Thông tư số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
91
lượt xem
7
download

Thông tư số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT về việc hướng dẫn về việc giám định lại thương tật đối với người bị thương và giám định lại khả năng lao động đối với bệnh binh do Bộ lao động thương binh và xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 20/2000/TTLT-BLĐTBXH-BYT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I-B Y T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 20/2000/TTLT-BL TBXH- Hà N i, ngày 20 tháng 9 năm 2000 BYT THÔNG TƯ LIÊN TNCH B LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I - B Y T S 20/2000/TTLT-BL TBXH-BYT NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 2000 HƯ NG D N V VI C GIÁM NNH L I THƯƠNG T T I V I NGƯ I BN THƯƠNG VÀ GIÁM NNH L I KH NĂNG LAO NG I V I B NH BINH Căn c i u 32 và i u 48 Ngh nh 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph v vi c giám nh l i thương t t i v i ngư i b thương và giám nh l i kh năng lao ng i v i b nh binh do b nh cũ tái phát n ng; Sau khi có ý ki n tham gia c a B Tài chính t i công văn s 5850/TC/HCSN ngày 19 tháng 11 năm 1999; Liên B Lao ng- Thương binh và Xã h i và B Y t hư ng d n th c hi n như sau: I. I TƯ NG, H SƠ GIÁM NNH L I A. I TƯ NG 1/ i v i ngư i b thương: i u 32 Ngh nh 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph ã quy nh: "Ngư i b thương ã ư c H i ng Giám nh y khoa k t lu n t l m t s c lao ng do thương t t, n u sau 02 năm v t thương tái phát thì sau khi i u tr , ư c xem xét giám nh l i thương t t..." C th là: a/ Ch xem xét gi i thi u giám nh l i thương t t i v i ngư i b thương có v t thương th c th ghi trong h sơ thương t t g c tái phát; b/ Ngư i b thương quy nh t i i u 32 trên ây là ngư i b thương trong trư ng h p làm nhi m v theo quy nh t i i u 25 Ngh nh 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư Liên t ch s : 16/1998/TTLT-BL TBXH- BQP-BCA ngày 25 tháng 11 năm 1998 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Qu c phòng, B Công an, ã ư c H i ng Giám nh y khoa có thNm quy n giám nh k t lu n t l thương t t t 5% n 20% (ngư i thu c di n ư c gi i quy t ch tr c p 1 l n) và ngư i ã ư c k t lu n t l thương t t vĩnh vi n t 21% tr lên ư c xác nh n là thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh; c/ N u sau 2 năm v t thương tái phát... ư c hi u và gi i quy t như sau:
  2. - K t tháng, năm giám nh ã ư c H i ng giám nh y khoa k t lu n t l thương t t vĩnh vi n ho c thương t t có t l t 5% n 20% (l n giám nh sau khi b thương ã ư c i u tr , an dư ng) mà v t thương còn tái phát ph i ti p t c i u tr thì t tháng th 25 tr i (2 năm 1 tháng) s ư c xem xét gi i thi u i giám nh l i (giám nh phúc quy t l n 1). - Nh ng trư ng h p có các v t thương các b ph n cơ th k ra dư i ây m c dù ã ư c giám nh phúc quy t l n 1, nhưng sau 2 năm v t thương v n tái phát, s c kho bi u hi n sa sút thêm thì ư c xem xét giám nh phúc quy t l n th 2 : + V t thương s não b khuy t h p s gây bi n ch ng r i lo n th n kinh, tâm th n, li t ; + V t thương m t, c , m t, tai, m t xương làm bi n d ng m t, c ho c ph i m m t làm m t gi , m tai nhi u l n làm nh hư ng nhi u n s c nghe; + V t thương ch t ho c th u ph i gây bi n ch ng dày dính màng ph i ho c x p ph i, ph i c t ph i ho c thuỳ ph i nh hư ng nhi u n ch c năng hô h p ; + V t thương ng c vào tim làm nh hư ng n ch c năng sinh lý c a tim; + V t thương b ng vào d dày, ru t gây bi n ch ng d dày, dính t c ru t ph i ph u thu t x lý; + V t thương vào gan, lách, t y, th n gây bi n ch ng làm nh hư ng nhi u n ch c năng sinh lý ph i ph u thu t; + V t thương vào c t s ng bi n ch ng gây li t n a ngư i, r i lo n cơ vòng h u môn i ti n, ti u ti n không t ch ư c; + Các v t thương vào t chi tái phát ph i ph u thu t c t l i m m c t ho c c t b m t ph n chi th ; + Các v t thương khác còn m nh kim khí nh ng b ph n d gây nguy hi m, sau m l i di ch ng có nguy cơ m t ch c năng m t cơ quan e d a tính m ng. d/ V t thương cũ tái phát ư c xem xét giám nh l i là nh ng v t thương có các y u t sau ây: - Ngư i b thương ph i n m vi n i u tr v t thương cũ ã ư c ghi trong gi y ch ng nh n b thương g c ho c i u tr bi n ch ng do v t thương cũ tái phát gây nên làm gi m ch c năng sinh lý và ch c năng lao ng; - Ngư i b thương ph i ph u thu t ho c không ph i ph u thu t nhưng ã qua i u tr mà ch c năng c a cơ quan b thương gi m rõ r t. V t thương cũ tái phát ư c xem xét giám nh l i như ã nói trên ph i ư c i u tr các Trung tâm y t qu n, huy n tr lên. 2/ i v i b nh binh:
  3. i u 48 Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph quy nh: "B nh binh do b nh cũ tái phát n ng ư c giám nh l i kh năng lao ng, k t lu n c a H i ng Giám nh y khoa là căn c quy t nh vi c hư ng ti p tr c p c a b nh binh ". C th là: 1. B nh binh ư c xem xét giám nh l i kh năng lao ng là b nh binh có t l m t s c lao ng t 61% tr lên có y h sơ h p l qui nh t i i u 43 Ngh nh s 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 c a Chính ph . 2. B nh cũ tái phát n ng ư c xem xét giám nh l i kh năng lao ng là các b nh cũ ghi trong biên b n giám nh y khoa khi ra ngoài quân i, công an tái phát n ng d n n: - Tâm th n kinh, tâm th n sa sút trí tu m c n ng không t ch ư c b n thân; - Các b nh thu c các cơ quan tim m ch, hô h p, tiêu hoá tái phát n ng d n n tàn ph không t ph c v ư c b n thân ( b nh ph i, b nh cơ quan tiêu hoá, ung thư, sơ gan c chư ng, suy tim, suy th n,...); - Các b nh n i ti t tái phát gây d d ng làm nh hư ng n ch c năng sinh lý nhi u cơ quan trong cơ th d n n tàn ph không t ph c v ư c b n thân. B nh cũ tái phát n ng ư c giám nh l i kh năng lao ng ph i ư c i u tr các Trung tâm y t qu n, huy n tr lên. B/ H SƠ GIÁM NNH L I THƯƠNG T T: Sau khi nh n ơn xin giám nh l i thương t t c a ngư i b thương, S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph ki m tra n u có i u ki n theo i m 1 m c A ph n I nêu trên thì l p h sơ gi i thi u i khám giám nh thương t t g m các gi y t sau: 1. i v i ngư i b thương có t l thương t t t 5% n 20%, h sơ g m: - ơn xin giám nh l i thương t t c a ngư i b thương, có ch ng nh n c a U ban Nhân dân xã (phư ng), xác nh n c a Phòng Lao ng - Thương binh xã h i (Phòng T ch c - Lao ng xã h i) qu n, huy n v di n bi n c a thương t t và kh năng lao ng ( không ư c xác nh n chung chung). - Ch ng minh thư nhân dân (mang theo khi i giám nh thương t t) - Gi y ch ng nh n b thương g c (do cơ quan, ơn v khi b thương c p ho c do các oàn an dư ng có thNm quy n c p ngay sau khi b thương, sau khi i u tr , an dư ng); Trư ng h p gi y ch ng nh n b thương g c rách nát không s d ng, lưu gi ư c ho c b th t l c thì cơ quan, ơn v khi b thương c p l i theo gi y ch ng nh n b thương g c ó ho c căn c vào danh sách ngư i b thương lưu t i cơ quan, ơn v qu n lý sau khi b thương. Gi y ch ng nh n b thương ư c c p l i ph i ghi rõ nh ng căn c c pl i;
  4. - Biên b n giám nh thương t t g c (biên b n giám nh ngay sau khi b thương, sau i u tr , an dư ng) n u có. - Gi y ra vi n (có ghi chNn oán rõ ràng y thương t t, nguyên nhân, v trí v t thương tái phát, kh năng lao ng, n u ph i can thi p b ng ph u thu t ph i có phi u m , hai lo i gi y này do Lãnh o b nh vi n t tuy n qu n, huy n tr lên ký tên, óng d u - không ký th a l nh) ; - Gi y gi i thi u giám nh l i thương t t (m u s 07GT kèm theo, ghi y các l n i giám nh thương t t) do Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i ký tên, óng d u. 2. i v i thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh có t l thương t t t 21% tr lên, h sơ g m: - ơn xin giám nh l i thương t t c a thương binh, có ch ng nh n c a y ban Nhân dân xã (phư ng), xác nh n c a Phòng Lao ng- Thương binh xã h i (Phòng T ch c-Lao ng xã h i) qu n, huy n v di n bi n c th c a thương t t và kh năng lao ng; - Gi y ch ng nh n thương binh, ngư i hư ng chính sách như thương binh (ngư i b thương mang theo khi i giám nh thương t t); - Trích l c h sơ thương t t (m u s 08TL kèm theo, ghi theo gi y ch ng nh n b thương g c) và gi i thi u giám nh l i ( m u s 07GT kèm theo) do Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i nơi qu n lý h sơ ký tên, óng d u ( gi y gi i thi u ghi y các l n giám nh); - Gi y ra vi n (có ghi chNn oán rõ ràng y thương t t, nguyên nhân, v trí v t thương tái phát, kh năng lao ng n u ph i can thi p b ng ph u thu t ph i có phi u m , hai lo i gi y này do Lãnh o b nh vi n t tuy n qu n, huy n tr lên ký tên, óng d u - không ký th a l nh); 3. Sau khi thNm tra h sơ giám nh l i thương t t, S Lao ng-Thương binh và Xã h i l p danh sách ngh giám nh l i thương t t, (03 b n - m u s 01DS kèm theo Thông tư này). H sơ c a t ng ngư i và danh sách ngh giám nh l i thương t t g i v B Lao ng-Thương binh và Xã h i (C c Thương binh-Li t sĩ và Ngư i có công) thNm nh trư c khi chuy n n H i ng Giám nh y khoa khám theo quy nh hi n hành. 4. Gi i quy t ch sau khi giám nh l i thương t t: a/ i v i ngư i có t l thương t t t 5% n 20%: N u sau khi giám nh l i v n m c dư i 21% thì S Lao ng - Thương binh và Xã h i lưu gi biên b n giám nh thương t t, không th c hi n kho n tr c p 1 l n. N u sau khi giám nh l i ư c xác nh t l thương t t t 21% tr lên thì Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i ra quy t nh tr c p, phi u l p gi y ch ng nh n tr c p thương t t. ng th i g i danh sách và b n trích l c kèm theo h sơ c a t ng ngư i (m u s 02TL kèm theo Thông tư này) v B Lao ng - Thương binh và Xã h i cho s s ( s gi y ch ng nh n thương binh). B Lao ng - Thương binh và Xã h i y quy n cho C c trư ng
  5. C c Thương binh - Li t sĩ và Ngư i có công ký, óng d u, t ch c lưu tr b n trích l c thương t t và chuy n danh sách kèm h sơ v S Lao ng - Thương binh và Xã h i qu n lý và th c hi n vi c chi tr tr c p thương t t theo qui nh hi n hành. b/ i v i ngư i có t l thương t t t 21% tr lên: N u sau khi giám nh l i mà t l thương t t gi m hay tăng ho c v n gi nguyên t l thương t t, Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i ra quy t nh i u ch nh tr c p thương t t (05 b n - m u s 03 C kèm theo Thông tư này): 01 b n g i v B Lao ng - Thương binh và Xã h i (C c Thương binh - Li t sĩ và Ngư i có công), 01 b n lưu h sơ c a S , 01 b n cho Trư ng phòng Lao ng- Thương binh xã h i qu n, huy n, 01 b n cho ương s . C. H SƠ GIÁM NNH L I B NH T T: Sau khi nh n ơn xin giám nh l i b nh t t c a b nh binh, S Lao ng-Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph ki m tra n u i u ki n theo i m 2 m c A ph n I nêu trên thì l p th t c h sơ gi i thi u i giám nh l i b nh t t g m các gi y t sau ây: 1. H sơ giám nh l i b nh t t g m. - ơn xin giám nh l i b nh t t c a b nh binh (n u b nh binh b tâm th n có th do ngư i thân vi t) có ch ng nh n c a y ban Nhân dân xã( phư ng) và xác nh n c a Phòng Lao ng-Thương binh xã h i (Phòng T ch c - Lao ng xã h i) qu n, huy n v di n bi n c th c a b nh t t, m c và kh năng t ph c v ( không ư c xác nh n chung chung) . - Gi y ch ng nh n b nh binh (b nh binh mang theo khi i giám nh); - Quy t nh ph c viên, xu t ngũ (n u có); - Trích l c h sơ b nh binh (ghi theo gi y ch ng nh n b nh t t m u s 06BB kèm theo) và gi i thi u giám nh l i b nh t t (m u s 07GT kèm theo) do Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i nơi qu n lý h sơ ký tên, óng d u (gi y gi i thi u ghi y các l n giám nh); - Gi y ra vi n (có ghi chNn oán rõ ràng y b nh lý, nguyên nhân tái phát, m c , kh năng t ph c v n u ph i can thi p b ng ph u thu t ph i có phi u m , hai lo i gi y này do Lãnh o b nh vi n t tuy n qu n, huy n tr lên ký tên, óng d u- không ký th a l nh), n u b nh tâm th n ph i có s i u tr ngo i trú cũ và m i; 2. Sau khi thNm tra h sơ giám nh l i b nh t t, S Lao ng- Thương binh và Xã h i l p danh sách ngh giám nh l i b nh t t ( 03 b n- m u s 04DS kèm theo Thông tư này). H sơ c a t ng ngư i và danh sách ngh giám nh l i b nh t t g i v B Lao ng-Thương binh và Xã h i (C c Thương binh-Li t sĩ và Ngư i có công) thNm nh trư c khi chuy n n H i ng Giám nh y khoa t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy nh t i ph n II c a thông tư này. 3. Sau khi giám nh l i b nh t t mà t l m t s c lao ng do b nh t t gi m hay tăng ho c v n gi nguyên t l m t s c lao ng do b nh t t, Giám c S Lao ng- Thương binh và Xã h i ra quy t nh i u ch nh tr c p b nh binh (04 b n - m u s
  6. 05 C kèm theo Thông tư này), 01 b n lưu h sơ c a S , 01 b n cho Trư ng phòng Lao ng-Thương binh xã h i qu n, huy n, 01 b n cho ương s . II. PHÂN C P, Y QUY N GIÁM NNH L I THƯƠNG T T VÀB NH T T IV IH I NG GIÁM NNH Y KHOA CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG 1. i u ki n ư c phân c p c a H i ng Giám nh y khoa các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a/ H i ng Giám nh y khoa các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c phân c p giám nh l i thương t t, b nh t t ph i là các H i ng thu c các t nh, thành ph có b nh vi n a khoa có phương ti n chuyên môn và cơ s v t ch t m b o, ư c ki n toàn v t ch c, có y kh năng v chuyên môn theo úng quy nh t i Thông tư liên B s 16/TTLT-YT-L TBXH ngày 26 tháng 7 năm 1995 c a liên B Y t - B Lao ng-Thương binh và Xã h i. Các a phương n u th y có i u ki n theo quy nh thì báo cáo Vi n Giám nh y khoa Trung ương ki m tra l i và trình B Y t quy t nh phân c p sau khi trao i th ng nh t v i B Lao ng-Thương binh và Xã h i. b/ Các thành viên và các giám nh viên c a H i ng Giám nh y khoa ư c phân c p ph i thư ng xuyên ư c t p hu n y , thông th o v công tác chuyên môn, nghi p v và ph i n m ch c b n quy nh tiêu chuNn thương t t, b nh t t trư c khi ti n hành giám nh l i thương t t, b nh t t. c/ K t qu giám nh l i thương t t, b nh t t c a H i ng Giám nh y khoa ư c phân c p ph i báo cáo v H i ng giám nh y khoa Trung ương ho c Phân H i ng giám nh y khoa Trung ương I, Phân H i ng giám nh y khoa Trung ương II và chuy n v S Lao ng Thương binh xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi gi i thi u giám nh th c hi n. d/ Vi n giám nh y khoa Trung ương có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c phân c p, khám giám nh c a các H i ng giám nh y khoa các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. 2. Nh ng a phương chưa i u ki n phân c p giám nh l i thương t t, b nh t t thì các S Lao ng-Thương binh và Xã h i làm th t c cho ngư i b thương, b b nh ư c giám nh l i t i H i ng Giám nh y khoa Trung ương ho c phân H i ng giám nh y khoa Trung ương I, II. III. KINH PHÍ GIÁM NNH L I THƯƠNG T T, B NH T T 1. Ngư i b thương ư c i giám nh l i thương t t, b nh binh ư c i giám nh l i b nh t t theo quy nh t i Thông tư này ư c S Lao ng-Thương binh và Xã h i nơi gi i thi u i giám nh chi: a/ Ti n tàu xe i t nơi cư trú (xã, phư ng, th tr n) n H i ng Giám nh y khoa Trung ương ho c t nh, thành ph và ngư c l i ( n u có) theo giá vé Nhà nư c qui nh cho các phương ti n v n chuy n hành khách thông thư ng.
  7. b/ Phí giám nh y khoa g m: Chi phí khám các chuyên khoa, làm các xét nghi m c n lâm sàng c n thi t ư c H i ng Giám nh y khoa ch nh và theo bi u giá qui nh hi n hành c a Nhà nư c i v i các t nh, thành ph ã ư c Liên B phân c p, y quy n v giám nh y khoa. 2. Ngu n kinh phí: Ngu n kinh phí b o m cho các kho n chi quy nh t i m c 1 ph n III trên ây thu c kinh phí tr c p ưu ãi ngư i có công v i cách m ng qui nh t i Thông tư liên t ch s 135/1998/TTLT-BTC-BL TBXH ngày 16 tháng 10 năm 1998 c a Liên B Tài chính-B Lao ng-Thương binh và Xã h i. IV. T CH C TH C HI N. 1/ S Lao ng-Thương binh và Xã h i t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i h p v i S Y t và các cơ quan có liên quan ph bi n r ng rãi n i dung qui nh vi c giám nh l i thương t t, b nh t t theo Thông tư này. 2/ S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương hư ng d n các b nh vi n, Trung tâm y t qu n, huy n tr lên có trách nhi m khám b nh, i u tr các v t thương, b nh t t tái phát, c p gi y ra vi n và các gi y t khác theo quy nh t i Thông tư này cho i tư ng có nhu c u giám nh l i thương t t, b nh t t (không ph i có b nh án). 3/ Vi n Giám nh y khoa Trung ương có trách nhi m hư ng d n v t ch c, hu n luy n chuyên môn nghi p v và quy nh nh ng trang thi t b , phương ti n k thu t theo úng quy nh c a B Y t . 4/ Sau khi có k t lu n c a H i ng Giám nh y khoa, S Lao ng - Thương binh và Xã h i thông báo k t qu giám nh l i c a t ng ngư i cho xã (phư ng) niêm y t công khai t i tr s y ban Nhân dân nơi ngư i i giám nh l i ang cư trú ho c thông báo n cơ quan nơi ngư i i giám nh l i ang công tác. Sau 15 ngày k t khi có thông báo, n u không có khi u n i, t cáo thì l p th t c gi i quy t hư ng ch chính sách theo quy nh. 5/ Các khi u n i t cáo v h sơ trư c khi giám nh l i thương t t , b nh t t do Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương xem xét gi i quy t. Các khi u n i, t cáo v giám nh thương t t, b nh t t thì H i ng Giám nh y khoa nơi th c hi n vi c giám nh l i thương t t, b nh t t gi i quy t, n u còn th c m c thì chuy n H i ng Giám nh y khoa Trung ương ho c các phân H i ng Giám nh y khoa Trung ương I, II xem xét, quy t nh. 6/ Hàng năm, căn c s lư ng thương binh, b nh binh có nhu c u giám nh l i thương t t, b nh t t, S Lao ng-Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph xem xét, l p k ho ch, d toán kinh phí giám nh cùng v i d toán kinh phí tr c p ưu ãi ngư i có công g i các cơ quan có thNm quy n theo qui nh hi n hành. 7/ H i ng Giám nh y khoa B Qu c phòng, B Công an giám nh l i thương t t cho ngư i b thương hi n ang công tác trong Quân i nhân dân, Công an nhân dân.
  8. i u ki n, th t c, h sơ giám nh l i thương t t và phân c p giám nh l i thương t t theo hư ng d n c a B Qu c phòng, B Công an sau khi tho thu n v i B Y t và B Lao ng-Thương binh và Xã h i . 8/ Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình t ch c th c hi n n u có gì vư ng m c các ơn v , a phương ph n ánh v Liên B nghiên c u gi i quy t. Lê Ng c Tr ng Nguy n ình Liêu ( ã ký) ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản