Thông tư số 20/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
64
lượt xem
11
download

Thông tư số 20/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 20/2009/TT-BTC về việc quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định các loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 20/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 20/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 04 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH V M C THU, CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ KI M NNH CÁC LO I MÁY MÓC, THI T BN, V T TƯ CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V AN TOÀN LAO NG Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 027/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Sau khi có ý ki n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i t i Công văn s 3640/L TBXH-KHTC ngày 09/10/2008; B Tài chính quy nh v m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí ki m nh các lo i máy móc, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng như sau: I. QUY NNH CHUNG 1. T ch c, cá khi ư c cơ quan qu n lý nhà nư c ho c cơ quan ư c u quy n th c hi n vi c ki m nh (sau ây g i là cơ quan Ki m nh) và c p gi y ch ng nh n b o m an toàn k thu t i v i máy móc, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng theo quy nh c a pháp lu t thì ph i n p phí ki m nh máy móc, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng theo quy nh t i Thông tư này. 2. Ban hành kèm theo Thông tư này Bi u m c thu phí ki m nh các lo i máy móc, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng (Ph l c). i v i phí ki m nh máy móc, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng thu theo s lư ng m u th c t ki m nh (không thu trên toàn b lô hàng). II. QUY NNH C TH 1. Cơ quan Ki m nh th c hi n vi c ki m nh và c p gi y ch ng nh n b o m an toàn k thu t i v i máy móc, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng là cơ quan thu phí ki m nh máy móc, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng theo quy nh t i Thông tư này. Phí ki m nh máy móc, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao nglà kho n thu thu c ngân sách nhà nư c.
  2. 2. Cơ quan Ki m nh ư c trích 90% (chín mươi ph n trăm) t ng s ti n phí thu ư c trang tr i chi phí cho vi c ki m nh và thu phí theo ch quy nh. 3. Cơ quan Ki m nh n p 10% (mư i ph n trăm) s ti n phí thu ư c vào ngân sách nhà nư c theo Chương, lo i, kho n, m c và ti u m c tương ng c a M c l c ngân sách nhà nư c hi n hành. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. Thông tư này thay th Thông tư s 03/2003/TT-BTC ngày 10/01/2003 và Thông tư s 97/2003/TT-BTC ngày 13/10/2003 s a i, b sung Thông tư s 03/2003/TT-BTC ngày 10/01/2003 c a B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng phí ki m nh và l phí c p gi y ch ng nh n b o m ch t lư ng, an toàn k thu t i v i máy móc, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn. 2. Các n i dung khác liên quan n vi c thu, n p, qu n lý, s d ng, ch ng t thu, công khai ch thu phí máy móc, thi t b , v t tư có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng không c p t i Thông tư này ư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002;Thông tư s 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 s a i, b sung Thông tư s 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n các quy nh pháp lu t v phí, l phí và Thông tư s 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s i u c a Lu t Qu n lý thu và hư ng d n Ngh nh s 85/2007/N -CP ngày 25/5/2007 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Qu n lý thu . 3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các cơ quan, t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, hư ng d n b sung./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan ngang B ,cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; Hoàng Anh Tu n -Ki m toán nhà nư c; - Công báo; - Website Chính ph ; - U ban nhân dân, S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu VT, CST (3). PH L C
  3. BI U M C THU PHÍ CÁC LO I MÁY, THI T BN, V T TƯ CÓ YÊU C U NGHIÊM NG T V LAO NG (Theo Thông tư s 20/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 c a B Tài chính) S Thi t b ơn v M c thu TT Tên c tính k thu t 1 N i hơi - Công su t nh hơn 01 t n/gi Th/b 700.000 - Công su t t 01 t n/gi - 02 t n/gi Th/b 1.400.000 - Công su t trên 02 t n/gi - 06 t n/gi Th/b 2.500.000 - Công su t trên 06 t n/gi - 10 t n/gi Th/b 2.800.000 - Công su t trên 10 t n/gi - 15 t n/gi Th/b 4.400.000 - Công su t trên 15 t n/gi - 25 t n/gi Th/b 5.000.000 - Công su t trên 25 t n/gi - 50 t n/gi Th/b 8.000.000 - Công su t trên 50 t n/gi - 75 t n/gi Th/b 10.800.000 - Công su t trên 75 t n/gi - 125 t n/gi Th/b 14.000.000 - Công su t trên 125 t n/gi - 200 t n/gi Th/b 23.000.000 - Công su t trên 200 t n/gi - 400 t n/gi Th/b 32.000.000 - Công su t trên 400 t n/gi Th/b 39.000.000 2 Bình ch u áp l c - Dung tích n 02 m3 Th/b 500.000 - Dung tích trên 02 m3 n 10 m3 Th/b 800.000 - Dung tích trên 10 m3 n 25 m3 Th/b 1.200.000 - Dung tích trên 25 m3 n 50 m3 Th/b 1.500.000 - Dung tích trên 50 m3 n 100 m3 Th/b 4.000.000 - Dung tích trên 100 m3 n 500 m3 Th/b 6.000.000 - Dung tích trên 500 m3 Th/b 7.500.000 3 H th ng l nh - Năng su t l nh n 30.000 Kcal/h Th/b 1.400.000 - Năng su t l nh trên 30.000 Kcal/h n Th/b 2.500.000 100.000 Kcal/h - Năng su t l nh trên 100.000 Kcal/h n Th/b 4.000.000 1.000.000 Kcal/h - Năng su t l nh trên 1.000.000 Kcal/h Th/b 5.000.000 4 ư ng ng d n 4.1 ư ng ng d n - ư ng kính ng nh hơn ho c b ng 150 m 9.000 hơi nư c, nư c mm nóng - ư ng kính ng trên 150 mm m 14.000 4.2 ư ng ng d n - ư ng kính ng nh hơn ho c b ng 150 m 10.000
  4. khí t b ng kim mm lo i - ư ng kính ng trên 150 mm m 15.000 5 Máy tr c - T i tr ng dư i 3,0 t n Th/b 700.000 - T i tr ng t 3,0 t n n 7,5 t n Th/b 1.200.000 - T i tr ng trên 7,5 t n n 15 t n Th/b 2.200.000 - T i tr ng trên 15 t n n 30 t n Th/b 3.000.000 - T i tr ng trên 30 t n n 75 t n Th/b 4.000.000 - T i tr ng trên 75 t n n 100 t n Th/b 5.000.000 - T i tr ng trên 100 t n Th/b 6.000.000 6 T i, Tr c t i, cáp - T i tr ng n 1,0 t n và góc nâng t 0 Th/b 1.800.000 treo v n chuy n n 35 . ngư i, T i th - T i tr ng trên 1,0 t n và góc nâng t 35 Th/b 2.000.000 công có t i tr ng n 90 . t 1.000 kg tr lên - Cáp treo v n chuy n ngư i mét 20.000 - T i th công có t i tr ng 1.000 kg tr lên. Th/b 1.000.000 7 Máy v n thăng - T i tr ng nâng dư i 3,0 t n Th/b 700.000 nâng hàng, nâng - T i tr ng nâng t 3,0 t n tr lên Th/b 1.500.000 hàng kèm ngư i, nâng ngư i - Nâng ngư i có s lư ng n 10 ngư i Th/b 2.500.000 - Nâng ngư i có s lư ng trên 10 ngư i Th/b 3.000.000 8 Thang máy các - Thang máy dư i 10 t ng Th/b 2.000.000 lo i - Thang máy t 10 t ng tr lên Th/b 3.000.000 9 Palăng i n, - T i tr ng nâng t 1,0 t n n 3,0 t n Th/b 750.000 palăng xích kéo - T i tr ng nâng trên 3,0 t n n 7,5 t n Th/b 1.300.000 tay - T i tr ng nâng trên 7,5 t n Th/b 1.800.000 10 Xe nâng hàng - T i tr ng nâng t 1,0 t n n 3,0 t n Th/b 1.100.000 dùng ng cơ có - T i tr ng nâng t 3,0 t n n 7,5 t n Th/b 1.600.000 t i tr ng t 1,0 t n tr lên, xe t - T i tr ng nâng trên 7,5 t n Th/b 1.900.000 hành. - Xe t hành nâng ngư i không phân bi t Th/b 1.400.000 t i tr ng 11 H th ng i u - H th ng có 20 mi ng n p tr xu ng H 2.500.000 ch , n p khí, khí - H th ng có 21 mi ng n p tr lên H 3.000.000 hóa l ng, khí hòa tan 12 Chai dùng - Chai ch a khí hóa l ng dung tích nh hơn Chai 25.000 ch a, chuyên ch 30 lít (Ki m nh nh kỳ)
  5. khí nén, khí hóa - Chai ch a khí hóa l ng dung tích t 30 lít Chai 40.000 l ng, khí hòa tan tr lên (Ki m nh nh kỳ) - Chai ch a khí t hóa l ng tiêu chuNn Chai 70.000 (Ki m nh l n u) - Chai khác (không k dung tích) Chai 50.000 - Chai ch a khí c h i (không k dung Chai 70.000 tích) 13 Tàu lư n, u - Tàu lư n, u quay có s lư ng dư i 20 Th/b 1.500.000 quay, máng trư t ngư i và các công trình - Tàu lư n, u quay có s lư ng t 21 Th/b 3.000.000 vui chơi khác ngư i tr lên - Máng trư t và các công trình vui chơi Th/b 2.000.000 khác 14 Thang cu n, - Thang cu n không k năng su t Th/b 2.200.000 băng t i ch - Băng t i ch ngư i không k năng su t Th/b 2.500.000 ngư i
Đồng bộ tài khoản