intTypePromotion=1

Thông tư Số: 15/2010/TT-BNNPTNT

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
126
lượt xem
10
download

Thông tư Số: 15/2010/TT-BNNPTNT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------Số: 15/2010/TT-BNNPTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư Số: 15/2010/TT-BNNPTNT

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- --------- Số: 15/2010/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH” Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP, ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009 về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Pháp lệnh Giống cây trồng; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh, Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh”, bao gồm: 04 giống quốc gia và 19 giống tiến bộ kỹ thuật, (Phụ lục kèm theo). Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau bốn mươi lăm ngày kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - VP Chính phủ; - Công báo Chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính; - Website Chính phủ; Hứa Đức Nhị - Website Bộ NN & PTNT;
  2. - UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW; - Sở NN và PTNT các tỉnh, Tp. trực thuộc TW; - Lưu: VT, LN, PC. DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT KINH DOANH (GIỐNG MỚI ĐƯỢC CÔNG NHẬN) (Ban hành kèm theo Thông tư số: 15 /2010/TT-BNNPTNT, ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Mã số giống mới TT Tên giống Vùng áp dụng được công nhận A Công nhận giống quốc gia Đồng Hới – Quảng Bình, Dòng Keo lá tràm ký hiệu là Bầu Bàng - Bình Dương A1 KLT.ĐH.09.01 Clt 7 và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự Tam Thanh - Phú Thọ, Dòng bạch đàn lai nhân tạo Tân Lập - Bình Phước và A2 BL.TT.08.01 ký hiệu là UE27. những nơi có điều kiện sinh thái tương tự. Ba Vì - Hà Nội, Bình Dòng keo lai nhân tạo ký Điền - Thừa Thiên Huế và A3 KL.BV.08.02 hiệu là MA1 những nơi có điều kiện sinh thái tương tự. Tam Thanh - Phú Thọ, Dòng keo lai nhân tạo ký Bình Điền - Thừa Thiên A4 KL.TT.08.03 hiệu là (MA)M8 Huế và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự. B Công nhận giống tiến bộ kỹ thuật. Bầu Bàng - Bình Dương Dòng Keo lá tràm ký hiệu là B1 KLT.BB.09.02 và những nơi có điều kiện Clt 171. sinh thái tương tự. Bầu Bàng - Bình Dương Dòng Keo lá tràm ký hiệu là B2 KLT.BB.09.03 và những nơi có điều kiện Clt 1F. sinh thái tương tự.
  3. Mã số giống mới TT Tên giống Vùng áp dụng được công nhận Bầu Bàng - Bình Dương Dòng Keo lá tràm ký hiệu là B3 KLT.BB.09.04 và những nơi có điều kiện Clt 18. sinh thái tương tự. Bầu Bàng - Bình Dương Dòng Keo lá tràm ký hiệu là B4 KLT.BB.09.05 và những nơi có điều kiện Clt 26. sinh thái tương tự. Bầu Bàng - Bình Dương Dòng Keo lá tràm ký hiệu là B5 KLT.BB.09.06 và những nơi có điều kiện Clt 43. sinh thái tương tự. Đồng Hới – Quảng Bình Dòng Keo lá tràm ký hiệu là B6 KLT.ĐH.09.07 và những nơi có điều kiện Clt 19. sinh thái tương tự. Đồng Hới – Quảng Bình Dòng Keo lá tràm ký hiệu là B7 KLT.ĐH.09.08 và những nới có điều kiện Clt 57. sinh thái tương tự. Đồng Hới – Quảng Bình Dòng Keo lá tràm ký hiệu là B8 KLT.ĐH.09.09 và những nơi có điều kiện Clt 64. sinh thái tương tự. Đồng Hới – Quảng Bình Dòng Keo lá tràm ký hiệu là B9 KLT.ĐH.09.10 và những nơi có điều kiện Clt 98. sinh thái tương tự. Đồng Hới – Quảng Bình Dòng Keo lá tràm ký hiệu là B10 KLT.ĐH.09.11 và những nơi có điều kiện Clt 133. sinh thái tương tự. Hàm Thuận Nam – Bình Dòng Bạch camal ký hiệu là Thuận và những nơi có B11 BĐC.HTN.09.12 C9. điều kiện sinh thái tương tự. Hàm Thuận Nam – Bình Dòng Bạch camal ký hiệu là Thuận và những nơi có B12 BĐC.HTN.09.13 C159 điều kiện sinh thái tương tự. Dòng Bạch camal ký hiệu là Hàm Thuận Nam – Bình B13 BĐC.HTN.09.14 Thuận và những nơi có BV22 điều kiện sinh thái tương
  4. Mã số giống mới TT Tên giống Vùng áp dụng được công nhận tự. Hàm Thuận Nam - Bình Dòng Bạch camal ký hiệu là Thuận và những nơi có B14 BĐC.HTN.09.15 C55 điều kiện sinh thái tương tự. Tam Thanh - Phú Thọ và Dòng bạch đàn lai nhân tạo B15 BL.TT.08.04 những nơi có điều kiện ký hiệu là UC75. sinh thái tương tự. Tam Thanh - Phú Thọ và Dòng bạch đàn lai nhân tạo B16 BL.TT.08.05 những nơi có điều kiện ký hiệu là CU90. sinh thái tương tự. Tam Thanh - Phú Thọ và B17 Dòng bạch đàn lai nhân B17 BL.TT.08.06 những nơi có điều kiện tạo ký hiệu là UU8. sinh thái tương tự. Bình Điền - Thừa Thiên Dòng keo lai nhân tạo ký B18 KL.BĐ.08.07 Huế và những nơi có điều hiệu là AM2 kiện sinh thái tương tự. Bình Điền - Thừa Thiên Dòng keo lai nhân tạo ký B19 KL.BĐ.08.08 Huế và những nơi có điều hiệu là AM3 kiện sinh thái tương tự.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2