Thông tư số 35/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
3
download

Thông tư số 35/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 35/2000/TT-BTC về ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định số 09/2000/NĐ-CP ngày 21/3/2000 của Chính phủ về ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Ưu đãi thuế quan có hiêụ lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 2000

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 35/2000/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 35/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 04 tháng 5 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 35 /2000/TT/BTC NGÀY 04 THÁNG 05 NĂM 2000 HƯ NG D N THI HÀNH NGH Đ NH S 09/2000/NĐ-CP NGÀY 21/03/2000 C A CHÍNH PH V BAN HÀNH DANH M C HÀNG HOÁ VÀ THU SU T C A VI T NAM Đ TH C HI N HI P Đ NH V ƯU ĐÃI THU QUAN CÓ HI U L C CHUNG (CEPT) C A CÁC NƯ C ASEAN CHO NĂM 2000 Th c hi n Ngh đ nh thư v vi c tham gia c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam vào Hi p đ nh v Chương trình Thu quan ưu đãi có hi u l c chung (CEPT) đ th c hi n Khu v c m u d ch t do ASEAN (AFTA) (sau đây đư c g i là Hi p đ nh CEPT/AFTA), ký t i Băng c c ngày 15/12/1995; Thi hành Ngh đ nh s 09/2000/NĐ-CP ngày 21/03/2000 c a Chính ph v ban hành Danh m c hàng hoá và thu su t c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh CEPT/AFTA cho năm 2000; B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I. PH M VI ÁP D NG Hàng hoá nh p kh u thu c di n áp d ng thu su t ưu đãi CEPT, quy đ nh t i Đi u 1 c a Ngh đ nh s 09/2000/NĐ-CP ngày 21/03/2000 c a Chính ph ph i đáp ng các đi u ki n sau: 1. Nh ng m t hàng có trong Danh m c hàng hoá và thu su t c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh CEPT/AFTA cho năm 2000 ban hành kèm theo Ngh đ nh s 09/2000/NĐ-CP ngày 21/03/2000 c a Chính ph ; 2. Nh ng m t hàng nh p kh u t các nư c thành viên ASEAN vào Vi t Nam, bao g m các nư c sau: - Bru-nây Đa-ru-sa-lam; - Vương qu c Cam-pu-chia; - C ng hoà In-đô-nê-xi-a; - C ng hoà dân ch nhân dân Lào; - Ma-lay-xi-a;
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Liên bang My-an-ma; - C ng hoà Phi-lip-pin; - C ng hoà Sin-ga-po; và - Vương qu c Thái Lan; 3. Nh ng m t hàng đ m b o tiêu chu n v hàm lư ng xu t x theo CEPT và có xác nh n xu t x hàng hoá t các nư c ASEAN (quy đ nh t i ph n III c a Thông tư này); và 4. Nh ng m t hàng đư c chuy n th ng t nư c xu t kh u là thành viên c a ASEAN đ n Vi t Nam. II. THU SU T ÁP D NG 1. M c thu su t áp d ng cho hàng hoá nh p kh u thu c di n hư ng thu su t ưu đãi CEPT theo quy đ nh t i Ph n I c a Thông tư này là thu su t đư c quy đ nh t i Danh m c hàng hoá và thu su t c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh CEPT/AFTA cho năm 2000 ban hành kèm theo Ngh đ nh s 09/2000/NĐ-CP ngày 21/03/2000 c a Chính ph . 2. Trư ng h p trong năm 2000, m c thu su t MFN c a m t m t hàng quy đ nh trong Bi u thu nh p kh u ưu đãi đư c đi u ch nh th p hơn so v i m c thu su t quy đ nh t i Danh m c hàng hoá và thu su t c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh CEPT/AFTA cho năm 2000 ban hành kèm theo Ngh đ nh s 09/2000/NĐ-CP ngày 21/03/2000 c a Chính ph , thì m c thu su t ưu đãi CEPT áp d ng cho m t hàng này s là m c thu su t MFN th p hơn đó. Khi m c thu su t MFN quy đ nh t i Bi u thu nh p kh u ưu đãi c a m t hàng này sau đó l i đư c đi u ch nh cao hơn m c thu su t quy đ nh t i Danh m c hàng hoá và thu su t c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh CEPT/AFTA cho năm 2000 ban hành kèm theo Ngh đ nh s 09/2000/NĐ-CP ngày 21/03/2000 c a Chính ph thì m c thu su t ưu đãi CEPT áp d ng s là m c thu su t CEPT ban hành theo Ngh đ nh s 09/NĐ-CP. 3. Trư ng h p có nh ng thay đ i đ i v i nh ng m t hàng trong các văn b n pháp lý c a các nư c ASEAN ban hành đ th c Hi p đ nh CEPT/AFTA làm nh hư ng đ n quy n đư c hư ng thu su t ưu đãi c a Vi t Nam quy đ nh t i Ph n I, B Tài chính s có hư ng d n phù h p v i t ng trư ng h p c th . III. GI Y CH NG NH N XU T X VÀ KI M TRA GI Y CH NG NH N XU T X 1. Các quy t c đ hàng hoá đư c công nh n là có xu t x t các nư c ASEAN đư c quy đ nh t i Quy ch xu t x dùng cho Hi p đ nh CEPT/AFTA (Ph l c 1, 3 và 5) c a Quy ch c p gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá ASEAN c a Vi t Nam, ban hành kèm theo Quy t đ nh s 416/TM-ĐB ngày 13/05/1996, Quy t đ nh s 0878/1998/QĐ- BTM ngày 30/07/1998, Quy t đ nh s 1000/1998/QĐ-BTM ngày 03/09/1998, Quy t
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. đ nh s 0034/2000/QĐ-BTM ngày 10/01/2000 và Quy t đ nh s 0492/2000/QĐ-BTM ngày 20/03/2000 c a B Thương m i. 2. Gi y ch ng nh n xu t x ph i có ch ký và con d u phù h p v i m u ch ký và con d u chính th c do các Cơ quan có th m quy n c p gi y ch ng nh n hàng hoá ASEAN - M u D c a các nư c thành viên ASEAN sau đây c p: - T i Bru-nây Đa-ru-sa-lam là B Công nghi p và Tài nguyên; - T i Vương qu c Cam-pu-chia là B Thương m i; - T i C ng hoà In-đô-nê-xi-a là B Thương m i và Công nghi p; - T i C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào là B Thương m i; - T i Ma-lay-xi-a là B Ngo i thương và Công nghi p; - T i Liên bang My-an-ma là B Thương m i; - T i C ng hòa Phi-líp-pin là B Tài chính; - T i C ng hòa Sin-ga-po là C c Phát tri n Thương m i; - T i Vương qu c Thái Lan là B Thương m i; và - T i Vi t Nam là B Thương m i và các Ban qu n lý Khu Công nghi p - Khu Ch xu t đư c B Thương m i u quy n. 3. Trong trư ng h p có s nghi ng v tính trung th c và chính xác c a gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá ASEAN - M u D thì Cơ quan H i quan có quy n: - Yêu c u ki m tra l i gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá ASEAN - M u D. Cơ quan H i quan s g i yêu c u t i Cơ quan có th m quy n c p gi y ch ng nh n xu t x này c a nư c xu t kh u đ đ ngh xác nh n. - Đình ch vi c áp d ng m c thu su t ưu đãi CEPT quy đ nh t i Danh m c hàng hoá và thu su t c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh CEPT/AFTA cho năm 2000 ban hành kèm Ngh đ nh s 09/2000/NĐ-CP ngày 21/03/2000 c a Chính ph và t m thu theo m c thu su t c a Bi u thu nh p kh u ưu đãi ho c thông thư ng hi n hành. - Yêu c u ngư i nh p kh u cung c p thêm tài li u (n u có) đ ch ng minh hàng hoá th c s có xu t x t các nư c ASEAN trong th i h n ch m nh t không quá 01 (m t) năm. - Trong th i gian ch k t qu ki m tra l i, v n ti p t c th c hi n các th t c đ gi i phóng hàng theo các quy đ nh nh p kh u thông thư ng. - Khi có đ tài li u ch ng minh đúng là hàng có xu t x t ASEAN, Cơ quan H i quan có trách nhi m ti n hành các th t c thoái tr l i cho ngư i nh p kh u kho n chênh l ch gi a s ti n thu t m thu theo Bi u thu nh p kh u ưu đãi ho c thông
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. thư ng hi n hành và s ti n thu tính theo m c thu su t ưu đãi CEPT quy đ nh t i Danh m c hàng hoá và thu su t c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh CEPT/AFTA cho năm 2000 ban hành kèm theo Ngh đ nh s 09/2000/NĐ-CP ngày 21/03/2000 c a Chính ph . IV. CÁC QUY Đ NH KHÁC Các quy đ nh v căn c tính thu , ch đ thu n p thu , ch đ mi n, gi m thu , ch đ hoàn thu , truy thu thu , x lý vi ph m và các quy đ nh khác th c hi n theo các quy đ nh c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u và các văn b n hư ng d n hi n hành. V. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành k t th i đi m Hi p đ nh s 09/2000/NĐ-CP ngày 21/03/2000 c a Chính ph v ban hành Danh m c hàng hoá và thu su t c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh CEPT/AFTA cho năm 2000 có hi u l c (t c k t ngày 01 tháng 01 năm 2000) và áp d ng v i m i trư ng h p nh p kh u t các nư c ASEAN có t khai hàng nh p kh u n p cho Cơ quan H i quan k t th i đi m nói trên. Đ i v i nh ng trư ng h p thu c di n đư c hư ng các thu su t ưu đãi CEPT theo hi u l c thi hành c a Ngh đ nh s 09/2000/NĐ-CP ngày 21/03/2000 c a Chính ph , nhưng đã thu thu theo thu su t ưu đãi CEPT c a năm 1999 (theo Ngh đ nh s 14/1999/NĐ-CP ngày 23/03/1999) ho c thu su t c a Bi u thu nh p kh u ưu đãi ho c thông thư ng hi n hành, Cơ quan H i quan s ki m tra h sơ và thoái tr l i s ti n thu chênh l ch cho ngư i nh p kh u trong trư ng h p thu su t đã áp d ng đ tính thu cao hơn thu su t quy đ nh t i Danh m c hàng hoá và thu su t c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh CEPT/AFTA cho năm 2000 ban hành kèm theo Ngh đ nh s 09/2000/NĐ-CP ngày 21/03/2000 c a Chính ph ho c truy thu s ti n thu chênh l ch t ngư i nh p kh u trong trư ng h p thu su t đã áp d ng đ tính thu th p hơn thu su t quy đ nh t i Danh m c hàng hoá và thu su t c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh CEPT/AFTA cho năm 2000 ban hành kèm Ngh đ nh s 09/2000/NĐ-CP ngày 21/03/2000 c a Chính ph . Thông tư này thay th cho Thông tư s 41/1999/TT/BTC ngày 20/04/1999 c a B Tài chính hư ng d n thi hành Ngh đ nh s 14/1999/NĐ-CP ngày 23/03/1999 ban hành Danh m c hàng hoá và thu su t c a Vi t Nam đ th c hi n Hi p đ nh CEPT/AFTA cho năm 1999 và Thông tư 53/1999/TT/BTC ngày 08/05/1999 c a B Tài chính s a đ i, b sung Thông tư s 41/1999/TT/BTC. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, đ ngh ph n ánh k p th i đ B Tài chính có hư ng d n b sung cho phù h p. Lê Th Băng Tâm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản