Thông tư số 25/2009/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
106
lượt xem
7
download

Thông tư số 25/2009/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 25/2009/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thu thập và xử lý thông tin cung, cầu lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 25/2009/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO Đ NG-THƯƠNG BINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I Đ c l p – T do – H nh phúc --------- ------------------- S : 25/2009/TT-BLĐTBXH Hà N i, ngày 14 tháng 07 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N THU TH P VÀ X LÝ THÔNG TIN CUNG, C U LAO Đ NG Căn c Kho n 1 Đi u 180 B Lu t Lao đ ng ngày 23 tháng 6 năm 1994 đã đư c b sung s a đ i năm 2002, 2006 và 2007 v : “N m cung c u và s bi n đ ng cung c u lao đ ng làm cơ s đ quy t đ nh chính sách qu c gia, quy ho ch, k ho ch v ngu n nhân l c, phân b và s d ng lao đ ng toàn xã h i”; Căn c Ngh đ nh s 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Quy t đ nh s 305/2005/QĐ-TTg ngày 24/11/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành H th ng ch tiêu th ng kê qu c gia; Căn c Quy t đ nh s 111/2008/QĐ-TTg ngày 15/8/2008 c a Th tư ng Chính ph ban hành ch đ báo cáo th ng kê t ng h p áp d ng đ i v i B , Ngành. B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n vi c thu th p và x lý thông tin cung, c u lao đ ng như sau: Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Ph m vi đi u ch nh Thông tư này quy đ nh n i dung thu th p thông tin, ghi chép s , x lý và báo cáo thông tin cung, c u lao đ ng trên ph m vi c nư c. 2. Đ i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng đ i v i y ban nhân dân các c p, các cơ quan qu n lý nhà nư c v Lao đ ng – Thương binh và Xã h i đ a phương. Đi u 2. M c đích, yêu c u c a vi c thu th p và x lý thông tin cung, c u lao đ ng 1. M c đích - Thu th p thông tin cơ b n, chính xác v th c tr ng lao đ ng, vi c làm, th t nghi p và bi n đ ng qua t ng th i kỳ, đ a bàn, làm cơ s ho ch đ nh chính sách vi c làm và phát tri n ngu n nhân l c phù h p v i yêu c u c a cung, c u lao đ ng (sau đây g i t t là thông tin cung lao đ ng). - Thu th p thông tin v th c tr ng lao đ ng c a các doanh nghi p, t ch c, cá nhân có s d ng lao đ ng theo ngh và trình đ đào t o; nhu c u tuy n lao đ ng, làm cơ s đ xác đ nh hư ng đào t o và b trí h p lý ngu n nhân l c (sau đây g i t t là thông tin c u lao đ ng). 2. Yêu c u a) V hình th c thu th p thông tin cung, c u lao đ ng Thông tin đư c thu th p dư i hình th c ghi chép và c p nh t thông tin vào: “S ghi chép thông tin cung, c u lao đ ng – Cung lao đ ng” và “S ghi chép thông tin cung, c u lao đ ng – C u lao đ ng” (sau đây g i là S ghi chép). b) Đ m b o tính chính xác thông tin thu th p đư c - Vi c ghi chép thông tin cung, c u lao đ ng ph i đ m b o tính khách quan, trung th c, đúng s th t, không đi n thông tin sai l ch ho c không đ m b o đ chính xác vào S ghi chép; - Ch vi t và ch s khi ghi chép ph i s ch s , rõ ràng và d đ c;
 2. - Trong trư ng h p ghi sai thông tin thì th n tr ng g ch b thông tin sai b ng cách g ch đè lên hai dòng k song song, r i ghi thông tin đúng vào v trí thích h p, không đư c t y xóa thông tin đã ghi chép; - Đ i v i nh ng c t không có thông tin thì quy ư c đánh d u X đ tránh trư ng h p ghi thêm ho c ghi nh m thông tin; - Thông tin thu th p đư c xác đ nh đúng và th ng kê đ y đ , k p th i s ngư i bư c vào – ra kh i tu i lao đ ng, s ngư i trong tu i lao đ ng và bi n đ ng v lao đ ng, tình tr ng vi c làm, th t nghi p trong các h gia đình, cũng như s bi n đ ng tăng gi m lao đ ng theo trình đ và lĩnh v c giáo d c – đào t o trong các doanh nghi p, t ch c. c) ng d ng công ngh thông tin trong x lý s li u. 3. Trách nhi m thu th p thông tin cung, c u lao đ ng - y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (g i chung là xã) có trách nhi m thu th p thông tin c a t t c các h đã đăng ký h kh u trên đ a bàn qu n lý c a mình; - Phòng Lao đ ng - Thương binh và Xã h i qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (g i chung là huy n) có trách nhi m ghi chép thông tin c a t t c các Doanh nghi p đóng trên đ a bàn qu n lý. Đi u 3. Đ i tư ng thu th p thông tin 1. Đ i tư ng thu th p thông tin v cung lao đ ng T t c nh ng ngư i t đ 10 tu i, đã đăng ký h kh u thư ng trú t i các h gia đình đóng trên đ a bàn trong ph m vi c nư c. 2. Đ i tư ng thu th p thông tin v c u lao đ ng T t c doanh nghi p, t ch c và cá nhân có s d ng lao đ ng thu c các thành ph n kinh t đã đăng ký và đang ho t đ ng kinh doanh trên đ a bàn t nh, thành ph trong c nư c. Đi u 4. N i dung thu th p thông tin 1. Thông tin cung, c u lao đ ng – ph n Cung lao đ ng - Nhân kh u h c: h và tên, quan h ch h , gi i tính, ngày tháng năm sinh; - Trình đ h c v n và trình đ chuyên môn k thu t; - Tình tr ng có vi c làm: ngh nghi p, nơi làm vi c, làm công ăn lương hay t làm, lo i hình kinh t ; - Tình tr ng th t nghi p c a nh ng ngư i chưa bao gi làm vi c, đã t ng làm vi c và th i gian th t nghi p; - Tình tr ng không ho t đ ng kinh t : đi h c, n i tr , m đau, tàn t t…; - Bi n đ ng c a t ng ngư i trong h . 2. Thông tin cung, c u lao đ ng – ph n c u lao đ ng - Lo i hình doanh nghi p, t ch c, cá nhân; - Ngành ngh s n xu t kinh doanh chính; - T ng s ngư i làm vi c trong doanh nghi p, t ch c, cá nhân trong đó tách riêng lao đ ng tr c ti p và lao đ ng n ; - S ngư i đã ký h p đ ng lao đ ng; - Trình đ h c v n ph thông; - Trình đ chuyên môn k thu t cao nh t; - Lĩnh v c giáo d c – đào t o;
 3. - Ch làm vi c tr ng. Đi u 5. Quy đ nh v s ghi chép 1. Ph m vi l p s ghi chép thông tin cung, c u lao đ ng (sau đây g i chung là S ghi chép) - Đ i v i ghi chép cung lao đ ng: S ghi chép đư c l p t t c các xã trong ph m vi c nư c; - Đ i v i ghi chép c u lao đ ng: S ghi chép đư c l p t t c các huy n trong ph m vi c nư c; 2. M u s ghi chép a) M u s ghi chép thông tin cung, c u lao đ ng – ph n cung lao đ ng - S ghi chép hình ch nh t n m ngang, kích thư c 20,5cm x 29,5cm; - Trang bìa: dòng trên cùng ghi tên B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i; các dòng ti p theo ghi tên t nh, thành ph , huy n/qu n/th xã, xã/phư ng/th tr n, thôn/ p/t dân ph , quy n s . Gi a trang bìa ghi hàng ch in đ m S GHI CHÉP THÔNG TIN CUNG, C U LAO Đ NG – PH N CUNG LAO Đ NG. N a dư i trang bìa là các dòng ch : h và tên ngư i ghi s , đ a ch liên h và s đi n tho i. - Các trang bên trong s bao g m: nh ng quy đ nh chung, b ng kê các h thu c thôn/b n/t dân ph và thông tin cơ b n c a t ng h g m 16 c t: C t A. Th i đi m ghi chép C t B. S th t C t C. H và tên nh ng ngư i đăng ký h kh u thư ng trú t i h C t 1. Quan h v i ch h C t 2. Gi i tính C t 3. Ngày/tháng/năm sinh C t 4. Trình đ h c v n ph thông cao nh t C t 5. Trình đ chuyên môn k thu t cao nh t C t 6. Công vi c c th đang làm C t 7. Tên và đ a ch cơ quan/đơn v làm vi c C t 8. Làm công ăn lương/T làm C t 9. Lo i hình kinh t C t 10. Th t nghi p (chưa bao gi làm vi c/đã t ng làm vi c) C t 11. Th i gian th t nghi p C t 12. Nguyên nhân không tham gia ho t đ ng kinh t C t 13. Ghi chú. b) M u s ghi chép thông tin cung, c u lao đ ng – ph n C u lao đ ng - S ghi chép hình ch nh t n m ngang, kích thư c 20,5cm x 29,5cm; - Trang bìa: dòng trên cùng ghi tên B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i; các dòng ti p theo ghi tên t nh/thành ph , huy n/qu n/th xã, quy n s . Gi a trang bìa ghi hàng ch in đ m S GHI CHÉP THÔNG TIN CUNG, C U LAO Đ NG – PH N C U LAO Đ NG. N a dư i trang bìa là các dòng ch : h và tên ngư i ghi s , đ a ch liên h và s đi n tho i. - Các trang bên trong s bao g m: nh ng quy đ nh chung, b ng kê các doanh nghi p, t ch c và cá nhân có s d ng lao đ ng thu c huy n/qu n/th xã và thông tin cơ b n c a t ng doanh nghi p, t ch c và cá nhân có s d ng lao đ ng, g m 31 c t:
 4. C t 1. Th i đi m ghi chép C t 2. Lo i hình doanh nghi p, t ch c, cá nhân C t 3. Ngành ngh s n xu t kinh doanh chính; C t 4. S ngư i làm vi c trong doanh nghi p; C t 5. Trong đó lao đ ng tr c ti p; C t 6. S lao đ ng n ; C t 7. S ngư i đã ký h p đ ng; C t 8. Chưa t t nghi p trung h c ph thông; C t 9. Đã t t nghi p trung h c ph thông; C t 10. Chưa qua đào t o; C t 11. Công nhân k thu t không b ng; C t 12. Ch ng ch ngh ng n h n C t 13. Sơ c p ngh C t 14. Trung c p ngh C t 15. Cao đ ng ngh C t 16. Trung c p chuyên nghi p C t 17. Cao đ ng chuyên nghi p C t 18. Đ i h c tr lên C t 19. Ngh thu t; C t 20. Khoa h c xã h i; C t 21. Báo chí, thông tin; C t 22. Kinh doanh, qu n lý; C t 23. Pháp lu t; C t 24. Khoa h c t nhiên; C t 25. K thu t; C t 26. Y t , giáo d c; C t 27. D ch v xã h i; C t 28. Khác; C t 29. S ch làm vi c tr ng; C t 30. Trong đó ch làm vi c thay th ; C t 31. Ghi chú. 3. Ghi chép s a) Thông tin cung lao đ ng - y ban nhân dân xã có trách nhi m t ch c th c hi n ghi chép thông tin ban đ u, c p nh t thông tin theo thôn, b n, p (g i chung là thôn) đ nh kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm và qu n lý S ghi chép; - M i quy n s ghi chép thông tin ban đ u c a t i đa 50 h ; - Th i đi m ghi chép s là ngày đ u tiên c a tháng đ u trong quý.
 5. b) Thông tin c u lao đ ng - Phòng Lao đ ng - Thương binh và Xã h i huy n có trách nhi m ghi chép thông tin ban đ u, c p nh t thông tin doanh nghi p đóng trên đ a bàn đ nh kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm và qu n lý S ghi chép; - M i quy n s ghi chép thông tin ban đ u c a t i đa 50 doanh nghi p; - Th i đi m ghi chép s là ngày đ u tiên c a tháng đ u trong quý. Đi u 6. X lý thông tin cung, c u lao đ ng 1. Đ i v i thông tin cung lao đ ng - Báo cáo t ng h p thông tin v cung lao đ ng đư c chuy n theo quy đ nh sau: + Bi u t ng h p c a thôn (M u bi u s 1) đư c hoàn thành và chuy n v xã trư c ngày 15 c a tháng đ u c a quý sau li n k ; + Bi u t ng h p c a xã (M u bi u s 2) đư c hoàn thành và chuy n v huy n trư c ngày 20 c a tháng đ u c a quý sau li n k ; + Bi u t ng h p c a huy n (M u bi u s 3) đư c hoàn thành và chuy n v t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là t nh) trư c ngày 25 c a tháng đ u c a quý sau li n k ; + Bi u t ng h p c a t nh (M u bi u s 4) đư c hoàn thành và chuy n v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và y ban nhân dân t nh trư c ngày 30 c a tháng đ u c a quý li n k ; - Các báo cáo t ng h p g i theo đư ng bưu đi n ho c theo đư ng truy n Internet. 2. Đ i v i thông tin c u lao đ ng - Báo cáo t ng h p các thông tin v c u lao đ ng đư c chuy n theo quy đ nh sau: + Bi u t ng h p c a huy n (Bi u s 5) đư c hoàn thành và chuy n v t nh trư c ngày 25 c a tháng đ u c a quý li n k ; + Bi u t ng h p c a t nh (Bi u s 6) đư c hoàn thành và chuy n v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và y ban nhân dân t nh trư c ngày 30 c a tháng đ u c a quý li n k ; - Các báo cáo t ng h p g i theo đư ng bưu đi n ho c theo đư ng truy n Internet. Đi u 7. T ch c th c hi n 1. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương - Ch đ o các cơ quan ch c năng t ch c ghi chép thông tin cung, c u lao đ ng trên ph m vi c p t nh qu n lý và đ m b o kinh phí th c hi n; - Ki m tra, giám sát vi c th c hi n ghi chép S t i đ a phương. 2. S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i - Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh phê duy t k ho ch tri n khai th c hi n; - Ghi chép thông tin ban đ u c n th ng nh t thông tin thu th p đư c t cu c t ng đi u tra dân s và nhà năm 2009; - Hư ng d n v nghi p v l p S , cách th c theo dõi, c p nh t, x lý thông tin và l p các bi u báo cáo th ng kê; - Ki m tra, giám sát và t ng h p k t qu bi n đ ng v lao đ ng, vi c làm, th t nghi p, báo cáo v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, y ban nhân dân c p t nh theo quy đ nh t i Thông tư này. 3. y ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c T nh - Ch đ o các phòng ban liên quan và y ban nhân dân các xã/phư ng/th tr n t ch c vi c l p S và duy trì S ghi chép cung, c u lao đ ng;
 6. - Ki m tra, giám sát vi c ghi chép S t i các đ a bàn qu n lý, x lý thông tin, t ng h p và l p báo cáo đ nh kỳ và đ t xu t lên các cơ quan c p trên theo quy đ nh t i Thông tư này. 4. y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n - L p S và duy trì S ghi chép thông qua vi c t ch c ghi chép thông tin ban đ u và thông tin c p nh t s bi n đ ng c a t ng thành viên trong h gia đình c a t t c các h đã đăng ký h kh u trên đ a bàn qu n lý c a mình; - X lý, t ng h p thông tin và l p báo cáo đ nh kỳ và đ t xu t lên các cơ quan c p huy n theo quy đ nh t i Thông tư này. 5. C c Vi c làm, B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i - T ch c in n và phát hành S ghi chép thông tin cung, c u lao đ ng (cung lao đ ng và c u lao đ ng) - Hư ng d n ghi chép S , t ng h p, báo cáo đ nh kỳ; - Ch đ o S Lao đ ng - Thương binh và Xã h i t ch c th c hi n ghi chép S , x lý thông tin và báo cáo t ng h p các c p; - Giám sát, đánh giá ho t đ ng và k t qu ghi chép S , t ng h p thông tin c a các đ a phương, báo cáo lãnh đ o B theo đ nh kỳ hàng quý và báo cáo đ t xu t khi có yêu c u. Đi u 8. Kinh phí th c hi n - Ngu n kinh phí ghi chép ban đ u: do ngân sách đ a phương đ m b o và h tr t kinh phí chương trình M c tiêu Qu c gia v Vi c làm; - Ngu n kinh phí c p nh t thông tin theo đ nh kỳ: do ngân sách đ a phương đ m b o. Đi u 9. Đi u kho n thi hành Thông tư này có hi u l c sau 45 ngày k t ngày ký ban hành. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, đ ngh ph n ánh k p th i v B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i đ xem xét, gi i quy t./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Chính ph ; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; Nguy n Th Kim Ngân - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án Nhân dân t i cao; - Các B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Ki m toán Nhà nư c; - Cơ quan TW c a các đoàn th ; - S LĐTBXH các t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo; - Website Chính ph ; - Website B LĐTBXH; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các đơn v thu c B LĐTBXH; - Lưu VP B , C c Vi c làm (30 b n).
 7. B LAO Đ NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I T nh/Thành ph : ……………………………………… Huy n/qu n/Th xã: ……………………………………… Xã/Phư ng/Th tr n:……………………………………….. Thôn ( p, b n làng, t dân ph ): …………………………………………………………. Quy n s : …………………………………………………………………………………… S GHI CHÉP THÔNG TIN CUNG, C U LAO Đ NG PH N CUNG LAO Đ NG (Ban hành theo Thông tư s ……Ngày ……..c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i) H và tên ngư i ghi s : ………………………………………… Đ a ch liên h : ………………………………………….. S đi n tho i: ………………………………. Hà N i, 2009
 8. B NG KÊ CÁC H THU C THÔN/B N/T DÂN PH Mã s h H và tên ch h Đ a ch h Ghi chú
 9. THÔNG TIN CƠ B N C A H : … Mã s h Đ A CH C A H : …………………………………………. H và tên nh ng ngư i Quan h Trình đ h c Th i đi m ghi Gi i tính Ngày/tháng/năm Trình đ chuyên môn k thu t cao STT đăng ký h kh u v i ch v n ph thông chép (Nam/N ) sinh nh t (Ghi lĩnh v c đào t o c th ) thư ng trú t i h h cao nh t A B C 1 2 3 4 5
 10. Đ i v i ngư i tham gia ho t đ ng kinh t Đ i v i ngư i có vi c làm Đ i v i ngư i th t nghi p Đ i v i ngư i Ghi chú không tham gia Công vi c c Tên và đ a ch cơ quan/đơn v Làm Lo i hình kinh Chưa bao Th i gian ho t đ ng kinh t th đang làm làm vi c công ăn t (Nhà nư c) gi làm th t (ghi nguyên nhân lương/T Ngoài nhà vi c/Đã t ng nghi p c th ) làm nư c/V n làm vi c nư c ngoài 6 7 8 9 10 11 12 13
 11. B LAO Đ NG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I T nh/Thành ph : ………………………………… Huy n/qu n/Th xã: ………………………………… Quy n s : ………………………………………………………/……………………… S GHI CHÉP THÔNG TIN CUNG, C U LAO Đ NG PH N C U LAO Đ NG (Ban hành theo Thông tư s ……ngày …….. c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i) H và tên ngư i ghi s : ………………………………………… Đ a ch liên h : ………………………………………….. S đi n tho i: ………………………………. Hà N i, 2009
 12. B NG KÊ CÁC DOANH NGHI P, T CH C VÀ CÁ NHÂN S D NG LAO Đ NG Mã s DN, Tên doanh nghi p, t ch c, cá nhân Đ a ch Ghi chú TC, CN
 13. Thông tin cơ b n c a doanh nghi p, t ch c, cá nhân Mã s doanh nghi p Đ a ch …………………………………………. Lo i T ng s ngư i làm vi c Ngành Trình đ h c v n hình trong doanh nghi p, t Trình đ chuyên môn k thu t cao nh t ngh ph thông Th i doanh ch c, cá nhân s n S đã đi m nghi p, Ch ng xu t Trong ký h p Chưa ghi t Lao Chưa T t ch Trung Cao kinh T ng đó: đ ng qua CNKT Sơ c p chép ch c, đ ng TN nghi p ngh c p đ ng doanh s tr c đào k.b ng ngh cá N THPT THPT ng n ngh ngh chính ti p t o nhân h n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 14. Trình đ chuyên môn k Ch làm vi c Lĩnh v c giáo d c – đào t o thu t cao nh t tr ng Trung Cao Báo Kinh Trong Ghi Đ i Khoa Khoa Yt , D ch S ch chú h c đ ng Ngh chí, doanh, Pháp K đó h c h c xã h ct giáo v xã Khác làm vi c chuyên chuyên thu t thông qu n lu t thu t thay tr lên h i nhiên d c h i tr ng nghi p nghi p tin lý th 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 15. T nh/thành ph : …………………. Huy n/qu n/th xã:……………….. BI U S 01: BÁO CÁO T NG H P CÁC H THU C THÔN/T /B N Xã/phư ng/th tr n………………. C p nh t đ n th i đi m: ……………………… Thôn/b n/t dân ph : ……………… (Ban hành theo Thông tư s …….. ngày……… c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i) STT H và tên Kỳ trư c Kỳ báo cáo Tăng Gi m ch h T ng S S S T ng S S S S Trong đó S S S Trong đó S S s ngư i ngư i ngư i s ngư i ngư i ngư i ngư i ngư i ngư i ngư i ngư i ngư i có th t không có th t không chuy n S S S th t không có vi c S S S th t không ngư i thay thay ngư i ngư i ngư i vi c nghi p tham vi c nghi p tham đ n nghi p tham làm nghi p tham chuy n đ i đ i t chuy n thay t có làm gia làm gia gia gia đ n t không đi đ i có VL HĐKT HĐKT HĐKT HĐKT TN HĐKT vi c sang sang sang làm k.HĐKT có có sang VL làm TN vi c A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3
 16. XXX Ngày tháng năm Ngày thasng năm Cán b l p báo cáo Cán b ki m tra (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên)
 17. T nh/thành ph : …………………. Huy n/qu n/th xã:……………….. BI U S 02: BÁO CÁO T NG H P XÃ/PHƯ NG/TH TR N Xã/phư ng/th tr n………………. C p nh t đ n th i đi m: ……………………… (Ban hành theo Thông tư s …….. ngày……… c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i) STT Tên t Kỳ trư c Kỳ báo cáo Tăng Gi m dân ph / T ng S S S T ng S S S S Trong đó S S S Trong đó S S thôn/ s ngư i ngư i ngư i s ngư i ngư i ngư i ngư i ngư i ngư i ngư i ngư i ngư i có th t không có th t không có S S S th t không có S S S th t không b n ngư i thay thay nghi p tham vi c ngư i ngư i ngư i nghi p tham vi c nghi p tham vi c nghi p tham vi c làm gia làm gia làm chuy n đ i t đ i t gia làm chuy n thay t có gia đ n TN không đi đ i VL HĐKT HĐKT HĐKT HĐKT sang HĐKT có sang có VL vi c k.HĐKT làm sang TN A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3
 18. XXX Ngày tháng năm Ngày tháng năm Cán b l p báo cáo Cán b ki m tra (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên)
 19. T nh/thành ph : …………………. Huy n/qu n/th xã:……………….. BI U S 03: BÁO CÁO T NG H P QU N/HUY N/TH XÃ C p nh t đ n th i đi m: ……… (Ban hành theo Thông tư s ……..ngày………c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i) STT Tên xã/ Kỳ trư c Kỳ báo cáo Tăng Gi m phư ng/ th tr n T ng S S S T ng S S S S Trong đó S S S Trong đó S S s ngư i ngư i ngư i s ngư i ngư i ngư i ngư i ngư i ngư i ngư i ngư i ngư i có th t không có th t không có S S S th t không có S S S th t không ngư i thay thay ngư i ngư i ngư i vi c nghi p tham vi c nghi p tham vi c nghi p tham vi c nghi p tham chuy n đ i đ i t chuy n thay t có làm gia làm gia làm gia làm gia đ n t không đi đ i có VL HĐKT HĐKT HĐKT HĐKT TN HĐKT vi c sang sang làm k.HĐKT có sang VL TN A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3
 20. XXX Ngày tháng năm Ngày tháng năm Cán b l p báo cáo Cán b ki m tra (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên)
Đồng bộ tài khoản