Thông tư số 16/2009/TT-BCA(C11)

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
57
lượt xem
5
download

Thông tư số 16/2009/TT-BCA(C11)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 16/2009/TT-BCA(C11) quy định về việc tổ chức kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe ôtô, xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 16/2009/TT-BCA(C11)

 1. B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 16/2009/TT-BCA(C11) Hà N i, ngày 31 tháng 03 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH V VI C T CH C KI M Đ NH AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG XE ÔTÔ, XE MÁY CHUYÊN DÙNG C A L C LƯ NG CÔNG AN NHÂN DÂN Căn c Lu t giao thông đư ng b năm 2008; Căn c Ngh đ nh s 136/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u c a B Công an; B Công an quy đ nh v vi c t ch c ki m tra đ nh kỳ an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe ôtô và xe máy chuyên dùng c a l c lư ng Công an nhân dân như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Ph m vi, đ i tư ng áp d ng Thông tư này quy đ nh v vi c t ch c ki m tra đ nh kỳ an toàn k thu t và b o v môi trư ng (sau đây g i là ki m đ nh xe) đ i v i các lo i xe ôtô và xe máy chuyên dùng (sau đây g i là xe) c a l c lư ng Công an nhân dân. 2. Cơ quan ki m đ nh 2.1. C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t (Phòng hư ng d n đăng ký, qu n lý phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b ). 2.2. Trung tâm ki m đ nh xe cơ gi i thu c C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t (sau đây g i là Trung tâm ki m đ nh). 2.3. Phòng C nh sát giao thông ho c Trung tâm ki m đ nh xe cơ gi i thu c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 3. Ch c năng, nhi m v c a cơ quan ki m đ nh 3.1. C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t (Phòng hư ng d n đăng ký, qu n lý phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b ) t ch c ki m đ nh l n đ u xe c a các cơ quan tr c thu c B Công an do C c đăng ký, qu n lý. 3.2. Trung tâm ki m đ nh thu c C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t t ch c ki m đ nh các chu kỳ ti p theo đ i v i xe c a các cơ quan tr c thu c B Công an do C c đăng ký, qu n lý. Trung tâm ki m đ nh do lãnh đ o Phòng hư ng d n đăng ký, qu n lý phương ti n cơ gi i đư ng b kiêm Giám đ c. Trung tâm ki m đ nh có con d u riêng đ s d ng trong công tác ki m đ nh xe Công an nhân dân. 3.3. Phòng C nh sát giao thông ho c Trung tâm ki m đ nh xe cơ gi i thu c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c ki m đ nh xe c a các đơn v Công an trong đ a phương mình theo phân công c a Giám đ c Công an đ a phương. Trung tâm ki m đ nh có con d u riêng đ s d ng trong công tác ki m đ nh xe Công an nhân dân. 4. Phương pháp ki m đ nh xe Căn c đi u ki n th c t c a Công an đ a phương có th t ch c ki m đ nh theo phương pháp cơ gi i ho c bán cơ gi i. 4.1. Ki m đ nh xe b ng phương pháp cơ gi i đư c th c hi n trên dây chuy n ki m đ nh cơ gi i t i Trung tâm ki m đ nh. 4.2. Ki m đ nh b ng phương pháp bán cơ gi i ph i b trí khu v c riêng, không nh hư ng đ n giao thông công c ng và ph i đ m b o an toàn. Ph i có đo n đư ng r ng b ng ph ng tr i nh a
 2. ho c bê tông dài kho ng 200m đ ki m tra phanh và có d c th ho c c u ki m tra có đ d c 20% đ ki m tra g m và phanh tay c a xe. 5. Chu kỳ ki m đ nh Chu kỳ ki m đ nh là kho ng th i gian gi a hai l n ki m đ nh. 5.1. Xe m i chưa qua s d ng: 24 tháng; 5.2. Xe đã qua s d ng đ n 07 năm: 18 tháng; 5.3. Xe c i t o và xe đã s d ng trên 07 năm: 06 tháng. 5.4. Các lo i xe t p lái, sát h ch: 06 tháng; 6. H sơ ki m đ nh: Ban hành kèm theo Thông tư này h sơ ki m đ nh xe Công an nhân dân, g m: 6.1. S ch ng nh n ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b c a l c lư ng Công an nhân dân (m u s 01) sau đây g i là S ki m đ nh; 6.2. Gi y ch ng nh n ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b c a l c lư ng Công an nhân dân (m u s 02) sau đây g i là Gi y ch ng nh n ki m đ nh; 6.3. Tem ki m đ nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b c a l c lư ng Công an nhân dân (m u s 03) sau đây g i là Tem ki m đ nh; 6.4. Phi u ki m đ nh (m u s 04); 6.5. Biên b n ki m tra l p S ki m đ nh (m u s 05) sau đây g i là Biên b n l p S ki m đ nh; M u s 01, 02, 03 do C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t th ng nh t qu n lý và phát hành; m u s 04, 05 do Công an đ a phương t in theo m u. 7. Trách nhi m c a đơn v qu n lý xe. 7.1. Các đơn v qu n lý, s d ng xe có trách nhi m th c hi n đ y đ yêu c u v b o dư ng, s a ch a đ phương ti n luôn đ t tiêu chu n an toàn k thu t và b o v môi trư ng quy đ nh t i m c B ph n II c a Thông tư này. 7.2. Đơn v qu n lý, s d ng xe và ngư i lái xe ch u trách nhi m duy trì tình tr ng k thu t c a phương ti n theo tiêu chu n quy đ nh khi tham gia giao thông đư ng b gi a hai kỳ ki m đ nh. II. QUY Đ NH C TH A. TRÌNH T KI M Đ NH 1. Khi làm th t c ki m đ nh xe, ngư i lái xe ph i xu t trình các gi y t sau: 1.1. Gi y gi i thi u. 1.2. Gi y đăng ký xe. 1.3. Gi y phép lái xe. 1.4. S ki m đ nh (n u c p S ki m đ nh l n đ u thì kê khai Biên b n l p S ki m đ nh). 1.5. Kê khai Phi u ki m đ nh. 2. Ki m tra h sơ gi y t , thu phí 2.1. Ti p nh n và ki m tra các gi y t xe và ngư i lái xe theo quy đ nh t i đi m 1 M c A ph n II Thông tư này. 2.2. Thu l phí ki m đ nh 2.3. Nh p d li u phương ti n ki m đ nh vào h th ng máy vi tính.
 3. 3. Ki m tra phương ti n và x lý k t qu 3.1. Ki m tra các thông s k thu t c a phương ti n theo Biên b n l p S ki m đ nh (trư ng h p c p S ki m đ nh l n đ u) và ki m tra an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe theo đúng trình t ki m tra xe quy đ nh t i m c B ph n II Thông tư này. 3.2. Cán b ki m đ nh ph i ghi nh n s li u ki m tra, truy n k t qu ki m tra m i công đo n v máy ch , ký k t lu n “đ t” ho c “không đ t” c a m i công đo n trong Phi u ki m đ nh. 3.3. K t thúc vi c ki m đ nh, T trư ng t ki m đ nh ki m soát, hoàn ch nh các n i dung và ký duy t Phi u ki m đ nh “đ t” ho c “không đ t” và yêu c u ngư i lái xe ký vào Phi u ki m đ nh. 3.4. Trư ng h p xe không đ t, cán b ki m đ nh thông báo và yêu c u ngư i lái xe s a ch a, b o dư ng xe đ m b o yêu c u quy đ nh m i ki m tra ti p. 3.5. Trư ng h p xe đ t tiêu chu n, gi i quy t theo trình t sau đây: 3.5.1. In ho c đi n các thông tin c a xe, ch xe vào S ki m đ nh (trư ng h p c p S ki m đ nh l n đ u), Gi y ch ng nh n ki m đ nh và Tem ki m đ nh. 3.5.2. Hoàn ch nh h sơ và trình lãnh đ o ký, đóng d u S ki m đ nh (trư ng h p c p S ki m đ nh l n đ u), Gi y ch ng nh n ki m đ nh, Tem ki m đ nh. 3.5.3. Dán Gi y ch ng nh n ki m đ nh vào S ki m đ nh. 4. Tr k t qu , lưu tr h sơ 4.1. Dán Tem ki m đ nh vào góc trên, bên ph i c a m t trong kính ch n gió phía trư c c a xe; 4.2. Tr S ki m đ nh cho ngư i lái xe và yêu c u ký nh n. 4.3. Qu n lý, lưu tr h sơ theo quy đ nh. B. N I DUNG KI M TRA VÀ YÊU C U K THU T 1. Ki m tra t ng quát xe TT H ng m c ki m tra Phương pháp ki m tra Yêu c u 1 Bi n s đăng ký - Quan sát, so sánh v i - Đúng v i đăng ký xe, đ đăng ký xe s lư ng, đúng quy cách, không n t gãy, l p ch t, - Dùng tay l c đúng v trí 2 S đ ng cơ - Quan sát, so sánh v i - Đúng v i s đ ng cơ ghi đăng ký xe. trong đăng ký xe 3 S khung - Quan sát, so sánh v i - Đúng v i s khung ghi đăng ký xe. trong đăng ký xe 4 M u sơn Quan sát, so sánh v i đăng - Đúng v i màu sơn ghi ký xe trong đăng ký xe. - Không bong tróc, long l 5 Hình dáng, b trí chung, - Quan sát, đo b ng thư c - Kích thư c gi i h n kích thư c t ng th không vư t quá quy đ nh 2. Ki m tra ph n trên và bên ngoài xe TT H ng m c ki m tra Phương pháp ki m Yêu c u tra 1 Thân v , bu ng lái, thùng - Quan sát - Không đư c th ng rách và l p hàng. ghép ch c ch n v i khung xe. - Dùng tay l c Khung xương không có v t n t
 4. 2 Đèn chi u sáng phía trư c - Ph i đ 2 lo i đèn chi u xa (đèn pha) và chi u g n (đèn c t) - L p ghép đúng và ch c ch n, không n t v 1. Bán cơ gi i: 1. Bán cơ gi i: Quan sát và đo Quan sát b ng m t đèn có ánh b ng thư c sáng tr ng. Đèn pha chi u xa ít nh t 100m v i chi u r ng 4m, đèn c t chi u xa ít nh t 50m. 2. Cơ gi i: Đo b ng 2. Cơ gi i: thi t b Cư ng đ sáng m t đèn chi u xa không nh hơn 10.000 (cd). Tia sáng ph n chi u ngoài biên phía trên và dư i t o v i đư ng tâm o c a chùm tia không nh hơn 3 . 3 Đèn tín hi u (xin đư ng, - Quan sát - Đ ng b , đ s lư ng, đúng v trí, kích thư c, phanh, lùi, đèn l p ghép ch c ch n, không n t v . - Đ m t n s nháy soi bi n s ) trong 01 phút và đo - Ph i nh n bi t đư c đèn phanh, kho ng th i gian t đèn xin đư ng kho ng cách 20m khi b t công t c và 10m đ i v i đèn kích thư c, đ n khi đèn sáng đèn soi bi n s trong ánh sáng ban ngày. - T n s nháy c a đèn xin đư ng: t 60 đ n 120 l n/phút. Th i gian ch m tác d ng không quá 3 giây. 4 C a xe, các cơ c u khóa - Quan sát - Đ , đóng m nh nhàng, không t m . - Dùng tay l c 3. Ki m tra bên trong bu ng lái, khoang ch khách TT H ng m c ki m tra Phương pháp ki m Yêu c u tra 1 Gh ngư i lái và - Quan sát - Đ y đ , đúng quy cách, l p đ t đúng v gh hành khách trí, ch c ch n, có kích thư c đ t tiêu - Đo b ng thư c chu n quy đ nh. - Dùng tay l c - Cơ c u đi u ch nh (n u có) ho t đ ng t t 2 Kính ch n gió - Quan sát - Là lo i kính an toàn, không r n n t, đúng quy cách, kính ch n gió phía trư c ph i trong su t 3 Phun nư c r a - Quan sát - Đ s lư ng, l p ghép đúng, ho t đ ng kính, g t nư c t t. - Di n tích quét c a g t nư c không nh hơn hai ph n ba di n tích kính ch n gió phía trư c 4 Gương quan sát - Quan sát k t h p - Đ y đ , đúng quy cách, không có v t phía sau c c tiêu ho c thư c n t, cho hình nh rõ nét. Chi u r ng quan sát m i bên không nh hơn 4m v
 5. đo trí cách gương 20m. - Dùng tay l c 5 Sàn b , khung - Quan sát - Đ nh v đúng, ch c ch n xương - Búa chuyên dùng - Không m t g , th ng. - Các d m không đư c n t gãy 6 Dây d n đi n trong - Quan sát - Đ nh v và các m i n i ch c ch n, v bu ng lái cách đi n không r n n t ho c h ng. 7 Vô lăng lái - Quan sát - Đúng ki u lo i, không n t v , b t ch t v i tr c lái - Đo đ rơ góc b ng thi t b chuyên dùng - Vô lăng đi u khi n nh nhàng. - Đ rơ góc c a vô lăng lái không l n hơn: o + 10 (đ i v i ôtô con, ôtô khách đ n 12 ch , ôtô t i có t i tr ng đ n 1500 kg). + 20o (đ i v i ôtô khách trên 12 ch ) o + 25 (đ i v i ôtô t i có t i tr ng trên 1500kg) 8 Tr c lái - Quan sát - Đúng ki u lo i, l p ghép đúng và ch c ch n - Dùng tay l c ki m tra đ rơ - Không đư c có đ rơ d c và rơ ngang 9 Cơ c u lái, tr l c - Quan sát - Đúng ki u lo i, l p ghép đúng và ch c lái: ch n, đ chi ti t k p ch t và phòng l ng. - D ng xe b ng phanh tay, đ c n s - Ph i ho t đ ng bình thư ng, không có v trí s 0, cho đ ng s khác bi t l n gi a l c lái bên trái và cơ ho t đ ng, quay l c lái bên ph i. vô lăng v hai phía - Dây cu roa tr l c lái không trùng l ng đ ki m tra tr l c lái ho c hư h ng. - Không có bi u hi n ch y d u thành gi t. 10 C n phanh tay - Kéo nh c n phanh - Linh ho t, nh nhàng, ho t đ ng t t. tay 11 C ns - Quan sát. - Không bi n d ng - Ra vào s ngu i - Ho t đ ng nh nhàng 12 Bàn đ p phanh, - Quan sát - L p đ t đúng, ch c ch n bàn đ p ly h p, - Dùng tay l c, n - Bàn đ p ph i có hành trình t do. bàn đ p ga bàn đ p. - Đo b ng thư c 13 Các đ ng h báo - Quan sát - Ph i đ y đ các lo i đ ng h , đèn báo áp su t khí nén, và ph i ho t đ ng t t. - Ki m tra ho t đ ng nhi t đ nư c làm c a các đ ng h - Đ i v i xe có h th ng d n đ ng khí mát, áp su t d u, nén (phanh hơi) ho c tr l c phanh b ng đèn báo phanh tay, - D ng xe b ng khí nén: áp su t khí nén ph i đ t áp su t xin đư ng, chi u phanh tay, cho c n
 6. sáng s v s 0, cho đ ng quy đ nh cho t ng lo i xe. cơ ho t đ ng đ ki m tra áp su t khí nén 14 Đ ng cơ và các h - Quan sát - Đ ng cơ ph i ho t đ ng n đ nh ch th ng liên quan đ n đ ng vòng quay không t i nh nh t và - D ng xe b ng đ ng cơ không có ti ng gõ l phanh tay, đ c n s s 0. Cho đ ng cơ - Ch t l ng không r thành gi t ho t đ ng và nghe ti ng đ ng cơ 4. Ki m tra ph n g m xe TT H ng m c ki m tra Phương pháp ki m Yêu c u tra 1 Khung d m - Quan sát k t h p - Đ y đ , đúng quy cách. Các d m b ng dùng búa gõ kim lo i không bi n d ng, n t, g th ng. Các d m g không m c v , g y. 2 H th ng treo. - Quan sát k t h p - Đ y đ , l p ghép đúng và ch c ch n dùng búa gõ không n t g y, không rò r d u ho c khí nén. - Đ m b o cân b ng thân xe 3 Bánh xe (vành, - Quan sát k t h p - Kích c l p, vành đúng quy đ nh c a moay ơ, l p) búa chuyên dùng. nhà s n xu t. - Kích bánh xe cao - Các chi ti t k p ch t và phòng l ng đ y kho ng 5 đ n 10 cm. đ , đúng quy cách. Dùng tay l c bánh xe - Vành đĩa, vòng hãm đúng ki u lo i, đ ki m tra đ rơ (Đ i không bi n d ng, r n n t, cong vênh. v i xe t i, xe khách Vòng hãm ph i khít vào vành bánh xe. dùng tay quay đ ki m tra). - Bánh xe quay trơn không bó k t, không có đ rơ d c tr c và hư ng kính. - Đo chi u sâu hoa l p, áp su t l p b ng - L p đúng c , đ s lư ng, đ áp su t, thi t b không ph ng r t, n t v t i l p s i mành. L p các bánh xe d n hư ng ph i cùng lo i - Chi u sâu hoa l p ph i đ ng đ u và không nh hơn: + 1,6mm (đ i v i ôtô con đ n 09 ch ). + 2,0mm (đ i v i ôtô khách trên 09 ch ). + 1,0mm (đ i v i ôtô t i) 4 Ngõng quay lái - Quan sát - L p ghép đúng và ch c ch n - Kích t ng bánh xe - Không bi n d ng, n t gãy d n hư ng lên kh i - Không rơ gi a b c và tr c, không rơ m t đ t, đ p phanh, kh p c u dùng tay l c bánh xe ki m tra đ rơ d c và ngang 5 Thanh đòn d n - Quay vô lăng v hai - Không bi n d ng, n t gãy. đ ng lái (c n phía. N u xe có h
 7. chuy n hư ng d c th ng tr l c lái thì - Không có ti ng kêu khi l c vô lăng. và ngang), kh p ph i n máy khi ki m - V b c ch n b i không đư c th ng c u (rô tuyn) tra. rách. - Quan sát k t h p - L p ghép đúng và ch c ch n, có đ chi dùng tay l c ti t k p ch t và ph ng l ng (Không đư c dùng đinh hay dây thép đ thay cho ch t ch ) 6 Tr c các đăng - Quan sát k t h p - Tr c không bi n d ng, không n t, dùng tay l c m nh không đư c hàn táp, n i dài thêm. Khi tr c theo chi u lên l c tr c không đư c s c s ch, rơ l ng, xu ng không phát ra ti ng kêu. 7 C u xe - Quan sát k t h p - C u xe không bi n d ng, không n t. búa chuyên dùng - C u ch đ ng không có d u ch y thành gi t 8 D n đ ng phanh - Đ p phanh và quan - Đ y đ các bình ch a và van. chính sát - Ho t đ ng linh ho t, nh nhàng. - Không bi n d ng, r n n t. Không rò r d u phanh ho c khí nén trong h th ng. 9 Dây d n đi n phía - Quan sát - Đ nh v và các m i n i ch c ch n, v dư i cách đi n không r n n t ho c h ng 10 H th ng d n khí - Quan sát k t h p - L p ghép đúng và ch c ch n th i, b u gi m âm lay, l c các giá đ , - B u gi m âm và ng d n khí th i ph i ng n i, b u gi m âm kín. 5. Ki m tra các ch tiêu b o v môi trư ng Các lo i xe cơ gi i đ n ki m đ nh ph i áp d ng các m c tiêu chu n khí th i theo các Tiêu chu n Vi t Nam tương đương m c Euro 2 theo quy đ nh t i Quy t đ nh s 249/2005/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v quy đ nh l trình áp d ng tiêu chu n khí th i đ i v i phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b . TT H ng m c ki m tra Phương pháp ki m tra Yêu c u 1 Đ n dB(A) 1. Bán cơ gi i: M c n t i đa không quá 107 dB(A). Cho đ ng cơ ho t đ ng t c đ 1/2 s vòng quay l n nh t và nghe ti ng n 2. Cơ gi i: Đo theo TCVN 6435: 1998 2 Còi đi n dB(A) 1. Bán cơ gi i: 1. Bán cơ gi i: Nghe âm thanh còi. Âm thanh còi to, rõ, không b rè. 2. Cơ gi i: 2. Cơ gi i: Đo b ng thi t b kho ng Âm lư ng không nh hơn 65 dB(A) cách 2m t đ u xe nhưng không quá 115 dB(A) 3 N ng đ CO (% th - Cơ gi i: - Cơ gi i: Không quá 4,5 tích) Đo theo TCVN 6204: 2008
 8. 4 N ng đ HC (ppm - Cơ gi i - Cơ gi i: th tích) Đo theo TCVN 6204: 2008 + Đ ng cơ 4 kỳ: Không quá 1.200; + Đ ng cơ 2 kỳ: Không quá 7.800. 5 Đ khói (% HSU) 1. Bán cơ gi i: 1. Bán cơ gi i: Nhìn màu s c khí x Khí x có màu nh t đ i v i đ ng cơ xăng. Đ i v i đ ng cơ Đi ê zen, 2. Cơ gi i: khí x không đư c có màu đen Đo theo TCVN 6438: 2005 quá m c nh n bi t đư c. 2. Cơ gi i: Đ ng cơ Đi ê zen: Không quá 72. 6. Ki m tra ho t đ ng c a h th ng phanh, lái. Đ i v i phương pháp ki m đ nh bán cơ gi i: Qua ki m tra xe tr ng thái tĩnh phát hi n nh ng b ph n không đ m b o an toàn thì yêu c u ngư i lái xe ph i s a ch a. Ch nh ng xe đ m b o các tiêu chu n an toàn m i cho xe ch y trên đư ng đ ki m tra. TT H ng m c ki m tra Phương pháp ki m tra Yêu c u 1 Ki m tra s ho t 1. Bán cơ gi i: - Ly h p đóng nh nhành, c t d t đ ng c a ly h p, khoát. Cho xe ch y trên đư ng h ps m i tay s - H p s (cơ khí ho c t đ ng) chuy n s nh nhàng, không rung 2. Cơ gi i: gi t ho c b nh y s . Cho xe ch y trên băng th m i tay s 2 Đ trư t ngang c a Cho xe ch y th ng v i t c Đ trư t ngang c a xe không vư t bánh xe d n hư ng đ không l n hơn 5 km/h, quá 05 m/km. không tác đ ng l c lên vô lăng 1. Bán cơ gi i: Ch y th ng trên đư ng kho ng 100m. Dùng thư c đo đ l ch c a bánh xe d n hư ng. 2. Cơ gi i: Cho xe ch y trên băng th . 3 Hi u qu phanh 1. Bán cơ gi i: 1. Bán cơ gi i: chính Đo quãng đư ng phanh và - Quãng đư ng phanh không l n đ l ch khi phanh ch đ hơn: th không t i v i t c đ V = + 7,2m (đ i v i ôtô con đ n 9 ch 30 km/h. ng i); 2. Cơ gi i: + 9,5m (đ i v i ôtô t i có t i tr ng L c phanh và sai l ch l c nh hơn 8.000 kg, ôtô khách trên 9 phanh trên 01 tr c ch có chi u dài toàn b ng n hơn 7,5m). + 11m (đ i v i ôtô t i có t i tr ng l n hơn 8.000 kg, ôtô khách trên 9 ch có chi u dài toàn b l n hơn 7,5m).
 9. - Đ l ch phanh: Khi phanh qu đ o chuy n đ ng c a xe không l ch kh i hành lang 3,5m. 2. Cơ gi i: - L c phanh: T ng l c phanh không nh hơn 50% t tr ng c a xe. - Sai l ch l c phanh trên m t tr c: Không quá 25%. 4 Hi u l c c a phanh Ki m tra ch đ không t i 1. Bán cơ gi i: tay 1. Bán cơ gi i: D ng đư c xe trên d c th ho c quãng đư ng phanh nh hơn 6m. Dùng d c th có đ d c 20% ho c đo quãng đư ng 2. Cơ gi i: phanh trên đư ng v i t c L c phanh tay không nh hơn đ Vo = 15 km/h. 16% t tr ng c a xe. 2. Cơ gi i: Thi t b th phanh 7. Riêng đ i v i xe t p lái, xe sát h ch ph i ki m tra thêm h th ng phanh ph và các thi t b an toàn ph tr c a xe theo quy đ nh v yêu c u k thu t h th ng phanh, thi t b an toàn chính c a xe. C. QUY Đ NH V QU N LÝ KI M Đ NH 1. Quy đ nh v vi c đưa xe đ n ki m đ nh 1.1. Trư c khi h t h n ghi trên Gi y ch ng nh n ki m đ nh ít nh t 07 ngày, đơn v qu n lý xe có trách nhi m đưa xe đ n cơ quan ki m đ nh qu n lý xe đó đ ki m đ nh. Trư c khi đưa xe đ n ki m đ nh, ngư i lái xe ph i t ki m tra đ m b o tình tr ng k thu t xe đ t đư c các yêu c u khi ki m đ nh, xe ph i đư c r a, v sinh s ch s c trong và ngoài xe. 1.2. Trư ng h p đ n h n ki m đ nh nhưng phương ti n b hư h ng không đ đi u ki n tham gia giao thông ho c xe ng ng không lưu hành thì đơn v ch qu n ph i có công văn báo v i cơ quan ki m đ nh xe. Sau khi s a ch a xong ph i có công văn đ ngh đư c ki m đ nh xe. 1.3. Trư ng h p do yêu c u công tác xe ph i ho t đ ng lâu ngày đ a phương khác, khi đ n h n ki m đ nh đơn v qu n lý xe ph i có công văn đ ngh cơ quan C nh sát giao thông đ a phương, nơi xe đang ho t đ ng đ ki m đ nh và c p Gi y ch ng nh n ki m đ nh xe. Sau khi ki m đ nh, cơ quan C nh sát giao thông đã ki m đ nh xe ph i thông báo k t qu cho cơ quan ki m đ nh qu n lý xe đó bi t. 2. Ki m đ nh xe t đ a phương khác chuy n đ n. Khi xe đư c đi u đ ng, phân b cho đơn v ho c đ a phương khác, cùng v i th t c sang tên di chuy n xe, cơ quan C nh sát giao thông qu n lý xe ph i đi u ch nh S theo dõi ki m đ nh. Cơ quan C nh sát giao thông nơi xe chuy n đ n ph i làm th t c ki m đ nh, c p Gi y ch ng nh n ki m đ nh theo quy đ nh t i m c A ph n II c a Thông tư này. 3. Đ i, c p l i Gi y ch ng nh n ki m đ nh: 3.1. Khi c i t o thay đ i tính năng s d ng, thay đ i h th ng t ng thành, thay đ i màu sơn c a xe ho c thay đ i ch s h u xe, đơn v qu n lý xe ph i đ n cơ quan ki m đ nh xe đ làm th t c ki m đ nh và b sung vào S ki m đ nh. 3.2. Trư ng h p S ki m đ nh ho c Tem ki m đ nh xe b rách, hư h ng ho c b m t, đơn v qu n lý xe ph i có công văn trình bày g i cơ quan ki m đ nh đ đư c xét c p l i S ki m đ nh ho c Tem ki m đ nh.
 10. N u còn trên 1/3 th i h n ki m đ nh (nhưng không ít hơn 03 tháng) thì c p theo th i h n còn l i. Các trư ng h p khác ph i ki m đ nh xe và c p Gi y ch ng nh n ki m đ nh theo chu kỳ quy đ nh đ i v i t ng lo i xe. 3.3. Trư ng h p S ki m đ nh xe b cơ quan có th m quy n thu gi , đơn v qu n lý xe ph i báo ngay v i cơ quan ki m đ nh xe bi t đ ph i h p x lý. Nghiêm c m hành vi khai man đ xin c p l i S ki m đ nh. 4. Th m quy n ký các lo i gi y t 4.1. Trư ng phòng hư ng d n đăng ký, qu n lý phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b thu c C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t ký S ki m đ nh, Gi y ch ng nh n ki m đ nh, Tem ki m đ nh và các gi y t có liên quan khác khi ki m đ nh l n đ u xe c a các cơ quan tr c thu c B Công an do C c đăng ký, qu n lý. 4.2. Giám đ c Trung tâm ki m đ nh xe cơ gi i thu c C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t ký S ki m đ nh, Gi y ch ng nh n ki m đ nh, Tem ki m đ nh và các gi y t có liên quan khác khi ki m đ nh các kỳ ti p theo xe c a các cơ quan tr c thu c B Công an do C c đăng ký, qu n lý. 4.3. Trư ng Phòng C nh sát giao thông ho c Giám đ c Trung tâm ki m đ nh xe cơ gi i thu c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ký S ki m đ nh, Gi y ch ng nh n ki m đ nh, Tem ki m đ nh và các gi y t khác có liên quan đ n công tác ki m đ nh xe c a các đơn v Công an trong đ a phương mình theo phân công c a Giám đ c Công an đ a phương. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c t ngày 01 tháng 7 năm 2009 và thay th các n i dung có liên quan đ n công tác ki m đ nh xe Công an nhân dân t i Chương II “Quy đ nh v vi c đăng ký, c p bi n s xe máy chuyên dùng và ki m tra đ nh kỳ an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe ôtô và xe máy chuyên dùng c a ngành Công an” ban hành kèm theo Quy t đ nh s 18/2002/QĐ-BCA(C11) ngày 07 tháng 01 năm 2002 c a B trư ng B Công an. 2. T ng c c trư ng T ng c c C nh sát ch đ o, hư ng d n, ki m tra vi c tri n khai th c hi n Thông tư này. 3. C c trư ng C c C nh sát giao thông Đư ng b - Đư ng s t và Giám đ c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n, ki m tra, đôn đ c th c hi n đúng các quy đ nh t i Thông tư này và các quy đ nh khác c a pháp lu t có liên quan đ n công tác ki m đ nh xe. 4. T ng c c trư ng các T ng c c, V trư ng, C c trư ng các V , C c tr c thu c B trư ng B Công an, Giám đ c Công an các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch đ o các đơn v tr c thu c đư c giao qu n lý, s d ng xe th c hi n các quy đ nh v ki m đ nh xe Công an nhân dân quy đ nh t i Thông tư này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG TRUNG TƯ NG Tr n Đ i Quang M US 01 (ban hành kèm theo Thông tư s 16/2009/TT-BCA-C11 ngày 31/3/2009 c a B Công an)
 11. S CH NG NH N KI M Đ NH AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG PTGTCGĐB C A L C LƯ NG CAND TRANG BÌA B CÔNG AN -------- S CH NG NH N KI M Đ NH AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I ĐƯ NG B C A L C LƯ NG CAND Ghi chú: S có kích thư c 140 x 95 mm, g m 34 trang, có bìa c ng màu xanh, trang ru t đư c in trên n n gi y m u xanh, hoa văn hình Công an hi u Trang 1, 2, 34 TRANG BÌA PH B CÔNG AN -------- S CH NG NH N KI M Đ NH AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I ĐƯ NG B C A L C LƯ NG CAND No: A……......... 1. Bi n s đăng ký: ....................................... (Registration No) 2. Bi n s đăng ký: ....................................... (Registration No) 3. Bi n s đăng ký: .......................................
 12. (Registration No) 4. Bi n s đăng ký: ....................................... (Registration No) (1, 34) (2) Ghi chú: - Trang 1, 34 (m t trong c a bìa S ) là gi y tr ng. - Bi n s đăng ký t i trang 2 ghi b ng tay Trang 03, 04 I. 1. PHƯƠNG TI N VÀ CH PHƯƠNG TI N 3. PHƯƠNG TI N VÀ CH PHƯƠNG TI N (IDENTIFICATION OF VEHICLE AND OWNER) (IDENTIFICATION OF VEHICLE AND OWNER) Bi n đăng ký: …………… Nơi đăng ký: ......... Bi n đăng ký: …………… Nơi đăng ký: .......... (Registration Number) (Registration Place) (Registration Number) (Registration Place) Ngày đăng ký: ................................................. Ngày đăng ký:................................................. (Registration Date) (Registration Date) Ch phương ti n (Owner):............................... Ch phương ti n (Owner): .............................. Đ a ch (Address):............................................ Đ a ch (Address): ........................................... S qu n lý t i Đơn v KĐ (Inspection No):........ S qu n lý t i Đơn v KĐ (Inspection No): ....... Ngày (Date)… tháng … năm … Ngày (Date)… tháng … năm … CƠ QUAN KI M Đ NH CƠ QUAN KI M Đ NH (INSPECTION CENTER) (INSPECTION CENTER) 2. PHƯƠNG TI N VÀ CH PHƯƠNG TI N 4. PHƯƠNG TI N VÀ CH PHƯƠNG TI N (IDENTIFICATION OF VEHICLE AND OWNER) (IDENTIFICATION OF VEHICLE AND OWNER) Bi n đăng ký: …………… Nơi đăng ký: ......... Bi n đăng ký: …………… Nơi đăng ký: .......... (Registration Number) (Registration Place) (Registration Number) (Registration Place) Ngày đăng ký: ................................................. Ngày đăng ký:................................................. (Registration Date) (Registration Date) Ch phương ti n (Owner):............................... Ch phương ti n (Owner): .............................. Đ a ch (Address):............................................ Đ a ch (Address): ........................................... S qu n lý t i Đơn v KĐ (Inspection No):........ S qu n lý t i Đơn v KĐ (Inspection No): ....... Ngày (Date)… tháng … năm … Ngày (Date)… tháng … năm … CƠ QUAN KI M Đ NH CƠ QUAN KI M Đ NH (INSPECTION CENTER) (INSPECTION CENTER) (3) (4) Ghi chú: - N i dung trang 3, 4 ghi b ng tay. Trang 05 và 06
 13. II. Đ C ĐI M PHƯƠNG TI N Đ C ĐI M PHƯƠNG TI N No: A 0000001 No: A 0000001 Lo i phương ti n: ........................................... Ki u đ ng cơ (Engine Model): (Type) ........................................................................ Lo i nhiên li u s d ng (Fuel Used) Nhãn hi u (Mark): ........................................... ........................................................................ S lo i (Model code): ...................................... Th tích làm vi c c a đ ng cơ (Engine 3 Displacement): ........... (cm ) S máy (Engine Number): ............................... Công su t l n nh t/t c đ quay:…Ps; Mã l c; kW/v/ph S khung (Chassis Number):........................... (Max.output/rpm) Năm, Nơi s n xu t .......................................... H th ng lái (Steering System):........................ (Manufactured Year and country): Phanh chính (Service Brake): .......................... Công th c bánh xe (Wheel Formula): .............. Phanh đ (Parking): ......................................... V t bánh trư c/sau(Front/Rear Track):../.. (mm) L p s d ng (Tires Used): Kích thư c bao:……………………………. (mm) (Overall Dimension) - Tr c 1 (Axle No 1):.................................. - Tr c 2 (Axle No 2):.................................. Kích thư c thùng xe (Cargo):…………….. (mm) - Tr c 3 (Axle No 3):.................................. Chi u dài cơ s (Wheel Base): ………….. (mm) - Tr c 4 (Axle No 4):.................................. - Tr c 5 (Axle No 5):.................................. Tr ng lư ng b n thân (Kerb Weight): ……. (kG) - Tr c 6 (Axle No 6):.................................. Tr ng t i thi t k (Designed Loading Capacity):...(kG) S ngư i cho phép ch : ................................. Ngày (Date)… tháng … năm … (Permissible No. of Pers Carried) CƠ QUAN KI M Đ NH Tr ng lư ng kéo theo (Towed Weight):……(kG) (INSPECTION CENTER) Tr ng lư ng toàn b (Gross Weight):………(kG) (5) (6) Ghi chú: - T dòng th nh t đ n dòng s xê ri đư c in s n trong bi u m u. T dòng “Lo i phương ti n” đ n h t đư c in tr c ti p t máy tính, đánh máy ho c ghi b ng tay và dán vào trang 5, 6 c a S ki m đ nh. Trang 07, 08 và 09 III. Đ C ĐI M KHÁC Đ C ĐI M KHÁC Đơn v KĐ Đơn v KĐ Ngày Đ c đi m Ngày Đ c đi m (Inspection (Inspection (Date) (Description) (Date) (Description) Center) Center)
 14. (7) (8, 9) Ghi chú: - N i dung trang 7, 8, 9 ghi b ng tay. Trang 10, 11 và 12 C I T O, THAY Đ I K T C U IV. C I T O, THAY Đ I K T C U C I T O, THAY Đ I K T C U (MODIFICATION) (MODIFICATION) - Lo i phương ti n (Type):................................ - Lo i phương ti n (Type): ............................... - GCN ATKT & BVMT xe cơ gi i c i t o - GCN ATKT & BVMT xe cơ gi i c i t o (Certificate for modification): (Certificate for modification): + S sê ri GCN (Certificate N0):........................ + S sê ri GCN (Certificate N0): ....................... + Nơi c p (Registration Place):......................... + Nơi c p (Registration Place): ........................ + Ngày c p (Date): ........................................... + Ngày c p (Date):........................................... - N i dung và k t lu n (Items having been - N i dung và k t lu n (Items having been modified and Conclusion): ................................ modified and Conclusion):................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................
 15. ........................................................................ ........................................................................ Ngày(Date)…tháng…năm… Ngày(Date)…tháng…năm… CƠ QUAN KI M Đ NH CƠ QUAN KI M Đ NH Ngư i lái xe Ngư i lái xe (INSPECTION CENTER) (INSPECTION CENTER) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) Owner Owner (Full Name & (Full Name & Signature) Signature) (10) (11, 12) Ghi chú: - N i dung trang 10, 11, 12 đư c in t máy tính, đánh máy ho c ghi b ng tay. Trang 13 đ n trang 33 V. 1. K T QU KI M Đ NH 2. K T QU KI M Đ NH (INSPECTION RESULT) (INSPECTION RESULT) S phi u H ng m c Cơ quan S phi u H ng m c Cơ quan Ngày KĐ Ngày KĐ KĐ không đ t KĐ KĐ không đ t KĐ (Inspection (Inspection (Inspection (Item Not (Inspection (Inspection (Item Not (Inspection Date) Date) Report No) Passed) Center) Report No) Passed) Center) (13) (14, …, 33)
 16. Ghi chú: - Trang 13 đ n trang 33 dán Gi y ch ng nh n ki m đ nh (n u ki m đ nh đ t yêu c u) ho c ghi b ng tay (n u không đ t) M US 02 (ban hành kèm theo Thông tư s 16/2009/TT-BCA-C11 ngày 31/3/2009 c a B Công an) GI Y CH NG NH N KI M Đ NH AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG PTGTCGĐB C A L C LƯ NG CAND B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc -------------- Socialist Republic of Vietnam Independence - Freedom - Hapiness CH NG NH N KI M Đ NH AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG PTGTCGĐB PERIODICAL MOTOR VEHICLE INSPECTION CERTIFICATE FOR TECHNICAL SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION No: BB 0000000 Bi n s đăng ký: (Registration Number) S máy (Engine Number): S khung (Chassis Number): Phương ti n đ t tiêu chu n hi n hành v An toàn k thu t và b o v môi trư ng (The motor vehicle is in compliance with the applicable requirements of Technical Safety and Environmental Protection Standards) Ngày ki m đ nh l n t i (Next Periodical Inspection Date): Ngày (Date) …….. tháng ……. năm …….. CƠ QUAN KI M Đ NH (INSPECTION CENTER) S phi u ki m đ nh (Inspection Report No) Ghi chú: - Gi y ch ng nh n ki m đ nh có kích thư c 125 x 90 mm, in trên gi y m u vàng s m, n n hoa văn hình Công an hi u. M t sau có keo dính đ dán vào trang 13 đ n trang 33 c a S ch ng nh n ki m đ nh. - T dòng th nh t đ n dòng s xê ri đư c in s n trong bi u m u. T dòng “Bi n s đăng ký” đ n h t đư c in tr c ti p t máy tính. M US 03 (ban hành kèm theo Thông tư s 16/2009/TT-BCA-C11 ngày 31/3/2009 c a B Công an) TEM KI M Đ NH AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG PTGTCGĐB C A L C LƯ NG CAND TEM KI M Đ NH TEM KI M Đ NH
 17. (M t trư c) (M t sau) Ghi chú: Tem ki m đ nh hình ch nh t kích thư c 80 x 88 mm, dán t i góc trên bên ph i c a m t trong kính ch n gió phía trư c c a xe. Tem ki m đ nh g m 2 m t: - M t trư c: N n màu xanh, có bi u tư ng C nh sát giao thông. Phía trong in th i gian ki m đ nh l n t i, phía trên là tháng (c ch : cao 34 mm), phía dư i là năm (c ch : 10 mm). Có keo dính đ dán vào kính xe. - M t sau: N n m u nâu. Các n i dung in tr c ti p t máy tính, đánh máy ho c ghi b ng tay. M US 04 (ban hành kèm theo Thông tư s 16/2009/TT-BCA-C11 ngày 31/3/2009 c a B Công an) B CÔNG AN PHI U KI M Đ NH ---------- Ngày, gi ki m đ nh: Ki m đ nh l n: …… S phi u:……. …../……/…..- ……:…… Ch xe: Đ a ch : Bi n s : Nhãn hi u, s lo i: Nơi, năm SX: Lo i xe: S máy: S khung: Tr ng lư ng b n thân: (kG) Tr ng lư ng kéo theo: (kG) Tr ng t i cho phép: (kG) S ngư i cho phép ch (k c ngư i lái): TT H ng m c ki m tra công đo n 1 K/L TT H ng m c ki m tra công đo n 4 K/L 01 Bi n s đăng ký 01 Khung xe, móc kéo 02 S khung 02 H th ng treo 03 S máy 03 Bánh xe (Moay ơ, l p, vành đĩa, vòng hãm)
 18. 04 M u sơn, ch t lư ng l p sơn 04 Ngõng quay lái 05 Hình dáng b trí chung, kích thư c 05 Cơ c u lái, các thanh đòn d n gi i h n đ ng lái, kh p c u, kh p chuy n hư ng K t lu n c a Ki m đ nh viên ki m tra 06 Các đăng (Ký, ghi rõ h tên) 07 C u xe 08 D n đ ng phanh chính 09 Dây d n đi n ph n dư i TT H ng m c ki m tra công đo n 2 K/L 10 H th ng d n khí x , b u gi m âm 01 Thân v , bu ng lái, thùng hàng, K t lu n c a Ki m đ nh viên ki m tra ch n bùn (Ký, ghi rõ h tên) 02 Đèn chi u sáng phía trư c (pha, c t) 03 Đèn tín hi u, đèn lùi 04 C a xe K t lu n c a Ki m đ nh viên ki m tra TT H ng m c ki m tra công đo n 5 K/L (Ký, ghi rõ h tên) 01 Đ n 02 Còi đi n 03 N ng đ CO TT H ng m c ki m tra công đo n 3 K/L 04 N ng đ HC 01 Gh ngư i lái, gh hành khách, dây 05 Đ khói an toàn 02 Kính xe K t lu n c a Ki m đ nh viên ki m tra (Ký, ghi rõ h tên) 03 G t nư c, phun nư c r a kính 04 Gương quan sát phía sau 05 Sàn b , khung xương 06 Dây d n đi n ph n trên TT H ng m c ki m tra công đo n 6 K/L 07 Vô lăng lái, càng lái, đ dơ góc 01 D n đ ng ly h p 08 Tr c lái 02 Đ trư t ngang c a bánh xe d n hư ng 09 Hi u qu tr l c lái 03 Hi u qu phanh chính 04 Sai l ch l c phanh trên m t tr c 10 Cơ c u đi u khi n phanh đ 05 Hi u qu phanh tay 11 Cơ c u sang s K t lu n c a Ki m đ nh viên ki m tra (Ký, ghi rõ h tên) 12 Các bàn đi u khi n: ly h p, phanh, ga 13 Áp su t khí nén, các đ ng h , đèn ch báo
 19. 14 Đ ng cơ và các h th ng liên quan K t lu n c a Ki m đ nh viên ki m tra (Ký, ghi rõ h tên) K t lu n: Phương ti n …………… tiêu chu n ATKT và BVMT. Chu kỳ KĐ: ……………… tháng; Th i h n KĐ l n t i: ……………. LÁI XE CÁN B KI M Đ NH (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) M US 05 (ban hành kèm theo Thông tư s 16/2009/TT-BCA-C11 ngày 31/3/2009 c a B Công an) B CÔNG AN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ Đ c l p - T do - H nh phúc ------------- S :………. BIÊN B N KI M TRA L P S CH NG NH N KI M Đ NH Bi n s đăng ký: ……………………………………. Ngày đăng ký: .............................................. Tên ch phương ti n: ................................................................................................................ Đ a ch thư ng trú: .................................................................................................................... Ngày đăng ký l n đ u: ............................................................................................................... - Tình tr ng phương ti n: chưa qua s d ng: đã qua s d ng: - Lo i phương ti n: .................................................................................................................... - Nhãn hi u: ………………………….. (tên Hãng s n xu t) + ………………………………. (tên xe) - S lo i: .................................................................................................................................... - S máy: …………………………………………. - V trí đóng s máy: ......................................... - S khung: ………………………………………. - V trí đóng s khung: ....................................... - Năm s n xu t: …………………………………. - Nơi s n xu t: .................................................. - Kích thư c bao (Dài X R ng X Cao): .............................................................................. (mm) - Kích thư c thùng hàng (Dài X R ng X Cao): .................................................................. (mm) - Công th c bánh xe: …………………………… - V t bánh xe trư c/sau: ………/………… (mm) - Chi u dài cơ s : ………………….+ ……….....…. + …………………. + ............................(mm) - Tr ng lư ng b n thân: ………………….. (kG) - Tr ng lư ng toàn b : .............................. (kG) - Tr ng t i thi t k : …………………………(kG) - Tr ng lư ng kéo theo: ............................ (kG) - Tr ng t i cho phép tham gia giao thông: - Tr ng lư ng toàn b cho phép TGGT: ………………………………………………. (kG) ……………………… (kG)
 20. - S ngư i cho phép ch (k c ngư i lái): ……. (ng i) + ……….. (đ ng) + …………… (n m) 3 - Ki u đ ng cơ: ………………………………….. - Th tích làm vi c c a đ ng cơ: ............. (cm ) - Lo i nhiên li u s d ng: .......................................................................................................... - Công su t l n nh t c a đ ng cơ/t c đ quay: …………./………. (Ps, Mã l c, kW/v/ph) - H th ng lái: ............................................................................................................................ - H th ng phanh chính: ............................................................................................................. - H th ng phanh đ : ................................................................................................................. - L p xe: + Tr c 1: ……………………………. + Tr c 2: ……………………………. + Tr c 3: ……………………………. + Tr c 4: ……………………………. + Tr c 5: ……………………………. + Tr c 6: ……………………………. CH PHƯƠNG TI N …….. ngày, ….tháng ….. năm ………. (Ký, ghi h tên) CÁN B KI M Đ NH (Ký, ghi h tên) Đi n tho i liên h : …………………..
Đồng bộ tài khoản