Thông tư số 31/2001/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
61
lượt xem
5
download

Thông tư số 31/2001/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 31/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện ưu đãi về thuế quy định tại Quyết định số 128/2000/QĐ-TTg ngày 20/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách và biện pháp khuyến khích đầu tư và phát triển công nghiệp phần mềm do Bộ Tài Chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 31/2001/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31/2001/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 5 năm 2001 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 31/2001/TT-BTC NGÀY 21 THÁNG 5 NĂM 2001 HƯ NG D N TH C HI N ƯU ĐÃI V THU QUY Đ NH T I QUY T Đ NH S 128/2000/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2000 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V M T S CHÍNH SÁCH VÀ BI N PHÁP KHUY N KHÍCH Đ U TƯ VÀ PHÁT TRI N CÔNG NGHI P PH N M M Căn c vào các lu t thu ; Căn c Quy t đ nh s 128/2000/ QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2000 c a Th Tư ng Chính ph v m t s chính sách và bi n pháp khuy n khích đ u tư và phát tri n công nghi p ph n m m; B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: A. Đ I TƯ NG ÁP D NG: Các t ch c, cá nhân trong nư c thu c các thành ph n kinh t , ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài và các t ch c, cá nhân nư c ngoài đ u tư s n xu t s n ph m và làm d ch v ph n m m t i Vi t Nam (g i chung là doanh nghi p ph n m m) đư c áp d ng ưu đãi v thu theo hư ng d n t i Thông tư này. Trư ng h p doanh nghi p ph n m m có ho t đ ng s n xu t kinh doanh hàng hoá, d ch v khác, thì ch đư c hư ng ưu đãi v thu theo Thông tư này đ i v i ho t đ ng s n xu t s n ph m và d ch v ph n m m. B. CÁC ƯU ĐÃI V THU Đ I V I DOANH NGHI P PH N M M: I. V THU THU NH P DOANH NGHI P: 1. Doanh nghi p ph n m m Vi t nam và doanh nghi p ph n m m nư c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam không thu c đ i tư ng đi u ch nh c a Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam đư c hư ng thu su t thu thu nh p doanh nghi p v i các m c sau: a/ Thu su t 25%. b/ Thu su t 20% đ i v i doanh nghi p đ u tư đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i khó khăn. c/ Thu su t 15% đ i v i doanh nghi p đ u tư đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i khó khăn và đ a bàn có đi u ki n kinh t - xã h i đ c bi t khó khăn đư c quy đ nh t i Danh m c B, C c a Ph l c ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i). 2. Doanh nghi p ph n m m có v n đ u tư nư c ngoài ho t đ ng theo Lu t đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam áp d ng thu su t 10%. 3. Mi n thu thu nh p doanh nghi p: - Doanh nghi p ph n m m đư c mi n thu thu nh p doanh nghi p ph n thu nh p t ho t đ ng s n xu t s n ph m và d ch v ph n m m trong th i gian 4 năm đ u k t khi có thu nh p ch u thu . Đ i v i doanh nghi p ph n m m đang ho t đ ng đã có thu nh p t ho t đ ng s n xu t s n ph m và d ch v ph n m m thì th i gian đư c mi n thu thu nh p doanh nghi p đ i v i kho n thu nh p này trong 4 năm liên ti p k t ngày 1/1/2001. - Các doanh nghi p ph n m m không ph i n p thu thu nh p doanh nghi p b sung đ i v i thu nh p do ho t đ ng s n xu t s n ph m và d ch v ph n m m đem l i. Đ i v i doanh nghi p ph n m m có s n xu t kinh doanh hàng hoá, d ch v khác như: s n xu t l p ráp máy vi tính, thi t b đi n t , kinh doanh bán máy móc thi t b ..., doanh nghi p ph i t ch c h ch toán riêng doanh thu, chi phí và thu nh p c a ho t đ ng s n xu t s n ph m và d ch v ph n m m đ xác đ nh s thu thu nh p doanh nghi p đư c áp d ng m c thu su t ưu đãi cũng như s thu thu nh p đư c mi n, gi m. Trư ng h p doanh nghi p không h ch toán riêng đư c thu nh p t ho t đ ng s n xu t s n ph m và d ch v ph n m m v i thu nh p kinh doanh khác thì thu nh p t ho t đ ng s n xu t s n ph m và d ch v ph n m m đư c xác đ nh theo t l gi a doanh thu ho t đ ng s n xu t s n ph m và d ch v ph n m m so v i t ng doanh thu c a doanh nghi p. II. V THU CHUY N L I NHU N RA NƯ C NGOÀI: Ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài đ u tư v nư c trong lĩnh v c công nghi p ph n m m theo lu t đ u tư nư c ngoài, nhà đ u tư nư c ngoài trong lĩnh v c công nghi p ph n m m, đư c hư ng thu su t thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài là 3% đ i v i thu nh p t các ho t đ ng s n xu t và d ch v ph n m m. III. V THU GIÁ TR GIA TĂNG Thu giá tr gia tăng áp d ng đ i v i s n ph m và d ch v ph n m m đư c th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư s 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 79/2000/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2000 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Thu giá tr gia tăng. C th áp d ng như sau: - S n ph m ph n m m và d ch v ph n m m do các doanh nghi p ph n m m cung ng cho các đ i tư ng tiêu dùng t i Vi t Nam không ch u thu GTGT; doanh nghi p không ph i tính và n p thu giá tr gia tăng đ i v i s n ph m và d ch v này, nhưng
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. không đư c kh u tr ho c hoàn thu giá tr gia tăng đ u vào c a hàng hoá, d ch v dùng vào s n xu t s n ph m và d ch v ph n m m không ch u thu GTGT. - S n ph m ph n m m và d ch v ph n m m xu t kh u áp d ng thu su t thu giá tr gia tăng 0%. Trư ng h p doanh nghi p ph n m m v a s n xu t s n ph m và d ch v ph n m m tiêu th trong nư c, v a xu t kh u s n ph m ph n m m và d ch v ph n m m thì doanh nghi p ch đư c tính kh u tr ho c hoàn thu giá tr gia tăng đ u vào c a hàng hoá, d ch v dùng s n xu t ra s n ph m ph n m m và d ch v ph n m m xu t kh u. Doanh nghi p ph i h ch toán riêng thu GTGT c a hàng hoá, d ch v dùng cho s n xu t s n ph m và d ch v ph n m m xu t kh u đ xác đ nh s thu GTGT đ u vào đư c kh u tr ho c hoàn thu theo quy đ nh. Đ i v i s thu GTGT đ u vào c a lo i hàng hoá, d ch v dùng chung cho s n xu t s n ph m, d ch v ph n m m xu t kh u và s n ph m, d ch v ph n m m bán trong nư c không ch u thu GTGT thì s thu GTGT đ u vào đư c kh u tr ho c hoàn thu đư c tính theo t l doanh thu s n ph m và d ch v ph n ph n m m xu t kh u trên t ng doanh thu. IV. V THU THU NH P Đ I V I NGƯ I CÓ THU NH P CAO: Đi u 5 Quy t đ nh s 128/2000/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph v m t s chính sách và bi n pháp khuy n khích đ u tư và phát tri n công nghi p ph n m m quy đ nh: "Ngư i lao đ ng chuyên nghi p là ngư i Vi t Nam tr c ti p tham gia các ho t đ ng s n xu t và d ch v ph n m m đư c áp d ng m c kh i đi m ch u thu và m c lũy ti n như quy đ nh đ i v i ngư i nư c ngoài". Căn c vào quy đ nh nêu trên, doanh nghi p t l p danh sách xác đ nh nh ng ngư i lao đ ng chuyên nghi p là ngư i Vi t Nam tr c ti p tham gia vào ho t đ ng s n xu t s n ph m và d ch v ph n m m đư c n p thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao theo m c kh i đi m ch u thu và m c lu ti n như quy đ nh v i ngư i nư c ngoài và đăng ký v i cơ quan thu tr c ti p qu n lý doanh nghi p. Ngoài đ i tư ng nêu trên, nh ng ngư i lao đ ng t i doanh nghi p làm các công vi c chuyên môn khác như: s n xu t kinh doanh các lo i hàng hoá, d ch v khác, kinh doanh bán thi t b máy vi tính, làm công tác qu n lý, làm công vi c hành chính, b o v , lái xe... n u có thu nh p cao v n th c hi n kê khai n p thu thu nh p cao theo bi u thu lu ti n t ng ph n quy đ nh đ i v i công dân Vi t nam và cá nhân khác đ nh cư Vi t nam có thu nh p cao. Giám đ c doanh nghi p ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a b n kê v s ngư i thu c đ i tư ng áp d ng thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao theo bi u thu như quy đ nh đ i v i ngư i nư c ngoài và đ i tư ng áp d ng theo bi u thu quy đ nh đ i v i ngư i Vi t Nam. V. V THU XU T KH U, THU NH P KH U: 1. Mi n thu nh p kh u và thu giá tr gia tăng khâu nh p kh u đ i v i nguyên v t li u nh p kh u ph c v tr c ti p cho ho t đ ng s n xu t s n ph m ph n m m mà trong nư c chưa s n xu t đư c.
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Đ đư c mi n thu nh p kh u nguyên v t li u ph c v cho s n xu t s n ph m ph n m m lo i trong nư c chưa s n xu t đư c, doanh nghi p ph n m m ph i cung c p cho cơ quan H i quan ngoài các h sơ kê khai hàng nh p kh u theo quy đ nh, còn ph i có: - B n k ho ch s n xu t s n ph m ph n m m trong đó xác đ nh rõ s lư ng, ch ng lo i nguyên v t li u, thu c lo i trong nư c chưa s n xu t đư c c n nh p kh u đ s n xu t s n ph m ph n m m. Giám đ c doanh nghi p ký và t ch u trách nhi m v danh m c nguyên v t li u nh p kh u này. Cơ quan H i quan căn c vào danh m c nguyên v t li u ph c v cho s n xu t s n ph m ph n m m mà trong nư c đã s n xu t đư c do B Khoa h c, Công ngh và môi trư ng ban hành đ xác đ nh lo i nguyên v t li u nh p kh u lo i trong nư c chưa s n xu t đư c đư c mi n thu nh p kh u. Trư ng h p B khoa h c, công ngh và môi trư ng chưa ban hành b n danh m c chung, nhưng có xác nh n c th vào b n kê khai nguyên v t li u nh p kh u c a doanh nghi p lo i trong nư c chưa s n xu t đư c thì cơ quan H i quan căn c vào b n xác nh n này đ th c hi n mi n thu nh p kh u. Đ i v i lo i nguyên v t li u nh p kh u lo i trong nư c chưa s n xu t đư c dùng đ s n xu t s n ph m ph n m m đư c mi n thu nh p kh u thì cũng đư c mi n thu GTGT khâu nh p kh u. 2. Mi n thu xu t kh u đ i v i s n ph m ph n m m xu t kh u. VI. ƯU ĐÃI V S D NG Đ T VÀ THUÊ Đ T: Doanh nghi p ph n m m Vi t Nam đư c mi n, gi m ti n s d ng đ t; ti n thuê đ t; thu nhà đ t theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 51/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 c a Chính ph . Doanh nghi p ph n m m thu c đ i tư ng đi u ch nh c a Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t Nam đư c hư ng ưu đãi theo quy đ nh hi n hành v ti n thuê đ t. C. T CH C TH C HI N: 1. Doanh nghi p ph n m m căn c vào các ưu đãi v mi n, gi m thu mà doanh nghi p đư c hư ng, th c hi n kê khai s thu phát sinh, s thu đư c mi n gi m, s thu còn ph i n p; th c hi n n p thu và quy t toán thu hàng năm v i cơ quan thu theo ch đ quy đ nh. Đ i v i các doanh nghi p ph n m m trong cùng m t th i gian v a thu c đ i tư ng đư c hư ng chính sách ưu đãi theo Quy t đ nh s 128/2000/QĐ-TTg, v a đư c hư ng các chính sách ưu đãi theo Lu t khuy n khích đ u tư trong nư c, Lu t thu thu nh p doanh nghi p, Lu t đ u tư nư c ngoài... thì doanh nghi p ch đư c hư ng theo m t trong các chính sách ưu đãi, tuỳ theo doanh nghi p l a ch n. 2. Cơ quan thu căn c vào ch đ mi n, gi m thu doanh nghi p đư c hư ng, hư ng d n doanh nghi p th c hi n tính, kê khai, n p thu . Hàng năm căn c vào quy t toán thu c a doanh nghi p, cơ quan qu n lý thu thu ki m tra xác đ nh c th s thu doanh nghi p đư c mi n gi m, s ph i n p, thông báo cho đơn v bi t th c hi n.
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3. T ch c, cá nhân có hành vi khai man đ đư c hư ng ưu đãi v thu theo Thông tư này thì ngoài vi c ph i hoàn tr s thu đã đư c hư ng không đúng; tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m còn b ph t vi ph m hành chính v thu ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. 4. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các ưu đãi v thu và các kho n thu ngân sách quy đ nh đ i v i doanh nghi p ph n m m ban hành trư c đây trái v i quy đ nh c a Chính ph và hư ng d n t i Thông tư này không còn hi u l c. Đ i v i các kho n thu và các kho n thu khác mà doanh nghi p đã kê khai và n p vào Ngân sách Nhà nư c theo các quy đ nh hi n hành trư c ngày Thông tư này có hi u l c thi hành n u khác v i m c ưu đãi trong Thông tư này thì không áp d ng truy thu ho c truy hoàn. Riêng thu thu nh p doanh nghi p và thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao, các kho n thu v s d ng đ t và thuê đ t đư c áp d ng tính l i t ngày 1 tháng 1 năm 2001 theo quy đ nh t i Thông tư này. Tr n Văn Tá (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản