Thông tư số 165/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
26
lượt xem
2
download

Thông tư số 165/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 165/2009/TT-BTC quy định về việc ngừng thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 165/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 165/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 17 tháng 8 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH V VI C NG NG THU L PHÍ QUA L I BIÊN GI I TRÊN T LI N GI A VI T NAM VÀ CÁC NƯ C LÁNG GI NG Căn c Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 và Ngh nh s 24/2006/N - CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Công văn s 4892/VPCP- KTTH ngày 21/7/2009 c a Văn phòng Chính ph v vi c ng ng thu l phí qua l i biên gi i trên t li n; B Tài chính qui nh v vi c ng ng thu l phí qua l i biên gi i trên t li n gi a Vi t Nam và các nư c láng gi ng như sau: i u 1. Ng ng vi c thu l phí qua l i biên gi i trên t li n gi a Vi t Nam và các nư c láng gi ng theo quy nh t i Quy t nh s 66/2001/Q -BTC ngày 05/7/2001 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành m c thu l phí qua l i biên gi i trên t li n gi a Vi t Nam và các nư c láng gi ng cho n khi có văn b n hư ng d n m i. i u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 66/2001/Q -BTC ngày 05/7/2001 c a B trư ng B Tài chính v vi c ban hành m c thu l phí qua l i biên gi i trên t li n gi a Vi t Nam và các nư c láng gi ng. i u 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các t ch c, cá nhân ho c các cơ quan có liên quan ph n nh v B Tài chính nghiên c u, i u ch nh cho phù h p./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B ,cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - Văn phòng Ban ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ;
  2. - Công báo; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); - U ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu VT, CST (CST 5).
Đồng bộ tài khoản