Thông tư số 26/2009/TT-BXD

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
54
lượt xem
2
download

Thông tư số 26/2009/TT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 26/2009/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành để sửa đổi, bổ sung các Điều 6, 7, 8, 9, 11, 12 và 14 của “Quy chế quản lý kiến trúc xây dựng khu vực xung quanh Trung tâm Hội nghị Quốc gia” ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BXD ngày 23/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 26/2009/TT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 26/2009/TT-BXD Hà N i, ngày 29 tháng 7 năm 2009 THÔNG TƯ S A I, B SUNG I U 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 QUY CH QU N LÝ KI N TRÚC XÂY D NG KHU V C XUNG QUANH TRUNG TÂM H I NGHN QU C GIA BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 12/2007/Q -BXD NGÀY 23/3/2007 C A B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Th c hi n Thông báo s 122/TB-VPCP ngày 24/6/2004 c a Văn phòng Chính ph v vi c giao B Xây d ng nghiên c u ban hành Quy ch qu n lý ki n trúc, xây d ng khu v c xung quanh Trung tâm H i ngh Qu c gia; Theo ngh c a UBND Thành ph Hà N i t i Văn b n s 4914/UBND-XD T ngày 23/7/2008, Văn b n ngày 09/7/2009 c a S Quy ho ch Ki n trúc Hà N i và ngh c a V trư ng V Ki n trúc Quy ho ch xây d ng trên cơ s nghiên c u ki n trúc c nh quan khu v c xung quanh Trung tâm H i ngh Qu c gia c a Vi n Ki n trúc Quy ho ch ô th và nông thôn, B Xây d ng quy nh vi c s a i, b sung m t s i u “Quy ch qu n lý ki n trúc xây d ng Khu v c xung quanh Trung tâm H i ngh Qu c gia” ban hành kèm theo Quy t nh s 12/2007/Q -BXD ngày 23/3/2007 c a B trư ng B Xây d ng như sau: i u 1. S a i, b sung các i u 6, 7, 8, 9, 11, 12 và 14 c a “Quy ch qu n lý ki n trúc xây d ng khu v c xung quanh Trung tâm H i ngh Qu c gia” ban hành kèm theo Quy t nh s 12/2007/Q -BXD ngày 23/3/2007 c a B trư ng B Xây d ng như sau: “ i u 6. Khu t xây d ng công trình công c ng (CC1, CC2, CC3,CC4) 1. Khu t CC1: - Quy mô: kho ng 9,74ha. - Ch c năng chính: Cơ quan văn phòng, d ch v công c ng, nhà công v cho thuê và nhà . -M t xây d ng: 30%-40%.
  2. - Chi u cao công trình: t i a 250m. i v i kh i công trình d c theo ư ng Tr n Duy Hưng, Khu t Duy Ti n, chi u cao công trình: t i a 90m. - Ch gi i xây d ng: cách ch gi i ư ng ư ng Tr n Duy Hưng, Khu t Duy Ti n t i thi u 25m. - Hư ng nhìn chính ưu tiên: + Hư ng ra o giao thông; + Hư ng tr c ư ng Khu t Duy Ti n; + Hư ng tr c ư ng Tr n Duy Hưng. - Yêu c u: T o s ng b v hình th c ki n trúc gi a các công trình ng c nh nhau, nh t là chi u cao, c a s các t ng. i v i khu v c xây kh i văn phòng c n t ch c bãi xe trong và ngoài nhà áp ng cho lưu lư ng phương ti n giao thông n làm vi c. T o hư ng nhìn thoáng, không b che ch n ra phía nút ngã tư Hòa L c-Tr n Duy Hưng và Ph m Hùng-Khu t Duy Ti n. Khuy n khích tăng cư ng h th ng cây xanh, m t nư c t o c nh quan và môi trư ng sinh thái cho khu v c. 2. Khu t CC2: a) Khu siêu th : - Quy mô: kho ng 3,52ha. - Ch c năng chính: Siêu th . -M t xây d ng: 30%-35%. - Chi u cao công trình: t i a 35m. - Ch gi i xây d ng: cách ch gi i ư ng ư ng Ph m Hùng, Tr n Duy Hưng t i thi u 25m. - Hư ng nhìn chính ưu tiên: + Hư ng ra o giao thông; + Hư ng tr c ư ng Ph m Hùng; + Hư ng tr c ư ng Tr n Duy Hưng. - Yêu c u: m b o di n tích bãi xe và ph i b sung thêm cây tán r ng t o bóng mát cho bãi xe. b) Khu d ch v t ng h p: - Quy mô: kho ng 4,00ha.
  3. - Ch c năng chính: Trung tâm thương m i, văn phòng, khách s n, nhà . -M t xây d ng: 40%-45%. - Chi u cao công trình: 200-250m. i v i kh i công trình d c tuy n ư ng Ph m Hùng, chi u cao công trình: t i a 135m. - Ch gi i xây d ng: cách ch gi i ư ng ư ng Ph m Hùng t i thi u 25m. - Hư ng nhìn chính ưu tiên: + Hư ng ra o giao thông; + Hư ng tr c ư ng Ph m Hùng. - Yêu c u: C n t ch c bãi xe trong và ngoài nhà áp ng cho lưu lư ng phương ti n giao thông n làm vi c. 3. Khu t CC3: - Quy mô: kho ng 7,26ha. - Ch c năng chính: Văn phòng, d ch v thương m i, khách s n, nhà . -M t xây d ng: 35%-40%. - Chi u cao công trình: t i a 250m. i v i kh i công trình d c theo ư ng Láng- Hòa L c, chi u cao công trình: t i a 135m. - Ch gi i xây d ng: cách ch gi i ư ng ư ng Láng-Hòa L c t i thi u 30m, cách ch gi i ư ng ư ng Khu t Duy Ti n t i thi u 25m. - Hư ng nhìn chính ưu tiên: + Hư ng ra o giao thông; + Hư ng tr c ư ng Láng - Hoà L c; + Hư ng tr c ư ng Khu t Duy Ti n. - Yêu c u: Hình th c ki n trúc th ng nh t hình kh i và phong cách ki n trúc. Không ư c quay các góc nh n, u h i v hư ng Trung tâm H i ngh Qu c gia. 4. Khu t CC4: - Quy mô: kho ng 1,47ha. - Ch c năng chính: D ch v công c ng, văn phòng. -M t xây d ng: t i a 40%.
  4. - Chi u cao công trình: t i a 150m. - Ch gi i xây d ng: cách ch gi i ư ng ư ng Tr n Duy Hưng t i thi u 25m. - Hư ng nhìn chính ưu tiên: Hư ng tr c ư ng Tr n Duy Hưng. - Yêu c u: T o s ng b v hình th c ki n trúc gi a các công trình ng c nh nhau, nh t là chi u cao, c a s các t ng. C n t ch c bãi xe trong và ngoài nhà áp ng cho lưu lư ng phương ti n giao thông n khu v c. i u 7. Khu t xây d ng công trình d ch v h n h p, khách s n (HH-KS) - Ch c năng chính: công trình s d ng h n h p, thương m i d ch v . 1. Khu v c xây d ng công trình d ch v h n h p (HH): - Quy mô: kho ng 2,45ha. -M t xây d ng: 30%-35%. - Chi u cao công trình: t i a 135m. - Ch gi i xây d ng: cách ch gi i ư ng ư ng Ph m Hùng t i thi u 30m, cách ch gi i ư ng các ư ng m i m t i thi u 25m. - Hư ng nhìn chính ưu tiên: + Hư ng v phía Trung tâm H i ngh Qu c Gia; + Hư ng tr c ư ng Ph m Hùng. - Yêu c u: Hình th c ki n trúc hi n i. 2. Khu v c xây d ng khách s n cao c p (KS): - Quy mô: kho ng 4,00ha. -M t xây d ng: 35%-40%. - Chi u cao công trình: t i a 135m. - Ch gi i xây d ng: cách ch gi i ư ng ư ng Ph m Hùng t i thi u 30m, cách ch gi i ư ng các ư ng m i m t i thi u 25m. - Hư ng nhìn chính ưu tiên: Hư ng v phía Trung tâm H i ngh Qu c Gia, tr c ư ng Ph m Hùng. - Yêu c u: Hình th c ki n trúc hi n i. i u 8. Khu t xây d ng văn phòng (VP1-VP2)
  5. 1. Khu t VP1: - Quy mô: kho ng 1,60ha. - Ch c năng chính: Tr s cơ quan, văn phòng. -M t xây d ng: 35-40%. - Chi u cao công trình: t i a 200m. - Ch gi i xây d ng: cách ch gi i ư ng ư ng Ph m Hùng t i thi u 20m. - Hư ng nhìn ưu tiên: tr c ư ng Ph m Hùng. - Yêu c u: Các công trình xây d ng trên khu t này ph i có phong cách ki n trúc hi n i, t o s chuy n ti p hài hoà v i nhau. H th ng t ng ng m c a các công trình c n ph i thi công ng b . 2. Khu t VP2: - Quy mô: kho ng 3,72ha. - Ch c năng chính: Tr s cơ quan, văn phòng. -M t xây d ng: 35-40% - Chi u cao công trình: t i a 200m. - Ch gi i xây d ng cách ch gi i ư ng ư ng Ph m Hùng t i thi u 20m. - Hư ng nhìn ưu tiên: tr c ư ng Ph m Hùng. - Yêu c u: Khuy n khích h p kh i c a các ơn v li n k trong cùng m t khu t. Các công trình xây d ng trên khu t này ph i có phong cách ki n trúc hi n i, t o s chuy n ti p hài hoà v i nhau. C n t ch c bãi xe trong và ngoài nhà áp ng cho lưu lư ng phương ti n giao thông n khu v c. Các công trình thi công ph i ng b i v i các t ng ng m, không làm nh hư ng n nhau khi phân kỳ giai o n xây d ng. i u 9. Khu t ô th (H1-H2-H3-H4) 1. Khu nhà Vimeco (H1): - Quy mô: kho ng 2,48ha. - Ch c năng chính: Khu t ư c phép xây d ng ch y u là các công trình nhà cao t ng. -M t xây d ng: 35-40%.
  6. - Chi u cao công trình: t i a 200m. - H th ng t ng ng m c a các công trình cao t ng ph i thi công ng b , mb ov k thu t h t ng. 2. Khu ô th m i Nam Trung Yên (H2-H3-H4): - Quy mô: kho ng 17,60ha. - Ch c năng chính: nhà . -M t xây d ng: 30-35%. - Chi u cao công trình: t i a 90m. 3. Quy nh: - Các kh i nhà ph i ư c xây d ng ng b , hoàn thi n th ng nh t v phong cách ki n trúc. -T om t ng các công trình sinh ng, tránh ơn i u. - Trong khu ph i nghiên c u h th ng cây xanh trang trí và bóng mát, ph i k t các m ng cây hoa m u, c bi t c n t o không gian xanh trên m t ng b ng cách b trí cây xanh trên các ban công và t ng mái. - H th ng h t ng k thu t và xã h i ph i ư c áp ng y . Các ti n ích c a khu ph i m b o t t nh t cho ngư i s d ng. - C n t ch c nh ng không gian công c ng (khu vui chơi gi i trí, cây xanh, m t nư c..) dành cho ngư i già, tr em và c ng ng. - C n thi t k nhi u l i ra vào m b o lưu thông xe. i u 11. Khu t quân s (QS) - Quy mô: kho ng 3,75ha. -M t xây d ng: t i a 40%. - Chi u cao công trình: t i a 135m. - Ch gi i xây d ng: cách ch gi i ư ng ư ng Ph m Hùng t i thi u 20m. - Hư ng nhìn ưu tiên: hư ng tr c ư ng Ph m Hùng. - Yêu c u: Bãi xe ư c b trí trong lô t c a d án, nên có t ng h m tăng cư ng di n tích xe. i u 12. Khu t th thao, vui chơi gi i trí M Trì và Khu t công c ng h n h p (G)
  7. 1. Khu t th thao và vui chơi gi i trí M Trì: - Quy mô: kho ng 21,49ha. - Ch c năng chính: Th thao, vui chơi gi i trí. -M t xây d ng: 3%-5%. - Chi u cao công trình: t i a 12m. - Ch gi i xây d ng cách ch gi i ư ng ư ng Láng-Hòa L c t i thi u 30m. - Hư ng nhìn ưu tiên: tr c ư ng Láng-Hòa L c. - Yêu c u: T ch c không gian c n ph i có s liên k t v i các d án xung quanh, cũng như ph i ón ư c tr c không gian chính hư ng t Trung tâm H i ngh Qu c gia sang. T ch c cây xanh và m t nư c t o thêm ư c m t không gian xanh cho ô th , óng góp cho môi trư ng c nh quan xung quanh. Các công trình ki n trúc ph i l a ch n hình kh i, v trí không quay u h i, mái nh n công trình v hư ng Trung tâm H i ngh Qu c gia. 2. Khu t công c ng h n h p: - Quy mô: kho ng 0,22ha. - Ch c năng chính: công c ng, d ch v (không b trí nhà ). -M t xây d ng: t i a 40%. - Chi u cao công trình: t i a 20m. i u 14. Khu t cây xanh, th d c th thao (CX1-CX2) 1. Khu cây xanh-th d c th thao (CX1): - Quy mô: kho ng 1,30ha. - Ch c năng chính: vư n hoa, khu vui chơi th thao, d ch v h n h p. -M t xây d ng: không quá 10%. - Chi u cao công trình: t i a 80m. - Ch gi i xây d ng: theo Quy ho ch chi ti t xây d ng t l 1/500 Khu ô th m i M Trì H ã ư c UBND thành ph Hà N i phê duy t. - Hư ng nhìn chính ưu tiên: Hư ng v phía B o tàng Hà N i, khách s n cao c p. - Hình th c ki n trúc hi n i.
  8. 2. Khu cây xanh vư n hoa (CX2): - Quy mô: kho ng 0,78ha. - Ch c năng chính: vư n hoa, cây xanh. 3. Yêu c u v t ch c cây xanh: - Cây xanh ư ng ph : Tr ng nh ng cây có tán r ng t o bóng mát cũng như óng góp cho môi trư ng ô th . - Cây xanh trang trí: Tr ng o giao thông, d i phân cách, vư n hoa. C n chú ý n m u s c c a hoa t o c nh quan p cho khu v c. - Cây xanh ư c tr ng theo hư ng tr c, tuy n, m ng, c m và có cao t i thi u có kh năng óng góp ngay hi u qu th c t ”. i u 2. UBND Thành ph Hà N i ch o cơ quan ch c năng nghiên c u quy ho ch t ch c không gian ki n trúc c nh quan khu v c nêu trên, xác nh ch c năng s d ng t, quy mô, m t xây d ng và chi u cao c th c a t ng công trình phù h p v i kh năng áp ng c a h th ng h t ng k thu t, môi trư ng, c i m t ng ô t, quy nh v qu n lý cao tĩnh không, chi u cao t i thi u c a các công trình không nh hơn 75-80% chi u cao t i a. i v i khu t ký hi u QS, vi c thay i ch c năng ô t c n có ý ki n th ng nh t c a B Qu c phòng. i u 3. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 15 tháng 9 năm 2009. i u 4. Chánh văn phòng B Xây d ng, V trư ng V Ki n trúc Quy ho ch xây d ng, UBND Thành ph Hà N i, các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - VP Qu c h i; - VP Chính ph ; - UBND TP Hà N i, UBND Q. C u Gi y; UBND Q. Thanh Xuân, UBND H. T Liêm; - S QHKT HN, S XD HN, S GTVT HN, S TN&MT HN; - Ban QLDA Nhà Qu c h i và HTB (m i); Cao L i Quang - Vi n Ki n trúc Quy ho ch T & NT; - C c Ki m tra VBQPPL (B Tư pháp); - Công báo, website: Chính ph , B XD; - Lưu VP, PC, V KTQH (NTA 3b).
Đồng bộ tài khoản