Thông tư số 18/2009/TT-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
69
lượt xem
3
download

Thông tư số 18/2009/TT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 18/2009/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2008/TT-BCT ngày 9 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương hướng dẫn việc nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục quản lý nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 18/2009/TT-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 18/2009/TT-BCT Hà N i, ngày 03 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 16/2008/TT-BCT NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 2008 C A B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG HƯ NG D N VI C NH P KH U CÁC M T HÀNG THU C DANH M C QU N LÝ NH P KH U THEO H N NG CH THU QUAN NĂM 2009 Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hóa qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hóa v i nư c ngoài; Căn c Thông tư s 04/2006/TT-BTM ngày 6 tháng 4 năm 2006 c a B Thương m i (nay là B Công Thương) hư ng d n m t s n i dung quy nh t i Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hóa qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hóa v i nư c ngoài; Sau khi trao i th ng nh t v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Tài chính; B trư ng B Công Thương s a i, b sung lư ng h n ng ch thu quan nh p kh u năm 2009 theo Thông tư s 16/2008/TT-BCT ngày 9 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương hư ng d n vi c nh p kh u các m t hàng thu c danh m c qu n lý nh p kh u theo h n ng ch thu quan năm 2009 như sau: i u 1. Lư ng h n ng ch b sung B sung lư ng h n ng ch thu quan nh p khNu năm 2009 i v i m t hàng ư ng tinh luy n, ư ng thô (Mã s hàng hóa: 1701) t i M c I Thông tư s 16/2008/TT- BCT ngày 9 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương hư ng d n vi c nh p khNu các m t hàng thu c danh m c qu n lý nh p khNu theo h n ng ch thu quan năm 2009 thêm 40.000 t n (b n mươi ngàn t n). i u 2. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký.
  2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Ch t ch nư c, văn phòng Qu c h i; - Văn phòng TW và Ban Kinh t TW; - Vi n Ki m sát Nhân dân t i cao; Nguy n Thành Biên - Tòa án nhân dân t i cao; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - B Tư pháp (C c Ki m tra Văn b n); - Ki m toán Nhà nư c; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B Công Thương; - Các S Công Thương; - B Công Thương: B trư ng, các Th trư ng các V , C c, các ơn v tr c thu c; - Lưu: VT, XNK (15).
Đồng bộ tài khoản