Thông tư số 16/2008/TT-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
106
lượt xem
16
download

Thông tư số 16/2008/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 16/2008/TT-BXD về việc hướng dẫn kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 16/2008/TT-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 16/2008/TT-BXD Hà N i, ngày 11 tháng 9 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N KI M TRA, CH NG NH N I U KI N M B O AN TOÀN CHNU L C VÀ CH NG NH N S PHÙ H P V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph v quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; B Xây d ng hư ng d n vi c ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng Thông tư này hư ng d n vi c ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng quy nh t i Kho n 8 i u 1 c a Ngh nh s 49/2008/N -CP ngày 18/4/2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng. Thông tư này áp d ng i v i các t ch c, cá nhân có liên quan trong ho t ng ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng trên lãnh th Vi t Nam. 2. Gi i thích t ng Trong Thông tư này, các t ng sau ây ư c hi u như sau: a) Ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c là vi c ki m tra, xác nh n công tác kh o sát, thi t k và thi công xây d ng tuân th các quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t lư ng áp ng các yêu c u m b o an toàn ch u l c c a công trình ho c h ng m c công trình trư c khi ưa vào s d ng. b) Ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng là vi c ánh giá, xác nh n công trình ho c h ng m c, b ph n công trình xây d ng ư c thi t k , thi công
 2. xây d ng phù h p v i quy chuNn, tiêu chuNn k thu t và các yêu c u k thu t áp d ng cho công trình. 3. Công trình b t bu c ph i ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c trư c khi ưa vào s d ng Các công trình ho c h ng m c công trình xây d ng khi x y ra s c do m t kh năng ch u l c có th gây th m ho i v i ngư i, tài s n và môi trư ng b t bu c ph i ư c ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c g m: a) Công trình công c ng t p trung ông ngư i t c p III tr lên: nhà hát, r p chi u bóng, vũ trư ng, nhà ga, h i trư ng, nhà thi u th thao, sân v n ng, trung tâm thương m i, siêu th , thư vi n, nhà b o tàng và các công trình công c ng khác có quy mô và ch c năng tương t . Riêng b nh vi n, nhà tr , trư ng m u giáo, trư ng h c có quy mô t 2 t ng và có t ng di n tích sàn t 300m2 tr lên. b) Nhà chung cư, khách s n, nhà làm vi c và tháp thu phát sóng vi n thông, truy n thanh, truy n hình t c p II tr lên. c) Kho xăng, kho d u, kho ch a khí hoá l ng, kho hoá ch t t c p II tr lên. d) p, c u, h m giao thông t c p II tr lên; ư ng s t trên cao, h th ng cáp treo v n chuy n ngư i không phân bi t c p. 4. Công trình ư c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng Công trình ho c h ng m c công trình xây d ng không phân bi t lo i và c p ư c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng khi có yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng a phương ho c theo ngh c a ch u tư ho c ch s h u trên cơ s yêu c u c a t ch c b o hi m công trình, c a t ch c và cá nhân mua, qu n lý ho c s d ng công trình (vi t t t là bên có yêu c u ch ng nh n). i tư ng ch ng nh n có th là công trình xây d ng m i ho c công trình ã ưa vào s d ng. II. CH NG NH N I U KI N M B O AN TOÀN CHNU L C 1. L a ch n t ch c th c hi n ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c Ch u tư các công trình xây d ng quy nh t i Kho n 3 M c I c a Thông tư này có trách nhi m l a ch n t ch c th c hi n vi c ki m tra, xác nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c (vi t t t là t ch c ki m tra). T ch c ki m tra ư c l a ch n là t ch c tư v n có ch c năng hành ngh m t trong các lĩnh v c thi t k xây d ng, giám sát thi công xây d ng ho c ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng phù h p v i lo i công trình ư c ch ng nh n, áp ng các yêu c u sau: a) Yêu c u v i u ki n năng l c: - Có k sư, cán b k thu t theo quy nh thu c các chuyên ngành phù h p v i n i dung ki m tra nêu t i Kho n 2 c a M c này, tương ng v i quy mô công trình ư c ch ng nh n;
 3. - Cá nhân ch trì vi c ki m tra, xác nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c ph i có năng l c ch trì thi t k k t c u công trình phù h p v i lo i và c p công trình ư c ch ng nh n; - Không có vi ph m trong ho t ng xây d ng trong 3 năm g n nh t. b) Yêu c u m b o tính c l p, khách quan trong vi c ch ng nh n i u ki n an toàn ch u l c: - Không tham gia kh o sát, thi t k , thi công, cung ng v t tư - thi t b , qu n lý d án và giám sát thi công xây d ng cho chính công trình ho c h ng m c công trình ư c ch ng nh n; - c l p v t ch c, không cùng thu c m t cơ quan v i ch u tư, v i các nhà th u kh o sát, thi t k , thi công xây d ng, tư v n giám sát thi công xây d ng và tư v n qu n lý d án c a chính công trình ho c h ng m c công trình ư c ch ng nh n; không có c ph n ho c v n góp trên 50% c a nhau i v i ch u tư và không có c ph n ho c v n góp trên 30% c a nhau i v i các nhà th u kh o sát, thi t k , thi công xây d ng, tư v n giám sát thi công xây d ng và tư v n qu n lý d án. Trư ng h p không l a ch n ư c t ch c ki m tra áp ng các i u ki n nêu trên thì ch u tư ph i báo cho cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng a phương ư c gi i thi u t ch c tư v n th c hi n công vi c này. 2. Trình t , n i dung ki m tra i u ki n m b o an toàn ch u l c T ch c ki m tra có trách nhi m l p cương ki m tra công tác kh o sát, thi t k và thi công xây d ng công trình trình ch u tư th a thu n. Vi c ki m tra xác nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c có th ư c ti n hành t khi b t u thi công xây d ng công trình ho c h ng m c công trình ư c ch ng nh n. i tư ng ki m tra t p trung vào b ph n công trình, k t c u ch u l c khi b phá ho i có th gây th m ho . a) Ki m tra công tác kh o sát, thi t k : - Ki m tra s tuân th các quy nh c a pháp lu t v i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân th c hi n vi c kh o sát, thi t k , thNm tra thi t k và vi c áp d ng các tiêu chuNn, quy chuNn k thu t; - Ki m tra trình t , th t c nghi m thu báo cáo k t qu kh o sát xây d ng; trình t thNm nh, phê duy t và nghi m thu h sơ thi t k xây d ng công trình; - Ki m tra báo cáo k t qu kh o sát xây d ng, thi t k k thu t (trư ng h p thi t k 3 bư c) ho c thi t k b n v thi công (trư ng h p thi t k 2 bư c, 1 bư c); ánh giá m c áp ng c a các tài li u này v i các yêu c u c a quy chuNn và tiêu chuNn k thu t ư c s d ng nh m m b o an toàn c a ch u l c công trình. Trong quá trình ki m tra, n u có nghi ng v k t qu kh o sát, k t qu tính toán k t c u ch u l c thì t ch c ki m tra ngh ch u tư và nhà th u kh o sát, thi t k làm rõ. Trư ng h p c n thi t, t ch c ki m tra có th ngh ch u tư t ch c phúc tra k t qu kh o sát xây d ng, ki m tra l i kh năng ch u l c c a k t c u.
 4. b) Ki m tra công tác thi công xây d ng công trình - Ki m tra s tuân th các quy nh c a pháp lu t v i u ki n năng l c và h th ng qu n lý ch t lư ng c a nhà th u thi công xây d ng, nhà th u tư v n qu n lý d án và giám sát thi công xây d ng công trình; ki m tra năng l c phòng thí nghi m và năng l c c a các t ch c ki m nh có liên quan; - Ki m tra s tuân th các quy nh c a pháp lu t i v i công tác giám sát và nghi m thu ch t lư ng xây d ng; - Ki m tra ch t lư ng thi công xây d ng thông qua tài li u qu n lý ch t lư ng c a công trình ho c h ng m c công trình ư c ch ng nh n; ánh giá m c áp ng c a các tài li u này v i yêu c u c a thi t k nh m m b o an toàn ch u l c c a công trình; - Ki m tra các s li u quan tr c và bi u hi n bên ngoài c a k t c u có liên quan t i kh năng ch u l c c a công trình. Trong quá trình ki m tra n u phát hi n th y các y u t có th nh hư ng t i kh năng ch u l c c a công trình thì t ch c ki m tra ngh ch u tư và các nhà th u gi i trình làm rõ. Trư ng h p c n thi t t ch c ki m tra có th ngh ch u tư t ch c ki m nh ch t lư ng ho c thí nghi m, quan tr c i ch ng. c) Sau t ng t ki m tra, t ch c ki m tra ph i có văn b n thông báo k p th i v k t qu ki m tra g i cho ch u tư và các bên có liên quan. 3. C p gi y ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c a) Trong vòng 15 ngày k t khi ch u tư t p h p h sơ, tài li u hoàn thành công trình, h ng m c công trình ư c ch ng nh n; t ch c ki m tra c p gi y ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c theo m u quy nh t i Ph l c c a Thông tư này n u k t qu ki m tra áp ng ư c các i u ki n sau: - Công tác kh o sát, thi t k và thi công xây d ng công trình tuân th các quy nh c a pháp lu t v qu n lý ch t lư ng áp ng các yêu c u m b o an toàn ch u l c c a công trình. - Các s li u quan tr c và bi u hi n bên ngoài c a k t c u ph n ánh s làm vi c bình thư ng c a k t c u; - Các k t qu phúc tra, ki m tra l i (n u có) mb ok tc u kh năng ch u l c. Ch u tư có trách nhi m g i 01 gi y ch ng nh n này kèm theo báo cáo k t qu ki m tra i u ki n m b o an toàn ch u l c và biên b n nghi m thu hoàn thành công trình ho c h ng m c công trình ư c ch ng nh n cho cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng a phương ki m tra và qu n lý. Gi y ch ng nh n này là căn c ch u tư ưa công trình vào s d ng. b) Trư ng h p không i u ki n c p gi y ch ng nh n thì t ch c ki m tra có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho ch u tư v quy t nh c a mình, trong ó
 5. nêu rõ lý do không c p gi y ch ng nh n. Ch u tư có trách nhi m báo cáo vi c này cho cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng a phương bi t ki m tra và x lý. III. CH NG NH N S PHÙ H P V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. Yêu c u ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng a) Xu t phát t l i ích c a c ng ng, cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng a phương có th yêu c u ch u tư th c hi n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng. Các t ch c b o hi m công trình; t ch c, cá nhân mua, qu n lý ho c s d ng công trình xu t phát t l i ích c a mình có th ngh ch u tư ho c ch s h u ( i v i các công trình ã ưa vào s d ng) th c hi n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình. b) Bên có yêu c u ch ng nh n ph i ưa ra ph m vi và n i dung ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng. i v i trư ng h p vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng ư c yêu c u b i cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng a phương thì ph m vi và n i dung ch ng nh n là b t bu c ph i th c hi n. i v i trư ng h p vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng ư c yêu c u b i các t ch c, cá nhân khác thì ph m vi và n i dung ch ng nh n do ch u tư ho c ch s h u và bên có yêu c u ch ng nh n tho thu n. c) Ph m vi ch ng nh n có th là s phù h p v ch t lư ng thi t k , s phù h p v ch t lư ng thi công xây d ng ho c s phù h p v ch t lư ng c a công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình xây d ng so v i quy chuNn, tiêu chuNn k thu t và các yêu c u k thu t áp d ng cho công trình. N i dung ch ng nh n có th là m t, m t s ho c toàn b các tiêu chí v an toàn ch u l c, an toàn v n hành; ch t lư ng ph n hoàn thi n, cơ i n... 2. L a ch n t ch c th c hi n vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng Bên có yêu c u ch ng nh n tho thu n v i ch u tư ho c ch s h u v vi c l a ch n và ký h p ng v i t ch c th c hi n vi c ki m tra, ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng (vi t t t là t ch c ch ng nh n). Riêng trư ng h p vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng do cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng a phương yêu c u thì ch u tư có trách nhi m l a ch n, ký h p ng v i t ch c ch ng nh n. T ch c ch ng nh n ư c l a ch n là t ch c tư v n có ch c năng hành ngh m t trong các lĩnh v c thi t k xây d ng, giám sát thi công xây d ng, ki m nh ch t lư ng công trình xây d ng ho c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng, áp ng các yêu c u sau: a) Yêu c u v i u ki n năng l c: - mb o i u ki n năng l c theo quy nh c a pháp lu t phù h p v i lo i, c p công trình ư c ch ng nh n và n i dung ch ng nh n;
 6. - Không có vi ph m trong ho t ng xây d ng trong 3 năm g n nh t. b) Yêu c u v tính c l p, khách quan trong vi c th c hi n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng: - Không tham gia kh o sát, thi t k , thi công, cung ng v t tư - thi t b , qu n lý d án và giám sát thi công xây d ng cho chính công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình ư c ch ng nh n; - c l p v t ch c, không cùng thu c m t cơ quan v i ch u tư, các nhà th u kh o sát, thi t k , thi công xây d ng, tư v n giám sát thi công xây d ng và tư v n qu n lý d án c a chính công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình ư c ch ng nh n; không có c ph n ho c v n góp trên 50% c a nhau i v i ch u tư và không có c ph n ho c v n góp trên 30% c a nhau i v i các nhà th u kh o sát, thi t k , thi công xây d ng, tư v n giám sát thi công xây d ng và tư v n qu n lý d án. 3. Trình t , n i dung ki m tra s phù h p v ch t lư ng i v i công trình xây d ng m i T ch c ch ng nh n có trách nhi m l p cương th c hi n vi c ki m tra, ánh giá s phù h p v ch t lư ng tương ng v i ph m vi và n i dung ch ng nh n ch u tư ho c ch s h u tho thu n. Ph m vi ki m tra t p trung vào công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình ư c ch ng nh n. N i dung ki m tra ph i phù h p v i n i dung ch ng nh n. Vi c ki m tra có th ti n hành t khi b t u thi công xây d ng công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình ư c ch ng nh n. a) Ki m tra s phù h p v ch t lư ng thi t k : - Ki m tra s tuân th các quy nh c a pháp lu t v i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân th c hi n vi c kh o sát, thi t k , thNm tra thi t k ; s tuân th trình t , th t c nghi m thu báo cáo k t qu kh o sát xây d ng; thNm nh, phê duy t và nghi m thu h sơ thi t k xây d ng công trình; - Ki m tra, ánh giá s phù h p c a báo cáo k t qu kh o sát xây d ng so v i tiêu chuNn kh o sát và nhi m v kh o sát; - Ki m tra, ánh giá s phù h p c a thi t k k thu t (trư ng h p thi t k 3 bư c) ho c thi t k b n v thi công (trư ng h p thi t k 2 bư c, 1 bư c) so v i nhi m v thi t k và so v i quy chuNn, tiêu chuNn k thu t ư c áp d ng cho công trình. Trong quá trình ki m tra, n u có nghi ng v k t qu kh o sát và ch t lư ng c a thi t k , t ch c ch ng nh n ngh ch u tư và các nhà th u có liên quan làm rõ. Trư ng h p c n thi t, t ch c ch ng nh n có th th c hi n ki m tra l i k t qu kh o sát, ki m tra l i thi t k c a công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình ư c ch ng nh n. b) Ki m tra s phù h p v ch t lư ng thi công xây d ng:
 7. - Ki m tra s tuân th các quy nh c a pháp lu t v i u ki n năng l c và h th ng qu n lý ch t lư ng c a nhà th u thi công xây d ng, nhà th u tư v n qu n lý d án, giám sát thi công xây d ng công trình; ki m tra năng l c phòng thí nghi m và năng l c c a các t ch c ki m nh có liên quan; ki m tra s tuân th các quy nh c a pháp lu t trong giám sát thi công xây d ng và nghi m thu; - Ki m tra xác su t ch t lư ng v t tư, thi t b , c u ki n xây d ng ư c s d ng xây d ng công trình thông qua vi c ki m tra xu t x hàng hoá, ch ng ch ch t lư ng và các k t qu thí nghi m, ki m nh ch t lư ng có liên quan; - Ki m tra xác su t ch t lư ng thi công xây d ng; - Ch ng ki n v n hành th công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình ư c ch ng nh n. Ki m tra s phù h p c a h sơ nghi m thu so v i yêu c u c a thi t k . Trong quá trình ki m tra n u phát hi n th y các y u t không m b o s phù h p v ch t lư ng thì t ch c ch ng nh n có th ngh ch u tư ho c ch s h u và các nhà th u gi i trình làm rõ. Trư ng h p c n thi t t ch c ch ng nh n có th th c hi n ki m nh; thí nghi m, quan tr c i ch ng. c) Ki m tra s phù h p v ch t lư ng c a công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình xây d ng: th c hi n c hai n i dung quy nh t i i m a và b Kho n này. d) Sau t ng t ki m tra, t ch c ch ng nh n ph i có văn b n thông báo k p th i v k t qu ki m tra g i cho ch u tư và các bên có liên quan. 4. Trình t , n i dung ki m tra s phù h p v ch t lư ng i v i các công trình ã ưa vào s d ng T ch c ch ng nh n có trách nhi m l p cương ki m tra và ánh giá s phù h p v ch t lư ng ch u tư ho c ch s h u th a thu n. Ph m vi ki m tra t p trung vào công trình, h ng m c công trình, b ph n công trình xây d ng ư c ch ng nh n. N i dung ki m tra ph i phù h p v i n i dung ch ng nh n ã ư c th a thu n. N i dung ki m tra có th bao g m ki m tra ch t lư ng thi t k , ch t lư ng thi công xây d ng thông qua h sơ, tài li u hoàn thành công trình. Trư ng h p c n thi t, t ch c ch ng nh n có th th c hi n ki m nh, ánh giá ch t lư ng công trình thông qua các thí nghi m, quan tr c. 5. C p gi y ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng a) T ch c ch ng nh n c p gi y ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng n u ch t lư ng công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình xây d ng qua ki m tra phù h p v i yêu c u c a thi t k , tiêu chuNn k thu t và quy chuNn k thu t áp d ng cho công trình. Gi y ch ng nh n bao g m các n i dung sau: - Tên t ch c ch ng nh n; - Các căn c th c hi n ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng;
 8. - Tên công trình, h ng m c công trình ho c b ph n công trình ư c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng; - Ph m vi và n i dung ch ng nh n; - K t lu n s phù h p v ch t lư ng; - Ch ký và d u c a ngư i i di n theo pháp lu t c a t ch c ch ng nh n. Trư ng h p vi c ch ng nh n ư c th c hi n theo yêu c u c a cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng a phương thì ch u tư có trách nhi m g i 01 gi y ch ng nh n kèm theo báo cáo k t qu ki m tra s phù h p v ch t lư ng cho cơ quan này ki m tra và qu n lý. Gi y ch ng nh n là căn c ưa công trình vào khai thác, s d ng. Trư ng h p vi c ch ng nh n ư c th c hi n theo yêu c u c a các t ch c, cá nhân khác thì ch u tư ho c ch s h u g i 01 gi y ch ng nh n cho bên có yêu c u ch ng nh n làm cơ s th c hi n các tho thu n ti p theo. b) Trư ng h p không i u ki n c p gi y ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng, t ch c ch ng nh n có trách nhi m thông báo b ng văn b n trong ó nêu rõ lý do không c p gi y ch ng nh n cho ch u tư ho c ch s h u và bên có yêu c u ch ng nh n bi t và x lý. IV. CHI PHÍ CH NG NH N I U KI N M B O AN TOÀN CHNU L C VÀ CH NG NH N S PHÙ H P V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. Chi phí ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c Chi phí ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c do ch u tư tr cho t ch c ki m tra t kho n chi phí tư v n u tư xây d ng trong t ng m c u tư xây d ng công trình. Chi phí này ư c xác nh b ng cách l p d toán theo quy nh t i Ngh nh 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình (vi t t t là Ngh nh 99/2007/N -CP) và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. 2. Chi phí ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng a) Trư ng h p vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng ư c yêu c u b i cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng a phương thì chi phí ch ng nh n do ch u tư tr và ư c l y t kho n chi phí tư v n u tư xây d ng trong t ng m c u tư xây d ng công trình. Chi phí này ư c xác nh b ng cách l p d toán theo quy nh t i Ngh nh 99/2007/N -CP và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. b) Trư ng h p vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng ư c yêu c u b i các t ch c, cá nhân khác thì ngu n kinh phí tr cho công vi c này do bên có yêu c u ch ng nh n và ch u tư ho c ch s h u tho thu n. Chi phí này có th ư c xác nh b ng cách l p d toán theo quy nh t i Ngh nh 99/2007/N -CP và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan.
 9. V. QUY N H N VÀ NGHĨA V C A CÁC T CH C, CÁ NHÂN TRONG HO T NG CH NG NH N I U KI N M B O AN TOÀN CHNU L C VÀ CH NG NH N S PHÙ H P V CH T LƯ NG CÔNG TRÌNH XÂY D NG 1. Quy n h n và nghĩa v c a ch u tư, ch s h u a) Ch u tư, ch s h u có các quy n sau ây: - Khi u n i v k t qu ki m tra, ch ng nh n; thuê các t ch c tư v n khác có năng l c phù h p thNm tra ho c phúc tra các v n ư c khi u n i; - Các quy n khác theo h p ng ã cam k t v i t ch c ki m tra, t ch c ch ng nh n và theo quy nh c a pháp lu t. b) Ch u tư, ch s h u có các nghĩa v sau ây: - Th c hi n vi c ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c n u công trình ho c h ng m c công trình xây d ng thu c i tư ng quy nh c a Thông tư này; th c hi n vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng khi ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng a phương yêu c u; - Cung c p h sơ, tài li u, các ch ng ch có liên quan cho t ch c ki m tra, t ch c ch ng nh n; - Thanh toán chi phí ch ng nh n cho t ch c ki m tra, t ch c ch ng nh n theo h p ng ã ký k t k c khi không ư c c p gi y ch ng nh n do ch t lư ng công trình không áp ng các yêu c u t ra theo quy nh; - B i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t và theo tho thu n trong h p ng v i các bên liên quan; - Các nghĩa v khác theo h p ng cam k t v i các bên có liên quan. 2. Quy n h n và nghĩa v c a t ch c ki m tra, t ch c ch ng nh n a) T ch c ki m tra, t ch c ch ng nh n có các quy n h n sau ây: - Yêu c u ch u tư và nhà th u cung c p các tài li u c n thi t cho ho t ng ki m tra, ch ng nh n; - T ch i c p gi y ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c n u k t qu ki m tra không áp ng các i u ki n quy nh t i Kho n 3 M c II c a Thông tư này; t ch i c p gi y ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng n u ch t lư ng công trình không phù h p v i quy chuNn, tiêu chuNn k thu t và các yêu c u k thu t; - Các quy n khác theo h p ng cam k t v i ch u tư và theo quy nh c a pháp lu t. b) T ch c ki m tra, t ch c ch ng nh n có các nghĩa v sau ây:
 10. - m b o tính trung th c, khách quan trong quá trình ki m tra, ch ng nh n; - Ch u trách nhi m trư c ch u tư ho c ch s h u, các bên có liên quan và trư c pháp lu t v k t qu ki m tra và ch ng nh n c a mình; - B i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t và theo tho thu n trong h p ng v i các bên có liên quan trong trư ng h p ch ng nh n sai v i th c tr ng ch t lư ng công trình. VI. T CH C TH C HI N 1. B Xây d ng có trách nhi m: a) Th ng nh t qu n lý nhà nư c v ho t ng ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng. b) Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Thông tư này trong ph m vi c nư c. c) T ng h p và ăng t i thông tin v i u ki n năng l c c a các t ch c ki m tra, t ch c ch ng nh n theo quy nh t i Quy t nh s 02/2008/Q -BXD ngày 20/02/2008 c a B trư ng B Xây d ng ban hành Quy nh qu n lý thông tin v năng l c c a các t ch c ho t ng xây d ng qua trang thông tin i n t c a B Xây d ng. C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng – B Xây d ng là u m i giúp B Xây d ng th c hi n các công vi c nêu trên. 2. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m: a) Hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n ch ng nh n i u ki n an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng trong ph m vi a gi i hành chính do mình qu n lý. b) Ti p nh n và qu n lý gi y ch ng nh n do Ch u tư g i, cung c p thông tin v i u ki n năng l c c a các t ch c ki m tra, t ch c ch ng nh n B Xây d ng t ng h p, ăng t i. c) Hàng năm t ng h p tình hình th c hi n Thông tư này và báo cáo B Xây d ng. S Xây d ng là u m i giúp U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n các công vi c nêu trên. 3. Các công trình ã và ang th c hi n vi c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng theo quy nh c a Thông tư 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 c a B Xây d ng “Hư ng d n ki m tra và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng” (vi t t t là Thông tư 11/2005/TT-BXD) trư c ngày Thông tư này có hi u l c v n ti p t c ư c th c hi n theo quy nh c a Thông tư 11/2005/TT-BXD. 4. Các công trình ư c H i ng nghi m thu Nhà nư c các công trình xây d ng t ch c ki m tra ho c nghi m thu theo yêu c u c a Th tư ng Chính ph thì không ph i ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c.
 11. 5. Trư ng h p công trình, h ng m c công trình ã ư c ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng trong ó có n i dung ch ng nh n v an toàn ch u l c áp ng các quy nh t i M c II c a Thông tư này thì không ph i th c hi n vi c ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c. 6. Các B , Cơ quan ngang b , Cơ quan thu c Chính ph ; U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; các t ch c, cá nhân có liên quan có trách nhi m th c hi n theo quy nh c a Thông tư này. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Xây d ng nghiên c u gi i quy t. 7. Thông tư này thay th Thông tư 11/2005/TT-BXD và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng TW ng và các Ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; Nguy n Văn Liên - Toà án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th - S Xây d ng, S có qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Các ơn v tr c thu c B ; - Công báo; - Website Chính ph , Website B Xây d ng; - Lưu VP, C c G , V Pháp ch , V QLH XD, Thanh tra, KTXD (20). PH L C (Ban hành kèm theo Thông tư s 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 ) (1) .......... S : ............/ATCL GI Y CH NG NH N I U KI N M B O AN TOÀN CHNU L C - Căn c Ngh nh s 49/2008/N -CP c a Chính ph s a i b sung m t s i u c a Ngh nh 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng;
 12. - Căn c Thông tư s ....../2008/TT-BXD ngày .../.../2008 c a B Xây d ng hư ng d n ki m tra, ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c và ch ng nh n s phù h p v ch t lư ng công trình xây d ng; - Căn c h p ng ch ng nh n i u ki n m b o an toàn ch u l c s ....... - Căn c k t qu ki m tra công tác kh o sát, thi t k và thi công xây d ng công trình, (1) ............................................... CH NG NH N (2) ......................................................................................................................... Thu c d án u tư xây d ng công trình: .............................................................. Xây d ng t i................................................................................................ Có i u ki n m b o an toàn ch u l c theo quy nh hi n hành. ..........., ngày … tháng … năm ….... (3) ........................................... (ký, ghi rõ h tên và óng d u) Ghi chú: (1) Tên t ch c ki m tra. (2) Tên công trình ho c h ng m c công trình ư c ch ng nh n. (3) Ch c danh ngư i i di n theo pháp lu t c a t ch c ki m tra.
Đồng bộ tài khoản