . 3. Trư ng h p c n thi t, B trư ng B Giao thông v n t i s quy t đ nh thành l p H i đ ng phân tích s c , tai n n giao thông đư ng s t ho c y quy n cho C c trư ng C c Đư ng s t Vi t Nam quy t đ nh thành l p H i đ ng. H i đ ng phân tích s c , tai n n g m: đ i di n doanh nghi p kinh doanh đư ng s t; đ i di n C c Đư ng s t Vi t Nam; đ i di n cơ quan, đơn v có liên quan và các Chuyên gia v lĩnh v c an toàn giao thông v n t i đư ng s t. Đi u 28. B i thư ng thi t h i M i t ch c, cá nhân đ x y ra s c , tai n n giao thông đư ng s t đ u ph i b i thư ng thi t h i (k c thi t h i do ch m tàu), thanh toán các chi phí gi i quy t s c , tai n n do hành vi vi ph m c a mình gây ra theo quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 29. Ch đ th ng kê, báo cáo 1. T t c các s c , tai n n đ u ph i đư c l p H sơ đ làm cơ s phân tích, k t lu n nguyên nhân, t ng h p tình hình an toàn chung trong ho t đ ng đư ng s t và tham mưu cho Lãnh đ o các c p trong công tác b o đ m tr t t an toàn giao thông đư ng s t. 2. T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam, doanh nghi p qu n lý, khai thác đư ng s t chuyên dùng có trách nhi m t ch c th c hi n công tác lưu tr h sơ, th ng kê, báo cáo, t ng h p tình hình v s c , tai n n giao thông đư ng s t. 3. Đ nh kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, 9 tháng và c năm, T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam, doanh nghi p qu n lý, khai thác đư ng s t chuyên dùng ph i t ng h p tình hình s c , tai n n giao thông đư ng s t theo quy đ nh và báo cáo v B Giao thông v n t i (qua C c Đư ng s t Vi t Nam, V An toàn giao thông) và thông báo cho các đơn v có liên quan. Báo cáo th c hi n theo các bi u M u quy đ nh t i Ph l c 3 c a Thông tư này. Chương 5. ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 30. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký ban hành; bãi b Quy t đ nh s 191/QĐ-ĐS ngày 25/03/1994 c a T ng giám đ c Liên hi p Đư ng s t Vi t Nam ban hành Quy t c gi i quy t tai n n giao thông đư ng s t.
 9. Đi u 31. T ch c th c hi n 1. Các Doanh nghi p tham gia ho t đ ng đư ng s t có trách nhi m ph bi n, hư ng d n các đơn v tr c thu c, các t ch c, cá nhân tham gia ho t đ ng giao thông v n t i đư ng s t thi hành Thông tư này. 2. C c Đư ng s t Vi t Nam ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c thanh tra, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c báo cáo v C c Đư ng s t Vi t Nam đ t ng h p báo cáo B Giao thông v n t i xem xét, gi i quy t. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - B Công an; - Các Th trư ng B GTVT; - UBND các T nh, Thành ph tr c thu c TW; - Chánh văn phòng B , Chánh thanh tra B ; H Nghĩa Dũng - V trư ng các V thu c B ; - C c Đư ng s t Vi t Nam; - C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t; - Các T ng công ty: Đư ng s t Vi t Nam; Thép Vi t Nam; Hóa ch t Vi t Nam; TcTy Xi măng Vi t Nam; - T p đoàn CN Than và Khoáng s n Vi t Nam; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph , Website B GTVT; - Lưu: VT, ATGT (H). PH L C (Ban hành kèm theo Thông tư s /2009/TT-BGTVT ngày tháng năm 2009) PH L C 1 BÁO CÁO TAI N N GIAO THÔNG (Ph n nào không có thì không vi t) 1. H tên, ch c v ngư i báo cáo, đơn v công tác: 2. V vi c x y ra gi ………. ngày ……. tháng ……… năm: 3. Tình hình th i ti t khi x y ra s c , tai n n: 4. Đ a đi m x y ra s c , tai n n: 5. S hi u đoàn tàu, s hi u đ u máy, thành ph n đoàn tàu, tr ng t i: 6. H tên, ch c danh c a nh ng ngư i liên quan: trư ng tàu, lái tàu, ph lái tàu, tr c ban ch y tàu, trư ng ga v.v…. 7. Khái quát tình hình, nguyên nhân c a s c , tai n n: 8. Bi n pháp đã gi i quy t, x lý: 9. Sơ b đánh giá thi t h i v v t ch t: 10. Thi t h i v ngư i: a) H , tên, tu i, nam hay n , ngh nghi p, đ a ch , s ch ng minh thư (ho c h chi u) v.v… c a n n nhân. b) S vé đi tàu c a n n nhân, ga đi, ga đ n, s toa hành khách b n n. c) Tình tr ng thương tích c a n n nhân. d) Tư trang hành lý c a n n nhân. đ) Thân nhân c a n n nhân.
 10. e) Cách gi i quy t c a ngư i có trách nhi m. g) H , tên, ch c v ngư i l i trông coi thi th n n nhân. 11. K t lu n sơ b trách nhi m thu c ai: 12. Ngày, tháng, năm báo cáo. Báo cáo có ch ký c a ngư i có trách nhi m l p và nh ng ngư i tham gia. PH L C 2 M U S 1. BIÊN B N V TAI N N (Ph n nào không có thì không vi t) 1. Tên v tai n n: 2. Th i gian, đ a đi m x y ra tai n n: (km, khu gian, xã, phư ng, qu n, huy n, t nh, thành ph ). 3. Th i gian b t đ u l p biên b n: 4. Thành ph n tham gia g m nh ng ai tham gia (ghi rõ h tên, ch c v , đơn v ) đã đ n t n nơi x y ra tai n n ti n hành xem xét hi n trư ng, ghi l i k t qu như sau: 5. Tình hình khái quát: (s hi u đoàn tàu, s hi u đ u máy, s lư ng toa xe, h và tên nh ng ngư i có liên quan, tình hình th i ti t, k ho ch, tác nghi p ch huy ch y tàu ho c d n tàu và n i dung s vi c khi x y ra tai n n, v sơ đ hi n trư ng). 6. Tang v t, d u v t và s li u đo đ c, di chuy n các thi t b c a đ u máy, toa xe, đư ng, ghi, trang thi t b , hàng hóa … 7. D u v t liên quan đ n con ngư i, v trí đã di chuy n, xe d ch ... 8. Th ng kê sơ b thi t h i: (đ u máy, toa xe, c u đư ng, ghi, gi ách t c giao thông, s tàu ch m, s tàu chuy n t i ho c bãi b , s ngư i ch t, b thương …). 9. K t lu n sơ b (nguyên nhân và trách nhi m): Biên b n l p xong lúc ……. gi … phút, ngày … tháng … năm ………. đã đ c l i cho các thành viên cùng nghe, công nh n đúng, cùng ký tên. M US 2 – BIÊN B N GHI L I KHAI Hôm nay, ngày … tháng .... năm …… h i ……. gi . G m nh ng ai tham gia l y t khai (ghi rõ h tên, ch c v công tác), ng i t i đâu đ ghi l i khai c a ai: bao nhiêu tu i, sinh quán, s Ch ng minh nhân dân (ho c h chi u), h kh u thư ng trú, nơi hi n nay, ngh nghi p, đơn v công tác, ch c v đang làm vi c. N i dung l i khai: B n l i khai này đã đ c cho ông, bà ……… nghe, công nh n đúng và cùng ký tên dư i đây.
 11. PH L C 3 TH NG KÊ S C , TAI N N GIAO THÔNG ĐƯ NG S T (t ngày … tháng … năm … đ n ngày … tháng … năm …; kèm theo báo cáo s …) I. TÌNH HÌNH CHUNG Lo i s c , tai n n S v Thi t h i Nguyên nhân V ngư i V tài s n B B Đ u Toa C u Ôtô Xe máy, Ch m Thi t h i Ch Khách Chưa rõ ch t thương máy xe đư ng xe đ p tàu khác quan quan 1 2 6 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1. Tai n n: - Đ c bi t nghiêm tr ng - Nghiêm tr ng - Ít nghiêm tr ng 2. S c : T ng c ng Báo cáo hàng tháng ph i nêu tóm t t n i dung t t c các v tai n n ch y tàu nghiêm tr ng và tai n n khác có t 01 ngư i ch t tr lên và tai n n đi n hình khác (n u có) vào cu i báo cáo. II. CHIA THEO CÁC H V vi c theo các h S v T l % Ch m tàu B t c chính tuy n Ga tàu Đ u máy Toa xe C u đư ng Thông tin Công trình
 12. Đi u hành v n t i Ngoài ngành T ng c ng:
Đồng bộ tài khoản