Thông tư số 522/1999/TT-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
83
lượt xem
3
download

Thông tư số 522/1999/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 522/1999/TT-BGTVT về việc hướng dẫn đăng ký, cấp biển số và kiểm tra an toàn kỹ thuật các loại xe, máy chuyên dùng thi công đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 522/1999/TT-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 522/1999/TT-BGTVT Hà N i, ngày 20 tháng 10 năm 1999 THÔNG TƯ C A B GIAO THÔNG V N T I S 522/1999/TT-BGTVT NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 1999 HƯ NG D N ĂNG KÝ, C P BI N S VÀ KI M TRA AN TOÀN K THU T CÁC LO I XE, MÁY CHUYÊN DÙNG THI CÔNG Ư NG B Th c hi n i u 11, i u 17 c a i u l ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th , ư c s nh t trí c a B Công an t i văn b n s 1123 CV/BCA (V11) ngày 01/09/1999, B Giao thông v n t i hư ng d n vi c ăng ký, c p bi n s và ki m tra an toàn k thu t các lo i xe, máy chuyên dùng thi công ư ng b như sau: I. QUY NNH CHUNG 1.1. i tư ng và ph m vi áp d ng Thông tư này áp d ng i v i các lo i xe, máy chuyên dùng khi thi công ư ng b ho c ư c các cơ quan qu n lý ư ng b c p gi y phép di chuy n trên ư ng b (sau ây g i t t là xe, máy thi công). Thông tư này không áp d ng i v i xe, máy thi công dùng vào m c ích quân s c a B Qu c phòng và m c ích b o m an ninh, tr t t , an toàn xã h i c a B Công an. 1.2. Các lo i xe, máy thi công quy nh trong Thông tư này bao g m các lo i ch y u sau ây: 1.2.1. Các lo i xe, máy t ch y, trang b bánh l p: - Máy i - Máy san - Máy c p (san c p v n năng, c p chuy n) - Máy súc (m t gNu, nhi u g u, g u thu n, g u ngh ch, xúc l t, g u ngo m, liên hi p xúc i ...) - Máy ào
 2. - Máy m - Máy lu - Máy r i th m bê tông nh a ư ng - Máy bóc l p bê tông nh a ư ng cũ. - Máy khoan ép - Máy r i á, cát, s i m t ư ng - Máy khoan t - Máy cày x i - Xe nâng hàng. 1.2.2. Các lo i xe, máy t ch y, trang b bánh xích (xích trơn, xích v u) ho c trang b h n h p bánh l p, bánh xích. - Toàn b các lo i xe, máy t ch y nói t i i m 1.2.1 nhưng ư c trang b bánh xích ho c h n h p bánh l p và bánh xích. - Các lo i c n cNu. - Máy búa óng c c. 1.2.3. Các lo i xe, máy t ch y trang b bánh s t - Máy lu. - Máy lu k t h p bánh s t và bánh l p. - Máy m. 1.3. Cơ quan ăng ký và c p bi n s 1.3.1. C c ư ng b Vi t Nam th ng nh t qu n lý vi c ăng ký, c p bi n s xe, máy thi công, phát hành và qu n lý Gi y ch ng nh n ăng ký, bi n s ăng ký xe, máy thi công trong ph m vi c nư c. T ch c vi c ăng ký, c p bi n s cho xe, máy thi công thu c s h u c a các cơ s tr c thu c B Giao thông v n t i. 1.3.2. S Giao thông v n t i, Giao thông công chính ăng ký, c p bi n s cho các lo i xe, máy thi công c a các T ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài có tr s chính ho c h khNu thư ng trú ( i v i cá nhân) t i a phương mình tr nh ng i tư ng nói t i i m 1.3.1 trên ây. 1.4. Cơ quan ki m tra an toàn k thu t
 3. C c ăng ki m Vi t Nam th c hi n vi c ki m tra an toàn k thu t xe, máy thi công trong ph m vi c nư c. 1.5. C p phép di chuy n t m th i i v i nh ng xe, máy thi công m i nh p khNu, m i s n xu t, l p ráp trong nư c khi có nhu c u di chuy n t hành t nơi nh p khNu, s n xu t, l p ráp n nơi bán hàng, nơi b o qu n ho c t nơi nh p khNu, s n xu t, l p ráp, t nơi bán hàng, t nơi b o qu n n nơi thư ng trú c a ch s h u xe, máy thi công thì ph i n cơ quan C nh sát giao thông xin c p phép di chuy n t m th i. 2. Quy nh ăng ký, c p bi n s xe, máy thi công 2.1. H sơ xin ăng ký, c p bi n s l n u bao g m: 2.1.1. T khai xin ăng ký, c p bi n s xe, máy thi công và xin c p l i bi n s , Gi y ch ng nh n ăng ký bi n s theo m u t i Ph l c 1. 2.1.2. H só ch ng minh ngu n g c h p pháp c a xe, máy thi công a) i v i xe, máy thi công ư c nh p khNu t sau ngày 31 tháng 12 năm 1999 c n có: - Ch ng t nh p khNu (theo quy nh c a T ng c c H i quan). - Hoá ơn (theo quy nh c a B Tài chính). - Ch ng t l phí trư c b . b) i v i xe, máy thi công ư c s n xu t, l p ráp trong nư c t sau ngày 31 tháng 12 năm 1999 c n có: - Hoá ơn (theo quy nh c a B Tài chính). - Ch ng t l phí trư c b . c) i v i xe, máy thi công ã ư c ưa vào s d ng t ngày 31 tháng 12 năm 1999 tr v trư c c n có: - H sơ ch ng minh ngu n g c h p pháp i v i xe, máy thi công như quy nh t i các kho n a, b trên ây. - Trong trư ng h p h sơ ch ng minh ngu n g c h p pháp c a xe, máy thi công b th t l c thì ch s h u ph i có t khai và b n cam oan xe, máy thi công là tài s n h p pháp, n u phát hi n có s sai khác ch s h u ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t. - Ch ng t l phí trư c b . 2.1.3. H sơ k thu t c a xe, máy thi công
 4. a) i v i xe máy thi công ư c nh p khNu c n có: - B n gi i thi u c tính k thu t và b n v hình dáng v i kích thư c chính. - Riêng i v i các xe, máy thi công ư c nh p khNu ã qua s d ng ph i có Gi y ch ng nh n ch t lư ng và an toàn k thu t c a cơ quan ăng ki m Vi t Nam. b) i v i xe, máy thi công ư c s n xu t, l p ráp trong nư c c n có: - B n gi i thi u c tính k thu t và b n v hình dáng v i kích thư c chính. - Gi y ch ng nh n ch t lư ng và an toàn k thu t do c c ăng ki m Vi t Nam c p. c) i v i xe, máy thi công ã ư c ưa vào s d ng t ngày 31-12-1999 tr v trư c n u b th t l c h sơ k thu t ph i có: Gi y ch ng nh n ch t lư ng và an toàn k thu t do cơ quan ăng ki m Vi t Nam c p. 2.2. H sơ xin ăng ký, c p bi n s chuy n quy n s h u i v i xe, máy thi công ã ăng ký, c p bi n s , khi c n chuy n quy n s h u ph i có: - T khai ăng ký, c p bi n s xe máy thi công và xin c p l i bi n s , Gi y ch ng nh n ăng ký theo m u Ph l c 1. - Hoá ơn (theo qui nh c a B Tài chính). - Phi u sang tên, di chuy n theo m u t i Ph l c 2, kèm theo h sơ g c khi ăng ký, c p bi n s l n u. - Ch ng t l phí trư c b chuy n quy n s h u. 2.3. Các gi y t i v i ch s h u xe, máy thi công ư c u quy n n ăng ký, c p bi n s . Khi làm th t c ăng ký, c p bi n s l n u ho c ăng ký, c p bi n s chuy n quy n s h u, ngoài các h sơ nói t i M c 2.1, 2.2 trên ây còn ph i xu t trình các gi y t sau: - i v i xe, máy thi công c a cá nhân ngư i Vi t Nam ph i có gi y ch ng minh nhân dân ho c h khNu. - i v i xe, máy thi công c a các T ch c, doanh nghi p trong nư c ho c nư c ngoài ph i có Gi y gi i thi u hay công văn ghi rõ h tên ngư i ư c u quy n n ăng ký, c p bi n s . 2.4. Ki m tra nh n d ng ăng ký, c p bi n s
 5. Xe máy thi công khi ăng ký, c p bi n s ph i ư c cơ quan ăng ký, c p bi n s ki m tra nh n d ng nơi ăng ký, c p bi n s ho c nơi u, xe, máy thi công xác nh: S ng cơ, s khung (n u có) ho c s lo t s n xu t. Trư ng h p không có s ng cơ ho c không có s khung và s lo t s n xu t thì cơ quan ăng ký ph i óng s ng cơ và s khung theo dõi qu n lý theo m u t i Ph l c 3. C c ư ng b Vi t Nam th ng nh t qu n lý và hư ng d n vi c óng s ng cơ, s khung xe, máy thi công. 2.5. Bi n s ăng ký - Bi n s xe, máy thi công ư c làm theo m u t i Ph l c 4. Mã s bi n s xe, máy thi công c a các t nh, thành ph theo m u t i Ph l c 5. - M i xe, máy thi công ph i l p 02 bi n s ăng ký, 01 bi n phía trư c, 01 bi n phía sau. - Cơ quan ăng ký, c p bi n s căn c vào k t c u c th c a xe, máy thi công xác nh v trí g n các bi n s m b o quan sát thu n ti n, rõ ràng. 2.6. Gi y ch ng nh n ăng ký xe, máy thi công Gi y ch ng nh n ăng ký xe, máy thi công ư c làm theo m u t i Ph l c 6. 2.7. Quy nh v vi c c p l i bi n s và Gi y ch ng nh n ăng ký xe, máy thi công Trư ng h p xe, máy thi công b m t, h ng bi n s , ho c Gi y ch ng nh n ăng ký xe, máy thi công b rách nát, hư h ng hay b m t thì ch s h u ph i khai báo ngay v i cơ quan ăng ký và ph i làm t khai xin c p l i bi n s ho c Gi y ch ng nh n ăng ký theo m u t i Ph l c 1 ư c xem xét c p l i. 3. Quy nh v ki m tra an toàn k thu t xe, máy thi công Các lo i xe, máy thi công ph i ch u s ki m tra an toàn k thu t theo: "Tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i các lo i xe, máy chuyên dùng thi công ư ng b " do B Giao thông v n t i quy nh v i các n i dung sau: 3.1. Ki m tra ch ng nh n an toàn k thu t ăng ký, c p bi n s Trư c khi ăng ký, c p bi n s các xe, máy thi công sau ây ph i ch u s ki m tra an toàn k thu t: - Các xe, máy thi công ư c nh p khNu khi ã qua s d ng. - Các xe, máy thi công ã ưa vào s d ng t ngày 31/12/1999 tr v trư c khi b th t l c h sơ k thu t. 3.2. Ki m ra an toàn k thu t nh kỳ
 6. Các xe, máy thi công ã ăng ký, c p bi n s ph i ch u s ki m tra an toàn k thu t nh kỳ 12 tháng 1 l n. - Riêng i v i xe, máy thi công nh p khNu m i, chưa qua s d ng ho c s n xu t, l p ráp m i trong nư c có chu kỳ ki m tra an toàn k thu t u tiên k t ngày c p bi n s là 24 tháng. 3.3. Gi y ch ng nh n an toàn k thu t. Xe, máy thi công t các ch tiêu quy nh trong "Tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i các lo i xe, máy chuyên dùng thi công ư ng b " do B Giao thông v n t i ban hành s ư c c p Gi y "Ch ng nh n an toàn k thu t" làm căn c ư c ăng ký, c p bi n s và thi công ư ng b ho c tham gia giao thông trên ư ng b . 4. Phí ki m tra an toàn k thu t và l phí ăng ký, c p bi n s Phí ki m tra an toàn k thu t và l phí ăng ký, c p bi n s xe máy thi công ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. 5. T ch c th c hi n 5.1. C c ư ng b Vi t Nam, C c ăng ki m Vi t Nam căn c vào ch c năng nhi m v ch u trách nhi m hư ng d n và ph i h p v i các cơ quan liên quan t ch c ki m tra th c hi n Thông tư này. 5.2. Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 01 năm 2000. Lã Ng c Khuê ( ã ký) PH L C 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - t do - H nh phúc Bi n s cũ: .............................. T KHAI XIN ĂNG KÝ, C P BI N S XE MÁY THI CÔNG VÀ XIN C P L I BI N S , GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ
 7. Tên ch s h u:....................................................................................... a ch thư ng trú:................................................................................... Lo i xe, máy thi công:............................................................................. Nhãn hi u (m u, ki u):............................................................................ Nhãn hi u (m u, ki u):....................................... M u sơn ....................... Nư c s n xu t:................................. Năm s n xu t: ............................... S ng cơ: .............................. S khung: ................................................ S ch ng i trên xe, máy thi công: ............................................................ Kích thư c bao ngoài (Dài x R ng x Cao) mm: ........................................ Tr ng lư ng b n thân xe, máy thi công (KG):........................................... S ng cơ S khung (dán trà s ) (dán trà s ) Gi y t kèm theo g m:....................... t (kèm theo h sơ xe, máy thi công). Xin cam oan toàn b h sơ, gi y t kèm theo t khai này là h p l , n u sai xin hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t. ngh :................ xét c p, c p l i Bi n s ăng ký, Gi y ch ng nh n ăng ký. .... ngày..... tháng... năm.... Cán b làm th t c Cơ quan ăng ký c p bi n Ch s h u xe, máy thi công (Ký, ghi rõ h tên) s (Ký tên, óng d u n u là cơ Duy t quan) Ý ki n lãnh o Xác nh n c a UBND phư ng, xã Phòng qu n lý phương ti n (N u là xe, máy tư nhân) PH L C 2 Cơ quan ăng ký, c p bi n s C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (nơi xe, máy sang tên, di chuy n) c l p - T do - H nh phúc S : /QLXM
 8. ... Ngày... tháng... năm.... PHI U SANG TÊN DI CHUY N Lo i xe, máy thi công: ...................... Bi n s ăng ký: ............................ Tên ch s h u: ........................................................................................ a ch thư ng trú: ..................................................................................... Nhãn hi u (mác ki u): ................................................................................ Nư c s n xu t: .............................................. Năm s n xu t ...................... S ng cơ ................................................. S khung ................................ Nay sang tên, di chuy n (cho cơ quan, doanh nghi p, cá nhân): ..................................................................................................................... a ch thư ng trú:..................................................................................... H SƠ G M CÓ STT S c a gi y Ngày, Trích y u nh ng gi y t S trang t trong h sơ tháng, năm trong h sơ xe, máy thi công Nh ng gi y t trên ch s h u xe, máy thi công mang n S GTVT; GTCC ......................... làm th t c chuy n n. Cán b làm th t c Cơ quan ăng ký, c p bi n s (ký, ghi rõ h tên) (nơi xe, máy sang tên, di chuy n) Phi u này l p thành 03 b n: 01 b n g i C c ư ng b Vi t Nam, 01 b n g i cơ quan ăng ký, c p bi n s nơi xe, máy thi công chuy n n, 01 b n lưu cơ quan ăng ký, c p bi n s nơi xe, máy thi công sang tên, di chuy n. PH L C 3 PHƯƠNG PHÁP ÓNG S NG CƠ VÀ S KHUNG XE, MÁY THI CÔNG 1. Phương pháp óng s
 9. Xe, máy thi công không có s ng cơ ho c không có s khung u ư c cơ quan ăng ký c p bi n s th c hi n óng s theo cùng m t phương pháp, bao g m 09 ký t như sau: 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 1 3
 10. Ký t và là mã s quy nh cho S GTVT, GTCC nơi th c hi n ăng ký xe, máy thi công theo Ph l c 5. Ký t là mã s ki u xe, máy thi công g m: Ch L: Ký hi u xe, máy thi công bánh l p X: Ký hi u xe, máy thi công bánh xích và h n h p bánh l p, bánh xích. S: Ký hi u xe, máy thi công bánh s t và h n h p bánh l p, bánh s t. K: Ký hi u các t h p chuyên dùng bánh l p kéo theo. 4 Ký t là mã s năm s n xu t ho c năm ăng ký l n u bao g m: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z A là ký hi u năm 2000 B là ký hi u năm 2001 C là ký hi u năm 2002 ................................... Z là ký hi u năm 2020 5 6 7 8 9 Ký t là s th t ư c óng iv i ng cơ ho c khung xe máy thi công. 2. M u ch và s ng cơ
 11. Chi u ngang 3mm. chi u cao 5mm, nét ch và s 0,3mm. 3. M u ch và s khung Chi u ngang 4mm, chi u cao 7mm, nét ch và s 1mm. PH L C 4 M U BI N S ĂNG KÝ XE, MÁY THI CÔNG 1. Kích tư c bi n s ăng ký. a) Bi n s ăng ký phía trư c. Chi u dài: 470mm Chi u cao: 110mm Chi u d y: 1mm b) Bi n s ăng ký phía sau Chi u dài: 280mm Chi u cao: 200mm Chi u d y: 1mm 2. Quy cách - ư ng vi n xung quanh bi n s , ch và s u ư c d p n i, sơn màu en. Chi u cao ch và s : 80mm Chi u r ng ch và s : 45mm. Chi u r ng nét ch , nét s : 11mm Chi u r ng ư ng vi n xung quanh: 05mm. - Kho ng cách t mép ngoài bi n s n ch , s u tiên và cu i cùng là 20mm. Kho ng cách gi a các ch và s ư c chia u. - V t li u: Làm b ng nhôm, ư c tráng l p màn ph n quang m u vàng rơm. 3. N i dung ghi trên bi n s ăng ký Bi n s ăng ký xe, máy thi công g m 08 ký t ư c s p x p theo th t như sau:
 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 - Ký t 1 và 2 là ký hi u mã s nơi ăng ký xe, máy thi công theo Ph l c 5. - Ký t 3 là ký hi u lo i xe, máy thi công bao g m: Ch L: Ký hi u xe, máy thi công bánh l p. X: Ký hi u xe, máy thi công bánh xích và h n h p bánh l p, bánh xích. S: Ký hi u xe, máy thi công bánh s t và h n h p bánh l p, bánh s t. K: Ký hi u các t h p chuyên dùng bánh l p kéo theo. - Ký t 4 là ký hi u lo t ăng ký bi n s g m có 19 ch : A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X. - Ký t 5, 6, 7, 8 là ký hi u s ăng ký bi n s c a xe, máy thi công. 4. B trí các ký t theo lo i bi n s ăng ký.
 13. a) Bi n s ăng ký phía trư c ư c b trí thành 01 hàng d c g m các ký t 1, 2, 3, 4, sau ó có d u cách (-) có chi u dài 15 mm, chi u r ng 11 mm ti p theo là các ký t 5, 6, 7, 8. b) Bi n s ăng ký phía sau ư c b trí thành 02 hàng: - Hàng trên g m ký t 1, 2 sau ó có d u cách (-) như ã nói i m a, ti p theo là ký t 3, 4. - Hàng dư i g m các ký t 5, 6, 7, 8 . Ví d : Bi n s ăng ký xe, máy thi công bánh l p, t i Hà n i Ký hi u ch ng làm gi a) Bi n s ăng ký phía trư c R15 470 mm 29 LA - 0001 Vi n n i xung quanh sát mép ngoài r ng 5mm Ký hi u ch ng làm gi b) Bi n s ăng ký phía sau R15 280 mm 29 - LA
 14. 0001 Vi n n i xung quanh sát mép ngoài r ng 5mm PH L C 5 MÃ S QUY NNH CHO CÁC S GTVT, GTCC VÀ C C Ư NG B VI T NAM TH C HI N ĂNG KÝ, C P BI N S XE MÁY THI CÔNG STT Tên g i Mã STT Tên g i Mã s s 01 Cao B ng 11 32 C n Thơ 65 02 L ng Sơn 12 33 ng Tháp 66 03 Qu ng Ninh 14 34 An Giang 67 04 H i Phòng 15 35 Kiên Giang 68 05 Thái Bình 17 36 Cà Mau 69 06 Nam nh 18 37 Tây Ninh 70 07 Phú Th 19 38 B n Tre 71 08 Thái Nguyên 20 39 Bà R a - Vũng Tàu 72 09 Yên Bái 21 40 Qu ng Bình 73 10 Tuyên Quang 22 41 Qu ng Tr 74 11 Hà Giang 23 42 Th a Thiên - Hu 75 12 Lào Cai 24 43 Qu ng Ngãi 76 13 Sơn La 26 44 Bình nh 77 14 Lai Châu 27 45 Phú Yên 78 15 Hoà Bình 28 46 Khánh Hoà 79 16 Hà N i 29 47 Gia Lai 81 17 Hà Tây 33 48 Kon Tum 82 18 H i Dương 34 49 Sóc Trăng 83
 15. 19 Ninh Bình 35 50 Trà Vinh 84 20 Thanh Hoá 36 51 Ninh Thu n 85 21 Ngh An 37 52 Bình Thu n 86 22 Hà Tĩnh 38 53 Vĩnh Phúc 88 23 à N ng 43 54 Hưng Yên 89 24 cL c 47 55 Hà Nam 90 25 Lâm ng 49 56 Qu ng Nam 92 26 Thành ph H Chí Minh 50 57 Bình Phư c 93 27 ng Nai 60 58 B c Liêu 94 28 Bình Dương 61 59 B cC n 97 29 Long An 62 60 B c Giang 98 30 Ti n Giang 63 61 B c Ninh 99 31 Vĩnh Long 64 62 C c ư ng b Vi t Nam 80 PH L C 6 M U GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ XE, MÁY THI CÔNG 1. Kích thư c Chi u dài: 95mm. Chi u r ng: 60mm. 2. M u gi y ch ng nh n ăng ký bi n s M t trư c: Cách mép ngoài 2mm có 02 ư ng vi n xung quanh v i chi u r ng 1mm 95mm
 16. B GTVT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM C c BVN c l p - T do - H nh phúc ***** S : /XMTC GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ XE, MÁY THI CÔNG Ch xe, máy thi công:...................................... a ch :............................................................ Lo i xe:............................................................ Bi n s :............................................... M t sau: C I M XE, MÁY THI CÔNG Nhãn hi u:.......................M u sơn:................................ Nư c s n xu t:............................................................... S ng cơ:........................ S khung:........................... Công su t:...............KW (CV) S ch ng i:.................. Kích thư c bao (L x B x H):................................... mm Tr ng lư ng b n thân:...............................................KG ........Ngày........... tháng......... năm.......... CƠ QUAN ĂNG KÝ, C P BI N S
Đồng bộ tài khoản