Thông tư số 25/2009/TT-BXD

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
103
lượt xem
16
download

Thông tư số 25/2009/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 25/2009/TT-BXD hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 25/2009/TT-BXD

 1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 25/2009/TT-BXD Hà N i, ngày 29 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N V B I DƯ NG NGHI P V QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH VÀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH Căn c Ngh đ nh s 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình; B Xây d ng hư ng d n v b i dư ng nghi p v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình và giám sát thi công xây d ng công trình như sau: Chương I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và đ i tư ng áp d ng 1. Ph m vi đi u ch nh: Hư ng d n ho t đ ng b i dư ng nghi p v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình (sau đây vi t t t là QLDA) và giám sát thi công xây d ng công trình (sau đây vi t t t là GSTC) theo Đi u 36, Đi u 40 và Đi u 57 c a Ngh đ nh s 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 c a Chính ph v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình, bao g m: quy đ nh v đi u ki n năng l c c a cơ s đào t o; v vi c đăng ký, th m đ nh, công nh n các cơ s đào t o; quy đ nh v chương trình khung; v công tác t ch c b i dư ng nghi p v , c p ch ng nh n b i dư ng nghi p v ; vi c qu n lý, ki m tra, x lý vi ph m trong ho t đ ng t ch c b i dư ng nghi p v . 2. Đ i tư ng áp d ng: Các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c có liên quan trong ho t đ ng b i dư ng nghi p v QLDA và GSTC; các cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng. Đi u 2. M c đích, yêu c u c a vi c b i dư ng nghi p v và đ i tư ng h c viên 1. M c đích: Giúp cho h c viên có đ đi u ki n năng l c khi tham gia QLDA ho c GSTC. 2. Yêu c u: Cung c p ki n th c pháp lu t và chuyên môn v nghi p v QLDA và GSTC; phương pháp, k năng và kinh nghi m th c t cho các cá nhân tr c ti p tham gia QLDA và GSTC. 3. Đ i tư ng h c viên: Các cá nhân có b ng trung c p chuyên nghi p tr lên thu c các lĩnh v c liên quan t i ho t đ ng xây d ng. Chương II ĐI U KI N NĂNG L C, ĐĂNG KÝ, TH M Đ NH VÀ CÔNG NH N CƠ S ĐÀO T O Đi u 3. Đi u ki n năng l c đ công nh n cơ s đào t o 1. Tư cách pháp nhân: Các cơ s đào t o t cao đ ng chuyên nghi p tr lên, các trư ng đào t o b i dư ng cán b , các vi n, h c vi n, trung tâm nghiên c u có ch c năng b i dư ng nghi p v chuyên ngành xây d ng; các trung tâm có ch c năng đào t o thu c các H i ngh nghi p liên quan đ n ho t đ ng xây d ng. Đ i v i các pháp nhân khác, B Xây d ng s xem xét c th trên cơ s nhu c u và tình hình th c t đ công nh n. 2. Cơ s v t ch t ph c v đào t o: a) Đ m b o các phòng h c có quy mô và ti n nghi phù h p v i s lư ng h c viên và các phương ti n, thi t b đáp ng yêu c u gi ng d y và h c t p. b) Có các phòng thí nghi m ho c các băng đĩa hình đ gi i thi u v các thí nghi m chuyên ngành xây d ng (đ i v i b i dư ng nghi p v GSTC). 3. Gi ng viên:
 2. a) Cơ s đào t o ph i có ít nh t 40% gi ng viên trong biên ch ho c có h p đ ng không xác đ nh th i h n trên t ng s gi ng viên tham gia b i dư ng nghi p v QLDA ho c GSTC. b) Tiêu chu n: T t nghi p đ i h c tr lên thu c chuyên ngành phù h p v i n i dung tham gia gi ng d y; Gi ng viên tham gia gi ng d y k năng QLDA và GSTC ph i có kinh nghi m th c t t 7 năm tr lên ho t đ ng trong các lĩnh v c qu n lý d án, qu n lý kinh t xây d ng; kh o sát, thi t k ; thi công xây d ng; giám sát thi công xây d ng công trình; nghiên c u, gi ng d y v chuyên ngành xây d ng. c) Gi ng viên có b n kê khai v trình đ chuyên môn, kinh nghi m th c t trong ho t đ ng ngh nghi p. 4. Tài li u gi ng d y: a) Tài li u gi ng d y ph i đư c in, đóng thành quy n kèm theo b đ ki m tra c a chương trình b i dư ng nghi p v QLDA ho c GSTC. b) N i dung tài li u gi ng d y phù h p v i chương trình khung quy đ nh t i Ph l c 1 và Ph l c 2 ban hành kèm theo Thông tư này. 5. Qu n lý đào t o: a) Có b máy qu n lý đáp ng đư c yêu c u v chuyên môn và nghi p v đ t ch c các khoá b i dư ng, lưu tr h sơ h c viên, h sơ tài li u liên quan t i công tác b i dư ng nghi p v QLDA và GSTC. b) Có quy trình qu n lý và ki m soát ch t lư ng công tác b i dư ng nghi p v . c) Có ngư i ph trách khoá h c có kinh nghi m 5 năm tr lên trong vi c t ch c các khoá b i dư ng ho c t p hu n nghi p v v các lĩnh v c liên quan đ n ho t đ ng xây d ng. Đi u 4. H sơ đăng ký 1. Đăng ký: Các cơ s đào t o có nhu c u và n u đáp ng đư c đi u ki n năng l c nêu t i Đi u 3 c a Thông tư này có th l p h sơ trình B Xây d ng đ đư c xem xét, công nh n là cơ s b i dư ng nghi p v QLDA ho c GSTC. Cơ s đào t o có nhu c u t ch c b i dư ng nghi p v GSTC đ i v i nhi u chuyên ngành xây d ng (dân d ng, công nghi p, h t ng k thu t; giao thông; thu l i, thu đi n) ph i l p h sơ đăng ký đáp ng năng l c đ i v i t ng chuyên ngành. 2. H sơ đăng ký g m: Các tài li u ch ng minh và thuy t minh c a cơ s đào t o th hi n vi c đáp ng đi u ki n năng l c nêu t i Đi u 3 c a Thông tư này, c th như sau: a) Công văn đ ngh đư c t ch c b i dư ng nghi p v QLDA ho c GSTC; b) H sơ pháp lý: Quy t đ nh thành l p, Quy đ nh ch c năng nhi m v , đăng ký ho t đ ng khoa h c, Đi u l t ch c ho t đ ng; c) Kê khai, xác nh n v năng l c c a cơ s đào t o (cơ s v t ch t, trang thi t b , phòng thí nghi m); d) Tài li u gi ng d y, b đ ki m tra; đ) Danh sách gi ng viên (có kê khai v trình đ chuyên môn, kinh nghi m th c t trong ho t đ ng ngh nghi p) kèm theo h p đ ng gi ng d y ho c h p đ ng lao đ ng. Đi u 5. Th m đ nh và công nh n cơ s đào t o 1. Th m đ nh: B Xây d ng thành l p H i đ ng đ th m đ nh h sơ đăng ký c a cơ s đào t o. Trư c khi h p H i đ ng, B Xây d ng có th t ch c ki m tra tr c ti p năng l c c a cơ s đào t o theo n i dung quy đ nh t i Đi u 3 c a Thông tư này. 2. Công nh n: Căn c k t qu th m đ nh, B Xây d ng quy t đ nh công nh n cơ s đào t o đ đi u ki n t ch c b i dư ng nghi p v QLDA ho c GSTC. Đ i v i chương trình b i dư ng nghi p v GSTC, trong Quy t đ nh có th công nh n cơ s đào t o đư c b i dư ng nghi p v GSTC m t ho c nhi u chuyên ngành xây d ng (dân d ng, công nghi p, h t ng k thu t; giao thông; thu l i, thu đi n). Chương III T CH C B I DƯ NG VÀ C P CH NG NH N B I DƯ NG NGHI P V Đi u 6. T ch c b i dư ng nghi p v QLDA ho c GSTC 1. Cơ s đào t o th c hi n các quy đ nh v t ch c b i dư ng nghi p v như sau: 2
 3. a) Thông báo tuy n sinh, trong đó nêu rõ lĩnh v c b i dư ng, yêu c u đ i v i h c viên, chương trình và n i dung khoá b i dư ng, th i gian, đ a đi m, kinh phí và các thông tin c n thi t khác; b) Thông báo k ho ch t ch c (th i gian, đ a đi m, th i lư ng, gi ng viên) v B Xây d ng và S Xây d ng đ a phương nơi t ch c khoá h c trư c ngày khai gi ng đ theo dõi và ki m tra khi c n thi t. Trư ng h p có thay đ i k ho ch thì cơ s đào t o ph i thông báo k p th i v B Xây d ng và S Xây d ng; c) Ph bi n n i quy, quy đ nh c a khoá h c và cung c p đ y đ tài li u c a khoá h c cho h c viên trong ngày khai gi ng; d) T ch c gi ng d y và h c t p theo chương trình đ m b o v n i dung và th i lư ng. Đ m b o gi ng viên lên l p đúng như danh sách đã đăng ký. T ch c ki m soát th i gian h c c a h c viên; đ) T ch c thi, ki m tra và đánh giá, x p lo i k t qu h c t p đ c p ch ng nh n cho h c viên; e) L y ý ki n đóng góp c a h c viên v khóa h c; g) G i Quy t đ nh c p ch ng nh n và danh sách h c viên đư c c p ch ng nh n, báo cáo vi c th c hi n k ho ch thay đ i (n u có) v B Xây d ng và S Xây d ng nơi t ch c khoá h c trong th i gian không quá 7 ngày k t ngày k t thúc khoá h c. 2. Các khoá b i dư ng nghi p v QLDA và GSTC ph i đư c t ch c t p trung; đ m b o đ th i gian, n i dung theo quy đ nh c a chương trình khung. Khuy n khích cơ s đào t o m r ng n i dung c a t ng chuyên đ và b sung thêm các chuyên đ nâng cao cho khoá h c. S lư ng h c viên không đư c quá 150 h c viên cho 01 l p h c đ đ m b o ch t lư ng gi ng d y và h c t p. 3. H c viên không nh t thi t ph i tham d liên t c các chuyên đ trong cùng m t khoá h c mà có th tham d các chuyên đ c a các khoá h c khác nhau c a cùng m t cơ s đào t o. Th i gian b t đ u đ n k t thúc vi c b i dư ng nghi p v không quá 12 tháng. N u đã có ch ng nh n c a các chương trình b i dư ng nghi p v khác do B Xây d ng và các cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t thì h c viên đư c mi n tham d các chuyên đ đã h c t i các chương trình b i dư ng nêu trên v i đi u ki n n i dung và th i lư ng là tương đương so v i quy đ nh t i Thông tư này. Cơ s đào t o ki m tra, lưu gi b n sao ch ng nh n c a h c viên và ch u trách nhi m đ i v i quy t đ nh cho phép h c viên đư c mi n các chuyên đ này. 4. Đ i v i nh ng khoá h c vùng sâu, vùng xa, cơ s đào t o đư c quy n đi u ch nh n i dung các chuyên đ phù h p v i yêu c u đ c thù v QLDA và GSTC c a đ a phương g i B Xây d ng và S Xây d ng nơi t ch c khoá h c trư c 7 ngày đ ki m tra. Vi c đi u ch nh này v n ph i đ m b o s lư ng chuyên đ và t ng th i lư ng theo chương trình khung. 5. M c thu h c phí và vi c qu n lý, s d ng h c phí do cơ s đào t o quy t đ nh trên cơ s đ m b o bù đ p đư c chi phí h p lý c a khoá h c. Đi u 7. H i đ ng đánh giá k t qu h c t p và xét c p ch ng nh n Th trư ng các cơ s đào t o quy t đ nh thành l p H i đ ng đánh giá k t qu h c t p, ban hành Quy ch ho t đ ng c a H i đ ng đ đi u hành công tác t ch c b i dư ng, đánh giá k t qu ki m tra, x p lo i cu i khoá và xét c p ch ng nh n b i dư ng nghi p v QLDA ho c GSTC cho h c viên. Đi u 8. C p ch ng nh n b i dư ng nghi p v QLDA ho c GSTC 1. H c viên tham gia khoá b i dư ng nghi p v đ m b o lên l p t 80% th i gian c a chương trình tr lên và có k t qu h c t p đư c H i đ ng đánh giá t đ t yêu c u tr lên m i đư c c p ch ng nh n b i dư ng nghi p v QLDA ho c ch ng nh n b i dư ng nghi p v GSTC. Cơ s đào t o ph i có s theo dõi, qu n lý vi c c p ch ng nh n b i dư ng nghi p v QLDA ho c ch ng nh n b i dư ng nghi p v GSTC c a đơn v mình. 2. Cơ s đào t o có trách nhi m in, qu n lý ch ng nh n b i dư ng nghi p v QLDA ho c GSTC. N i dung, hình th c, quy cách c a ch ng nh n b i dư ng nghi p v QLDA và GSTC theo m u t i Ph l c 3 và Ph l c 4 c a Thông tư này. Đi u 9. C p l i ch ng nh n b i dư ng nghi p v QLDA ho c GSTC 1. Ngư i đã đư c c p ch ng nh n b i dư ng nghi p v có th đ ngh cơ s đào t o c p l i ch ng nh n trong các trư ng h p ch ng nh n b rách nát ho c b m t. 2. Ngư i đ ngh ph i làm đơn xin c p l i ch ng nh n b i dư ng nghi p v có dán nh và xác nh n c a cơ quan qu n lý tr c ti p ho c h i ngh nghi p. 3
 4. 3. Cơ s đào t o đã c p ch ng nh n b i dư ng nghi p v l n đ u cho h c viên căn c h sơ g c đ th c hi n c p l i ch ng nh n. N i dung ch ng nh n c p l i đư c ghi đúng như b n c p l n đ u. Cơ s đào t o ch th c hi n c p l i ch ng nh n m t l n đ i v i m t cá nhân và ghi rõ c p l n th hai trên ch ng nh n. N u xin c p l n th ba, cá nhân ph i tham gia khoá b i dư ng như trư ng h p h c l n đ u. Đi u 10. Lưu tr h sơ Cơ s đào t o có trách nhi m l p h sơ lưu tr sau m i khoá h c ít nh t là 5 năm đ ph c v cho công tác ki m tra c a các cơ quan nhà nư c có th m quy n và vi c c p l i gi y ch ng nh n cho h c viên, bao g m: 1. Danh sách, h sơ nh p h c c a h c viên, quy t đ nh và danh sách h c viên đư c c p ch ng nh n (h tên, năm sinh, ngh nghi p, trình đ chuyên môn, đ a ch , nơi công tác) cho t ng khoá h c, k t qu đi m ki m tra có xác nh n c a cơ s đào t o; 2. Danh sách gi ng viên tham gia gi ng d y cho m i khóa h c bao g m: h tên, năm sinh, ngh nghi p, trình đ chuyên môn, đ a ch , nơi công tác. 3. S g c ký nh n, qu n lý c p ch ng nh n b i dư ng nghi p v QLDA ho c ch ng nh n b i dư ng nghi p v GSTC. Chương IV CH Đ QU N LÝ, BÁO CÁO, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M Đi u 11. Qu n lý và ki m tra ho t đ ng b i dư ng nghi p v QLDA và GSTC 1. B Xây d ng th ng nh t qu n lý v ho t đ ng b i dư ng nghi p v QLDA và GSTC, ch đ o và ph i h p v i các S Xây d ng trong công tác ki m tra vi c ch p hành các quy đ nh v b i dư ng nghi p v QLDA, GSTC và x lý vi ph m theo th m quy n đ i v i các cơ s đào t o. 2. S Xây d ng có trách nhi m: a) Ch đ ng ki m tra và ph i h p v i B Xây d ng ki m tra ho t đ ng b i dư ng nghi p v QLDA và GSTC c a các cơ s đào t o trên đ a bàn. K t qu ki m tra ph i đư c l p thành biên b n. b) Ki n ngh x lý vi ph m đ i v i các cơ s đào t o có tr s trên đ a bàn và cơ s đào t o t ch c b i dư ng nghi p v QLDA và GSTC trên đ a bàn. Đi u 12. X lý vi ph m 1. Các hình th c vi ph m c a cơ s đào t o: Cho thuê mư n tư cách pháp nhân; t ch c b i dư ng không đúng lĩnh v c đư c công nh n; rút ng n th i lư ng c a chương trình, không t ch c cho h c viên làm bài ki m tra; gi ng viên không đáp ng yêu c u quy đ nh; không công khai các n i dung c n thi t cho h c viên khi thông báo tuy n sinh; không có quy trình qu n lý; không thành l p h i đ ng đánh giá k t qu h c t p; không báo cáo B Xây d ng và S Xây d ng trư c khi t ch c khoá h c; không báo cáo đ nh kỳ v B Xây d ng theo quy đ nh; không lưu tr h sơ h c viên sau khoá h c; không g i Quy t đ nh c p ch ng nh n và danh sách h c viên đư c c p ch ng nh n v B Xây d ng và S Xây d ng; vi ph m các quy đ nh khác c a Thông tư này. 2. X lý vi ph m đ i v i cơ s đào t o: Tuỳ m c đ vi ph m mà cơ s đào t o có th b x lý theo các hình th c: nh c nh , kh c ph c h u qu vi ph m, b i thư ng thi t h i, t m đình ch , thu h i có th i h n ho c vĩnh vi n quy t đ nh công nh n cơ s b i dư ng nghi p v QLDA ho c b i dư ng nghi p v GSTC. Ngư i đ ng đ u cơ s đào t o và cá nhân liên quan tuỳ m c đ vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính, b i thư ng thi t h i ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Th m quy n x lý vi ph m: a) B Xây d ng có th m quy n: - Quy t đ nh yêu c u kh c ph c h u qu vi ph m, t m đình ch , thu h i có th i h n ho c vĩnh vi n Quy t đ nh công nh n cơ s đào t o; thông báo trên trang thông tin đi n t c a B Xây d ng v sai ph m c a cơ s đào t o. - Thu h i Quy t đ nh công nh n đ đi u ki n t ch c b i dư ng nghi p v n u cơ s đào t o không t ch c đư c các khoá b i dư ng nghi p v QLDA ho c GSTC trong th i gian 24 tháng tính t ngày quy t đ nh công nh n. b) S Xây d ng có th m quy n: 4
 5. - Nh c nh b ng văn b n đ i v i các vi ph m c a cơ s đào t o t i đ a phương và thông báo v B Xây d ng. - Tuyên hu gi y ch ng nh n b i dư ng nghi p v c a cá nhân t i đ a phương n u phát hi n sai ph m c a cơ s đào t o trong vi c c p ch ng nh n ho c sai ph m c a cá nhân trong hành ngh và báo cáo B Xây d ng. Đi u 13. Ch đ báo cáo 1. Cơ s đào t o có trách nhi m báo cáo 6 tháng, hàng năm v tình hình b i dư ng nghi p v QLDA ho c b i dư ng nghi p v GSTC, t đánh giá và đ xu t góp ý cho ho t đ ng này (n u có) g i B Xây d ng đ ph c v vi c đánh giá ch t lư ng hàng năm. N i dung báo cáo theo m u quy đ nh t i Ph l c 5 c a Thông tư này. 2. Trung tâm Thông tin - B Xây d ng có trách nhi m c p nh t danh sách cơ s đào t o đư c công nh n b i dư ng nghi p v QLDA và b i dư ng nghi p v GSTC, thông tin v cơ s đào t o, cá nhân vi ph m đ đăng t i trên trang thông tin đi n t c a B Xây d ng. Chương V T CH C TH C HI N Đi u 14. X lý chuy n ti p 1. Các cơ s b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình đã đư c B Xây d ng quy t đ nh công nh n trư c khi Thông tư này có hi u l c thi hành: a) Đư c ti p t c t ch c đào t o b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình đ n h t ngày 31/12/2009. Sau th i gian này ph i th c hi n đăng ký l i. b) Ph i hoàn thành vi c biên so n l i tài li u gi ng d y và b đ ki m tra theo chương trình khung t i Ph l c 2 c a Thông tư này báo cáo B Xây d ng trư c ngày 31/10/2009. c) Tuân th các n i dung khác quy đ nh t i Thông tư này. 2. Các ch ng nh n b i dư ng nghi p v GSTC do các cơ s đào t o đư c B Xây d ng công nh n c p trư c khi Thông tư này có hi u l c thi hành v n có giá tr s d ng. 3. Các cá nhân đã tham gia các khoá b i dư ng nghi p v QLDA trư c khi Thông tư này có hi u l c thi hành: a) Ph i đăng ký và tham gia kỳ ki m tra theo n i dung c a Thông tư này t i cơ s đào t o đư c B Xây d ng công nh n; b) Đư c xét c p ch ng nh n b i dư ng nghi p v QLDA theo quy đ nh c a Thông tư này n u k t qu ki m tra đ t yêu c u. Đi u 15. Đi u kho n thi hành 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 10/9/2009 và thay th cho các văn b n sau: a) Quy t đ nh s 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 c a B trư ng B Xây d ng ban hành Quy ch c p ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình. b) Quy t đ nh s 1857/QĐ-BXD ngày 29/9/2005 c a B trư ng B Xây d ng ban hành Chương trình khung b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình. 2. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các t ch c, cá nhân g i ý ki n v B Xây d ng đ xem xét, gi i quy t. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng (đ báo cáo); - U ban Thư ng v Qu c h i; - Th tư ng, các PTT Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Chính ph ; Bùi Ph m Khánh - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng TW và các Ban c a Đ ng; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; 5
 6. - Toà án nhân dân t i cao; - Website c a Chính ph , Website c a B Xây d ng; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo; - Các C c, V , Vi n, Văn phòng, Thanh tra XD; - Lưu: VP, PC, GĐ. PH L C 1 CHƯƠNG TRÌNH KHUNG B I DƯ NG NGHI P V QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Thông tư s 25 /2009/TT-BXD ngày 29 /7/2009 c a B Xây d ng hư ng d n v b i dư ng nghi p v QLDA và GSTC xây d ng công trình) Chuyên đ 1. T ng quan v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình (12 ti t) I. Nh ng v n đ chung v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình 1. Gi i thi u t ng quan các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan đ n d án đ u tư xây d ng công trình 2. Khái ni m v d án đ u tư xây d ng công trình 3. Nguyên t c qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình 3. Phân lo i d án đ u tư xây d ng công trình 4. M c tiêu, yêu c u c a qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình 5. N i dung qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình (Qu n lý ti n đ , qu n lý ch t lư ng, qu n lý chi phí, qu n lý an toàn lao đ ng và môi trư ng xây d ng, qu n lý r i ro, các n i dung qu n lý khác) 6. Các hình th c qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình II. Trình t , th t c l p và th c hi n d án đ u tư xây d ng công trình 1. L p, th m đ nh, phê duy t d án đ u tư xây d ng công trình 2. Th c hi n d án đ u tư xây d ng công trình - Thi t k xây d ng công trình - Gi y phép xây d ng - Qu n lý thi công xây d ng công trình - Nghi m thu, bàn giao đưa công trình vào s d ng 3. Đi u ch nh d án đ u tư xây d ng công trình 4. Đi u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân trong ho t đ ng xây d ng 5. Quy n và nghĩa v c a các ch th tham gia th c hi n d án đ u tư xây d ng công trình III. Gi i thi u các chương trình ph n m m h tr qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình Chuyên đ 2. L a ch n nhà th u trong ho t đ ng xây d ng (4 ti t) 1. M c đích, yêu c u c a l a ch n nhà th u trong ho t đ ng xây d ng 2. Các hình th c l a ch n nhà th u trong ho t đ ng xây d ng 3. Trình t , th t c l a ch n nhà th u trong ho t đ ng xây d ng - L p, trình k ho ch đ u th u, h sơ m i th u - T ch c đ u th u, đánh giá h sơ d th u - Phê duy t và công b k t qu đ u th u - Đàm phán, thương th o và ký k t h p đ ng Chuyên đ 3. H p đ ng trong trong ho t đ ng xây d ng (4 ti t) 1. Nguyên t c ký k t h p đ ng xây d ng 2. Các lo i h p đ ng trong ho t đ ng xây d ng 6
 7. 3. H sơ và n i dung c a h p đ ng xây d ng 4. Qu n lý th c hi n h p đ ng xây d ng 5. Thanh toán, quy t toán h p đ ng xây d ng 6. X lý tranh ch p h p đ ng Chuyên đ 4. Qu n lý ti n đ c a d án đ u tư xây d ng công trình (4 ti t) 1. Xác đ nh các công vi c và s p x p trình t th c hi n các công vi c c a d án 2. D trù th i gian và ngu n l c c a d án 3. L p, phê duy t ti n đ c a d án 4. Qu n lý ti n đ c a d án Chuyên đ 5. Qu n lý ch t lư ng c a d án đ u tư xây d ng công trình (8 ti t) 1. T ng quan các quy đ nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng - Qu n lý ch t lư ng kh o sát xây d ng - Qu n lý ch t lư ng thi t k công trình xây d ng - Qu n lý ch t lư ng thi công xây d ng công trình (bao g m c mua s m v t tư, thi t b ) - L p và lưu tr h sơ hoàn thành công trình 2. Các phương pháp qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng - L p k ho ch qu n lý ch t lư ng - L p h th ng qu n lý ch t lư ng - Các bi n pháp đ m b o ch t lư ng - Các bi n pháp ki m soát ch t lư ng Chuyên đ 6. Qu n lý chi phí c a d án đ u tư xây d ng công trình (8 ti t) 1. Nguyên t c qu n lý chi phí đ u tư xây d ng công trình 2. N i dung chi phí d án đ u tư xây d ng công trình 3. L p t ng m c đ u tư 4. L p d toán xây d ng công trình 5. Đ nh m c kinh t k thu t trong đ u tư xây d ng công trình và giá xây d ng công trình 6. Các phương pháp ki m soát chi phí đ u tư xây d ng công trình Chuyên đ 7. Qu n lý an toàn lao đ ng, môi trư ng xây d ng và qu n lý r i ro trong th c hi n d án đ u tư xây d ng công trình (4 ti t) 1. Qu n lý an toàn lao đ ng, môi trư ng xây d ng - Quy n và trách nhi m c a các bên trong qu n lý an toàn lao đ ng và môi trư ng xây d ng - K ho ch qu n lý an toàn lao đ ng và môi trư ng xây d ng - Các bi n pháp ki m soát và đ m b o an toàn lao đ ng và môi trư ng xây d ng 2. Qu n lý r i ro trong th c hi n d án đ u tư xây d ng công trình - Nh n d ng và phân tích các lo i r i ro - L p k ho ch qu n lý r i ro - Các bi n pháp ki m soát và đ i phó v i r i ro - B o hi m trong ho t đ ng xây d ng Chuyên đ 8. Thanh toán, quy t toán v n đ u tư xây d ng công trình (4 ti t) 1. Thanh toán v n đ u tư xây d ng công trình: - Nguyên t c, căn c thanh toán v n đ u tư 7
 8. - T m ng v n đ u tư - Thanh toán kh i lư ng hoàn thành; - Quy trình, th t c thanh toán - Trách nhi m, quy n h n c a Ban Qu n lý d án, Ch đ u tư, nhà th u 2. Quy t toán v n đ u tư xây d ng công trình: - Khái ni m và phân lo i quy t toán - N i dung báo cáo quy t toán và h sơ trình duy t quy t toán - Trình t , th t c quy t toán v n đ u tư - Th m tra, phê duy t quy t toán v n đ u tư - Trách nhi m, quy n h n c a Ban Qu n lý d án, Ch đ u tư, nhà th u T ng th i lư ng khóa h c: 48 ti t Ki m tra tr c nghi m: 30 phút Ghi chú: - N i dung chương trình và th i lư ng nêu trên là yêu c u t i thi u - Tùy theo yêu c u c a t ng khóa h c, các cơ s đào t o có th b sung, m r ng thêm các chuyên đ khác. PH L C 2 CHƯƠNG TRÌNH KHUNG B I DƯ NG NGHI P V GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Thông tư s 25 /2009/TT-BXD ngày 29 / 7/ 2009 c a B Xây d ng hư ng d n v b i dư ng nghi p v QLDA và GSTC xây d ng công trình) Chương trình bao g m 04 h c ph n: 1. H c ph n 1: Quy đ nh c a pháp lu t và các v n đ chung v giám sát thi công xây d ng công trình (32 ti t, áp d ng cho giám sát thi công m i lo i công trình xây d ng) 2. H c ph n 2: Giám sát thi công xây d ng công trình dân d ng, công nghi p và h t ng k thu t (40 ti t) 3. H c ph n 3: Giám sát thi công xây d ng công trình giao thông (32 ti t) 4. H c ph n 4: Giám sát thi công xây d ng công trình th y l i, th y đi n (32 ti t) I. H c ph n 1: QUY Đ NH C A PHÁP LU T VÀ CÁC V N Đ CHUNG V GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH (Áp d ng cho giám sát thi công m i lo i công trình) Chuyên đ 1. Văn b n quy ph m pháp lu t (VBQPPL) đi u ch nh ho t đ ng đ u tư xây d ng công trình và v n d ng VBQPPL trong giám sát thi công xây d ng công trình (8 ti t) 1. T ng quan v các VBQPPL đi u ch nh ho t đ ng đ u tư xây d ng công trình 2. Các quy đ nh c a pháp lu t v qu n lý ch t lư ng và giám thi công xây d ng công trình 3. Đi u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân có liên quan trong thi công xây d ng công trình; Ch ng ch hành ngh giám sát thi công xây d ng công trình 4. Quy n và nghĩa v c a các ch th trong giám sát thi công xây d ng công trình Chuyên đ 2: Nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình (8 ti t) 1. N i dung giám sát thi công xây d ng công trình: giám sát ch t lư ng, giám sát kh i lư ng, giám sát ti n đ thi công, giám sát an toàn lao đ ng và môi trư ng xây d ng trong thi công xây d ng công trình 2. T ch c công tác giám sát thi công xây d ng trên công trư ng 3. Quy trình, phương pháp và bi n pháp ki m tra, giám sát 4. Ki m tra đi u ki n kh i công xây d ng công trình 8
 9. 5. Ki m tra s phù h p năng l c c a nhà th u thi công xây d ng công trình v i h sơ d th u và h p đ ng xây d ng 6. Ki m tra ch t lư ng v t tư, v t li u và thi t b trư c khi l p đ t vào công trình 7. Ki m tra và giám sát trong quá trình thi công xây d ng công trình 8. Nghi m thu công vi c xây d ng, b ph n công trình, giai đo n xây d ng, nghi m thu hoàn thành h ng m c công trình và công trình xây d ng 9. Xác đ nh kh i lư ng thi công xây d ng 10. L p h sơ hoàn thành công trình 11. H th ng qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng c a nhà th u, ban qu n lý d án và tư v n qu n lý d án 12. Gi i thi u mô hình qu n lý ch t lư ng theo ISO 9000 Chuyên đ 3. H th ng quy chu n, tiêu chu n k thu t, đi u ki n k thu t thi công và nghi m thu (4 ti t) 1. T ng quan v h th ng quy chu n và tiêu chu n k thu t c a Vi t Nam và qu c t 2. Quy đ nh v l a ch n và áp d ng quy chu n, tiêu chu n k thu t trong kh o sát, thi t k và thi công xây d ng công trình 3. Đi u ki n k thu t thi công và nghi m thu 4. Quy đ nh v đánh giá s phù h p ch t lư ng công trình xây d ng 5. V n d ng quy chu n và tiêu chu n k thu t trong giám sát thi công xây d ng công trình Chuyên đ 4. Quy trình và n i dung giám sát ti n đ , an toàn lao đ ng và v sinh môi trư ng trong thi công xây d ng công trình (4 ti t) 1. Ki m tra, giám sát ti n đ thi công xây d ng 2. Ki m tra, giám sát k ho ch ngu n l c c a nhà th u đ đáp ng yêu c u ti n đ 3. Ki m soát các m c ti n đ quan tr ng, các giai đo n thi công tr ng y u 4. Ki m tra s tuân th các quy đ nh v an toàn lao đ ng trên công trư ng 5. Ki m tra v sinh môi trư ng xây d ng Chuyên đ 5. Giám sát công tác kh o sát xây d ng (4 ti t) 1. Yêu c u và n i dung giám sát công tác kh o sát xây d ng 2. Giám sát công tác đo đ c đ a hình và tr c đ a công trình 3. Giám sát công tác kh o sát đ a ch t công trình 4. Giám sát công tác kh o sát đ a ch t th y văn 5. Giám sát công tác kh o sát m v t li u xây d ng Chuyên đ 6. Giám sát công tác thí nghi m, quan tr c, đo đ c trong thi công xây d ng công trình (4 ti t) 1. Ki m tra đi u ki n năng l c phòng thí nghi m 2. Yêu c u và n i dung giám sát công tác thí nghi m, ki m đ nh 3. Giám sát công tác quan tr c công trình xây d ng 4. Giám sát công tác đo đ c trong thi công xây d ng Th i lư ng H c ph n 1: 32 ti t Ki m tra tr c nghi m: 30 phút II. H c ph n 2 : GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH DÂN D NG, CÔNG NGHI P VÀ H T NG K THU T Chuyên đ 7. Giám sát thi công ph n n n và móng công trình dân d ng, công nghi p và h t ng k thu t (8 ti t) 9
 10. 1. T ng quan và phân lo i n n và móng công trình dân d ng và công nghi p 2. Giám sát thi công móng nông trên n n t nhiên 3. Giám sát thi công móng sâu (móng c c, c c khoan nh i, c c barrete…) 4. Giám sát thi công x lý, gia c n n 5. Các tiêu chu n k thu t, phương pháp thí nghi m, quan tr c, đo đ c áp d ng trong thi công và nghi m thu Chuyên đ 8. Giám sát thi công k t c u bê tông, bê tông c t thép và k t c u g ch, đá (8 ti t) 1. T ng quan và phân lo i k t c u bê tông, bê tông c t thép và k t c u g ch, đá 2. Giám sát thi công k t c u bê tông, BTCT toàn kh i 3. Giám sát thi công k t c u bê tông, BTCT l p ghép 4. Giám sát thi công k t c u bê tông d ng l c 5. Giám sát thi công k t c u g ch, đá 6. Các tiêu chu n k thu t, phương pháp thí nghi m, quan tr c, đo đ c áp d ng trong thi công và nghi m thu Chuyên đ 9. Giám sát thi công k t c u thép và k t c u kim lo i khác (4 ti t) 1. T ng quan và phân lo i k t c u thép và k t c u kim lo i khác 2. Giám sát, nghi m thu gia công s n xu t k t c u thép 3. Ki m tra liên k t hàn, liên k t bu lông 4. Giám sát công tác l p d ng và b o v k t c u thép 5. Các tiêu chu n k thu t, phương pháp thí nghi m, quan tr c, đo đ c áp d ng trong thi công và nghi m thu Chuyên đ 10. Giám sát thi công l p đ t thi t b công trình (4 ti t) 1. T ng quan và phân lo i các h th ng thi t b công trình 2. Giám sát thi công h th ng c p đi n, h th ng ch ng sét 3. Giám sát công tác l p đ t thi t b thang máy 4. Giám sát thi công h th ng thông gió, đi u hòa không khí; c p gas 5. Giám sát thi công h th ng c p, thoát nư c trong nhà 6. Giám sát thi công l p đ t thi t b phòng ch ng cháy n 7. Giám sát thi công l p đ t các h th ng thi t b khác 8. Các tiêu chu n k thu t, phương pháp thí nghi m, quan tr c, đo đ c áp d ng trong thi công và nghi m thu Chuyên đ 11. Giám sát công tác thi công hoàn thi n công trình (4 ti t) 1. T ng quan và phân lo i công tác hoàn thi n công trình 2. Giám sát công tác trát, láng, b 3. Giám sát công tác p, lát 4. Giám sát công tác vôi, sơn, véc ni 5. Giám sát công tác gia công, l p đ t c a các lo i 6. Giám sát công tác l p mái 7. Giám sát công tác ch ng th m, ch ng nóng 8. Các tiêu chu n k thu t áp d ng trong thi công và nghi m thu Chuyên đ 12. Giám sát công tác thi công các công trình h t ng k thu t trong khu đô th và khu công nghi p (4 ti t) 1. T ng quan và phân lo i h th ng h t ng k thu t trong khu đô th và khu công nghi p 10
 11. 2. Giám sát thi công h th ng c p nư c ngoài nhà 3. Giám sát thi công h th ng thoát nư c, x lý nư c th i, ch t th i r n 4. Giám sát thi công h th ng c p đi n 5. Giám sát thi công h th ng giao thông 6. Giám sát thi công cây xanh, công viên, vư n hoa 7. Giám sát thi công h th ng tuynen k thu t, h th ng thông tin liên l c 8. Các tiêu chu n k thu t , phương pháp thí nghi m, quan tr c, đo đ c áp d ng trong thi công và nghi m thu Chuyên đ 13. Giám sát công tác thi công l p đ t thi t b công ngh trong công trình công nghi p (8 ti t) 1. T ng quan và phân lo i các h th ng thi t b công ngh trong công trình công nghi p 2. Nguyên t c giám sát l p đ t và yêu c u c a công tác l p đ t thi t b công ngh 3. Ki m tra các thông s k thu t và chu n b thi t b trư c khi l p đ t 4. Giám sát quá trình l p đ t 5. Ki m tra và ch y th 6. Nghi m thu hoàn thành h th ng thi t b công ngh 7. Các tiêu chu n k thu t , phương pháp thí nghi m, quan tr c, đo đ c áp d ng trong thi công và nghi m thu Th i lư ng H c ph n 2: 40 ti t Ki m tra tr c nghi m: 30 phút III. H c ph n 3 : GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Chuyên đ 7. Giám sát thi công công trình c u (8 ti t) 1. T ng quan và phân lo i công trình c u 2. Giám sát thi công móng, m , tr c u 3. Giám sát thi công k t c u nh p c u BTCT, bê tông d ng l c (BTDƯL) l p ghép 4. Giám sát thi công k t c u nh p c u BTCT, BTDƯL đúc t i ch trên giàn giáo c đ nh 6. Giám sát thi công k t c u nh p c u BTDƯL nh p l n theo công ngh đúc h ng cân b ng và các công ngh m i khác 7. Giám sát thi công k t c u nh p c u thép và thép bê tông liên h p 8. Các tiêu chu n k thu t , phương pháp thí nghi m, quan tr c, đo đ c áp d ng trong thi công và nghi m thu Chuyên đ 8. Giám sát thi công công trình h m (4 ti t) 1. T ng quan và phân lo i công trình h m 2. Giám sát thi công đào h m và bi n pháp đ m b o an toàn trong thi công h m 3. Giám sát thi công k t c u v h m 4. Giám sát thi công h m theo công ngh m i 5. Các tiêu chu n k thu t, phương pháp thí nghi m, quan tr c, đo đ c áp d ng trong thi công và nghi m thu Chuyên đ 9. Giám sát thi công công trình đư ng b , sân bay (12 ti t) 1. T ng quan và phân lo i công trình đư ng b 2. Giám sát thi công n n đư ng đào, đ p và n n đư ng có x lý đ c bi t 3. Giám sát thi công k t c u móng đư ng 4. Giám sát thi công k t c u m t đư ng nh a 11
 12. 5. Giám sát thi công k t c u m t đư ng bê tông xi măng 6. Giám sát thi công k t c u đư ng băng và sân đ máy bay 7. Giám sát thi công công trình thoát nư c trên tuy n; h th ng thoát nư c trong sân bay 8. Các tiêu chu n k thu t, phương pháp thí nghi m, quan tr c, đo đ c áp d ng trong thi công và nghi m thu Chuyên đ 10. Giám sát thi công công trình c ng - đư ng th y (4 ti t) 1. T ng quan và phân lo i công trình c ng - đư ng th y 2. Giám sát thi công các lo i công trình b n và kè 3. Giám sát thi công công trình đê ch n sóng 4. Giám sát thi công n o vét lu ng t u và công trình phao tín hi u 5. Các tiêu chu n k thu t, phương pháp thí nghi m, quan tr c, đo đ c áp d ng trong thi công và nghi m thu Chuyên đ 11. Giám sát thi công công trình đư ng s t (4 ti t) 1. T ng quan và phân lo i tuy n đư ng s t 2. Yêu c u k thu t c a tuy n đư ng s t 3. Giám sát thi công n n đư ng s t 4. Giám sát thi công ph n trên ( ph n m t ) c a đư ng s t 5. Các tiêu chu n k thu t, phương pháp thí nghi m, quan tr c, đo đ c áp d ng trong thi công và nghi m thu Th i lư ng H c ph n 3: 32 ti t Ki m tra tr c nghi m: 30 phút IV. H c ph n 4 : GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH TH Y L I, TH Y ĐI N Chuyên đ 7. Giám sát công tác d n dòng thi công, n n và móng công trình th y l i, th y đi n (8 ti t) 1. Giám sát công tác d n dòng thi công trên công trình th y l i, th y đi n 2. Giám sát thi công h móng trên n n t nhiên: khoan n mìn, đào móng đ t đá sau n mìn, l p b o v 3. Hư ng d n v mô t đ a ch t h móng công trình 4. Giám sát thi công khoan ph t ch ng th m và khoan ph t gia c n n 5. Các tiêu chu n k thu t, phương pháp thí nghi m, quan tr c, đo đ c áp d ng trong thi công và nghi m thu Chuyên đ 8. Giám sát thi công k t c u bê tông, bê tông c t thép thư ng (CVC); bê tông đ m lăn (RCC) và k t c u g ch, đá (8 ti t) 1. Giám sát thi công k t c u bê tông, BTCT thư ng (CVC) toàn kh i 2. Giám sát thi công k t c u bê tông đ m lăn (RCC) 3. Giám sát thi công k t c u g ch, đá 4. Các tiêu chu n k thu t, phương pháp thí nghi m, quan tr c, đo đ c áp d ng trong thi công và nghi m thu Chuyên đ 9. Giám sát thi công các công trình đ t, đá (8 ti t) 1. Yêu c u và n i dung giám sát thi công công trình đ t, đá 2. Ki m tra v t li u xây d ng đ p đ t, đ p đá đ bê tông b n m t 3. Giám sát công tác thi công đ p đ t, đ p đá đ bê tông b n m t 4. Các tiêu chu n k thu t, phương pháp thí nghi m, quan tr c, đo đ c áp d ng trong thi công và nghi m thu 12
 13. Chuyên đ 10. Giám sát thi công l p đ t thi t b thu công và thi t b cơ đi n trên công trình th y l i, th y đi n (8 ti t) 1. Đ c đi m c a thi t b thu công và thi t b cơ đi n trên công trình th y l i, th y đi n 2. Yêu c u chung và n i dung giám sát l p đ t thi t b 3. Giám sát l p đ t thi t b cơ khí th y công 4. Giám sát l p đ t thi t b cơ khí th y l c 5. Giám sát l p đ t thi t b đi n, cơ đi n 6. Các tiêu chu n k thu t áp d ng trong thi công và nghi m thu Th i lư ng H c ph n 4: 32 ti t Ki m tra tr c nghi m: 30 phút Ghi chú: - N i dung chương trình và th i lư ng nêu trên là yêu c u t i thi u - Tùy theo yêu c u c a t ng khóa h c, các cơ s đào t o có th b sung, m r ng thêm các chuyên đ khác. 13
 14. PH L C 3 M U CH NG NH N B I DƯ NG NGHI P V QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Thông tư s 25/2009/TT-BXD ngày 29/ 7 /2009 c a B Xây d ng hư ng d n b i dư ng nghi p v QLDA và GSTC xây d ng công trình) a. M t trong: TÊN CƠ S ĐÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----------------- Đ c l p - T do - H nh phúc ----------------------- CH NG NH N B I DƯ NG NGHI P V QU N LÝ D ÁN nh 4x6 c a Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH ngư i đư c c p Gi y ch ng nh n Ch ng nh n ông/bà: ........................................... (D u n i c a Sinh ngày: ..............tháng............năm................. Cơ s đào t o) Nơi sinh: .............................................................. Đã hoàn thành chương trình b i dư ng nghi p v qu n lý d án đ u tư xây d ng công trình theo quy đ nh t i Thông tư s /2009/TT-BXD ngày….tháng …năm …. c a B Xây d ng. T ch c t ngày…...tháng…...năm………………. đ n ngày..........tháng...........năm……................... K t qu x p lo i: .................................................. ..........., ngày ...... tháng ...... năm ....... TH TRƯ NG CƠ S ĐÀO T O (Ký, h tên và đóng d u) S : ….…./QLDA
 15. b. M t ngoài: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ----------------------- CH NG NH N B I DƯ NG NGHI P V QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH Ghi chú: 1. Kích thư c ch ng nh n b i dư ng nghi p v QLDA: 13 cm x 19 cm. 2. Ch ng nh n có 2 m t: m t ngoài màu xanh dương, ch vàng; m t trong màu tr ng, ch đen. 3. Ph n Tên cơ s đào t o và Th trư ng cơ s đào t o ghi theo pháp nhân đư c công nh n.
 16. PH L C 4 M U CH NG NH N B I DƯ NG NGHI P V GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH (Ban hành kèm theo Thông tư s 25 /2009/TT-BXD ngày 29 / 7/2009 c a B Xây d ng hư ng d n v b i dư ng nghi p v QLDA và GSTC xây d ng công trình) a. M t trong: TÊN CƠ S ĐÀO T O C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----------------- Đ c l p - T do - H nh phúc ----------------------- CH NG NH N B I DƯ NG NGHI P V GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY nh 4x6 c a D NG CÔNG TRÌNH ngư i đư c c p Gi y ch ng nh n Ch ng nh n ông/bà: ........................................... (D u n i c a Sinh ngày: ..............tháng............năm................. Cơ s đào t o) Nơi sinh: .............................................................. Đã hoàn thành chương trình b i dư ng nghi p v giám sát thi công xây d ng công trình theo quy đ nh t i Thông tư s /2009/TT-BXD ngày….tháng …năm …. c a B Xây d ng. T ch c t ngày…...tháng…...năm………….… đ n ngày..........tháng...........năm……................ K t qu x p lo i: ............................................... ..........., ngày ...... tháng ...... năm ....... TH TRƯ NG CƠ S ĐÀO T O (Ký, h tên và đóng d u) S : ….…./GSTC
 17. b. M t ngoài: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc ----------------------- CH NG NH N B I DƯ NG NGHI P V GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH Ghi chú: 1. Kích thư c ch ng nh n b i dư ng nghi p v GSTC: 13 cm x 19 cm. 2. Ch ng nh n có 2 m t: m t ngoài màu xanh dương, ch màu vàng; m t trong màu tr ng, ch đen. 3. Ph n Tên cơ s đào t o và Th trư ng cơ s đào t o ghi theo pháp nhân đư c công nh n.
 18. PH L C 5 M U BÁO CÁO C A CƠ S ĐÀO T O V CÔNG TÁC B I DƯ NG NGHI P V QU N LÝ D ÁN Đ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH HO C GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY D NG CÔNG TRÌNH (6 tháng, c năm) (Ban hành kèm theo Thông tư s 25 /2009/TT-BXD ngày 29/ 7 /2009 c a B Xây d ng hư ng d n v b i dư ng nghi p v QLDA và GSTC xây d ng công trình) Kính g i: B Xây d ng - Tên đ y đ c a cơ s đào t o: ……………………………………………………………………. - Tên ti ng Anh: (n u có) …………………………………………………………………………….. - Đ a ch : ………………………………………………………………………………….….…………. - Đi n tho i: …………………………………................. - Fax: …………………………………… - Đ i di n pháp nhân : ………………………………………………………………………………… THÔNG TIN V CÁC KHOÁ B I DƯ NG NGHI P V ĐÃ T CH C (T ngày... tháng .... năm .... đ n ngày... tháng......... năm ......) Tên khoá h c X p lo i Th i gian t ch c S lư ng h c QLDA ho c S lư ng h c STT Đ a đi m t ch c viên đư c c p Ghi chú GSTC (báo cáo (t .... đ n .....) viên tham gia ch ng nh n Trung cho t ng khoá) Gi i Khá bình 1 2 T ng c ng - Các thông tin, ý ki n khác v chương trình: ………………………………………………………… - Đ xu t, ki n ngh : ………………………………….………………………….................................. Đ i di n h p pháp c a cơ s đào t o (ký, h tên, ch c danh và đóng d u)
Đồng bộ tài khoản