Thông tư số 19/2009/TT-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
79
lượt xem
3
download

Thông tư số 19/2009/TT-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 19/2009/TT-BCT do Bộ Công thương ban hành để sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006 của liên Bộ Thương mại – Giao thông vận tải – Tài chính – Công an hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 19/2009/TT-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ---------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 19/2009/TT-BCT Hà N i, ngày 07 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ S A I, B SUNG THÔNG TƯ LIÊN TNCH S 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT- BTC-BCA NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2006 C A LIÊN B THƯƠNG M I – GIAO THÔNG V N T I – TÀI CHÍNH – CÔNG AN HƯ NG D N VI C NH P KH U Ô TÔ CH NGƯ I DƯ I 16 CH NG I Ã QUA S D NG THEO NGHN NNH S 12/2006/N -CP NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 2006 C A CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hóa qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hóa v i nư c ngoài; Sau khi th ng nh t v i các B : Giao thông v n t i, Tài chính, Công an, B trư ng B Công Thương s a i, b sung Thông tư liên t ch B Thương m i – B Giao thông v n t i – B Tài chính – B Công an s 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA ngày 31 tháng 3 năm 2006 hư ng d n vi c nh p kh u ô tô ch ngư i dư i 16 ch ng i ã qua s d ng theo Ngh nh s 12/2006/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 c a Chính ph , như sau: i u 1. Ph n s a i, b sung -S a i, b sung kho n 2 M c III. Th t c nh p khNu và ăng ký lưu hành, như sau: “2. Ô tô ã qua s d ng ch ư c nh p khNu v Vi t Nam qua các c a khNu c ng bi n qu c t : Cái Lân Qu ng Ninh, H i Phòng, à N ng, Thành ph H Chí Minh, Bà R a – Vũng Tàu. Th t c H i quan ư c th c hi n t i c a khNu nh p khNu”. -S a i c m t “B Thương m i” thành “B Công Thương”. i u 2. Hi u l c thi hành Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Các n i dung khác c a Thông tư liên t ch s 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC- BCA không ư c s a i, v n gi nguyên hi u l c. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng Chính ph , các Phó Th tư ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n Thành Biên - Văn phòng Qu c h i; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp). - Ki m toán Nhà nư c; - T ng c c H i quan; - Công báo; - Website Chính ph ; - B trư ng, các Th trư ng và các ơn v tr c thu c B Công Thương; - Các S Công Thương; - Website B Công Thương; - Lưu: VT, XNK (2).
Đồng bộ tài khoản