Thông tư số 26/2009/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
83
lượt xem
12
download

Thông tư số 26/2009/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 26/2009/TT-BLĐTBXH quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: thú y; bảo vệ môi trường biển; chế biến cà phê, ca cao; thương mại điện tử do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 26/2009/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO Đ NG – THƯƠNG BINH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ XÃ H I Đ c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 26/2009/TT-BLĐTBXH Hà N i, ngày 05 tháng 08 năm 2009 THÔNG TƯ QUY Đ NH CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ TRUNG C P NGH , CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ CAO Đ NG NGH CHO CÁC NGH : THÚ Y; B O V MÔI TRƯ NG BI N; CH BI N CÀ PHÊ, CA CAO; THƯƠNG M I ĐI N T Căn c Lu t D y ngh ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh đ nh s 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i; Căn c Quy t đ nh s 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 06 tháng 09 năm 2008 c a B trư ng B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i ban hành Quy đ nh v chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh ; Căn c k t qu th m đ nh c a H i đ ng th m đ nh và đ ngh c a T ng c c D y ngh v vi c ban hành chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho các ngh : Thú y; B o v môi trư ng bi n; Ch bi n cà phê, ca cao; Thương m i đi n t ; B Lao đ ng – Thương binh và Xã h i quy đ nh chương trình khung trình đ trung c p ngh và trình đ cao đ ng ngh đ i v i các ngh trên như sau: Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh và Đ i tư ng áp d ng: Thông tư này quy đ nh chương trình khung trình đ trung c p ngh và chương trình khung trình đ cao đ ng ngh đ áp d ng đ i v i các trư ng cao đ ng ngh , trư ng trung c p ngh , trư ng đ i h c, trư ng cao đ ng và trư ng trung c p chuyên nghi p có đăng ký ho t đ ng d y ngh các ngh đư c quy đ nh t i Thông tư này; Chương trình khung trình đ trung c p ngh và trình đ cao đ ng ngh quy đ nh t i Thông tư này không b t bu c áp d ng đ i v i các cơ s d y ngh có v n đ u tư nư c ngoài. Đi u 2. Các chương trình khung quy đ nh t i Thông tư này bao g m: 1. Chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh “Thú y” (Ph l c 1); 2. Chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh “B o v môi trư ng bi n” (Ph l c 2); 3. Chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh “Ch bi n cà phê, ca cao” (Ph l c 3); 4. Chương trình khung trình đ trung c p ngh , chương trình khung trình đ cao đ ng ngh cho ngh “Thương m i đi n t ” (Ph l c 4); Đi u 3. Trách nhi m xây d ng chương trình d y ngh : Căn c quy đ nh t i Thông tư này, Hi u trư ng các trư ng cao đ ng ngh , trư ng trung c p ngh , trư ng đ i h c, trư ng cao đ ng và trư ng trung c p chuyên nghi p có đăng ký ho t đ ng d y ngh cho các ngh đư c quy đ nh t i Thông tư này t ch c xây d ng, th m đ nh, duy t chương trình d y ngh c a trư ng. Đi u 4. Đi u kho n thi hành: 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký; 2. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . T ch c Chính tr - Xã h i và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng c c D y ngh , các trư ng cao đ ng ngh , trư ng trung c p ngh , trư ng đ i h c, trư ng cao đ ng và trư ng trung c p chuyên nghi p có đăng ký ho t đ ng d y ngh trình đ trung c p ngh và trình đ cao đ ng ngh cho các ngh đư c quy đ nh t i Thông tư này và các đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này.
 2. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; - Văn phòng Qu c h i, H i đ ng dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; Đàm H u Đ c - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - HĐND, UBND, S LĐTBXH các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n QPPL-B Tư pháp; - Công báo Website Chính ph (2b) - Lưu V Pháp ch , VP, TCDN (20b). PH L C1 CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ TRUNG C P NGH , CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ CAO Đ NG NGH CHO NGH “THÚ Y” (Ban hành kèm theo Thông tư s 26 /2009/TT- BLĐTBXH ngày 05 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i) PH L C 1A: CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ TRUNG C P NGH Tên ngh : Thú y Mã ngh : 40640101 Trình đ đào t o: Trung c p ngh Đ i tư ng tuy n sinh: T t nghi p Trung h c ph thông và tương đương; (T t nghi p trung h c cơ s th h c b sung chương trình văn hoá trung h c ph thông theo Quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o); S lư ng môn h c, mô đun đào t o: 31 B ng c p sau khi t t nghi p: B ng Trung c p ngh , I. M C TIÊU ĐÀO T O 1. Ki n th c, k năng ngh nghi p: - Ki n th c: + Hi u đư c ki n th c dư c lý h c, Lu t Thú y, k thu t chăn nuôi đ áp d ng trong lĩnh v c phòng tr b nh; + Trình bày đư c ki n th c b nh lý h c các b nh thông thư ng c a v t nuôi, hi u bi t cách ch n đoán và phòng tr các b nh này; + Mô t đư c tình tr ng b nh lý c a các b nh thư ng x y ra cho v t nuôi; + V n d ng đư c nh ng ki n th c cơ s và chuyên môn c a ngh Thú y trong vi c qu n lý, phòng, tr b nh cho v t nuôi; + Có trình đ ngo i ng , tin h c tương đương trình đ A. - K năng: + Th c hi n đư c các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh; + Hư ng d n ngư i chăn nuôi trong vi c phòng tr các b nh hay x y ra; + Ch p hành nghiêm ch nh k lu t lao đ ng, an toàn lao đ ng, v sinh công nghi p, các quy trình v b o qu n thi t b .
 3. 2. Chính tr , đ o đ c; Th ch t và qu c phòng: - Chính tr , đ o đ c: + Có hi u bi t m t s ki n th c ph thông v ch nghĩa Mác- Lê nin, Hi n pháp, Pháp lu t và Lu t lao đ ng; + Có hi u bi t v đư ng l i phát tri n kinh t c a Đ ng, thành t u và đ nh hư ng phát tri n c a Ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; + Có ý th c t giác ch p hành k lu t lao đ ng, lao đ ng có k thu t, lao đ ng có ch t lư ng và năng su t cao, có tinh th n h p tác v i đ ng nghi p; + Có ý th c trách nhi m đ i v i công vi c đư c giao, có ý th c b o v c a công, b o v s n xu t; + Có l i s ng lành m nh, có trách nhi m v i b n thân, v i gia đình và xã h i, s ng và làm vi c theo Lu t pháp. - Th ch t và qu c phòng: + Đ s c kho đ làm vi c trong các đi u ki n th i ti t và môi trư ng đ c bi t nh m đ m b o ph c v lâu dài trong ngành. S c kho đ t lo i I ho c II theo phân lo i c a B Y t ; + Có hi u bi t v các phương pháp rèn luy n th ch t, ý th c xây d ng và b o v T qu c; + Hi u bi t nh ng ki n th c, k năng cơ b n c n thi t trong chương trình giáo d c qu c phòng; + Có ý th c t ch c k lu t và tinh th n c nh giác cách m ng, s n sàng th c hi n nghĩa v b o v T qu c. 3. Cơ h i vi c làm Sau khi t t nghi p đ t trình đ trung c p ngh thú y, h c sinh có đ năng l c chuyên môn đ làm vi c t i các cơ quan chuyên ngành ho c t i các h p tác xã, trang tr i, h gia đình; tr c ti p t ch c kinh doanh m t hàng th c ăn gia súc, gia c m ho c có th đ ng bán hàng t i c a hàng thu c thú y. II. TH I GIAN C A KHOÁ H C VÀ TH I GIAN TH C H C T I THI U 1. Th i gian c a khoá h c và th i gian th c h c t i thi u: - Th i gian đào t o: 02 năm - Th i gian h c t p: 90 tu n - Th i gian th c h c t i thi u: 2.550 gi . - Th i gian ôn, ki m tra h t môn và thi: 7 tu n (Trong đó thi t t nghi p: 80 gi ) 2. Phân b th i gian th c h c t i thi u: - Th i gian h c các môn chung b t bu c: 210 gi - Th i gian h c các môn h c, mô đun đào t o ngh : 2.340 gi + Th i gian h c b t bu c: 1940 gi ; Th i gian h c t ch n: 400 gi + Th i gian h c lý thuy t: 702 gi ; Th i gian h c th c hành: 1638 gi . 3. Th i gian h c văn hoá Trung h c ph thông đ i v i h tuy n sinh Trung h c cơ s là: 1200 gi . (Danh m c các môn h c văn hoá Trung h c ph thông và phân b th i gian cho t ng môn h c theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o trong chương trình khung giáo d c trung c p chuyên nghi p. Vi c b trí trình t h c t p các môn h c ph i theo logic sư ph m đ m b o h c sinh có th ti p thu đư c các ki n th c, k năng chuyên môn ngh có hi u qu ). III. DANH M C MÔN H C, MÔ ĐUN ĐÀO T O B T BU C, TH I GIAN VÀ PHÂN B TH I GIAN; Đ CƯƠNG CHI TI T CHƯƠNG TRÌNH MÔN H C, MÔ ĐUN ĐÀO T O B T BU C 1. Danh m c môn h c, mô đun đào t o ngh b t bu c
 4. Th i gian c a môn h c, mô đun (gi ) Mã môn Trong đó h c, Mô Tên môn h c , mô đun đun T ng s Lý Th c Ki m thuy t hành tra I Các môn h c chung 210 106 87 17 MH - 01 Chính tr 30 22 6 2 MH - 02 Pháp lu t 15 10 4 1 MH - 03 Giáo d c th ch t 30 3 24 3 MH - 04 Giáo d c Qu c phòng- An ninh 45 28 13 4 MH - 05 Tin h c 30 13 15 2 MH - 06 Ngo i ng 60 30 25 5 II Các môn h c, mô đun đào t o ngh b t 1730 374 1272 84 bu c II.1 Các môn h c, mô đun k thu t cơ s 370 174 160 36 MH 07 Gi i ph u-sinh lý v t nuôi 100 40 50 10 MH 08 Dư c lý thú y 100 40 50 10 MH 09 Gi ng v t nuôi 30 14 13 3 MH 10 Khuy n nông 30 14 13 3 MH 11 Dinh dư ng và th c ăn chăn nuôi 30 14 13 3 MH 12 Lu t thú y 30 18 9 3 MH 13 Qu n tr kinh doanh 50 34 12 4 II.2 Các môn h c, mô đun chuyên môn ngh 1360 200 1112 48 MĐ 14 K thu t truy n gi ng 50 18 27 5 MH 15 Ch n đoán và đi u tr h c 60 20 34 6 MĐ 16 Phòng tr b nh chung (zoonose) cho 50 22 24 4 nhi u loài v t nuôi MĐ 17 K thu t nuôi và phòng tr b nh cho l n 120 40 70 10 MĐ 18 K thu t nuôi và phòng tr b nh cho gà, 120 40 70 10 vt MĐ 19 K thu t nuôi và phòng tr b nh cho trâu, 120 40 70 10 bò MĐ 20 Ki m tra th t 40 20 17 3 MĐ 21 Th c t p cơ b n 160 160 MĐ 22 Th c t p cu i khóa 640 640 T ng c ng 1940 580 1359 101 IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN H C, MÔ ĐUN ĐÀO T O B T BU C (N i dung chi ti t có Ph l c kèm theo) V. HƯ NG D N S D NG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ TRUNG C P NGH Đ XÁC Đ NH CHƯƠNG TRÌNH D Y NGH 1. Hư ng d n xác đ nh danh m c các môn h c, mô-đun đào t o ngh t ch n; th i gian, phân b th i gian và chương trình cho môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n.
 5. 1.1.Danh m c môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n và phân ph i th i gian Th i gian c a môn h c, mô đun ( gi ) Mã môn h c, Trong đó Tên môn h c, mô đun T ng Mô đun s Lý Th c Ki m thuy t hành tra MH 23 S d ng internet 30 14 13 3 MH 24 Ti ng Anh chuyên ngành 30 14 13 3 MH 25 Vi sinh v t h c đ i cương 30 14 13 3 MH 26 V sinh an toàn th c ph m 30 14 13 3 MĐ 27 An toàn sinh h c trong chăn nuôi 40 16 21 3 MĐ 28 Thi t k chu ng tr i 60 20 35 5 MĐ 29 K thu t nuôi và phòng tr b nh cho 120 40 72 8 dê,c u, th MĐ 30 K thu t nuôi và phòng tr b nh cho cút, 120 40 72 8 ngan, ng ng MĐ 31 K thu t nuôi và phòng tr b nh cho chó 120 40 72 8 mèo T ng c ng 580 208 372 44 ( N i dung chi ti t có Ph l c kèm theo) 1.2. Hư ng d n xây d ng chương trình c a các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n; Th i gian dành cho các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n trong chương trình khung trình đ trung c p ngh Thú y là 400 gi , chi m 17 % t ng th i gian th c h c t i thi u. Các cơ s đào t o khi l a ch n các môn h c, mô đun t ch n đ xây d ng chương trình đào t o ngh phù h p cho trư ng mình, thì tuỳ theo yêu c u đ c thù c a t ng ngành, t ng đ a phương, vùng mi n, mà ch n trong s các mô đun t ch n mà chương trình khung gi i thi u đi m 2.1, ph n V phía trên; ho c có th ch ch n m t s mô đun t ch n chuyên sâu do chương trình khung gi i thi u, r i b sung các môn h c, mô đun m i; th m chí có th t xây d ng các chương trình môn h c, mô đun t ch n phù h p đ đưa vào gi ng d y sao cho th i gian đào t o t ch n t i thi u đ t 400 gi (trong đó th i gian d y th c hành đ t t 70 % đ n 85%. 2. Hư ng d n thi t t nghi p. S TT Môn thi Hình th c thi Th i gian thi Chính tr Vi t, Không quá 120 phút 1 Tr c nghi m Không quá 30 phút 2 Văn hoá THPT đ i v i h tuy n - Thi vi t Theo quy đ nh c a B Giáo sinh THCS d c và Đào t o - Thi tr c nghi m - Thi v n đáp 3 Ki n th c, k năng ngh : - Lý thuy t ngh - Vi t - Không quá 150 phút - Th c hành ngh - Tr c nghi m - Không quá 45 – 60 phút Bài t p th c hành - Không quá 2 gi 3. Hư ng d n xác đ nh th i gian và n i dung cho các ho t đ ng giáo d c ngo i khóa (đư c b trí ngoài th i gian đào t o) nh m đ t đư c m c tiêu giáo d c toàn di n. - Đ h c sinh có nh n th c đ y đ v ngh nghi p đang theo h c, trư ng có th b trí tham quan m t s cơ s doanh nghi p đang s n xu t kinh doanh phù h p v i ngh đào t o;
 6. - Th i gian đư c b trí ngoài th i gian đào t o chính khoá. 4. Các chú ý khác Khi các trư ng thi t k ho c l a ch n xong các môn h c, mô đun t ch n có th x p s p l i mã môn h c, mô đun trong chương đào t o c a trư ng mình đ d theo dõi qu n lý./. PH L C 1B: CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ CAO Đ NG NGH Tên ngh : Thú y Mã ngh : 50640101 Trình đ đào t o: Cao đ ng ngh Đ i tư ng tuy n sinh: T t nghi p trung h c ph thông và tương đương; S lư ng môn h c, mô đun đào t o: 47 B ng c p sau khi t t nghi p: B ng Cao đ ng ngh I. M C TIÊU ĐÀO T O 1. Ki n th c, k năng ngh nghi p: - Ki n th c: + Hi u đư c ki n th c v dư c lý h c, mi n d ch h c, Lu t Thú y, k thu t chăn nuôi đ áp d ng trong qu n lý, phòng, tr b nh cho v t nuôi; +Trình bày đư c ki n th c b nh lý h c, cách ch n đoán và phòng, tr các b nh thông thư ng c a v t nuôi; + Có trình đ ngo i ng , tin h c tương đương trình đ B. - K năng: + T ch c đư c các thí nghi m có qui mô nh trong các trang tr i; + Th c hi n thành th o các công vi c c a ngh Thú y; + Th c hi n đư c toàn b các công đo n trong vi c xây d ng và th c hi n quy trình phòng d ch b nh; + Hư ng d n, ki m tra, giám sát chuyên môn cho các cán b có trình đ chuyên môn th p hơn, ho c ngư i chăn nuôi; + Kinh doanh thu c thú y đ m b o hi u qu , an toàn, v sinh môi trư ng và đúng Pháp lu t. 2. Chính tr , đ o đ c; Th ch t và Qu c phòng: - Chính tr , đ o đ c + Có hi u bi t m t s ki n th c ph thông v ch nghĩa Mác- Lê nin, Hi n pháp, Pháp lu t và Lu t lao đ ng; + Có hi u bi t v đư ng l i phát tri n kinh t c a Đ ng, thành t u và đ nh hư ng phát tri n c a Ngành Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; + Có ý th c t giác ch p hành k lu t lao đ ng, lao đ ng có k thu t, lao đ ng có ch t lư ng và năng su t cao, có tinh th n h p tác v i đ ng nghi p; + Có ý th c trách nhi m đ i v i công vi c đư c giao, có ý th c b o v c a công, b o v s n xu t; + Có l i s ng lành m nh, có trách nhi m v i b n thân, v i gia đình và xã h i, s ng và làm vi c theo Lu t pháp; + Th c hi n an toàn - v sinh lao đ ng.
 7. - Th ch t và qu c phòng: + Hi u bi t m t s phương pháp t p luy n phù h p v i ngh , có thói quen rèn luy n thân th ; + Đ t tiêu chu n s c kho theo quy đ nh c a ngh đào t o; + Hi u bi t nh ng ki n th c, k năng cơ b n c n thi t trong chương trình giáo d c qu c phòng; + Có ý th c t ch c k lu t và tinh th n c nh giác cách m ng, s n sàng th c hi n nghĩa v b o v T qu c. 3.Cơ h i vi c làm. - Sau khi t t nghi p đ t trình đ cao đ ng ngh Thú y, sinh viên có đ năng l c chuyên môn đ làm vi c t i các cơ quan chuyên ngành Thú y ho c các h p tác xã, trang tr i, h gia đình và có th t ch c đư c m t c a hàng thu c Thú y quy mô nh ; - Tham gia ph c v nh ng nghiên c u nh và v a trong các trang tr i II. TH I GIAN C A KHOÁ H C VÀ TH I GIAN TH C H C T I THI U 1. Th i gian c a khoá h c và th i gian th c h c t i thi u: - Th i gian đào t o: 03 năm - Th i gian h c t p: 131 tu n - Th i gian th c h c t i thi u: 3.750 gi - Th i gian ôn, ki m tra h t môn và thi: 10 tu n (Trong đó thi t t nghi p: 80 gi ) 2. Phân b th i gian th c h c t i thi u: - Th i gian h c các môn chung b t bu c: 450 gi - Th i gian h c các môn h c, mô đun đào t o ngh : 3300 gi + Th i gian h c b t bu c: 2310 gi ; Th i gian h c t ch n: 990 gi . + Th i gian h c lý thuy t: 588 gi ; Th i gian h c th c hành: 1692 gi III. DANH M C MÔN H C, MÔ ĐUN ĐÀO T O B T BU C, TH I GIAN VÀ PHÂN B TH I GIAN 1. Danh m c môn h c, mô đun đào t o ngh b t bu c Th i gian c a môn h c, mô đun (gi ) Mã môn Trong đó h c, Mô Tên môn h c, mô đun đun T ng s Lý Th c Ki m thuy t hành tra I Các môn h c chung 450 220 200 30 MH 01 Chính tr 90 60 24 6 MH 02 Pháp lu t 30 21 7 2 MH 03 Giáo d c th ch t 60 4 52 4 MH 04 Giáo d c qu c phòng- An ninh 75 58 13 4 MH 05 Tin h c 75 17 54 4 MH 06 Ngo i ng 120 60 50 10 II Các môn h c, mô đun đào t o ngh b t 2470 606 1764 100 bu c II.1 Các môn h c, mô đun k thu t cơ s 680 336 289 55 MH 07 Gi i ph u và sinh lý v t nuôi 120 60 50 10 MH 08 Sinh hoá h c đ ng v t 60 28 28 4
 8. MH 09 Vi sinh v t thú y 60 24 33 3 MH 10 Dư c lý thú y 120 60 50 10 MH 11 Gi ng v t nuôi 30 14 13 3 MH 12 Dinh dư ng và th c ăn chăn nuôi 60 24 33 3 MH 13 V sinh thú y 30 14 13 3 MH 14 Mi n d ch h c thú y 30 18 9 3 MH 15 Phương pháp thí nghi m 30 14 13 3 MH 16 Khuy n nông 30 14 13 3 MH 17 B o v môi trư ng 30 14 13 3 MH 18 Lu t thú y 30 18 9 3 MH 19 Qu n tr kinh doanh 50 34 16 4 II.2 Các môn h c, mô đun chuyên môn ngh 1790 270 1475 45 MĐ 20 K thu t truy n gi ng 50 18 28 4 MĐ 21 Ch n đoán và đi u tr h c thú y 60 20 36 4 MĐ 22 Phòng tr các b nh chung cho nhi u loài 50 22 25 3 MĐ 23 K thu t nuôi và phòng tr b nh cho l n 150 62 78 10 MĐ 24 K thu t nuôi và phòng tr b nh cho gà, v t 150 62 78 10 MĐ 25 K thu t nuôi và phòng tr b nh cho trâu, bò 150 62 78 10 MĐ 26 Ki m tra th t và các súc s n ph m khác 60 24 32 4 MĐ 27 Th c t p cơ b n 480 0 480 0 MĐ 28 Th c t p cu i khóa 640 0 640 0 T ng c ng 2920 826 1964 130 2. Đ cương chi ti t chương trình môn h c, mô đun đào t o b t bu c (N i dung chi ti t có Ph l c kèm theo) IV. HƯ NG D N S D NG CHUƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ CAO Đ NG NGH Đ XÁC Đ NH CHƯƠNG TRÌNH D Y NGH 1. Hư ng d n xác đ nh danh m c các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n; th i gian, phân b th i gian và đ cương chi ti t chương trình cho môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n. Ngoài các môn h c , mô đun đào t o b t bu c nêu trong m c 3.1 và 3.2, các cơ s d y ngh có th t xây d ng các môn h c, mô đun đào t o t ch n ho c l a ch n trong s các môn h c, mô đun đào t o t ch n đư c đ ngh trong chương trình khung. Th i gian dành cho các môn h c, mô đun đào t o t ch n đư c thi t k sao cho t ng th i gian c a các môn h c, mô đun đào t o t ch n c ng v i t ng th i gian c a các môn h c, mô đun đào t o b t bu c b ng th i gian đã quy đ nh trong k ho ch đào t o c a toàn khoá h c. 1.1. Danh m c môn h c, mô đun đào t o t ch n và phân ph i th i gian Th i gian c a môn h c, mô đun (gi ) Mã môn Trong đó h c, Mô Tên môn h c, mô đun đun T ng s Lý Th c Ki m thuy t hành tra MH29 Tin h c ng d ng và internet 60 20 34 6 MH 30 Vi sinh v t đ i cương 30 14 13 3
 9. MH 31 V sinh an toàn th c ph m 30 10 17 3 MH32 Đ ng v t h c 60 20 35 5 MH 33 So n th o văn b n 30 10 17 3 MH 34 K năng giao ti p 30 10 17 3 MH 35 ng d ng công ngh sinh h c 30 14 13 3 MH 36 Sinh h c phân t 30 14 13 3 MH 37 Th ng kê sinh h c 30 14 13 3 MH 38 B o qu n và ch bi n s n ph m công 60 24 32 4 nghi p MĐ 39 K thu t nuôi và phòng tr b nh cho thú 120 40 73 7 hoang dã MĐ 40 K thu t nuôi và phòng tr b nh chó mèo 120 40 73 7 MĐ 41 K thu t nuôi và phòng tr b nh cho cút, 120 40 73 7 ngan, ng ng MĐ 42 K thu t nuôi và phòng tr b nh cho dê, 120 40 73 7 c u, th MĐ 43 K thu t nuôi và phòng tr b nh cho chim 90 30 50 10 c nh MĐ 44 An toàn sinh h c trong chăn nuôi 40 16 21 3 MĐ 45 Vi sinh v t chăn nuôi 30 10 17 3 MĐ 46 Khai thác c và đ ng c 50 22 25 3 MĐ 47 Di truy n h c ng d ng trong chăn nuôi 60 28 27 5 T ng c ng 1140 410 636 88 (N i dung chi ti t có Ph l c kèm theo) 1.2. Hư ng d n xây d ng chương trình các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n. - Th i gian, n i dung c a các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n do trư ng t xây d ng s đư c xác đ nh căn c vào m c tiêu đào t o và yêu c u đ c thù c a ngành, ngh ho c vùng mi n; - Th i gian, n i dung c a các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n do trư ng l a ch n theo ki n ngh trong chương trình khung s xác đ nh theo quy đ nh đã có trong chương trình khung. 2.. Hư ng d n thi t t nghi p S TT Môn thi Hình th c thi Th i gian thi 1 Chính tr Vi t Không quá 120 phút 2 Ki n th c, k năng ngh : - Lý thuy t ngh Vi t ho c tr c nghi m Không quá 150 phút - Th c hành ngh Bài t p th c hành và v n đáp Không quá 45 phút 3. Hư ng d n xác đ nh th i gian và n i dung cho các ho t đ ng giáo d c ngo i khóa (đư c b trí ngoài th i gian đào t o) nh m đ t đư c m c tiêu giáo d c toàn di n. Đ sinh viên có nh n th c đ y đ v ngh nghi p đang theo h c, cơ s đào t o nên b trí cho ngư i h c tham quan m t s cơ s doanh nghi p đang s n xu t, kinh doanh phù h p v i ngh đào t o. Th i gian đư c b trí ngoài th i gian đào t o chính khoá. 4. Các chú ý khác
 10. Khi các trư ng thi t k ho c l a ch n xong các môn h c mô đun t ch n có th x p s p l i mã môn h c mô đun trong chương đào t o c a trư ng mình đ d theo dõi qu n lý./. PH L C 2: CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ TRUNG C P NGH , CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ CAO Đ NG NGH CHO NGH : “ B O V MÔI TRƯ NG MÔI TRƯ NG BI N” (Ban hành kèm theo Thông tư s 26 /2009/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i) PH L C 2A: CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ TRUNG C P NGH Tên ngh : B o v môi trư ng bi n Mã ngh : 40850102 Trình đ đào t o: Trung c p ngh Đ i tư ng tuy n sinh: T t nghi p Trung h c ph thông ho c tương đương; (T t nghi p Trung h c cơ s thì h c thêm ph n văn hoá ph thông theo Quy đ nh c a B Giáo d c - Đào t o); S lư ng môn h c, mô đun đào t o: 37 B ng c p sau khi t t nghi p: B ng t t nghi p Trung c p ngh ; I. M C TIÊU ĐÀO T O 1. Ki n th c, k năng ngh nghi p - Ki n th c: + Trang b cho ngư i h c ki n th c chuyên môn v quan tr c, hóa h c môi trư ng, vi sinh môi trư ng, các k thu t phân tích ch tiêu môi trư ng, kh năng v n hành các h th ng x lý nư c th i, kh năng l y m u, b o qu n m u, l p đ t, ch t o thi t b x lý ô nhi m quy mô nh , các ki n th c v khai thác ngu n tài nguyên bi n b n v ng, b o v khu b o t n bi n, tuyên truy n, v n đ ng qu n lý môi trư ng bi n d a vào c ng đ ng; + Trang b cho ngư i h c các ki n th c có liên quan b tr cho ngh b o v môi trư ng bi n như: Các ki n th c cơ b n v chính tr , pháp lu t, qu c phòng; Các ki n th c b tr ngh nghi p như: ngo i ng , tin h c. - K năng: + Trang b cho ngư i h c có đư c các k năng ngh nghi p trong vi c v n hành, duy tu b o dư ng các thi t b x lý ô nhi m, k năng pha ch hóa ch t x lý; + Ngư i h c có đư c kh năng làm vi c đ c l p, làm vi c theo nhóm và ng d ng k thu t, công ngh vào công vi c; có đ o đ c, s c kh e, lương tâm ngh nghi p, có ý th c k lu t, tác phong công nghi p, có kh năng t ch c và th c hi n các nhi m v c a ngh . Ngư i h c có kh năng tìm vi c làm, t t o vi c làm ho c ti p t c h c lên trình đ cao hơn sau khi t t nghi p; + Ngư i h c có k năng th c hi n các ho t đ ng trong khai thác thi t b x lý ô nhi m; + Sau khi h c xong chương trình ngư i h c có th đ m đương đư c t v trí công nhân tr c ti p s n xu t đ n trư ng nhóm và các v trí khác trong nhà máy, tr m tr i x lý ho c t i các trung tâm b o t n, công nhân k thu t t i các phòng thí nghi m chuyên ngành tùy theo kh năng cá nhân, lư ng ki n th c tích h p và yêu c u c a công vi c. 2. Chính tr , đ o đ c; Th ch t và qu c phòng - Chính tr , đ o đ c: + Hi u bi t cơ b n v đư ng l i cách m ng và kinh t c a Đ ng, v Hi n pháp và Pháp lu t c a Nhà nư c. Yêu nư c, trung thành v i s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam Xã h i
 11. ch nghĩa; th c hi n đ y đ trách nhi m, nghĩa v c a ngư i công dân; s ng và làm vi c theo Hi n pháp và Pháp lu t; + Yêu ngh , có kh năng làm vi c đ c l p và làm vi c theo nhóm. Có k năng lao đ ng ngh nghi p, s ng lành m nh, phù h p v i phong t c t p quán, truy n th ng văn hoá dân t c và đ a phương trong t ng giai đo n l ch s ; + Có ý th c h c t p và rèn luy n đ nâng cao trình đ đáp ng yêu c u công vi c. - Th ch t, qu c phòng: + Trang b cho ngư i h c các ki n th c, k năng cơ b n v th d c th thao, bi t cách áp d ng vào vi c tăng cư ng và b o v s c kho ; + Giáo d c cho ngư i h c lòng yêu nư c, yêu ch nghĩa xã h i, nh ng hi u bi t c n thi t v qu c phòng toàn dân và l c lư ng vũ trang nhân dân, xây d ng ý th c b o v T qu c Vi t Nam Xã h i ch nghĩa; + Trang b cho ngư i h c m t s ki n th c v k năng quân s c n thi t làm cơ s đ h c sinh th c hi n nhi m v quân s trong nhà trư ng, v n d ng ngh nghi p chuyên môn ph c v Qu c phòng và s n sàng tham gia l c lư ng vũ trang b o v T qu c. 3. Cơ h i vi c làm Sau khi h c xong chương trình, ngư i h c có th đ m đương đư c các v trí sau: - Công nhân k thu t tr m, tr i, t x lý ô nhi m môi trư ng trong nhà máy công nghi p, cơ s ch bi n th y h i s n; - Công nhân k thu t c a các phòng thí nghi m chuyên ngành t i các Trung tâm, Vi n nghiên c u liên quan đ n môi trư ng bi n; - Công nhân t i các khu b o t n bi n; - Công nhân môi trư ng cho các khu du l ch có liên quan đ n bi n, đ o. II. TH I GIAN C A KHÓA H C VÀ TH I GIAN TH C H C T I THI U 1. Th i gian c a khóa h c và th i gian th c h c t i thi u - Th i gian khóa h c: 2 năm - Th i gian h c t p: 104 tu n - Th i gian th c h c t i thi u: 2550 gi - Th i gian ôn, ki m tra h t môn h c/mô đun và thi t t nghi p: 180 gi (Trong đó thi t t nghi p: 30 gi ) 2. Phân b th i gian th c h c t i thi u - Th i gian h c các môn h c chung b t bu c: 210 gi - Th i gian h c các môn h c, mô đun đào t o ngh : 2340 gi + Th i gian h c b t bu c: 1905 gi ; Th i gian h c t ch n: 435 gi + Th i gian h c lý thuy t: 700 gi ; Th i gian h c th c hành: 1640 gi 3. Th i gian h c văn hóa Trung h c ph thông đ i v i h tuy n sinh t t nghi p Trung h c cơ s : 1200 gi ( Danh m c các môn h c văn hoá Trung h c ph thông và phân b th i gian cho t ng môn h c theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o trong chương trình khung giáo d c trung c p chuyên nghi p. Vi c b trí trình t h c t p các môn h c ph i theo logic sư ph m đ m b o h c sinh có th ti p thu đư c các ý ki n các ki n ki n th c, k năng chuyên môn ngh có hi u qu ) III. DANH M C MÔN H C, MÔ ĐUN ĐÀO T O B T BU C, TH I GIAN VÀ PHÂN B TH I GIAN Mã MH, Tên môn h c, mô đun Th i gian đào t o (gi ) MĐ T ng Trong đó
 12. s Lý Th c Ki m tra thuy t hành I Các môn h c chung 210 106 87 17 MH 01 Chính tr 30 22 6 2 MH 02 Pháp lu t 15 10 4 1 MH 03 Giáo d c th ch t 30 3 24 3 MH 04 Giáo d c Qu c phòng - An ninh 45 28 13 4 MH 05 Tin h c 30 13 15 2 MH 06 Ngo i ng 60 30 25 5 II Các môn h c, mô đun đào t o ngh 1950 560 1271 74 b t bu c II.1 Các môn h c, mô đun k thu t cơ s 480 266 190 24 MH 07 Môi trư ng h c cơ b n 90 56 29 5 MH 08 Lu t và chính sách b o v môi trư ng 60 42 15 3 MH 09 Qu n lý tài nguyên bi n 75 42 29 4 MH 10 Tin h c ng d ng trong môi trư ng 60 28 29 3 bi n MH 11 Hóa h c môi trư ng 60 28 29 3 MH 12 Vi sinh môi trư ng 75 28 44 3 MH 13 An toàn lao đ ng trong b o v môi 60 42 15 3 trư ng II.2 Các môn h c, mô đun chuyên môn 1425 294 1081 50 ngh MH 14 Công ngh và thi t b môi trư ng 60 28 29 3 MH 15 Đánh giá tác đ ng môi trư ng bi n và 75 28 44 3 r i ro MH 16 Qu n lý b n v ng ngu n l i th y s n 90 28 58 4 MH 17 K thu t phân tích các ch tiêu môi 90 28 58 4 trư ng MH 18 K thu t quan tr c môi trư ng 75 28 44 3 MĐ 19 Quan tr c và đánh giá nư c th i 60 14 44 2 MĐ 20 Quan tr c và đánh giá nư c ven b và 75 14 58 3 tr m tích đáy bi n MĐ 21 Quan tr c và đánh giá nư c ng t 60 14 44 2 MĐ 22 Khai thác h th ng thi t b x lý nư c 150 28 117 5 th i s n xu t công nghi p MĐ 23 X lý nư c th i nuôi tr ng th y s n 150 28 117 5 MĐ 24 X lý ô nhi m môi trư ng nư c c ng 120 28 88 4 bi n MĐ 25 B o v môi trư ng khu b o t n bi n 120 28 88 4 MĐ 26 Th c t p chuyên ngành t i cơ s 300 0 292 8 T ng c ng 2115 666 1358 91 IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN H C, MÔ ĐUN ĐÀO T O B T BU C
 13. ( N i dung chi ti t có Ph l c kèm theo) V. HƯ NG D N S D NG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ TRUNG C P NGH Đ XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T ONGH 1. Hư ng d n xác đ nh danh m c các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n; th i gian, phân b th i gian và chương trình cho môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n - T ng th i gian dành cho các môn h c đào t o ngh t ch n là 435 gi chi m 19 % t ng s th i gian th c h c môn h c và mô đun ngh t i thi u. - Đ xác đ nh th i gian cho t ng môn h c đào t o ngh t ch n cũng d a trên phân tích công vi c như đ i v i các môn h c đào t o ngh b t bu c. 1.1. Danh m c và phân b th i gian môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n Th i gian đào t o (gi ) Mã MH, Lý thuy t Tên môn h c, mô đun T ng MĐ s Lý Th c Ki m tra thuy t hành MH 27 Đa d ng sinh h c bi n 90 28 58 4 MH 28 Quy t c ng x ngh cá có trách nhi m 60 14 44 2 MH 29 Qu n lý đ i b 90 28 58 4 MH 30 Qu n lý môi trư ng bi n d a vào c ng 90 28 58 4 đ ng MH 31 K thu t hàng h i trong b o v môi trư ng 60 14 44 2 MH 32 V k thu t 30 14 15 1 MĐ 33 K thu t l n bi n 90 14 73 3 MĐ 34 X lý rác th i sinh ho t trên đ o 90 14 73 3 MĐ 35 Ch t o h th ng x lý nư c c p quy mô 150 28 117 5 nh MĐ 36 Khai thác h th ng thi t b x lý nư c th i 150 28 117 5 ch bi n th y s n MĐ 37 Khai thác h th ng thi t b x lý nư c th i 150 28 117 5 sinh ho t T ng c ng 1050 238 774 38 - Ch n các môn h c sao cho đ m b o qu th i gian th c h c t ch n t i thi u quy đ nh trong chương trình khung; - Đ xác đ nh danh m c các môn h c đào t o ngh t ch n, các trư ng c n căn c vào đ c thù riêng c a ngành và đi u ki n c th c a trư ng như: + Nhu c u c a ngư i h c (nhu c u c a các doanh nghi p); + Trình đ đ i ngũ giáo viên; + Cơ s v t ch t, trang thi t b d y h c. - Các trư ng ch n mô đun trong s các mô đun và m t s môn h c t ch n trong danh m c b ng danh m c các môn h c đào t o ngh t ch n sao cho đ m b o th i gian h c t ch n là 435 gi . 1.2. Hư ng d n xây d ng chương trình các môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n C n căn c vào các n i dung chính trong Đ cương chi ti t chương trình c a t ng môn h c đ xây d ng chương trình chi ti t cho môn h c đó, c th như sau: - M c tiêu môn h c;
 14. - N i dung chính v ki n th c, k năng, thái đ ngh mà ngư i h c ph i h c; - Phân b th i gian cho t ng ph n, t ng chương c th đã đư c xác đ nh; - Hư ng d n th c hi n chương trình. 2. Hư ng d n thi t t nghi p S TT Môn thi t t nghi p Hình th c thi Th i gian thi 1 Chính tr Thi vi t Không quá 120 phút Văn hóa THPT đ i v i h tuy n sinh Thi vi t Không quá 120 phút 2 THCS 3 Ki n th c, k năng ngh : - Lý thuy t ngh Thi vi t/v n đáp Không quá 120 phút - Th c hành ngh Thi th c hành Không quá 4 gi 3. Hư ng d n xác đ nh th i gian và n i dung cho các ho t đ ng giáo d c ngo ikhóa (đư c b trí ngoài th i gian đào t o) nh m đ t đư c m c tiêu giáo d c toàn di n N i dung Th i gian 1. Th d c, th thao 5 gi đ n 6 gi ; 17 gi đ n 18 gi hàng ngày 2. Văn hoá, văn ngh - Qua các phương ti n thông tin đ i chúng - Ngoài gi h c hàng ngày - Sinh ho t t p th - 19gi đ n 21gi vào m t bu i trong tu n 3. Ho t đ ng thư vi n Ngoài gi h c, h c sinh có th đ n thư vi n đ c Vào t t c các ngày làm vi c trong tu n sách và tham kh o tài li u 4. Vui chơi, gi i trí và các ho t đ ng đoàn th Đoàn thanh niên t ch c các bu i giao lưu, các bu i sinh ho t vào các t i th 7, ch nh t 5. Thăm quan th c t M i h c kỳ 1 l n PH L C 2B: CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ CAO Đ NG NGH Tên ngh : B o v môi trư ng bi n Mã ngh : 50850102 Trình đ đào t o: Cao đ ng ngh Đ i tư ng tuy n sinh: T t nghi p Trung h c ph thông ho c tương đương; S lư ng môn h c: 42 B ng c p sau khi t t nghi p: B ng t t nghi p Cao đ ng ngh , I. M C TIÊU ĐÀO T O 1. Ki n th c, k năng ngh nghi p - Ki n th c. + Trang b cho ng i h c ki n th c chuyên môn v hóa h c môi trư ng, vi sinh môi trư ng, các k thu t phân tích ch tiêu môi trư ng, quan tr c, đánh giá các ngu n nư c th i, khai thác các h th ng x lý nư c th i, ch t o h th ng thi t b x lý ô nhi m quy mô nh , qu n lý, khai thác các ngu n tài nguyên bi n b n v ng;
 15. + Trang b cho ngư i h c các ki n th c liên quan đ n ngh b o v môi trư ng bi n như: Các ki n th c cơ b n v Chính tr , Pháp lu t, Qu c phòng; Các ki n th c b tr ngh nghi p như ngo i ng , tin h c. + Trang b cho ng i h c các ki n th c cơ b n v quy t c ng x ngh cá có trách nhi m, giá tr c a vi c b o v khu b o t n, qu n lý môi trư ng bi n d a vào c ng đ ng. - K năng: + Trang b cho ngư i h c có đư c các k năng ngh nghi p trong vi c v n hành, duy tu b o dư ng các thi t b x lý ô nhi m, k năng s d ng thi t b phòng thí nghi m, k năng x lý s li u ki m đ nh; + Ngư i h c có k năng qu n lý và t ch c th c hi n các ho t đ ng quan tr c môi trư ng, khai thác thi t b x lý ô nhi m, k năng giao ti p, tuyên truy n, v n đ ng c ng đ ng trong b o v môi trư ng bi n; + Ngư i h c có k năng tr ng r ng ng p m n, phân bi t và thu nh t các sinh v t gây h i cho khu b o t n; + Ngư i h c có đư c kh năng làm vi c đ c l p, làm vi c theo nhóm và ng d ng k thu t, công ngh vào công vi c; có đ o đ c, s c kh e, lương tâm ngh nghi p, có ý th c k lu t, tác phong công nghi p, có kh năng t ch c và th c hi n các nhi m v c a ngh . Ngư i h c có kh năng tìm vi c làm, t t o vi c làm ho c ti p t c h c lên trình đ cao hơn sau khi t t nghi p. 2. Chính tr , đ o đ c; Th ch t và qu c phòng - Chính tr , đ o đ c. + Hi u bi t cơ b n v đư ng l i cách m ng và kinh t c a Đ ng, v Hi n pháp và Pháp lu t c a Nhà nư c. Yêu nư c, trung thành v i s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam Xã h i ch nghĩa; th c hi n đ y đ trách nhi m, nghĩa v c a ngư i công dân; s ng và làm vi c theo Hi n pháp và Pháp lu t. + Yêu ngh , có kh năng làm vi c đ c l p và làm vi c theo nhóm. Có k năng lao đ ng ngh nghi p, s ng lành m nh, phù h p v i phong t c t p quán, truy n th ng văn hoá dân t c và đ a phương trong t ng giai đo n l ch s ; + Có ý th c h c t p và rèn luy n đ nâng cao trình đ đáp ng yêu c u công vi c. - Th ch t, qu c phòng. + Trang b cho ngư i h c các ki n th c, k năng cơ b n v th d c th thao, bi t cách áp d ng vào vi c tăng c ng và b o v s c kho . + Giáo d c cho ngư i h c lòng yêu nư c, yêu ch nghĩa xã h i, nh ng hi u bi t c n thi t v qu c phòng toàn dân và l c lư ng vũ trang nhân dân, xây d ng ý th c b o v T qu c Vi t Nam Xã h i ch nghĩa; + Trang b cho ng i h c m t s ki n th c v k năng quân s c n thi t làm cơ s đ h c viên th c hi n nhi m v quân s trong nhà trư ng, v n d ng ngh nghi p chuyên môn ph c v Qu c phòng và s n sàng tham gia l c lư ng vũ trang b o v T qu c. 3. Cơ h i vi c làm : Sau khi h c xong chương trình ng i h c có th đ m đương đư c các v trí trư ng ca, cán b k thu t tr m, tr i, t x lý ô nhi m môi trư ng trong các nhà máy công nghi p, cơ s ch bi n th y h i s n, cán b phòng thí nghi m chuyên ngành cho các Trung tâm, Vi n nghiên c u liên quan đ n môi trư ng bi n, cán b t i các khu b o t n bi n, các t ch c môi trư ng, cán b môi trư ng cho các khu du l ch có liên quan đ n bi n, đ o tùy theo kh năng cá nhân, lư ng ki n th c đư c đào t o và yêu c u c a công vi c. II. TH I GIAN C A KHÓA H C VÀ TH I GIAN TH C H C T I THI U 1. Th i gian c a khóa h c và th i gian th c h c t i thi u: - Th i gian đào t o: 3 năm - Th i gian h c t p: 131 tu n - Th i gian th c h c t i thi u: 3960 gi
 16. - Th i gian ôn, ki m tra h t môn h c/ mô đun và thi t t nghi p : 240 gi ; (Trong đó thi t t nghi p: 60 gi ) 2. Phân b th i gian th c h c t i thi u: - Th i gian h c các môn h c chung b t bu c: 450 gi - Th i gian h c các môn h c, mô đun đào t o ngh : 3510gi + Th i gian h c b t bu c: 2910 gi ; Th i gian h c t ch n: 600 gi + Th i gian h c lý thuy t: 1050 gi ; Th i gian h c th c hành: 2460 gi III. DANH M C MÔN H C, MÔ ĐUN ĐÀO T O B T BU C, TH I GIAN VÀ PHÂN B TH I GIAN. Th i gian đào t o (gi ) Mã MH, Trong đó Tên môn h c, mô đun MĐ T ng s Th c Ki m Lý thuy t hành tra I Các môn h c chung 450 220 200 30 MH 01 Chính tr 90 60 24 6 MH 02 Pháp lu t 30 21 7 2 MH 03 Giáo d c th ch t 60 4 52 4 MH 04 Giáo d c Qu c phòng-An ninh 75 58 13 4 MH 05 Tin h c 75 17 54 4 MH 06 Ngo i ng 120 60 50 10 II Các môn h c, mô đun đào t o ngh b t bu c II.1 Các môn h c, mô đun k thu t cơ s 660 364 265 31 MH 07 Môi trư ng h c cơ b n 120 70 44 6 MH 08 Lu t và chính sách b o v môi trư ng 60 42 15 3 MH 09 Qu n lý tài nguyên bi n 90 42 44 4 MH 10 Tin h c ng d ng trong môi trư ng bi n 90 42 44 4 MH 11 Hóa h c môi trư ng 90 42 44 4 MH 12 Vi sinh môi trư ng 90 42 44 4 MH 13 Toán ng d ng 60 42 15 3 MH 14 An toàn lao đ ng trong b o v môi trư ng 60 42 15 3 II.2 Các môn h c, mô đun chuyên môn ngh 2250 462 1710 78 MH 15 Ngo i ng chuyên ngành 60 42 15 3 MH 16 Công ngh và thi t b môi trư ng 90 42 44 4 MH 17 Đánh giá tác đ ng môi trư ng bi n và r i ro 90 42 44 4 MH 18 Qu n lý b n v ng ngu n l i th y s n 120 56 58 6 MH 19 K thu t phân tích các ch tiêu môi trư ng 120 28 88 4 MH 20 K thu t quan tr c môi trư ng 90 42 44 4 MĐ 21 Quan tr c và đánh giá nư c th i 150 14 132 4 MĐ 22 Quan tr c và đánh giá nư c ven b và 180 28 146 6
 17. tr m tích đáy bi n MĐ 23 Quan tr c và đánh giá nư c ng t 150 14 132 4 MĐ 24 Khai thác h th ng thi t b x lý nư c th i 150 28 117 5 s n xu t công nghi p MĐ 25 X lý nư c th i nuôi tr ng th y s n 210 28 175 7 MĐ 26 X lý ô nhi m môi trư ng nư c c ng bi n 150 42 102 6 MĐ 27 B o v môi trư ng khu b o t n bi n 180 28 146 6 MĐ 28 Khai thác h th ng thi t b x lý nư c th i 210 28 175 7 ch bi n th y s n MĐ 29 Th c t p chuyên ngành t i cơ s 300 0 292 8 T ng c ng 3360 1084 2149 127 IV. CHƯƠNG TRÌNH MÔN H C, MÔ ĐUN ĐÀO T O B T BU C ( N i dung chi ti t có Ph l c kèm theo ) V. HƯ NG D N S D NG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ CAO Đ NG NGH Đ XÂY D NG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO T O NGH 1. Hư ng d n xác đ nh danh m c các môn h c, mô đun đào t o t ch n; th i gian, phân b th i gian cho môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n 1.1. Danh m c và phân b th i gian môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n Th i gian đào t o (gi ) Mã MH, Trong đó Tên môn h c, mô đun T ng MĐ s Lý Th c Ki m thuy t hành tra MH 30 Đa d ng sinh h c bi n 90 42 44 4 MH 31 Quy t c ng x ngh cá có trách nhi m 60 28 29 3 MH 32 Qu n lý đ i b 120 56 58 6 MH 33 Qu n lý môi trư ng bi n d a vào c ng 90 28 58 4 đ ng MH 34 K thu t hàng h i trong b o v môi trư ng 90 28 58 4 MH 35 Qu n lý tr ng và khai thác rong bi n 120 56 58 6 MH 36 V k thu t 60 28 29 3 MH 37 Ch th sinh h c môi trư ng 90 28 58 4 MĐ 38 X lý rác th i sinh ho t trên đ o 75 14 58 3 MĐ 39 X lý ch t th i du l ch bi n đ o 120 28 86 6 MĐ 40 K thu t l n bi n 90 14 73 3 MĐ 41 Ch t o h th ng x lý nư c c p quy mô 150 28 116 6 nh MĐ 42 Khai thác h th ng thi t b x lý nư c th i 210 28 175 7 sinh ho t T ng c ng 1365 406 900 59 - Ch n các môn h c sao cho đ m b o qu th i gian th c h c t ch n t i thi u quy đ nh trong chương trình khung; - Đ xác đ nh danh m c các môn h c đào t o ngh t ch n, các trư ng c n căn c vào đ c thù riêng c a ngành và đi u ki n c th c a trư ng như:
 18. + Nhu c u c a ngư i h c (nhu c u c a các doanh nghi p); + Trình đ đ i ngũ giáo viên; + Cơ s v t ch t, trang thi t b d y h c. - Các trư ng ch n mô đun trong s các mô đun và m t s môn h c t ch n trong danh m c b ng danh m c các môn h c đào t o ngh t ch n sao cho đ m b o th i gian h c t ch n là 600 gi chi m 20,6% môn h c, mô đun chuyên ngành. 1.2. Hư ng d n xây d ng chương trình môn h c, mô đun đào t o ngh t ch n: C n căn c vào các n i dung chính trong Đ cương chi ti t chương trình c a t ng môn h c đ xây d ng chương trình chi ti t cho môn h c đó, c th như sau: - M c tiêu môn h c; - N i dung chính v ki n th c, k năng, thái đ ngh mà ngư i h c ph i h c; - Phân b th i gian cho t ng ph n, t ng chương c th đã đư c xác đ nh; - Hư ng d n th c hi n chương trình. 2. Hư ng d n thi t t nghi p: STT Môn thi t t nghi p Hình th c thi Th i gian thi 1 Chính tr Thi vi t Không quá 120 phút 2 Lý thuy t chuyên ngành Thi vi t/v n đáp Không quá 120 phút/30 phút 3 Th c hành k thu t x lý nư c th i Thi th c hành Không quá 4 gi 3. Hư ng d n xác đ nh th i gian và n i dung cho các ho t đ ng giáo d c ngo i khóa (đư c b trí ngoài th i gian đào t o) nh m đ t đư c m c tiêu giáo d c toàn di n: N i dung Th i gian 1. Th d c, th thao 5 gi đ n 6 gi ; 17 gi đ n 18 gi hàng ngày 2. Văn hoá, văn ngh - Qua các phương ti n thông tin đ i chúng - Ngoài gi h c hàng ngày - Sinh ho t t p th - 19 gi đ n 21 gi vào m t bu i trong tu n 3. Ho t đ ng thư vi n Ngoài gi h c, sinh viên có th đ n thư vi n Vào t t c các ngày làm vi c trong tu n đ c sách và tham kh o tài li u 4. Vui chơi, gi i trí và các ho t đ ng đoàn th Đoàn Thanh niên t ch c các bu i giao lưu, các bu i sinh ho t vào các t i th 7, ch nh t 5. Thăm quan th c t M i h c kỳ 1 l n PH L C 3: CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ TRUNG C P NGH , CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ CAO Đ NG NGH CHO NGH “CH BI N CÀ PHÊ, CA CAO” (Ban hành theo Thông tư s : 26 /2009/TT- BLĐTBXH ngày 05 tháng 8 năm 2009 c a B trư ng B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i) PH L C 3A: CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH Đ TRUNG C P NGH Tên ngh : Ch bi n cà phê - ca cao Mã ngh : 40542020
 19. Trình đ đào t o: Trung c p ngh Đ i tư ng tuy n sinh: T t nghi p Trung h c ph thông và tương đương; (T t nghi p Trung h c cơ s thì h c thêm ph n văn hoá ph thông theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o); S lư ng môn h c, mô đun đào t o: 39 B ng c p sau khi t t nghi p: B ng t t nghi p Trung c p ngh , I. M C TIÊU ĐÀO T O 1. Ki n th c, k năng ngh nghi p - Ki n th c : + Trình bày đư c công vi c chu n b nguyên li u cho ch bi n cà phê và ca cao; + Nêu đư c các bư c và yêu c u c a t ng bư c th c hi n công vi c trong quy trình ch bi n đ i v i m t s s n ph m cà phê và ca cao c th ; + Trình bày đư c c u t o và nguyên lý ho t đ ng c a m t s thi t b chính thư ng đư c s d ng trong ch bi n cà phê và ca cao; + Trình bày đư c n i dung công vi c ki m tra, đánh giá ch t lư ng các s n ph m ch bi n t nguyên li u cà phê và ca cao; + Trình bày đư c các yêu c u v an toàn lao đ ng và v sinh an toàn th c ph m trong quá trình ch bi n. - K năng: + V n hành thành th o các lo i máy móc, thi t b đư c s d ng trong quá trình ch bi n cà phê và ca cao; + Th c hi n thành th o các thao tác cơ b n đ i v i t ng công đo n trong quá trình ch bi n các s n ph m cà phê: Cà phê qu khô ho c cà phê thóc, cà phê nhân, cà phê rang xay, cà phê hoà tan và các s n ph m ca cao: Ca cao h t khô, bơ ca cao, b t ca cao; + Ch bi n đư c các s n ph m cà phê và ca cao theo quy trình công ngh , đ t các ch tiêu v ch t lư ng s n ph m, đ m b o tiêu chu n v v sinh an toàn th c ph m và năng su t lao đ ng; + Th c hi n đ y đ , đúng trình t các n i dung ki m tra, đánh giá ch t lư ng s n ph m t ng công đo n s n xu t, trên dây chuy n ch bi n cà phê và ca cao các đi u ki n khác nhau; + Th c hi n đư c các thao tác, cách hi u ch nh, v n hành các thông s k thu t, ch đ v sinh và b o dư ng các thi t b ; + Gi i quy t đư c công vi c m t cách đ c l p, đ ng th i ph i h p v i đ ng nghi p trong phân xư ng, ca s n xu t và t s n xu t khi th c hi n nhi m v chuyên môn; + Hư ng d n, ki m tra và giám sát đư c v chuyên môn đ i v i công nhân trình đ sơ c p ngh trong quá trình s n xu t, đ m b o s n ph m đ t v ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m, an toàn lao đ ng; + Th c hi n đúng quy trình v v sinh an toàn lao đ ng trong toàn b quá trình s n xu t. 2. Chính tr , đ o đ c; Th ch t và qu c phòng - Chính tr , đ o đ c: + Có ph m ch t chính tr t t, có đ o đ c t t, có ý th c vươn lên trong s nghi p; + Ch p hành ch trương, đư ng l i c a Đ ng và pháp lu t c a Nhà nư c + Trong lao đ ng có lương tâm ngh nghi p; + Thái đ ngh nghi p đúng đ n, yêu ngh , khiêm t n, c n cù, gi n d . - Th ch t và qu c phòng: + Có hi u bi t v phương pháp rèn luy n th ch t và b o v s c kho c ng đ ng, xây d ng và b o v t qu c;
 20. + Thư ng xuyên rèn luy n th ch t đ có s c kho , đáp ng yêu c u xây d ng và b o v t qu c. 3. Cơ h i vi c làm Các v trí làm vi c trong tương sau khi h c viên t t nghi p trình đ trung c p ngh ch bi n cà phê - ca cao + Công nhân k thu t t i các cơ s , đơn v ch bi n s n ph m cà phê nhân xu t kh u, cà phê rang xay và s n ph m h t ca cao đã lên men xu t kh u; bơ, b t ca cao; + Chuyên viên h tr k thu t cho trung tâm khuy n công, h i nông dân v sơ ch và b o qu n s n ph m cà phê và ca cao sau thu ho ch c a đ a phương; + Ch bi n và kinh doanh quy mô h gia đình nh , l v các s n ph m cà phê và ca cao. II. TH I GIAN C A KHOÁ H C VÀ TH I GIAN TH C H C T I THI U 1. Th i gian c a khoá h c và th i gian th c h c t i thi u: - Th i gian khoá h c: 2 năm - Th i gian h c t p: 83 tu n - Th i gian th c h c t i thi u: 2996 gi - Th i gian ôn, ki m tra h t môn h c/mô đun và thi t t nghi p: 210 gi (Trong đó thi t t nghi p: 80 gi ) 2. Phân b th i gian th c h c t i thi u: - Th i gian h c các môn h c chung b t bu c: 210 gi - Th i gian h c các môn h c, mô đun đào t o ngh : 2786 gi + Th i gian h c b t bu c: 2246 gi ; Th i gian h c t ch n: 540 gi + Th i gian h c lý thuy t: 970 gi ; Th i gian h c th c hành: 2206 gi 3. Th i gian h c văn hoá Trung h c ph thông đ i v i h tuy n sinh t t nghi p Trung h c cơ s : 1200 gi (Danh m c các môn h c văn hoá Trung h c ph thông và phân b th i gian cho t ng môn h c theo quy đ nh c a B Giáo d c và Đào t o trong chương trình khung giáo d c trung c p chuyên nghi p. Vi c b trí trình t h c t p các môn h c ph i theo logic sư ph m đ m b o h c sinh có th ti p thu đư c các ki n th c, k năng chuyên môn ngh có hi u qu ) III. DANH M C MÔN H C, MÔ ĐUN ĐÀO T O B T BU C, TH I GIAN VÀ PHÂN B TH I GIAN Th i gian đào t o (gi ) Mã MH, Trong đó Tên môn h c, mô đun MĐ T ng s Lý Th c Ki m tra* thuy t hành I Các môn h c chung 210 106 87 17 MH01 Chính tr 30 22 6 2 MH02 Pháp lu t 15 10 4 1 MH03 Giáo d c th ch t 30 3 24 3 MH04 Giáo d c Qu c phòng - An ninh 45 28 13 4 MH05 Tin h c 30 13 15 2 MH06 Ngo i ng 60 30 25 5 II Các môn h c, mô đun đào t o 2246 634 1430 182 ngh b t bu c
Đồng bộ tài khoản