Thông tư số 425/1999/TT-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
43
lượt xem
2
download

Thông tư số 425/1999/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 425/1999/TT-BGTVT về các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành, để hướng dẫn thực hiện NĐ 56/1999/NĐ-CP của CP về "Quy định các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng của CP, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cụ thể hoá tiêu chuẩn khen thưởng huân chương Lao động" trong ngành GTVT...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 425/1999/TT-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 425/1999/TT-BGTVT Hà N i, ngày 20 tháng 8 năm 1999 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 425/1999/TT-BGTVT NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N NGH Đ NH 56/1998/NĐ-CP C A CHÍNH PH V "QUY Đ NH CÁC HÌNH TH C, Đ I TƯ NG VÀ TIÊU CHU N KHEN THƯ NG C A CHÍNH PH , CÁC B CƠ QUAN NGANG B , CƠ QUAN THU C CHÍNH PH ; C TH HOÁ TIÊU CHU N KHEN THƯ NG HUÂN CHƯƠNG LAO Đ NG" TRONG NGÀNH GTVT Căn c Ngh đ nh 56/1998/NĐ-CP ngày 30/7/1998 c a Chính ph ban hành "Quy đ nh các hình th c, đ i tư ng và tiêu chu n khen thư ng c a Chính ph , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , ; c th hoá tiêu chu n khen thư ng Huân chương Lao đ ng". Ngày 17/9/1998 Vi n Thi đua khen thư ng Nhà nư c đã có văn b n s 432/TĐKT và B Tài chính đã có thông tư s 24/1999/BTC-TT ngày 4/3/1999, hư ng d n c th m t s đi m c a Ngh đ nh 56. Đ vi c th c hi n Ngh đ nh c a Chính ph đư c th ng nh t trong toàn ngành, B GTVT hư ng d n và c th hoá vi c th c hi n Ngh đ nh trên c a Chính ph như sau: I- NH NG QUY Đ NH CHUNG 1- Công tác khen thư ng ph i đư c ti n hành thư ng xuyên, k p th i; Bình xét công khai, công b ng, dân ch và d a trên các tiêu chu n thi đua. 2- Chú tr ng khen thư ng các đ i tư ng là cá nhân, t p th nh , các thành tích đ t xu t, các nhi m v tr ng tâm trong t ng th i kỳ. 3- Ch khen thư ng thành tích hàng năm cho các đơn v , cá nhân có t ch c phong trào thi đua và có sơ k t, t ng k t phong trào thi đua. 4- K t qu khen thư ng thành tích đ t xu t đư c xem xét khi xét khen thư ng thành tích toàn di n hàng năm cũng như t ng giai đo n. 5- M i hình th c khen thu ng có th đư c t ng nhi u l n cho m t đ i tư ng n u thành tích các giai đo n là tương đương. 6- Các hình th c khen thư ng g m: danh hi u thi đua (lao đ ng gi i, chi n s thi đua, t p th lao đ ng gi i, t p th lao đ ng xu t s c); gi y khen, b ng khen, c thi đua, huân
 2. chương lao đ ng các h ng. M i hình th c đư c khen thư ng cho m t thành tích tương x ng. 7- Trong cùng m t năm ho c cùng m t th i đi m xét khen thư ng, n u thành tích c a t p th và cá nhân đ t tiêu chu n nhi u hình th c khen thư ng thì ch khen thư ng m t hình th c cao nh t. Ví d : m t ngư i cùng m t lúc v a đ tiêu chu n khen thư ng danh hi u "Chi n s thi đua cơ s " v a đ tiêu chu n khen thư ng danh hi u "Chi n s thi đua Ngành GTVT" thì năm đó ch khen thư ng danh hi u "Chi n s thi đua Ngành GTVT". Quy đ nh trên cũng áp d ng tương t cho các hình th c khen thư ng: gi y khen, b ng khen B GTVT, b ng khen Chính ph , c thi đua các lo i. 8- Khen thư ng tinh th n đi đôi v i khen thư ng v t ch t. 9- Khen thư ng c a c p nào do Th trư ng cơ quan đơn v c p đó quy t đ nh theo đ ngh c a H i đ ng thi đua khen thư ng cùng c p. 10- Các hình th c khen thư ng t ng k t thành tích kháng chi n; khen thư ng theo thông tư 38 TT/TW; khen thư ng Huân chương đ c l p, Huân chương H Chí Minh, Huân chương Sao vàng; Huân chương Quân công, Chi n công; phong t ng các danh hi u vinh d Nhà nư c v n th c hi n theo các quy đ nh hi n hành. 11- Đ i tư ng khen thư ng là "Đơn v cơ s " đư c hi u th ng nh t như sau: Đ i v i t ch c kinh t là đơn v h ch toán đ c l p. Đ i v i các đơn v s nghi p là nh ng đơn v có tư cách pháp nhân có con d u riêng như các Trư ng, Vi n nghiên c u, B nh vi n, Trung tâm v.v... - Đ i tư ng "T p th nh " đư c hi u th ng nh t: là đơn v thành viên trong đơn v cơ s như: phòng, ban, t , đ i s n xu t, phân xư ng, khoa v.v... - Đ i tư ng "c p trên cơ s " trong Ngành GTVT đư c hi u th ng nh t g m các đơn v sau: C c Đư ng b VN , C c Hàng h i VN, C c Đư ng sông VN, C c Đăng ki m VN, Liên hi p Đư ng s t VN, các T ng Công ty thành l p theo QĐ 91/TTg và 90/TTg, S Y t GTVT. 12- Các hi n v t ph c v công tác thi đua khen thư ng g m: Huy hi u chi n sĩ thi đua Ngành GTVT, m u gi y ch ng nh n danh hi u thi đua, c thi đua, b ng khen và gi y khen, các đơn v th c hi n th ng nh t theo m u c a B GTVT quy đ nh (có ph l c kèm theo). II- CÁC Đ I TƯ NG, HÌNH TH C, TIÊU CHU N KHEN THƯ NG C A NGÀNH GIAO THÔNG V N T I: 1/ Đ i tư ng chung: - Cán b , công nhân viên; các t p th cơ quan, đơn v thu c Ngành GTVT và thu c th m quy n qu n lý Nhà nư c c a B trư ng B GTVT.
 3. - Các t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có thành tích đóng góp vào s nghi p xây d ng và phát tri n Ngành GTVT. 2/ Các hình th c khen thư ng g m: - Danh hi u thi đua (lao đ ng gi i, chi n s thi đua cơ s , chi n s thi đua Ngành GTVT, t p th lao đ ng gi i, t p th lao đ ng xu t s c). - Gi y khen - B ng khen - C thi đua 3/ Đ i tư ng, tiêu chu n, th i h n, th m quy n xét thư ng: a- Danh hi u "lao đ ng gi i": + Tiêu chu n: - Gi i v nghi p v chuyên môn đư c giao, hi u bi t các nghi p v liên quan. Làm vi c có k lu t, có ch t lư ng, luôn hoàn thành vư t m c các nhi m v công tác đư c giao. Có tinh th n đoàn k t h p tác đ cùng t p th hoàn thành nhi m v , k ho ch công tác c a đơn v . - Ch p hành t t m i đư ng l i chính sách c a Đ ng, Pháp lu t c a Nhà nư c, các quy đ nh c a Ngành, n i quy c a đơn v . Có tinh th n ti t ki m, đ u tranh ch ng tham ô, lãng phí, tham nhũng, buôn l u, tích c c tham gia phong trào xây d ng n p s ng văn minh, gia đình văn hoá m i , xây d ng c ng đ ng dân cư ki u m u. Tích c c tham gia các ho t đ ng xã h i. - Tích c c h c t p nâng cao trình đ văn hoá, chuyên môn nghi p v , lý lu n chính tr ... - Tích c c tham gia các phong trào thi đua do đơn v phát đ ng. + Danh hi u "Lao đ ng gi i" , m i năm xét thư ng m t l n và do Th trư ng c p cơ s quy t đ nh. + Cá nhân đư c khen thư ng lao đ ng gi i đư c c p gi y ch ng nh n kèm theo m t kho n ti n theo ch đ quy đ nh. b) Danh hi u "Chi n sĩ thi đua cơ s " + Tiêu chu n: - Là ngư i đ t tiêu chu n danh hi u: "Lao đ ng gi i" m c xu t s c.
 4. - Có sáng ki n c i ti n k thu t, h p lý hoá s n xu t c p cơ s tr lên ho c ph i có thành tích áp d ng sáng ki n c i ti n k thu t, h p lý hoá s n xu t đem l i hi u qu kinh t xã h i và có tác d ng nêu gương t t. + Danh hi u "Chi n sĩ thi đua cơ s " m i năm xét thư ng m t l n và do Th trư ng đơn v c p trên tr c ti p c a đơn v cơ s ra quy t đ nh công nh n theo đ ngh c a H i đ ng thi đua khen thư ng c p cơ s . N u là đơn v cơ s tr c thu c B thì th trư ng đơn v quy t đ nh theo đ ngh c a H i đ ng thi đua cùng c p. + Cá nhân đư c khen thư ng "Chi n sĩ thi đua cơ s " đư c c p gi y ch ng nh n kèm theo m t kho n ti n theo ch đ quy đ nh. c) Danh hi u "Chi n sĩ thi đua Ngành GTVT" + Tiêu chu n: - Là ngư i tiêu bi u xu t s c trong s nh ng ngư i đư c khen thư ng danh hi u "Chi n sĩ thi đua cơ s " và ph i là ngư i đã có t 2 đ n 3 năm liên t c đư c khen thư ng danh hi u "Chi n sĩ thi đua cơ s " trong t ng k ho ch 5 năm. + Danh hi u "Chi n sĩ thi đua Ngành GTVT" 5 năm xét 2 l n vào năm th 3 và năm th 5 c a k ho ch 5 năm và do B trư ng B GTVT quy t đ nh. + Cá nhân đư c khen thư ng danh hi u "Chi n sĩ thi đua Ngành GTVT" đư c c p gi y ch ng nh n, đư c thư ng Huy hi u chi n sĩ thi đua Ngành GTVT và đư c m t kho n ti n theo ch đ quy đ nh. d) Danh hi u "T p th lao đ ng gi i": + Đ i tư ng: Là t p th nh , thành viên trong đơn v c p cơ s + Tiêu chu n: - Là t p th hoàn thành toàn di n nhi m v công tác ho c k ho ch s n xu t đư c giao; có phong trào thi đua n n n p hi u qu . - Trong t p th có ít nh t 30% cá nhân trong đơn v đư c khen thư ng danh hi u "Lao đ ng gi i"; Đơn v không có ngư i b thi hành k lu t t hình th c c nh cáo tr lên. - Là t p th ch p hành t t đư ng l i, chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà nư c, các quy đ nh c a Ngành và n i quy c a đơn v ; Gương m u trong các đ t v n đ ng thi đua; Là m t t p th đoàn k t, v ng m nh, tích c c tham gia các ho t đ ng xã h i. + Danh hi u "T p th lao đ ng gi i" m i năm xét khen thư ng m t l n và do Th trư ng đơn v c p cơ s quy t đ nh.
 5. + T p th đư c khen thư ng danh hi u "T p th lao đ ng gi i" đư c c p gi y ch ng nh n kèm theo m t kho n ti n do ch đ quy đ nh. đ) Danh hi u "T p th lao đ ng xu t s c": + Đ i tư ng: Là t p th nh thành viên c a đơn v c p cơ s : + Tiêu chu n: - Là t p th tiêu bi u cho nh ng t p th đư c khen thư ng danh hi u " T p th lao đ ng gi i". - Có ít nh t 50% cá nhân trong đơn v đư c khen thư ng danh hi u "Lao đ ng gi i" trong đó có ngư i đ t danh hi u " Chi n sĩ thi đua cơ s ". Trong đơn v không có ngư i b thi hành k lu t t c nh cáo tr lên. - Là t p th gương m u ch p hành các ch đ chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà nư c, các quy đ nh c a Ngành và n i quy đơn v ; Gương m u trong các ho t đ ng xã h i, tích c c phòng ch ng các t n n xã h i; Tích c c đ u tranh ch ng tham ô, lãng phí, buôn l u; Là m t t p th đoàn k t, trong s ch v ng m nh. + Danh hi u "T p th lao đ ng xu t s c" m i năm xét m t l n, do Th trư ng đơn v c p trên cơ s quy t đ nh theo đ ngh c a H i đ ng thi đua đơn v cơ s . N u là đơn v cơ s tr c thu c B thì th trư ng đơn v cơ s quy t đ nh. + T p th đư c khen thư ng "T p th lao đ ng xu t s c" đư c c p gi y ch ng nh n và đư c thư ng m t kho n ti n theo ch đ quy đ nh. e) Gi y khen: + Gi y khen là m t hình th c khen thư ng c a Th trư ng đơn v c p trên cơ s ho c c a Th trư ng các đơn v cơ s tr c thu c B (các Trư ng, Vi n, Công ty ... tr c thu c B ). + Gi y khen đ khen thư ng cho: - Các cá nhân, t p th đ t danh hi u "Lao đ ng xu t s c", danh hi u "T p th lao đ ng xu t s c". - Các cá nhân t p th có thành tích xu t s c trong các đ t thi đua hàng năm, thi đua ng n ngày, hoàn thành t t các công trình s n ph m, ho c có thành tích đ t xu t trong công tác, s n xu t, ho t đ ng xã h i ... + Gi y khen do Th trư ng đơn v c p trên cơ s ho c Th trư ng đơn v cơ s tr c thu c B quy t đ nh theo đ ngh c a H i đ ng thi đua c p cơ s ho c H i đ ng thi đua cùng c p.
 6. + Các t p th , cá nhân đư c khen thư ng gi y khen đư c t ng gi y khen kèm theo khung và m t kho n ti n thư ng theo ch đ quy đ nh. f/ B ng khen: + B ng khen c a B trư ng B GTVT đ khen thư ng cho: - Nh ng cá nhân đ t danh hi u "Chi n sĩ thi đua Ngành GTVT". - Các cá nhân, t p th có thành tích xu t s c trong phong trào thi đua hàng năm, thi đua ng n ngày; hoàn thành xu t s c các công trình s n ph m, các nhi m v tr ng tâm c a Ngành; có thành tích đ t xu t trong công tác, s n xu t, ho t đ ng xã h i v.v... mà có ph m vi nh hư ng t t trong lĩnh v c ho c trong toàn Ngành GTVT. + B ng khen do B trư ng B GTVT quy t đ nh theo đ ngh c a Th trư ng các đơn v tr c thu c B và c a H i đ ng thi đua khen thư ng B . + T p th , cá nhân đư c khen thư ng B ng khen c a B trư ng đư c t ng B ng khen kèm theo khung và m t kho n ti n theo ch đ quy đ nh. h) C thi đua: Trong ph m vi c a B GTVT có 2 hình th c c thi đua: - C thi đua c a đơn v c p trên cơ s - C thi đua c a B GTVT * C thi đua c a đơn v c p trên cơ s : - Các đơn v : C c Đư ng b VN, C c Hàng h i VN, C c Đư ng sông VN, C c Đăng ki m VN, Liên hi p đư ng s t VN , các T ng Công ty đư c thành l p theo quy t đ nh 90 và 91/TTg, S Y t GTVT đư c đ t c thi đua hàng năm c a đơn v . + S lư ng c thi đua do Th trư ng đơn v quy t đ nh nhưng ph i đ m b o tính h p lý, có tác d ng tích c c đ ng viên khuy n khích phong trào thi đua c a đơn v . + C thi đua c a đơn v c p trên cơ s đ t ng cho đơn v cơ s có nhi u thành tích nhưng chưa đ t m c khen thư ng c thi đua c a B . + Hình th c c thi đua này đư c xét thư ng hàng năm và do Th trư ng đơn v c p trên cơ s quy t đ nh theo đ ngh c a Th trư ng đơn v cơ s và c a H i đ ng thi đua khen thư ng cùng c p. + Đơn v đư c khen thư ng c thi đua c p trên cơ s đư c thư ng c kèm theo m t kho n ti n theo ch đ quy đ nh.
 7. * C thi đua c a B GTVT + Đ i tư ng: Các đơn v thu c B , các S GTVT (GTCC), các đơn v cơ s thu c các S GTVT (GTCC), các đơn v ngoài qu c doanh các đ a phương (các HTX, Công ty tư nhân, trách nhi m h u h n v.v.. tham gia kinh doanh GTVT), các huy n, th có thành tích phát tri n giao thông nông thôn, mi n núi. + S lư ng c thi đua c a B tuỳ tình hình phong trào thi đua, hàng năm s có quy đ nh c th . + Tiêu chu n: - Đơn v ph i hoàn thành vư t m c toàn di n các ch tiêu k ho ch, nhi m v đư c giao trong năm thu c lo i tiêu bi u xu t s c c a B . - Đ t năng su t lao đ ng, hi u qu kinh t , hi u su t công tác cao. Gi i quy t t t vi c làm, đ i s ng c a ngư i lao đ ng. - Có nhân t m i, mô hình m i đ các đơn v khác trong B , Ngành h c t p, th c hành ti t ki m t t, ch ng tham nh ng, buôn l u và các t n n xã h i. + C thi đua c a B GTVT m i năm xét khen thư ng m t l n và do B trư ng quy t đ nh. + Các đơn v đư c khen thư ng c thi đua c a B đư c thư ng c kèm theo m t kho n ti n theo ch đ quy đ nh. III/ Đ I TƯ NG, HÌNH TH C, TIÊU CHU N KHEN THƯ NG C A CHÍNH PH , TH TƯ NG CHÍNH PH , NHÀ NƯ C, DO B GTVT XÉT TRÌNH HO C HI P Y TRÌNH: 1/ Danh hi u "chi n sĩ thi đua toàn qu c": + Đ i tư ng: Cán b , công nhân viên công tác t i cơ quan đơn v thu c quy n qu n lý nhà nư c c a B trư ng B GTVT. + Tiêu chu n: - "Chi n sĩ thi đua toàn qu c" là ngư i tiêu bi u xu t s c nh t trong s cá nhân đã liên t c 2 l n trong m t k ho ch 5 năm đ t danh hi u "chi n sĩ thi đua Ngành GTVT". + Danh hi u "chi n sĩ thi đua toàn qu c" 5 năm xét khen thư ng m t l n vào năm cu i c a k ho ch 5 năm, do B trư ng B GTVT trình, Th tư ng Chính ph quy t đ nh.
 8. + Cá nhân đư c khen thư ng danh hi u chi n sĩ thi đua toàn qu c đư c c p gi y ch ng nh n, đư c thư ng Huy hi u chi n sĩ thi đua toàn qu c và đư c m t kho n ti n theo ch đ quy đ nh. 2/ B ng khen c a Th tư ng Chính ph : * Khen thư ng thành tích toàn di n t ng giai đo n: + Đ i v i t p th : Là đơn v đã 3 năm liên t c đư c khen thư ng b ng khen c a B GTVT ho c đã 3 năm liên t c tr lên đư c khen thư ng danh hi u "T p th lao đ ng xu t s c" sau đó ti p t c phát huy thành tích m c cao hơn. + Đ i v i cá nhân: Đã 3 năm liên t c đư c t ng B ng khen c a B trư ng B GTVT ho c liên t c 5 năm đư c khen thư ng danh hi u "Chi n sĩ thi đua cơ s " sau đó ti p t c phát huy thành tích m c cao hơn. * Khen thư ng thành tích đ t xu t: - Nh ng t p th , cá nhân l p thành tích xu t s c đ t xu t: trong m t đ t thi đua, trong m t nhi m v tr ng tâm, hoàn thành công trình, s n ph m, có sáng ki n c i ti n ho c ng d ng ti n b k thu t có giá tr l n, có hành đ ng dũng c m b o v tài s n XHCN, c u ngư i b n n, đ u tranh ch ng tiêu c c v.v... + B ng khen c a Th tư ng Chính ph do B trư ng B GTVT trình, Th tư ng Chính ph quy t đ nh. + Cá nhân, t p th đư c khen thư ng b ng khen c a Th tư ng Chính ph đư c thư ng B ng khen, kèm theo khung và m t kho n ti n do ch đ quy đ nh. 3/ C thi đua c a Chính ph : * Đ i tư ng: - Các đơn v cơ s thu c quy n qu n lý nhà nư c c a B trư ng B GTVT. - Cán b nhân dân các t nh, thành ph , huy n, th có thành tích xu t s c trong phong trào phát tri n giao thông nông thôn, mi n núi. * Tiêu chu n: - Là đơn v d n đ u v năng su t, ch t lư ng, hi u qu kinh t , hi u su t công tác trong ngành GTVT. - Là các t nh, thành ph , huy n, th d n đ u m t vùng ho c d n đ u c nư c v thành tích thi đua phát tri n giao thông nông thôn, mi n núi.
 9. - Có nhân t m i, đi n hình m i cho các đơn v cùng ngành ngh , nghi p v c nư c h c t p; đi đ u trong vi c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng, ch ng buôn l u và các t n n xã h i có hi u qu thi t th c. + C thi đua c a Chính ph m i năm xét khen thư ng m t l n và do B trư ng B GTVT trình, Th tư ng Chính ph quy t đ nh. + Các đơn v đư c khen thư ng c thi đua c a Chính ph đư c thư ng c kèm theo m t kho n ti n theo ch đ quy đ nh. 4/ Huân chương Lao đ ng: 4-1: Đ i v i cá nhân: Xét trình khen thư ng Huân chương lao đông h ng 3 cho cá nhân đ t m t trong các tiêu chu n sau: - Đã liên t c 10 năm đư c khen thư ng danh hi u "chi n sĩ thi đua cơ s ". - Đã 3 l n liên t c đư c khen thư ng danh hi u "chi n sĩ thi đua ngành GTVT", ho c là cá nhân tiêu bi u c a Ngành GTVT trong s đã đư c khen thư ng danh hi u chi n s thi đua toàn qu c. - Đư c Th tư ng Chính ph khen thư ng b ng khen v thành tích m t giai đo n, sau đó liên t c 3năm đư c B trư ng B GTVT t ng b ng khen. Xét trình khen thư ng Huân chương Lao đ ng h ng nhì cho nh ng cá nhân đ t m t trong các tiêu chu n sau: - Đã liên t c đư c khen thư ng danh hi u "Chi n sĩ thi đua toàn qu c" t 2 l n tr lên. - Đã đư c khen thư ng Huân chương Lao đ ng h ng Ba, sau đó liên t c 4 năm tr lên đư c B trư ng B GTVT khen thư ng B ng khen v thành tích toàn di n hàng năm. Xét trình khen thư ng Huân chương Lao đ ng h ng Nh t cho nh ng cá nhân đ t m t trong các tiêu chu n sau: - Đã đư c khen thư ng danh hi u "chi n sĩ thi đua toàn qu c" liên t c 3 l n tr lên. - Đã đư c khen thư ng Huân chương Lao đ ng h ng nhì sau đó liên t c 5 năm đư c B trư ng B GTVT t ng B ng khen v thành tích toàn di n hàng năm. 4-2: Đ i v i t p th : Tiêu chu n chung: - Có t c đ tăng trư ng cao v doanh thu, kh i lư ng d ch v ho c kh i lư ng công tác.
 10. - Có năng su t, ch t lư ng, hi u qu cao trong ho t đ ng s n xu t kinh doanh, d ch v ho c nhi m v công tác đư c giao. Đ i v i các đơn v s n xu t kinh doanh ho c s nghi p có thu ph i ch p hành t t nghĩa v n p ngân sách Nhà nư c. - Tích c c b o v môi trư ng, không ng ng c i thi n đ i s ng v t ch t, tinh th n và th c hi n t t các chính sách đ i v i ngư i lao đ ng. Tích c c tham gia các ho t đ ng xã h i. Vi c xét thư ng Huân chương Lao đ ng cho các t p th còn ph i căn c vào thành tích đã đư c khen thư ng như sau: - Khen thư ng Huân chương Lao đ ng h ng 3 cho nh ng t p th mà trong th i gian xét thư ng đã đư c khen thư ng b ng khen c a Th tư ng Chính ph ho c đã đư c khen thư ng c thi đua c a B GTVT, các năm khác có thành tích xu t s c đư c t ng b ng khen c a B trư ng B GTVT; ho c 5 năm đư c c thi đua xu t s c c a đơn v c p trên cơ s . - Khen thư ng Huân chương Lao đ ng h ng nhì cho nh ng t p th đã đư c thư ng Huân chương Lao đ ng h ng 3 sau đó trong th i gian xét khen thư ng đã có ít nh t là m t năm đư c Chính ph khen thư ng c thi đua ho c 2 năm đư c t ng c thi đua c a B GTVT, ho c 7 năm là đơn v xu t s c đư c B trư ng GTVT t ng b ng khen v thành tích toàn di n hàng năm. - Khen thư ng Huân chương Lao đ ng h ng nh t cho t p th đã đư c t ng Huân chương Lao đ ng h ng nhì sau đó trong th i gian xét khen thư ng đã có 2 năm đư c khen thư ng c thi đua c a Chính ph ho c 3 năm đư c khen thư ng c thi đua c a B GTVT, hay 10 năm là đơn v xu t s c đư c B trư ng B GTVT t ng b ng khen thành tích toàn di n hàng năm. + Khen thư ng Huân chương Lao đ ng v thành tích đ t xu t thì tuỳ theo m c đ thành tích đ t đư c đ s xét trình m c khen tương x ng. + Khen thư ng Huân chương Lao đ ng do B trư ng B GTVT trình ho c hi p y trình, Th tư ng Chính ph đ ngh và Ch t ch nư c quy t đ nh khen thư ng. + Các t p th , cá nhân đư c khen thư ng Huân chương Lao đ ng các h ng đư c khen thư ng b ng Huân chương, kèm theo Huân chương, khung và m t kho n ti n theo ch đ quy đ nh. IV/ TH T C, N I DUNG H SƠ VÀ TUY N TRÌNH KHEN THƯ NG: 1/ V tuy n trình khen thư ng: B Giao thông v n t i có trách nhi m trình khen các hình th c khen thư ng t c thi đua c a Chính ph , b ng khen c a Th tư ng Chính ph tr lên cho các đơn v và cá nhân sau:
 11. - Đơn v tr c thu c B GTVT, các cá nhân là cán b công nhân viên làm vi c trong các cơ quan đơn v thu c B . - T p th các S GTVT (S GTCC), giám đ c các S GTVT (S GTCC). - T p th các T ng Công ty và T ng Giám đ c các T ng Công ty thành l p theo QĐ 91/TTg c a Th tư ng Chính ph . H sơ đ ngh khen thư ng c a B GTVT trình khen cho các đơn v tr c thu c B , Th trư ng các cơ s ho c Th trư ng đơn v c p trên cơ s , t p th các S GTVT, (S GTCC) Giám đ c các S GTVT (S GTCC) ph i có văn b n hi p y c a UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương v vi c ch p hành nghĩa v n p ngân sách, qu n lý lao đ ng, chăm lo đ i s ng ngư i lao đ ng và th c hi n chính sách c a Đ ng và Nhà nư c trên lãnh th . Đ i v i các T ng Công ty đư c thành l p theo QĐ 91/TTg khi trình khen Huân chương Lao đ ng các h ng tr lên cho các đơn v , cá nhân thu c T ng Công ty ph i có văn b n hi p y c a B GTVT. 2/ H sơ đ ngh B GTVT khen thư ng ho c đ ngh B GTVT trình, hi p y trình Th tư ng Chính ph , Chính ph , Ch t ch nư c khen thư ng: + H sơ đ ngh khen thư ng thành tích hàng năm, t ng giai đo n: - Văn b n đ ngh khen thư ng c a Th trư ng các đơn v tr c thu c B , c a Giám đ c các S GTVT (S GTCC). - Báo cáo thành tích c a t p th ho c cá nhân đư c đ ngh khen thư ng, có xác nh n c a th trư ng và Ch t ch Công đoàn cùng c p c a đơn v đư c đ ngh và có xác nh n c a th trư ng đơn v c p trên tr c ti p c a đơn v đư c đ ngh khen thư ng. - Đ i v i các đơn v SXKD và đơn v s nghi p có thu c p cơ s ph i có văn b n c a Chi c c thu xác nh n đã th c hi n đ y đ nghĩa v thu đ i v i Nhà nư c. - Vi c l y ý ki n hi p y khen thư ng c a các t nh, thành ph tr c thu c TW do B GTVT ti n hành sau khi H i đ ng thi đua khen thư ng B đã nh t trí trình khen thư ng. + H sơ khen thư ng đ t xu t: c n làm đơn gi n, k p th i g m: công văn đ ngh c a Th trư ng đơn v tr c thu c B , Giám đ c S GTVT (S GTCC) kèm theo b n trích ngang thành tích c a các t p th , cá nhân đư c đ ngh khen. 3/ Th i h n n p h sơ đ ngh khen thư ng: + Đ i v i thành tích đ t xu t c n làm ngay h sơ đ ngh khen, ch m nh t là m t tu n sau khi đơn v , cá nhân l p đư c thành tích.
 12. + Đ i v i thành tích toàn di n: - C thi đua c a B GTVT và c thi đua c a Chính ph : 10/12 hàng năm. - B ng khen c a B , danh hi u "chi n sĩ thi đua c p Ngành GTVT": ch m nh t là 31/3 năm sau c a năm khen thư ng. - B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Huân chương Lao đ ng công b vào đ t 1/5, n p h sơ khen thư ng trư c 10/3 hàng năm . - B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Huân chương Lao đ ng các h ng công b vào đ t 2/9, n p h sơ trư c 10/7 hàng năm . - B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Huân chương Lao đ ng khen thư ng v thành tích lao đ ng-thương binh-xã h i (đ t ngày 27/7) n p h sơ khen thư ng trư c 30/5 hàng năm . - B ng khen c a Th tư ng Chính ph , Huân chương Lao đ ng khen thư ng v thành tích giáo d c đào t o (đ t ngày 20/11) n p h sơ trư c 30/9 hàng năm . V- M C THƯ NG VÀ NGU N QU KHEN THƯ NG: M c thư ng và ngu n qu khen thư ng đư c áp d ng theo các quy đ nh t i Thông tư s 24/1999/BTC-TT và B s có hư ng d n c th riêng. VI/ T CH C TH C HI N: 1- Th trư ng các cơ quan đơn v có trách nhi m ki n toàn t ch c H i đ ng thi đua - khen thư ng và b máy chuyên trách giúp vi c v công tác thi đua khen thư ng c p mình theo mô hình đư c Th tư ng Chính ph quy đ nh t i quy t đ nh s 154/1998/QĐ-TTg ngày 25/8/1998, H i đ ng thi đua ho t đ ng theo quy ch ban hành kèm theo QĐ s 01/QĐ-HĐTĐKT-TW ngày 3/11/1998 c a Th tư ng Chính ph và theo các quy t đ nh s 2662/QĐ-GTVT ngày 21/10/1998 c a B trư ng B GTVT v vi c thành l p H i đ ng thi đua khen thư ng B GTVT và quy t đ nh s 1314/QĐ-HĐTĐKT-BGTVT ngày 2/6/1999 c a B trư ng B GTVT ban hành Quy ch ho t đ ng c a H i đ ng thi đua khen thư ng B GTVT. Trong khi ch Ban t ch c cán b Chính ph hư ng d n c th v h th ng t ch c biên ch cán b thi đua các c p theo NĐ 56/1998/NĐ-CP yêu c u các đơn v quan tâm b trí đ cán b chuyên trách ho c bán chuyên trách giúp vi c cho H i đ ng thi đua khen thư ng c a đơn v đ th c hi n các yêu c u v thi đua khen thư ng trong tình hình m i. 2- Cơ quan thư ng tr c và H i đ ng thi đua các c p có nhi m v giúp th trư ng cơ quan đơn v , ph i h p t t v i t ch c chính tr - xã h i, dư i s ch đ o c a c p u Đ ng cùng c p, căn c vào nhi m v chính tr , m c tiêu k ho ch đ t ch c phong trào thi đua đơn v ; Th c hi n nghiêm túc các ch th hư ng d n c a Th trư ng và H i đ ng thi đua
 13. khen thư ng c p trên; ph i h p v i các đơn v cùng kh i, cùng ngành ngh t ch c giao k t thi đua; t ch c t t vi c sơ k t, t ng k t rút kinh nghi m, l a ch n và nhân r ng đi n hình tiên ti n. 3- Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy đ nh trư c đây c a B GTVT hư ng d n th c hi n Ngh đ nh 104/CP ngày 18/7/1963, Ngh đ nh 80/CP ngày 13/5/1964, Ngh đ nh s 53/HĐBT ngày 25/2/1985, Ngh đ nh s 247/HĐBT ngày 23/9/1985 đ u bãi b k t ngày Thông tư này có hi u l c thi hành. Th trư ng các cơ quan, đơn v có nhi m v t ch c tri n khai Thông tư này, n u có gì vư ng m c c n ph n nh k p th i v Thư ng tr c H i đ ng thi đua khen thư ng B (Văn phòng B ) đ ph i h p gi i quy t. Đào Đình Bình (Đã ký) PH L C Kèm theo Thông tư s : 425/1999/TT-BGTVTngày 20 tháng 8 năm1999 1/ M u Huy hi u "Chi n sĩ thi đua Ngành GTVT" Huy hi u hình tròn, có đư ng kính 25 mm, n n đ , ch vàng, dòng ch in n i vòng theo chu vi "Chi n sĩ thi đua Ngành GTVT". Gi a Huy hi u là bi u tư ng c a Ngành GTVT. 2/ M u gi y ch ng nh n danh hi u thi đua: Kính thư c gi y: 210 mm x 150 mm Gi y tr ng, dày, hoa văn vàng nh , bi u tư ng hoa văn cánh sen Ch "ch ng nh n" là ch in, có chân, m u đ c , các ch khác màu đen. B GTVT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc CH NG NH N
 14. Ông (bà) ho c tên đơn v : Đã đư c t ng danh hi u: năm theo Quy t đ nh s : ngày tháng năm Vào s khen thư ng .......... ngày tháng năm Ch c danh ngư i ký S :........./ năm...... Ch ký và con d u Tiêu đ B GTVT dùng cho vi c ch ng nh n danh hi u "Chi n sĩ thi đua Ngành GTVT", các đơn v đ tên đơn v bên dư i tiêu đ B GTVT. 3/ M u c thi đua c a B GTVT: Kích thư c c : 800 mm x 600 mm, 3 c nh có tua vàng, 1 c nh l ng cán có dây treo, gù vàng (c nh 800 mm). N n c b ng xa tanh đ , thêu ch vàng N i dung: B GIAO THÔNG V N T I T NG:ĐƠN V THI ĐUA XU T S C NGÀNH Giao thông v n t i NĂM ....... C c a đơn v c p trên cơ s thay ch B GTVT b ng tên c a đơn v . Kích thư c c c a đơn v c p trên cơ s nh hơn c c a B GTVT m i chi u 100 mm. 4- M u B ng khen c a B GTVT: In trên gi y tr ng, dày, kh gi y: 400 m x 300m ; in trong khung 290 mm x 210 mm. Chi u dày khung in 20 mm; Trong lòng khung in có hoa văn. T i đi m gi a phía trên khung in ngang ( chi u 400 mm) in qu c huy chu vi là 50 mm. Dòng ch " B Giao thông v n t i" và "B ng khen" màu đ c , các dòng ch khác màu đen. N i dung b ng khen: C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc
 15. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I T NG B NG KHEN Quy t đ nh s : Hà N i, ngày tháng năm B trư ng M u Gi y khen c a Th trư ng các đơn v nh hơn thông s quy đ nh m u B ng khen c a B là 10 mm. Trong n i dung: Dòng ch "B GTVT" đư c thay b ng tên c a đơn v . Dòng ch "B ng khen" đư c thay b ng "Gi y khen"; Dòng ch " B trư ng B Giao thông v n t i" thay b ng ch c danh c th c a th trư ng đơn v .
Đồng bộ tài khoản