Thông tư số 52-TC/TCT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
4
download

Thông tư số 52-TC/TCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 52-TC/TCT về việc hướng dãn xử lý xe ôto, xe 2 bánh gắn máy có nguồn nhập khẩu trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi Thông tư số 23-TC/TCT ngày 01/03/95 hướng dẫn xử lý xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy có nguồn nhập khẩu trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 52-TC/TCT

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 52-TC/TCT Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 1995 THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH SỐ 52 TC/TCT NGÀY 12/7/1995 SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 23TC/TCT NGÀY 21/3/1995 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN XỬ LÝ XE Ô TÔ, XE 2 BÁNH GẮN MÁY CÓ NGUỒN GỐC NHẬP KHẨU TRÁI PHÉP ĐANG LƯU HÀNH TRONG MỘT SỐ ĐƠN VN QUÂN ĐỘI Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6572 KTTH ngày 22/11/1994 về việc xử lý xe ô tô, xe 2 bánh gắn máy có nguồn gốc nhập trái phép đang lưu hành trong một số đơn vị quân đội; Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 23 TC/TCT ngày 21/03/1995 hướng dẫn xử lý. Để giải quyết những vấn đề còn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính sửa đổi một số điểm trong Thông tư số 23 TC/TCT ngày 21/3/1995 nêu trên như sau: 1/ Thay thế nội dung quy định tại điểm b - Phần 4 - Mục II của Thông tư số 23 TC/TCT ngày 21/3/1995 của Bộ Tài chính bằng nội dung như sau: Giá tính thuế: Căn cứ vào bảng giá tối thiểu ban hành kèm theo quyết định số 624 TC/TCT/QĐ ngày 26/7/1994 của Bộ Tài chính. Trường hợp những xe không có trong bảng gía nêu trên thì giá tính thuế nhập khNu do cơ quan Thuế và cơ quan Tài chính quy định theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều 7 - N ghị định số 54 CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ và có tham khảo ý kiến của cơ quan Hải quan địa phương. 2/ Gia hạn thời gian xử lý tại Phần I - Mục III như sau: Thời gian xử lý hoàn thành trước ngày 31/7/1995. Vũ Mộng Giao (Đã Ký)
Đồng bộ tài khoản