Thông tư số 162/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
57
lượt xem
6
download

Thông tư số 162/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 162/1998/TT-BTC về chế độ tài chính áp dụng thí điểm tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 162/1998/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 162/1998/TT-BTC Hà N i, ngày 17 tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 162/1998/TT- BTC NGÀY 17-12-1998 HƯ NG D N CH Đ TÀI CHÍNH ÁP D NG THÍ ĐI M T I KHU V C C A KH U QU C T C U TREO, T NH HÀ TĨNH Căn c Quy t đ nh s 177/1998/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph vê vi c áp d ng thí đi m m t s chính sách t i khu v c c a kh u qu c t C u treo, T nh Hà Tĩnh, B Tài chính hư ng d n th c hi n các ch đ tài chính áp d ng thí đi m t i khu v c c a kh u qu c t C u Treo, t nh Hà Tĩnh như sau: I/ NH NG QUY Đ NH CHUNG 1/ Ph m vi áp d ng: Theo quy đ nh tai Đi u 1, Quy t đ nh 177/1998/QĐ-TTg ngày15/9/1998 c a Th tư ng Chính ph , ph m vi áp d ng thí đi m m t s chính sách v tài chính quy đ nh t i Thông tư này bao g m: Xã Kim Sơn và th tr n Tây Sơn, huy n Hương Sơn t nh Hà Tĩnh. Đ a bàn trên đây đư c g i t t trong Thông tư này là khu v c c a kh u qu c t C u Treo. 2/ Đ i tư ng đư c hư ng ưu đãi: Đ i tư ng đư c hư ng các chính sách ưu đãi v tài chính quy đ nh trong Thông tư này là các nhà đ u tư trong nư c và nư c ngoài đ u tư vào s n xu t, kinh doanh, xây d ng cơ s h t ng t i khu v c c a kh u qu c t C u Treo phù h p v i Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c và Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, c th như sau: a. Các nhà đ u tư trong nư c bao g m doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t thành l p theo quy đ nh c a: Lu t doanh nghi p Nhà nư c, Lu t doanh nghi p tư nhân, Lu t công ty, Lu t H p tác xã,...; b. Các nhà đ u tư nư c ngoài bao g m doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài, nhà đ u tư nư c ngoài tham gia H p đ ng h p tác kinh doanh, ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài đ u tư v nư c theo các hình th c quy đ nh t i Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và nhà đ u tư nư c ngoài kinh doanh không theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các doanh nghi p trong nư c, các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài có v n đ u tư vào khu v c c a kh u qu c t C u Treo n u không hình thành các pháp nhân kinh t thì ph i h ch toán riêng các ho t đ ng kinh doanh trên đ a bàn đ có căn c xác đ nh ch đ ưu đãi. Ch các ho t đ ng s n xu t kinh doanh ti n hành t i khu v c c a kh u qu c t C u Treo m i thu c di n đư c hư ng ch đ ưu đãi. 3/ Các ch đ u tư trong và ngoài nư c đã đ u tư vào khu v c c a kh u qu c t C u Treo trư c ngày có hi u l c c a Quy t đ nh 177/1998/QĐ-TTg ngày 15/9/1998 c a Th tư ng Chính ph thì k t ngày Thông tư này có hi u l c, đư c chuy n sang hư ng các ưu đãi đ u tư theo quy đ nh t i Thông tư này. II/ NH NG ƯU ĐÃI V TI N THUÊ Đ T, M T NƯ C; ƯU ĐÃI V THU : 1. Nh ng ưu đãi v ti n thuê đ t, m t nư c: Các nhà đ u tư nư c ngoài và các nhà đ u tư trong nư c đ u tư vào s n xu t kinh doanh xây d ng cơ s h t ng t i khu v c c a kh u qu c t C u Treo khi thuê đ t, m t nư c c a Nhà nư c ngoài quy n đư c hư ng các ưu đãi v mi n gi m theo ch đ hi n hành c a Nhà nư c, còn đư c gi m thêm 50% ti n thuê đ t, m t nư c so v i giá thuê đ t, m t nư c đang áp d ng t i khu v c c a Kh u qu c t C u Treo phù h p v i các quy đ nh hi n hành v xác đ nh giá cho thuê m t đ t, m t nư c. 2. Nh ng ưu đãi v thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài, các lo i thu khác: a- Thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài: - Thu nh p mà ch đ u tư nư c ngoài có đư c do ho t đ ng đ u tư t i khu v c c a kh u qu c t C u Treo mang l i (k c s thu thu nh p đư c hoàn l i và s thu nh p thu đư c do chuy n như ng v n) n u chuy n ra nư c ngoài ho c gi l i ngoài Vi t Nam thì ph i n p thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài v i thu su t th p nh t là 5%. b- Các lo i thu khác: Các lo i thu , phí và l phí khác th c hi n theo quy đ nh hi n hành t i các Lu t thu , Lu t khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i), Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và các Văn b n pháp lu t khác. 3/ Trình t , th t c đ hư ng các ưu đãi đ u tư: Trình t , th t c đ xin hư ng các ưu đãi đ u tư theo quy đ nh t i Thông tư này th c hi n theo đúng các quy đ nh hi n hành v trình t , th t c đ đư c hư ng các ưu đãi v ti n thuê đ t, ưu đãi v thu quy đ nh t i các văn b n hi n hành v thu đ t, m t nư c, v ch đ thu . III/ QUY Đ NH V QU N LÝ V N Đ U TƯ T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C CHO XÂY D NG, PHÁT TRI N CƠ S H T NG T I KHU V C C A KH U QU C T C U TREO
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. L p d toán v n đ u tư cho khu v c c a kh u qu c t C u treo: Hàng năm (trong giai đo n 1999 - 2003), căn c vào d toán thu v thu xu t kh u, thu nh p kh u c a đ a bàn khu v c c a kh u qu c t C u Treo đã đư c H i đ ng nhân dân t nh Hà Tĩnh duy t và đư c B Tài chính ch p thu n trong d toán ngân sách hàng năm c a t nh Hà Tĩnh, U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh đ gnh m c v n Nhà nư c đ u tư riêng hàng năm qua ngân sách t nh cho khu v c c a kh u qu c t C u Treo (chi ti t cho t ng công trình đ u tư, phân lo i theo nhóm và x p theo th t ưu tiên) g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính xem xét. Trên cơ s d toán thu v thu xu t kh u, thu thu nh p c a đ a bàn khu v c c a kh u qu c t C u Treo và đ ngh c a U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh, B Tài chính xác đ nh t ng s v n ngân sách Nhà nư c đ u tư riêng m i năm cho khu v c c a kh u qu c t C u Treo b ng 50% t ng s thu v thu xu t kh u, thu nh p kh u hàng năm trên đ a bàn khu v c c a kh u qu c t C u Treo. S v n đ u tư này B Tài chính s c p cho U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh qua S Tài chính - V t giá t nh Hà tĩnh đ đ u tư cho khu v c c a kh u qu c t C u Treo. B K ho ch và Đ u tư th ng nh t v i B Tài chính v v n đ u tư cho t ng công trình, t ng s v n đ u tư và các v n đ liên quan khác trư c khi ra quy t đ nh phê duy t d toán đ u tư c giai đo n 1999 - 2003 và d toán đ u tư hàng năm b ng s v n ngân sách Nhà nư c c p riêng cho t nh Hà Tĩnh. Căn c vào thông báo c a B K ho ch và Đ u tư v m c v n đ u tư t ng năm t ngân sách Trung ương cho khu v c c a kh u qu c t C u Treo, U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh có trách nhi m l p d toán s d ng v n đ u tư theo t ng quý g i B Tài chính (ch m nh t vào ngày 20 c a tháng cu i quý trư c). Trên cơ s d toán v n đ u tư c năm, d toán s d ng v n t ng quý do đ a phương l p và kh năng c a ngân sách Trung ương t ng th i đi m, B Tài chính xác đ nh và thông báo d toán v n hàng quý c p cho U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh. S v n nhà nư c đ u tư cho khu v c c a kh u qu c t C u Treo qua ngân sách t nh ph i đư c xem xét l i vào năm sau trên cơ s s thu th c t năm trư c đ đi u ch nh vào d toán đ u tư v n năm sau, ph n chênh l ch gi a s th c thu vư t hay h t so v i d toán thu đ u năm s đư c đi u ch nh vào d toán v n đ u tư năm sau. S v n đ u tư này đư c xác đ nh là ph n tr c p có m c tiêu c a ngân sách Trung ương cho T nh, không tính vào nhi m v chi c a ngân sách đ a phương. 2. Phương th c c p phát, ch đ báo cáo, quy t toán và qu n lý v n đ u tư cho khu v c c a kh u qu c t C u Treo: Theo d toán s d ng v n đ u tư c năm và hàng quý đư c duy t, B Tài chính (ngân sách Trung ương) c p v n cho các công trình đ u tư đư c duy t qua ngân sách t nh Hà Tĩnh. M i kho n v n ngân sách Trung ương c p cho khu v c c a kh u qu c t C u Treo qua ngân sách t nh ch s d ng cho m c đích xây d ng các cơ s h t ng theo quy ho ch t ng th khu v c c a kh u qu c t C u Treo đư c c p có th m quy n duy t và ph i đư c qu n lý theo đúng các quy đ nh hi n hành v qu n lý đ u tư và xây d ng.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong quá trình t ch c th c hi n, đ a phương đư c ch đ ng đi u ch nh m c v n đ u tư gi a các công trình trong ph m vi t ng m c v n đã đư c duy t và báo cáo B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính. N u thay đ i danh m c công trình, thì ph i có ý ki n tho thu n chính th c b ng văn b n c a B K ho ch và Đ u tư. S v n đ u tư cho khu v c c a kh u qu c t C u Treo qua ngân sách t nh đư c ph n ánh chung vào báo cáo ngân sách hàng tháng và quy t toán ngân sách hàng năm c a đ a phương nhưng ghi m t ph n riêng cho các công trình đ u tư khu v c c a kh u qu c t C u Treo (g m c ngu n v n ngân sách c p riêng và ngu n v n do t nh huy đ ng). Hàng quý, T nh có trách nhi m báo cáo B Tài chính, b K ho ch và Đ u tư tình hình th c hi n đ u tư xây d ng, c p phát v n cho t ng công trình, cu i năm báo cáo Th tư ng Chính ph (đ ng g i B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư) k t qu th c hi n c năm. 3. Vi c qu n lý, c p phát và quy t toán v n đ u tư cho t ng công trình đ u tư t i khu v c c a kh u qu c t C u Treo ph i th c hi n theo đúng các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. VI/ NH NG QUY Đ NH V HUY Đ NG V N TRONG NƯ C VÀ NƯ C NGOÀI - Các doanh nghi p trong nư c và các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đ u tư phát tri n các lĩnh v c s n xu t, kinh doanh, xây d ng cơ s h t ng t i khu v c c a kh u qu c t C u Treo đư c huy đ ng m i ngu n v n trong và ngoài nư c b ng các hình th c thích h p như vay ngân hàng, vay các t ch c và cá nhân, phát hành trái phi u doanh nghi p... theo quy đ nh c a pháp lu t hi n hành đ t o ngu n v n phát tri n kinh doanh. - U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh trong ph m vi ch c năng, nhi m v và quy n h n c a mình đư c phép áp d ng các hình th c huy đ ng v n thích h p đ xây d ng các cơ s h t ng cho khu v c c a kh u qu c t C u Treo như phát hành x s ki n thi t lo i đ c bi t, báo cáo Chính ph cho phép phát hành trái phi u công trình, huy đ ng lao đ ng công ích c a nhân dân... theo đúng các quy đ nh c a pháp lu t hi n hành. V/ QUY Đ NH V CH Đ KHEN THƯ NG CHO CÁC T CH C, CÁ NHÂN CÓ CÔNG G I V N Đ U TƯ KHÔNG HOÀN L I (V N NGOÀI NGU N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C) 1. Các t ch c, cá nhân có công g i v n đ u tư không hoàn l i (v n ngoài ngu n ngân sách Nhà nư c) như: ngu n vi n tr do các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c vi n tr tr c ti p (ngoài ngu n vi n tr c a Trung ương, các B , các ngành) đ đ u tư vào các công trình kinh t , xã h i t i khu v c c a kh u qu c t C u Treo thì đư c hư ng m t kho n ti n thư ng b ng 1-3% t ng giá tr v n đ u tư không hoàn l i, nhưng m c ti n thư ng t i đa không quá 100.000 USD. Các kho n vi n tr này khi th c hi n ph i đưa vào thu, chi ngân sách Nhà nư c. 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Hà Tĩnh là ngư i có th m quy n xem xét, quy t đ nh vi c khen thư ng cho các t ch c, cá nhân có công kêu g i v n đ u tư không
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hoàn l i (v n ngoài ngu n ngân sách Nhà nư c) đ đ u tư vào các công trình kinh t , xã h i t i khu v c c a kh u qu c t C u Treo. 3. Ngu n s d ng đ khen thư ng cho các t ch c, cá nhân có công kêu g i v n đ u tư không hoàn l i (v n ngoài ngu n ngân sách Nhà nư c) đ đ u tư vào các công trình kinh t , xã h i t i khu v c c a kh u qu c t C u Treo l y t ngu n v n ngân sách c a t nh Hà tĩnh và đư c h ch toán vào giá tr công trình. VI/ T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01/01/1999. M i quy đ nh trư c đây v ch đ tài chính đã áp d ng t i khu v c c a kh u qu c t C u Treo trái v i Thông tư này đ u bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, đ ngh ph n ánh v B Tài chính đ nghiên c u, gi i quy t. Tr n Văn Tá (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản