Thông tư số 17/2005/TT-BTM

Chia sẻ: Duong Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
2
download

Thông tư số 17/2005/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 17/2005/TT-BTM về việc điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 do Bộ Thương mại ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2005/TT-BTM về điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 17/2005/TT-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 17/2005/TT-BTM Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2005 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 04/2005/TT-BTM NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2005 CỦA BỘ THƯƠNG MẠI VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC HÀNG NHẬP KHẨU ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2005 Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam; Căn cứ Quyết định số 46/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan; Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính, Bộ Thương mại sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2005/TT-BTM ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Bộ Thương mại về việc điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2005 như sau: 1. Điều chỉnh Hạn ngạch thuế quan năm 2005 đối với mặt hàng thuốc lá nguyên liệu tại Phần I Thông tư số 04/2005/TT-BTM ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Bộ Thương mại như sau: STT Mã s ố H S Mô tả hàng hóa Số lượng cho năm 2005 2 2401 Thuốc lá nguyên liệu 38.204 tấn 2. Các nội dung khác của Thông tư số 04/2005/TT-BTM ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Bộ Thương mại giữ nguyên hiệu lực thi hành. 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. K/T BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  2. - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; Phan Thế Ruệ - Văn phòng Quốc hội; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Sở Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Công báo; - Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Thương mại; - Lưu: VT, XNK, PC.
Đồng bộ tài khoản