Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
3
download

Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 26/2008/TT-BLĐTBXH

  1. B LAO NG – THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p – T do – H nh phúc ------ ------------ S : 26/2008/TT-BL TLBXH Hà N i, ngày 10 tháng 11 năm 2008 THÔNG TƯ S A I, B SUNG M T S I M C A THÔNG TƯ S 09/2007/TT- BL TBXH NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 2007 HƯ NG D N M T S I UC A NGHN NNH S 67/2007/N -CP NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2007 C A CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH TR GIÚP CÁC I TƯ NG B O TR XÃ H I k p th i tháo g m t s khó khăn, vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n tr c p xã h i cho các i tư ng b o tr xã h i. B Lao ng – Thương binh và Xã h i s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 09/2007/TT-BL TBXH ngày 13 tháng 7 năm 2007 (sau ây g i t t là Thông tư 09/2007/TT-BL TBXH) v hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 67/2007/N -CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 (sau ây g i t t là Ngh nh 67/2007/N -CP) v chính sách tr giúp i tư ng b o tr xã h i như sau: 1. B sung i m e và g sau i m , kho n 1, m c I. Thông tư 09/2007/TT- BL TBXH như sau: “e) i tư ng quy nh t i kho n 3. i u 4, Ngh nh 67/2007/N -CP ang hư ng chính sách i v i ngư i có công v i cách m ng mà không có lương hưu ho c tr c p b o hi m xã h i v n ư c hư ng tr c p xã h i theo quy nh t i Ngh nh 67/2007/N -CP, khi ch t ch ư c hư ng m t ch mai táng phí cao nh t. g) M c tr c p xã h i quy nh t i Ngh nh 67/2007/N -CP không tính vào thu nh p khi rà soát xác nh h nghèo hàng năm”. 2. B sung i m g sau i m e, kho n 4, m c IV. Thông tư 09/2007/TT- BL TBXH như sau: “g) “Tri n khai vi c ng d ng công ngh thông tin vào qu n lý i tư ng b o tr xã h i c p t nh và huy n; xây d ng cơ s d li u, t ng h p và g i thông tin c a i tư ng ã ư c nh d ng theo chuNn XML v B Lao ng – Thương binh và Xã h i (c ng i n t c a B ) nh kỳ, t xu t theo quy nh c a i m , kho n 4, m c IV c a Thông tư s 09/2007/TT-BL TBXH”. 3. S a i kho n 2, m c V, Thông tư s 09/2007/TT-BL TBXH như sau: “2. Th i gian th c hi n các ch tr c p xã h i theo quy nh t i Ngh nh s 67/2007/N -CP như sau:
  2. a) i tư ng ang hư ng tr c p xã h i t ngày 01 tháng 01 năm 2007 tr v trư c theo m c quy nh t i kho n 3, i u 24 Ngh nh 67/2007/N -CP thì th i i m ư c hư ng m c tr c p theo quy nh t i Ngh nh 67/2007/N -CP t ngày 01 tháng 01 năm 2007. Ví d : Ông Nguy n Văn Hà áng hư ng tr c p xã h i i v i i tư ng là ngư i cao tu i cô ơn, thu c h gia ình nghèo, m c 65.000 ng/tháng t ngày 01 tháng 06 năm 2006. n ngày 25 tháng 7 năm 2007. y ban nhân dân huy n có quy t nh i u ch nh m c tr c p cho ông Hà theo quy nh t i Ngh nh 67/2007/N -CP. Ông Hà ư c hư ng m c tr c p 120.000 ng/tháng t ngày 01 tháng 01 năm 2007. Ti n tr c p c a ông Hà ư c tính như sau: + Ti n tr c p truy lĩnh t tháng 01 n tháng 7 năm 2007 là: (120.000 ng – 65.000 ng) x 7 tháng = 385.000 ng; + Ti n tr c p tháng 8 năm 2007 là: 120.000 ng; T ng ti n tr c p ông Hà nh n trong tháng 8 là: 505.000 ng và t tháng 9 năm 2007 ông Hà ư c nh n là 120.000 ng/tháng. b) K t ngày 01 tháng 01 năm 2007 tr v sau, i tư ng thu c di n hư ng tr c p xã h i quy nh t i i u 4 Ngh nh 67/2007/N -CP th i i m nào, thì ư c hư ng tr c p xã h i th i i m ó. Ví d 1: Bà Nguy n Th Sáu ang hư ng tr c p xã h i i v i ngư i tàn t t năng không có kh năng lao ng t ngày 01 tháng 02 năm 2007, m c tr c p là 65.000 ng/tháng. n ngày 26 tháng 11 năm 2007. y ban nhân dân huy n có quy t nh i u ch nh m c tr c p cho bà Sáu theo quy nh t i Ngh nh 67/2007/N -CP, bà Sáu ư c hư ng m c tr c p là 120.000 ng/tháng t ngày 01 tháng 02 năm 2007. S ti n tr c p c a bà Sáu ư c tính như sau: + Ti n tr c p truy lĩnh t tháng 2 n tháng 11 năm 2007 là: (120.000 ng – 65.000 ng) x 10 tháng = 550.000 ng; + Ti n tr c p tháng 12 năm 2007 là: 120.000 ng; T ng ti n tr c p tháng 12 năm 2007 là: 670.000 ng và t tháng 01 năm 2008 bà Sáu ư c nh n là 120.000 ng/tháng. Ví d 2: Ông Nguy n Văn Bình ang ư c hư ng tr c p i v i ngư i t 90 tu i tr lên t ngày 01 tháng 3 năm 2007 v i m c 65.000 ng/tháng; n ngày 20 tháng 10 năm 2007, y ban nhân dân huy n có quy t nh i u ch nh m c tr c p xã h i i v i ông Bình lên 120.000 ng/tháng (theo quy nh t i Ngh nh 67/2007/N -CP). Như v y, ông Bình ư c hư ng m c 120.000 ng/tháng t ngày 01 tháng 01 năm 2007. S ti n tr c p c a ông Bình ư c tính như sau: + Ti n tr c p truy lĩnh tháng 01 và 02 năm 2007 là: 120.000 ng x 2 tháng = 240.000 ng;
  3. + Ti n tr c p truy lĩnh t tháng 3 n tháng 10 năm 2007 là: (120.000 ng – 65.000 ng) x 8 tháng = 440.000 ng; + Ti n tr c p tháng 11 năm 2007 là: 120.000 ng. T ng ti n tr c p nh n trong tháng 11 năm 2007 là: 800.000 ng và t tháng 12 năm 2007 ông Bình ư c nh n là 120.000 ng/tháng. Ví d 3: Ông Tr n Văn Nam thu c di n hư ng tr c p xã h i t ngày 01 tháng 7 năm 2008, nhưng n ngày 10 tháng 10 năm 2008 ông Nam m i n p h sơ ngh hư ng tr c p xã h i cho y ban nhân dân c p xã theo quy nh c a Thông tư 09/2007/TT-BL TBXH, n tháng 11 năm 2008, Ch t ch UBND huy n có quy t nh tr c p xã h i cho ông Nam, thì th i i m ông Nam ư c hư ng tr c p xã h i theo quy nh c a Ngh nh 67/2007/N -CP t ngày 01 tháng 07 năm 2008. Ti n tr c p c a ông Nam ư c tính như sau: + Truy lĩnh tr c p t tháng 7 n tháng 11 năm 2008 là: 120.000 ng x 5 tháng = 600.000 ng; + Ti n tr c p tháng 12 năm 2008 là: 120.000 ng; T ng ti n tr c p nh n tháng 12 năm 2008 là 720.000 ng và t tháng 01 năm 2009 ông Nam ư c nh n là 120.000 ng/tháng. c) i v i i tư ng ã n p h sơ theo quy nh c a Thông tư 09/2007/TT- BL TBXH, nhưng ch t trư c khi có quy t nh hư ng tr c p xã h i thì thân nhân ư c truy lĩnh tr c p xã h i tính t khi i u ki n n khi ch t. Riêng i tư ng quy nh t i i u 10 Ngh nh 67/2007/N -CP ư c h tr kinh phí mai táng”. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh v B Lao ng – Thương binh và Xã h i xem xét s a i, b sung cho phù h p. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VPCP, VPQH, VP Ch t ch nư c; - VPTƯ ng, các ban c a ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); Lê B ch H ng - Ki m toán nhà nư c; - Ngân hàng chính sách xã h i; - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - Cơ quan TW các oàn th ; - S L TBXH các t nh, TP tr c thu c TW; - Công báo: Website Chính ph ; - Các C c, V , Vi n, Ban, thu c B L TBXH; - Website c a B L TBXH; - Lưu VT, BTXH (VT, CSXH).
Đồng bộ tài khoản