Thông tư số 36/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
79
lượt xem
4
download

Thông tư số 36/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 36/2009/TT-BTC về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 36/2009/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 36/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 02 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N THI HÀNH M T S I U C A NGHN NNH S 115/2008/N -CP NGÀY 14/11/2008 S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 143/2003/N -CP NGÀY 28/11/2003 C A CHÍNH PH QUY NNH CHI TI T THI HÀNH M T S I U C A PHÁP L NH KHAI THÁC VÀ B O V CÔNG TRÌNH THU L I Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 115/2008/N -CP ngày 14/11/2008 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 143/2003/N -CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình thu l i (sau ây g i t t là Ngh nh s 115/2008/N -CP); B Tài chính hư ng d n vi c thu th y l i phí, xác nh n di n tích t ư c mi n và không ư c mi n thu l i phí, vi c l p d toán, c p phát, thanh, quy t toán kho n c p bù thu l i phí ư c mi n; vi c h tr tài chính th c hi n x lý xoá n ng thu l i phí và l do nguyên nhân khách quan i v i các ơn v làm nhi m v qu n lý, khai thác và b o v công trình thu l i như sau: I- M C THU TH Y L I PHÍ. 1. M c thu thu l i phí, ti n nư c i v i công trình u tư b ng ngu n v n ngân sách nhà nư c (sau ây g i t t là công trình ngân sách) ư c quy nh t i kho n 1 và 2 i u 19 s a i t i kho n 1 i u 1 Ngh nh s 115/2008/N -CP. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương căn c vào i u ki n c th c a công trình th y l i và các ho t ng tương quan quy t nh m c thu c th quy nh t i ti t 5, ti t 7 và ti t 8 i m d kho n 1 i u 19 s a i t i kho n 1 i u 1 Ngh nh s 115/2008/N -CP. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương căn c vào k t c u h th ng công trình th y l i và hư ng d n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy nh v trí c ng u kênh c a t ch c h p tác dùng nư c làm căn c xác nh ph m vi th y l i phí ph i n p theo quy nh c a nhà nư c g n v i trách nhi m và chi phí v n hành, duy tu, s a ch a công trình th y l i c a các t ch c qu n lý công trình th y l i và ph m vi thu phí d ch v l y nư c v i trách nhi m qu n lý, s a ch a h th ng kênh n i ng c a t ch c h p tác dùng nư c.
 2. 2. M c th y l i phí các công trình u tư b ng ngu n v n không thu c ngân sách nhà nư c ho c có m t ph n v n ngân sách nhà nư c (sau ây g i là công trình ngoài ngân sách) quy nh t i kho n 4 i u 19 s a i t i kho n 1 i u 1 Ngh nh s 115/2008/N - CP do ơn v qu n lý khai thác công trình thu l i tho thu n v i h dùng nư c. T ch c qu n lý khai thác công trình th y l i l p báo cáo di n tích và m c thu tho thu n g i S Tài chính và S Nông nghi p và phát tri n nông thôn thNm nh. S Tài chính ch trì cùng S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn căn c vào th c t ngu n v n u tư xây d ng công trình th y l i, di n tích, bi n pháp tư i tiêu, chi phí qu n lý, v n hành công trình th y l i thNm nh và trình y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương phê duy t m c th y l i phí th a thu n c a t ng công trình th y l i. 3. Xác nh m c th y l i phí: y ban nhân dân c p t nh căn c vào k t c u h th ng công trình th y l i; quy trình và bi n pháp tư i, tiêu; di n tích t canh tác ư c tư i, tiêu làm căn c xác nh m c thu, mi n th y l i phí và l p d toán c p bù th y l i phí ư c mi n. 4. Căn c vào i u ki n kinh t -xã h i c a a phương và c i m h th ng công trình th y l i, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy nh m c tr n phí d ch v l y nư c c a t ch c h p tác dùng nư c tính t sau c ng u kênh n m t ru ng (kênh n i ng) do t ch c h p tác dùng nư c và các t ch c, cá nhân s d ng nư c th a thu n. M c phí d ch v l y nư c th a thu n không ư c cao hơn m c tr n do y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy nh. II. I TƯ NG, PH M VI MI N THU L I PHÍ VÀ NGU N KINH PHÍ TH C HI N. 1. i tư ng mi n thu l i phí: H gia ình, cá nhân s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n và làm mu i. 2. Ph m vi mi n thu l i phí: Ph m vi mi n th y l i phí ư c quy nh t i i m a Kho n 5 i u 19 s a i t i kho n 1 i u 1 Ngh nh s 115/2008/N -CP; c th là di n tích m t t, m t nư c dùng vào s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n và làm mu i, bao g m di n tích: - t, m t nư c ư c nhà nư c giao cho các h gia ình cá nhân; - t, m t nư c ư c th a k , cho, t ng; - t, m t nư c mà các h gia ình cá nhân chuy n như ng h p pháp; - t, m t nư c các gia ình, cá nhân ư c giao ho c u th u quy n s d ng t 5% công ích do a phương qu n lý.
 3. T ng di n tích t, m t nư c nêu trên c a m i h , cá nhân n m trong h n m c giao t nông nghi p thu c ph m vi ư c mi n th y l i phí. Ph n di n tích vư t h n m c giao t nông nghi p thì không ư c mi n th y l i phí. i v i các a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn, c bi t khó khăn theo qui nh c a Chính ph ư c mi n th y l i phí i v i toàn b di n tích t, m t nư c nêu trên, không phân bi t trong hay vư t h n m c giao t. i v i di n tích t, m t nư c các h gia ình, cá nhân nh n giao khoán c a các doanh nghi p, nông, lâm trư ng không thu c ph m vi ư c mi n th y l i phí. 3. Các t ch c ư c ngân sách c p bù kinh phí mi n thu l i phí: Các ơn v làm nhi m v qu n lý, khai thác công trình thu l i (sau ây g i là ơn v qu n lý thu nông) th c hi n nhi m v tư i tiêu nư c cho di n tích ư c mi n thu l i phí ư c ngân sách c p bù kinh phí mi n thu l i phí, bao g m: 3.1. Các Công ty nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n m t thành viên nhà nư c s h u 100% v n, công ty c ph n và các công ty khác tham gia qu n lý, khai thác công trình thu l i có gi y phép ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t. 3.2. Các t ch c, ơn v s nghi p công l p ư c Nhà nư c giao nhi m v qu n lý và khai thác công trình thu l i g m: Trung tâm qu n lý, khai thác công trình thu l i, Ban qu n lý, khai thác công trình thu l i, Tr m qu n lý, khai thác công trình thu l i. 3.3. Các t ch c h p tác dùng nư c: Ban qu n lý thu nông, t ư ng nư c, i thu nông, h i dùng nư c, hi p h i dùng nư c, h p tác xã nông nghi p, t h p tác ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh thành l p ho c ng ý cho thành l p, ho c có gi y phép ăng ký kinh doanh, ho c ư c i h i xã viên thông qua quy ch , i u l ho t ng. Cơ quan thành l p, ho c ng ý cho thành l p là U ban nhân dân c p huy n. U ban nhân dân c p huy n có th y quy n cho UBND c p xã nơi ơn v óng tr s chính quy t nh thành l p ho c ng ý thành l p. 3.4 Các t ch c khác ư c cơ quan có thNm quy n giao nhi m v qu n lý khai thác công trình thu l i. 4. M c mi n th y l i phí: theo quy nh t i ti t b i m 5 Kho n 1 i u 19 s a it i kho n 1 i u 1 Ngh nh s 115/2008/N - CP. 5. M c c p bù mi n th y l i phí: Theo qui nh i m a và b kho n 2 i u 19a b sung t i kho n 2 i u 1 Ngh nh s 115/2008/N -CP. 6. Ngu n kinh phí c p bù do mi n thu l i phí : 6.1 Ngân sách trung ương c p kinh phí mi n thu l i phí cho các ơn v qu n lý thu nông trung ương 100% s thu l i phí ư c mi n và h tr kinh phí cho ngân sách các t nh, thành ph tr c thu c trung ương thanh toán s th y l i phí ư c mi n cho các ơn v th y nông a phương theo m c:
 4. - i v i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương nh n b sung cân i t ngân sách trung ương ư c h tr b ng 100% s mi n th y l i phí quy nh t i kho n 1 i u 19 s a i t i kho n 1 i u 1 Ngh nh s 115/2008/N -CP. Riêng i v i s mi n th y l i phí thu theo th a thu n, m c h tr nhi u nh t b ng 1,2 l n tính theo m c thu c a công trình th y l i do ngân sách u tư. Ph n vư t hơn m c 1,2 l n do ngân sách a phương m b o. i v i kinh phí mi n, gi m thu l i phí do thiên tai gây m t mùa quy nh t i Ngh nh s 143/2003/N -CP do ngân sách a phương c p bù. - i v i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương có thu i u ti t v ngân sách trung ương dư i 50% ư c h tr b ng 50% s mi n th y l i phí theo quy nh t i Ngh nh s 115/2008/N -CP. Riêng s th y l i phí thu theo th a thu n ư c tính m c h tr không quá 1,2 l n m c thu tính theo công trình nhà nư c. i v i nh ng a phương có s tăng thu l n, có th m b o ư c toàn b s bù do mi n thu l i phí thì ngân sách trung ương không h tr . - i v i nh ng a phương b h t thu ngân sách do nguyên nhân khách quan ho c s tăng thu ít, sau khi ã s d ng h t 50% s tăng thu ngân sách a phương và 50% d phòng ngân sách a phương theo d toán ư c Th tư ng Chính ph giao c p bù thu l i phí ư c mi n thu c ph n ngân sách a phương m b o mà v n còn thi u thì ngân sách trung ương h tr ph n chênh l ch thi u. 6.2. Ngân sách a phương c p kinh phí mi n thu l i phí: - i v i t nh, thành ph tr c thu c trung ương có ngu n thu i u ti t v ngân sách trung ương t 50% tr lên, ngân sách a phương c p 100% s th y l i phí ư c mi n cho các ơn v qu n lý khai thác công trình thu l i a phương. - i v i t nh, thành ph tr c thu c trung ương có ngu n thu i u ti t v ngân sách trung ương dư i 50% ngân sách a phương c p 50% s th y l i phí ư c mi n cho các ơn v qu n lý khai thác công trình thu l i a phương . - Ngân sách a phương c p bù s gi a m c thu l i phí th c t ư c mi n v i m c ngân sách trung ương h tr (t i a 1,2 l n) c a trư ng h p thu thu l i phí theo tho thu n . III. TRÌNH T , TH T C, H SƠ, TH M QUY N QUY T NNH DI N TÍCH T Ư C MI N THU L I PHÍ. 1. Trình t xác nh n i tư ng và di n tích t ư c mi n thu l i phí: 1.1. ơn v qu n lý thu nông ph i h p v i U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n căn c vào b n gi i th a, hình th c c p nư c, tư i nư c, tiêu nư c, h p ng c p nư c, tư i nư c, tiêu nư c gi a ơn v qu n lý thu nông v i các t ch c, h gia ình, cá nhân l p b ng kê i tư ng và di n tích t ư c tư i nư c, tiêu nư c ư c mi n thu l i phí theo m u quy nh t i ph l c kèm theo Thông tư này. 1.2. U ban nhân dân c p huy n nơi i tư ng mi n thu l i phí cư trú xác nh n trong b ng kê do ơn v qu n lý thu nông l p.
 5. 1.3. Sau khi l p b ng kê, ơn v qu n lý thu nông l p h sơ mi n thu l i phí trình c p có thNm quy n xem xét, quy t nh. 1.4. Vi c xác nh di n tích mi n thu l i phí g m c di n tích tư i tiêu thu c công trình thu l i u tư b ng ngu n v n ngân sách và công trình ngoài ngân sách ph i hoàn thành trư c ngày 30/6/2009. Hàng năm n u có bi n ng v di n tích t, m t nư c ư c mi n thu l i phí thì U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch ra quy t nh i u ch nh, b sung. 2. ThNm quy n quy t nh di n tích mi n thu l i phí: 2.1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn i v i di n tích tư i nư c, tiêu nư c và c p nư c t o ngu n i v i các ơn v qu n lý thu nông trung ương. 2.2. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương i v i các di n tích tư i nư c, tiêu nư c và c p nư c c a các ơn v qu n lý thu nông a phương. 3. H sơ trình cơ quan có thNm quy n quy t nh di n tích mi n thu thu l i phí g m: 3.1. T trình c a ơn v qu n lý thu nông ngh ban hành quy t nh di n tích mi n thu l i phí; 3.2. B ng kê di n tích tư i nư c, tiêu nư c và c p nư c theo t ng h dùng nư c theo a bàn có xác nh n c a U ban nhân dân qu n, huy n, ho c th xã; 3.3. H p ng (ho c s b ) tư i nư c, tiêu nư c, c p nư c c a các ơn v qu n lý thu nông v i các ơn v dùng nư c (t h p tác, h p tác xã...), h dùng nư c. B ng kê di n tích tư i nư c, tiêu nư c, c p nư c kèm theo quy t nh c a U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương là căn c giao k ho ch ho c t hàng cho các ơn v qu n lý thu nông; là căn c các cơ quan nhà nư c th c hi n giám sát vi c ph c v tư i nư c, tiêu nư c, c p nư c c a các ơn v qu n lý thu nông; là căn c l p d toán kinh phí c p bù ti n mi n thu l i phí c a các ơn v qu n lý thu nông. IV. L P, GIAO D TOÁN. 1. i tư ng l p d toán: G m các ơn v qu n lý thu nông ư c quy nh t i i m 3 m c II c a Thông tư này, c th như sau: 1.1. Các ơn v qu n lý thu nông là công ty nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên, ơn v s nghi p có thu công l p do cơ quan có thNm quy n quy t nh thành l p: L p k ho ch tư i nư c, tiêu nư c, c p nư c theo t ng bi n pháp tư i, tiêu, d toán kinh phí c p bù do mi n th y l i phí, kinh phí h tr khác báo cáo cơ quan có thNm quy n giao k ho ch. D toán c a các ơn v ph i có thuy t minh phù h p v i c thù c a t ng ơn v .
 6. - i v i ơn v qu n lý thu nông do c p t nh qu n lý g i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và S Tài chính t ng h p d toán chi ngân sách c p t nh báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương. - i v i ơn v qu n lý th y nông trung ương báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Tài chính t ng h p d toán chi ngân sách trung ương. 1.2. i v i ơn v qu n lý thu nông do c p huy n qu n lý, công ty c ph n và ơn v qu n lý công trình ngoài ngân sách: L p k ho ch v di n tích tư i nư c, tiêu nư c, c p nư c theo t ng bi n pháp tư i, tiêu ư c mi n thu l i phí và d toán kinh phí ngân sách nhà nư c c p bù s thu l i phí ư c mi n g i cho Phòng Nông nghi p (ho c Phòng Kinh t ) và Phòng Tài chính c p huy n t ng h p d toán chi báo cáo UBDN c p huy n. 1.3 i v i các t ch c h p tác dùng nư c qu n lý m t ph n công trình n m trong h th ng công trình thu l i do công ty nhà nư c, công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên, ơn v s nghi p có thu do Nhà nư c quy t nh thành l p thì d toán c a t h p tác dùng nư c ư c g i cho các ơn v qu n lý công trình thu l i nêu trên t ng h p trong k ho ch chung 2. Phương pháp l p d toán: Phương pháp l p d toán h tr kinh phí do mi n gi m thu l i phí theo qui nh c a Lu t ngân sách nhà nư c và văn b n hư ng d n. M t s lưu ý khi l p d toán: a) Khi l p d toán ph i căn c vào di n tích ( ho c m3 nư c) theo t ng bi n pháp tư i tiêu phù h p v i quy nh mi n th y l i phí do UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương phê duy t. b) D toán kinh phí c p bù kinh phí do mi n thu l i phí là m t b ph n trong k ho ch tài chính c a các ơn v qu n lý thu nông. Tuỳ thu c mô hình t ch c qu n lý ơn v qu n lý thu nông, k ho ch tài chính ư c l p theo quy nh hi n hành c a nhà nư c. 3. T ng h p d toán: 3.1. Phòng Nông nghi p (ho c Phòng Kinh t ) t ng h p d toán bù do mi n thu l i phí c a các ơn v thu c c p huy n qu n lý báo cáo U ban nhân dân c p huy n và g i S Tài chính, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p trong d toán ngân sách a phương. 3.2. S Tài chính ch trì ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p d toán bù mi n th y l i phí c a các ơn v qu n lý thu nông a phương g m c d toán c p bù thu l i phí ư c mi n c a t ch c thu nông do c p huy n qu n lý ( theo m u bi u s 1 và s 2 kèm theo Thông tư này) báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương. D toán kinh phí mi n th y l i phí chia ra d toán công trình ngân sách, công trình ngoài ngân sách và ng th i chia theo ngu n ngân sách trung ương m b o, ngu n ngân sách a phương m b o:
 7. a) i v i các a phương nh n tr c p bù mi n th y l i phí 100% ho c 50% t ngân sách trung ương, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương t ng h p, báo cáo B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ngh ngân sách trung ương h tr . b) i v i a phương không ph i nh n ho c nh n m t ph n kinh phí bù mi n th y l i phí c a ngân sách trung ương, d toán thu c ph n ngân sách a phương c p bù mi n thu l i phí ư c t ng h p chung trong d toán ngân sách c a a phương trình H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương phê chuNn, ng th i báo cáo B Tài chính. 3.3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t ng h p d toán c a các ơn v qu n lý thu nông trung ương g i B Tài chính t ng h p chung. 3.4. B Tài chính t ng h p d toán c p bù mi n thu l i phí c a các ơn v qu n lý thu nông trung ương, d toán c p bù mi n thu l i phí c a các a phương vào d toán ngân sách trung ương báo cáo Chính ph trình Qu c h i phê duy t. 3.5. Sau khi d toán ngân sách nhà nư c ư c Qu c h i phê chuNn, B Tài chính phân b m c c p bù, m c h tr cho B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các a phương. 4. Giao d toán cho các ơn v qu n lý thu nông thu c di n giao k ho ch: 4.1. Căn c vào d toán ngân sách a phương ư c H i ng nhân dân c p t nh phê duy t và thông báo m c h tr kinh phí bù mi n thu l i phí c a B Tài chính, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n giao d toán cho S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và kinh phí m c tiêu mi n thu l i phí cho ngân sách c p huy n. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì và ph i h p v i S Tài chính phân b kinh phí mi n thu thu l i phí cho t ng ơn v qu n lý thu nông a phương thu c i tư ng quy nh t i i m 1.1 M c IV thông tư này. 4.2. Căn c vào quy t nh c a UBND t nh, thành ph v kinh phí h tr mi n thu l i phí, U ban nhân dân c p huy n giao d toán kinh phí cho Phòng Nông nghi p (ho c Phòng Kinh t ). Phòng Nông nghi p sau khi có ý ki n th ng nh t c a Phòng Tài chính phân b d toán cho các ơn v thu nông thu c c p huy n qu n lý. 4.3. Căn c vào d toán ngân sách nhà nư c ư c Qu c h i phê duy t và thông báo c a B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao k ho ch cho các ơn v qu n lý thu nông trung ương. Vi c giao d toán ph i hoàn thành trư c ngày 31/12 năm trư c năm k ho ch. 5. t hàng d ch v th y nông: i v i các ơn v qu n lý thu nông (k c các ơn v qu n lý công trình ngoài ngân sách) thu c di n t hàng d ch v th y nông U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ho c u quy n cho cơ quan c p dư i ký h p ng t hàng v i ơn
 8. v th y nông theo pháp lu t. Vi c ký h p ng t hàng ph i hoàn thành trư c ngày 31/12 năm trư c năm k ho ch. Các công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i ký h p ng v i các t h p tác qu n lý m t ph n công trình trong h th ng công trình do công ty và t h p tác cùng qu n lý. 6. Ch báo cáo: 6.1. i v i ơn v giao d toán. K t thúc năm, ơn v ư c giao d toán ph i báo cáo tình hình th c hi n d toán cho cơ quan giao d toán và cơ quan tài chính (B Tài chính i v i các ơn v qu n lý th y nông trung ương, S Tài chính i v i ơn v qu n lý thu nông thu c c p t nh qu n lý, Phòng Tài chính i v i các ơn v thu c c p huy n giao d toán). Báo cáo th c hi n d toán là căn c quy t toán kinh phí c p bù thu l i phí ư c mi n cho các ơn v qu n lý thu nông. 6.2. i v i ơn v nh n t hàng: K t thúc năm, cơ quan t hàng và ơn v nh n t hàng ph i l p biên b n thanh lý h p ng t hàng. Biên b n thanh lý h p ng t hàng là căn c cơ quan t hàng thanh, quy t toán kinh phí cho ơn v nh n t hàng và cơ quan t hàng quy t toán kinh phí ư c ngân sách nhà nư c c p bù thu l i phí ư c mi n. V. C P PHÁT, THANH TOÁN, QUY T TOÁN KINH PHÍ C P BÙ MI N THU L I PHÍ. 1. C p phát kinh phí mi n thu l i phí i v i ơn v qu n lý thu nông: a) Căn c vào d toán ư c giao, ơn v qu n lý thu nông l p d toán năm chia t ng quý g i cơ quan tài chính làm căn c c p phát. ơn v qu n lý thu nông trung ương g i B Tài chính, ơn v qu n lý thu nông c p t nh qu n lý g i S Tài chính, ơn v thu nông c p huy n qu n lý g i Phòng Tài chính. b) Vi c c p phát kinh phí th c hi n theo Lu t Ngân sách Nhà nư c, Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c, các văn b n hư ng d n liên quan. C th như sau: - C p phát kinh phí bù thu l i phí ư c mi n c a ngân sách trung ương cho a phương, c a ngân sách c p t nh cho ngân sách c p huy n ư c xác nh là kho n h tr có m c tiêu. - C p kinh phí bù thu l i phí ư c mi n cho các ơn v qu n lý thu nông ư c giao k ho ch: Căn c vào d toán ngân sách ư c duy t và d toán c a ơn v qu n lý thu nông, cơ quan tài chính c p kinh phí cho ơn v qu n lý th y nông hai (02) l n trong năm vào u quý 1 c p 60% t ng kinh phí và u quý 3 c p 40% kinh phí còn l i. Vi c c p phát th c hi n b ng l nh chi ti n.
 9. 2. Thanh toán kinh phí thu l i phí ư c mi n i v i các ơn v qu n lý thu nông thu c di n t hàng: Căn c vào h p ng t hàng ư c ký gi a cơ quan t hàng và ơn v nh n t hàng, cơ quan tài chính thanh toán kinh phí cho ơn v nh n t hàng. Sau khi h p ng t hàng ư c ký, cơ quan t hàng t m ng 50% kinh phí theo h p ng cho ơn v nh n t hàng. Sau khi có báo cáo tình hình th c hi n h p ng gi a năm, cơ quan t hàng ng ti p 40% kinh phí theo h p ng, 10% kinh phí còn l i ư c thanh toán sau khi h p ng ư c thanh lý. i v i các t h p tác dùng nư c ư c phân c p qu n lý m t ph n công trình trong h th ng công trình thu l i do công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i qu n lý, Công ty th c hi n ng và thanh toán kinh phí cho các t h p tác dùng nư c theo h p ng ký gi a 02 bên. M c ng thanh toán theo t l mà công ty ư c ngân sách nhà nư c ng và thanh toán. 3. Quy t toán kinh phí c p bù thu l i phí ư c mi n: Vi c quy t toán tài chính kinh phí c p bù thu l i phí ư c mi n th c hi n theo các quy nh hi n hành. Các ơn v qu n lý thu nông ph i có y các ch ng t làm căn c thanh, quy t toán các kho n h tr tài chính như: H p ng tư i nư c, tiêu nư c, c p nư c c a ơn v qu n lý thu nông v i các i tư ng dùng nư c, biên b n nghi m thu di n tích tư i nư c, tiêu nư c, c p nư c; biên b n thanh lý h p ng tư i nư c, tiêu nư c và c p nư c i v i ơn v nh n t hàng. C p huy n ph i quy t toán v i ngân sách c p t nh kho n tr c p bù mi n thu l i phí theo quy nh quy t toán chương trình m c tiêu c a Lu t ngân sách nhà nư c. i v i các a phương ph i nh n tr c p t ngân sách trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i làm báo cáo quy t toán v i ngân sách trung ương kho n tr c p theo chương trình m c tiêu theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. Hàng năm, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B Tài chính t ch c vi c ki m tra và phê duy t kho n c p bù do mi n thu thu l i phí c a các ơn v qu n lý thu nông trung ương. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m t ch c vi c ki m tra và phê duy t kho n c p bù do mi n thu thu l i phí c a các ơn v qu n lý thu nông t i i m 3 M c II Thông tư này (tr các ơn v th y nông trung ương qu n lý). Vi c ki m tra và phê duy t kho n c p bù do mi n thu thu l i phí này ư c th c hi n cùng v i vi c phê duy t báo cáo tài chính hàng năm c a các ơn v qu n lý thu nông. VI. H TR TÀI CHÍNH CHO XOÁ N NG THU L I PHÍ VÀ L DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN. 1. i tư ng ư c h tr cho xoá n ng thu l i phí và l do nguyên nhân khách quan: Công ty nhà nư c và Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên nhà nư c s h u 100% v n làm nhi m v qu n lý và khai thác công trình thu l i.
 10. 2. Th i i m xem xét xoá n ng thu l i phí và l do nguyên nhân khách quan: Các kho n n ng thu l i phí và l do nguyên nhân khách quan phát sinh n ngày 31/12/2007. 3. Ngu n ngân sách h tr tài chính cho vi c xoá n ng thu l i phí và l do nguyên nhân khách quan: - Ngân sách trung ương h tr cho các công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i trung ương. - Ngân sách a phương h tr cho các công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i thu c U ban nhân dân c p t nh và kho n xoá n do UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương ã quy t nh mi n, gi m cho các i tư ng. Trư ng h p ngân sách a phương có khó khăn không có ngu n kinh phí h tr thì UBND t nh, thành ph tr c thu c trung ương có báo cáo B Tài chính t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 4. ThNm quy n quy t nh xoá n ng thu l i phí, l do nguyên nhân khách quan và m c h tr : - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh xoá n ng thu l i phí, l do nguyên nhân khách quan và m c h tr cho các công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i trung ương sau khi có ý ki n b ng văn b n c a B Tài chính. - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh xoá n ng thu l i phí, l do nguyên nhân khách quan và m c h tr cho các công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i a phương. 5. Th i gian h tr : Tuỳ theo kh năng cân i c a ngân sách nhà nư c, vi c h tr có th ư c th c hi n trong 02 năm 2008 và năm 2009. Vi c c p phát kho n h tr n ng thu l i phí và l do nguyên nhân khách quan cho các công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i ư c th c hi n c p phát b ng l nh chi ti n theo quy nh hi n hành. 6. Trình t h tr : 6.1 i v i kho n n ng thu l i phí : a) Các công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i căn c vào kho n n ng thu l i phí c a các i tư ng s d ng nư c n ngày 31/12/2007 và phân lo i các nguyên nhân gây nên n ng thu l i phí: - N do khó khăn v kinh t ; - N do chây ỳ c tình không ch u n p;
 11. - N mi n thu thu l i phí ã ư c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh mi n gi m nhưng chưa c p cho các công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i; -N ng thu l i phí do nguyên nhân khác. b) H sơ ngh xoá n ng thu l i phí và c p bù: - Văn b n ngh xoá n ng thu l i phí và c p bù thu l i phí ư c xoá; - Báo cáo tài chính n ngày 31/12/2007; - B n kê chi ti t n thu l i phí c a t ng i tư ng, t ng năm; - B n phân tích nguyên nhân n ng thu l i phí. c) Căn c vào báo cáo n ng thu l i phí c a công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i, S Tài chính ch trì ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ki m tra xác nh n nguyên nhân n , báo cáo Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương xem xét, quy t nh. i v i các công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i trung ương, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i B Tài chính ki m tra và quy t nh m c h tr . i v i các trư ng h p chây ỳ, c tình không ch u n p thu l i phí thì các công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i tìm m i bi n pháp thu h i n , k c bi n pháp cư ng ch . 6.2. i v i kho n l do nguyên nhân khách quan: a) Các kho n l ư c xác nh là do nguyên nhân khách quan g m: L do thiên tai, ch ho , bão l t, ho ho n, sâu b nh gây nên, l do chính sách thay i. b) i v i các kho n l do nguyên nhân ch quan, công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i ph i xác nh trách nhi m c a các t p th , cá nhân có liên quan yêu c u b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Chênh l ch gi a s l v i s b i thư ng c a t p th , cá nhân, các công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i l p h sơ ngh h tr bù l báo cáo cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh. c) H sơ ngh c p bù l do nguyên nhân khách quan: - T trình c a công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i; - Báo cáo tài chính c a công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i n ngày 31/12/2007; - B n phân tích nguyên nhân l c a công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i, xác nh trách nhi m và b i thư ng c a t p th , cá nhân (n u có). d) i v i các công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i trung ương: Căn c vào báo cáo tài chính, b n ki m i m xác nh nguyên nhân l c a các công ty qu n lý,
 12. khai thác công trình thu l i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B Tài chính ki m tra xác nh các kho n l do nguyên nhân khách quan và quy t nh m c c p bù. i v i các công ty qu n lý, khai thác công trình thu l i a phương: Căn c báo cáo tài chính, biên b n t ki m i m xác nh nguyên nhân l , S Tài chính ch trì ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ki m tra xác nh nguyên nhân l c a các công ty khai thác công trình thu l i, báo cáo U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương quy t nh m c c p bù. VII. H TR KINH PHÍ LAO NG DÔI DƯ. Công ty khai thác công trình thu l i nhà nư c khi th c hi n chính sách mi n thu l i phí ph i t ch c, s p x p l i n u phát sinh lao ng dôi dư thì ngư i lao ng dôi dư ư c hư ng chính sách như lao ng dôi dư khi chuy n i s h u, gi i th và phá s n công ty nhà nư c quy nh t i Ngh nh s 110/2007/N -CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph v chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư do s p x p l i công ty nhà nư c. Ngu n kinh phí l y t Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương t i T ng công ty u tư kinh doanh v n nhà n ơc. H sơ, trình t th t c gi i quy t h tr kinh phí lao ng dôi dư th c hi n theo các văn b n hi n hành hư ng d n Ngh nh s 110 /2007/N - CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph v chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư do s p x p l i công ty nhà nư c và Quy t nh s 113/2008/Q - TTg ngày 18/8/2008 c a Th tư ng Chính ph v thành l p và ban hành Quy ch qu n lý và s d ng Qu h tr s p x p doanh nghi p Trung ương t i T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c. VIII. T CH C TH C HI N. 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký và thay th Thông tư s 26/2008/TT/BTC ngày 28/3/2008 c a B Tài chính v vi c hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s 154/2007/N - CP ngày 15/10/2007 s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 143/2003/N - CP ngày 28/11/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Khai thác và b o v công trình thu l i. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các ơn v qu n lý thu nông ph n ánh v B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u s a i, b sung cho phù h p./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Xuân Hà
 13. PH L C S 1 Kèm theo Thông tư s 36 / 2009 /TT-BTC ngày 26 tháng 2 năm 2009 c a B Tài chính ơn v qu n lý thu nông:........... B NG KÊ DI N TÍCH TƯ I NƯ C, TIÊU NƯ C, C P NƯ C TT H dùng nư c T ng Di n Di n tích Di n tích Di n Di n tích Di n di n tích tích lúa lâm thu s n tích ư c tích ph i (ha) (ha) nghi p (ha) khác mi n thu n p TLP ( ha) (ha) TLP (ha) (ha) I Công trình v n NSNN .... II Công trình v n ngoài NS ... T ng s Ghi chú: Di n tích khác là di n tích tr ng rau, màu, hoa qu , cây công nghi p, cây v ông.... Ngày .... tháng .... năm Ngư i l p Th trư ng ơn v (Ký tên, óng d u) Xác nh n UBND c p huy n
Đồng bộ tài khoản