Thông tư số 26/2003/TT-BTC

Chia sẻ: Cong Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
2
download

Thông tư số 26/2003/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 26/2003/TT-BTC về việc hướng dẫn về thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 26/2003/TT-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 26/2003/TT-BTC Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2003 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 26/2003/TT-BTC NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VỀ THỜI ĐIỂM TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998; Căn cứ Công văn số 6038/VPCP-KTTH ngày 28/10/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu; Bộ Tài chính hướng dẫn về thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu như sau: Thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 04/1998/QH10 ngày 20/5/1998 và hướng dẫn tại Mục II, Phần C Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/08/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Qui định tại Điều 7 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan không áp dụng để xác định thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan và đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để giải quyết. Trương Chí Trung (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản