intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Thông tư số 31/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
3
download

Thông tư số 31/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 31/2009/TT-BTC về việc quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Rạch Miễu, quốc lộ 60 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 31/2009/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p – T do – H nh phúc -------------------- S : 31/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ QUY NNH V M C THU, CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG PHÍ S D NG Ư NG B TR M THU PHÍ C U R CH MI U, QU C L 60 Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06/3/2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Sau khi có ý ki n c a B Giao thông v n t i t i công văn s 8714/BGTVT-TC ngày 28/11/2008 và y ban nhân dân t nh B n Tre t i công văn s 4112/UBND-TMXDCB ngày 09/10/2008; B Tài chính quy nh v m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí s d ng ư ng b tr m thu phí c u R ch Mi u, qu c l 60 như sau: I. QUY NNH CHUNG i tư ng áp d ng thu phí s d ng ư ng b tr m thu phí c u R ch Mi u, qu c l 60 th c hi n theo quy nh t i m c III, ph n I c a Thông tư s 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 c a B Tài chính hư ng d n ch thu, n p, qu n lý và s d ng phí s d ng ư ng b (sau ây g i là Thông tư s 90/2004/TT- BTC). II. QUY NNH C TH 1. V m c thu: M c thu phí s d ng ư ng b tr m thu phí c u R ch Mi u, qu c l 60 ư c quy nh t i Bi u m c thu ban hành kèm theo Thông tư này (Ph l c). M c phí s d ng ư ng b quy nh t i Thông tư này ã bao g m c thu giá tr gia tăng. 2. V qu n lý, s d ng ti n thu phí: Phí s d ng ư ng b tr m thu phí c u R ch Mi u, qu c l 60 ư c thu, n p, qu n lý và s d ng theo quy nh i v i ư ng b u tư kinh doanh hư ng d n t i m c IV, ph n II c a Thông tư s 90/2004/TT-BTC. III. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. 2. ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí s d ng ư ng b tr m thu phí c u R ch Mi u, qu c l 60 có trách nhi m: T ch c các i m bán vé t i tr m thu phí thu n ti n cho ngư i i u khi n phương ti n giao thông và tránh ùn t c giao thông; bán k p th i, y các lo i vé theo yêu c u c a ngư i mua, không h n ch i tư ng, s lư ng vé bán ra và th i gian bán vé qua tr m; th c hi n ăng ký, kê khai, thu, n p, s d ng ch ng t thu phí theo úng quy nh t i ph n III Thông tư s 90/2004/TT-BTC. 3. T ch c, cá nhân thu c i tư ng n p phí, ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí s d ng ư ng b tr m thu phí c u R ch Mi u, qu c l 60 và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./.
 2. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; Hoàng Anh Tu n - Ki m toán nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - Website chính ph ; - S Tài chính, C c Thu , Kho b c nhà nư c t nh B n Tre; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - C c ư ng b Vi t Nam; - Công ty TNHH BOT c u R ch Mi u; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, CST (CST3). PH L C BI U M C THU PHÍ S D NG Ư NG B TR M THU PHÍ C U R CH MI U, QU C L 60 (Kèm theo Thông tư s 31/2009/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2009 c a B Tài chính) M nh giá TT Phương ti n ch u phí ư ng b Vé lư t Vé tháng Vé quý ( /vé/quý) ( /vé/lư t) ( /vé/tháng) 1 Xe lam, xe bông sen, xe công nông, máy kéo 10.000 300.000 810.000 Xe dư i 7 gh ng i, xe t i có t i tr ng dư i 1 t n và 2 15.000 450.000 1.215.000 các lo i buýt v n t i khách công c ng Xe t 7 gh ng i n dư i 12 gh ng i và xe t i có 3 27.000 810.000 2.185.000 t i tr ng t 1 t n n dư i 2 t n Xe t 12 gh ng i n dư i 31 gh ng i và xe t i có 4 40.000 1.200.000 3.240.000 t i tr ng t 2 t n n dư i 4 t n 5 Xe t i có t i tr ng t 4 t n n dư i 7 t n 50.000 1.500.000 4.050.000 Xe t 31 gh ng i tr lên và xe t i có t i tr ng t 7 6 60.000 1.800.000 4.860.000 t n n dư i 10 t n Xe t i có t i tr ng t 10 t n n dư i 18 t n và xe 7 90.000 2.700.000 7.290.000 ch hàng b ng Container 20 fit Xe t i có t i tr ng t 18 t n tr lên và xe ch hàng 8 140.000 4.200.000 11.340.000 b ng Container 40 fit Ghi chú: - T i tr ng c a t ng lo i phương ti n áp d ng m nh giá trên là t i tr ng theo thi t k ban u. - i v i vi c áp d ng m c thu phí i v i xe ch hàng b ng Container (bao g m c u kéo moóc chuyên dùng): Áp d ng m c thu theo t i tr ng thi t k c a xe, không phân bi t có ch hàng hay không
 3. ch hàng, k c trư ng h p ch hàng b ng Container có t i tr ng ít hơn t i tr ng thi t k v n áp d ng m c thu theo t i tr ng thi t k ./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản