Thông tư số 162/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
4
download

Thông tư số 162/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 162/2009/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng sữa trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 162/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 162/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 12 tháng 8 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C S A I M C THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI IV I M T HÀNG S A TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh quy t s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28 tháng 9 năm 2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t i v i t ng nhóm hàng, Bi u thu nh p kh u ưu ãi theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t ưu ãi i v i t ng nhóm hàng; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n th c hi n m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi và gi i thích vi c phân lo i i v i m t s m t hàng s a t i Bi u thu nh p khNu ưu ãi như sau: i u 1. Thu su t thu nh p kh u s a i u ch nh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi c a m t s nhóm m t hàng s a thu c nhóm 04.02 và 19.01 quy nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy t nh 106/2007/Q -BTC ngày 20 tháng 12 năm 2007 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành Bi u thu xu t khNu, Bi u thu nh p khNu ưu ãi và các văn b n s a i, b sung thành m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi m i quy nh t i Danh m c ban hành kèm theo Thông tư này (Ph l c I). i u 2. Hư ng d n phân lo i vi c áp mã và tính thu phù h p v i Thông tư này, B Tài chính hư ng d n phân lo i m t hàng s a b t t i Ph l c II ban hành kèm theo Thông tư này. i u 3. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; Hoàng Anh Tu n - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan t nh, thành ph ; - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính; - Lưu: VT, V CST. PH L C I DANH M C I U CH NH THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI IV I M T S M T HÀNG S A (Ban hành kèm theo Thông tư s 162/2009/TT-BTC ngày 12 /8/2009 c a B Tài chính) Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 04.02 S a và kem, cô c ho c ã pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác. 0402 10 - D ng b t, h t ho c các th r n khác có hàm lư ng ch t béo không quá 1,5% tính theo tr ng lư ng: 0402 10 30 - - óng h p v i t ng tr ng lư ng t 20 kg tr lên: 0402 10 30 10 - - - Chưa pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác, d ng 3 b t 0402 10 30 20 - - - Chưa pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác, d ng 3 khác 0402 10 30 90 - - - Lo i khác 5 0402 10 90 - - Lo i khác: 0402 10 90 10 - - - Chưa pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác, d ng 3 b t 0402 10 90 20 - - - Chưa pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác, d ng 3 khác 0402 10 90 90 - - - Lo i khác 5 - D ng b t, h t ho c các th r n khác có hàm lư ng ch t béo trên 1,5% tính theo tr ng lư ng: 0402 21 - - Chưa pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác:
  3. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 0402 21 20 00 - - - óng h p v i t ng tr ng lư ng t 20 kg tr lên 3 0402 21 90 00 - - - Lo i khác 3 0402 29 - - Lo i khác: 0402 29 20 00 - - - óng h p v i t ng tr ng lư ng t 20 kg tr lên 5 0402 29 90 00 - - - Lo i khác 5 - Lo i khác: 0402 91 00 00 - - Chưa pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác 10 0402 99 00 00 - - Lo i khác 20 19.01 Chi t xu t t malt; th c ăn ch bi n t b t, t m, b t thô, tinh b t ho c t chi t xu t c a malt, không ch a ca cao ho c ch a dư i 40% tính theo tr ng lư ng là ca cao ã kh toàn b ch t béo, chưa ư c chi ti t ho c ghi nơi khác; th c ăn ch bi n t s n ph m thu c các nhóm 04.01 n 04.04, không ch a ca cao ho c ch a dư i 5% tính theo tr ng lư ng là ca cao ã kh toàn b ch t béo, chưa ư c chi ti t ho c ghi nơi khác. 1901 10 - Ch phNm dùng cho tr em, ã ư c óng gói bán l : 1901 10 10 00 - - Làm t chi t xu t c a malt 10 1901 10 20 - - Làm t s n phNm thu c các nhóm t 04.01 n 04.04: 1901 10 20 10 - - - S n phNm dinh dư ng y t 5 1901 10 20 90 - - - Lo i khác 5 1901 10 30 00 - - Làm t b t tương 20 1901 10 90 - - Lo i khác: 1901 10 90 10 - - - S n phNm dinh dư ng y t 5 1901 10 90 90 - - - Lo i khác 10 1901 20 - B t tr n và b t nhào ch bi n thành các lo i bánh thu c nhóm 19.05: 1901 20 10 00 - - Làm t b t, t m, b t thô, tinh b t ho c ch t chi t 15 xu t t malt, không ch a ca cao 1901 20 20 00 - - Làm t b t, t m, b t thô, tinh b t ho c ch t chi t 15 xu t t malt, ch a ca cao
  4. Thu Mã hàng Mô t hàng hoá su t (%) 1901 20 30 00 - - Lo i khác, không ch a ca cao 15 1901 20 40 00 - - Lo i khác, ch a ca cao 15 1901 90 - Lo i khác: 1901 90 10 - - Th c phNm cho tr em, chưa óng gói bán l : 1901 90 10 10 - - - S n phNm dinh dư ng y t 5 1901 90 10 90 - - - Lo i khác 10 1901 90 20 00 - - Chi t xu t t malt 10 - - Lo i khác, làm t s n phNm thu c nhóm 04.01 n 04.04: 1901 90 31 00 - - - Có ch a s a 5 1901 90 39 - - - Lo i khác: 1901 90 39 10 - - - - S n phNm dinh dư ng y t 5 1901 90 39 90 - - - - Lo i khác 10 - - Các ch phNm khác t tương: 1901 90 41 00 - - - D ng b t 20 1901 90 49 00 - - - D ng khác 20 1901 90 90 - - Lo i khác: 1901 90 90 10 - - - S n phNm dinh dư ng y t 5 1901 90 90 90 - - - Lo i khác 15 PH L C II HƯ NG D N PHÂN LO I M T HÀNG S A (Ban hành kèm theo Thông tư s 162/2009/TT-BTC ngày 12 /8/2009 c a B Tài chính) 1. Nhóm 0402: s a b t nguyên kem và s a ã tách kem m t ph n ho c toàn b , có th pha thêm ư ng ho c ch t ng t khác. Ngoài nh ng thành ph n s a t nhiên, s a thu c nhóm này có th ch a m t lư ng nh ch t n nh (như ph t phát disodique, citrat trisodique và clorua canxi) ho c lư ng r t nh tác nhân ch t ch ng ô xi hoá, ch t ch ng óng bánh (như ph t pho lipid, ioxit silic không nh hình) ho c b sung thêm vitamin (các thành ph n thêm như vitamin, khoáng ch t là ch t có s n trong s a t nhiên), hay có th ch a lư ng nh các ch t hoá h c như cacbonat natri) c n thi t trong ch bi n và cũng có th thêm m t lư ng nh tinh b t gi s a tr ng thái v t lý bình thư ng (không quá 5% tr ng lư ng).
  5. 2. Nhóm 1901: th c ăn ch bi n t s n phNm thu c các nhóm t 0401 n 0404, không ch a cacao ho c ch a dư i 5% tr ng lư ng là cacao ã kh toàn b ch t béo. S n phNm t s a thu c nhóm này m b o m t trong các tiêu chí: a. Có hàm lư ng tinh b t trên 5%; b. Có pha thêm các thành ph n khác ngoài các thành ph n có trong s a t nhiên ( như ch t béo oleic, d u th c v t, ch t thay th ch t béo s a, n m men…). 3. S n phNm dinh dư ng y t (MF) ch a s a thu c nhóm 19.01 khác bi t v i các s n phNm s a khác nhóm này ch ư c s d ng cho m c ích dinh dư ng c bi t hay là lo i th c phNm dinh dư ng c bi t, áp ng yêu c u s c kho (ví d : cho b nh nhân ung thư), òi h i ư c s d ng dư i s giám sát y t . Bên c nh ó, các s n phNm ch ch a thành ph n dinh dư ng giúp cho vi c i u tr các th tr ng b nh c bi t ư c qui nh trong Lu t hi n hành v thu c như i v i các ch phNm dinh dư ng có th truy n ư c. Nói chung, s n phNm s a ư c xem như m t lo i s n phNm dinh dư ng y t t i thi u ph i áp ng các tiêu chí: a. Là m t lo i th c phNm ăn qua ư ng mi ng ho c ng thông; b. ư c g n nhãn ch rõ i u ch nh dinh dư ng trong các ch , các b nh ho c các ch ng r i lo n y khoa; c. ư c g n nhãn ch rõ vi c s d ng dư i s giám sát y t .
Đồng bộ tài khoản