Thông tư số 53/1999/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
6
download

Thông tư số 53/1999/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 53/1999/TT-BTC về danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho năm 1999 do Bộ Tài chính ban hành, để sửa đổi, bổ sung Thông tư số 41/1999/TT-BTC ngày 20/4/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 14/1999/NĐ-CP ngày 23/3/1999 của Chính phủ về ban hành danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 53/1999/TT-BTC

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53/1999/TT-BTC Hà N i, ngày 08 tháng 5 năm 1999 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 53/1999/TT-BTC NGÀY 8 THÁNG 5 NĂM 1999 S A Đ I, B SUNG THÔNG TƯ 41/1999/TT/BTC NGÀY 20/4/1999 HƯ NG D N THI HÀNH NGH Đ NH S 14/1999/NĐ-CP NGÀY 23/3/1999 C A CHÍNH PH V BAN HÀNH DANH M C HÀNG HOÁ VÀ THU SU T C A VI T NAM Đ TH C HI N HI P Đ NH ƯU ĐÃI THU QUAN CÓ HI U L C CHUNG (CEPT) C A CÁC NƯ C ASEAN CHO NĂM 1999 Th c hi n Ngh đ nh thư v vi c tham gia c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam vào Hi p đ nh v Chương trình Ưu đãi Thu quan có hi u l c chung (CEPT) đ th c hi n Khu v c M u d ch T do c a ASEAN (AFTA), ký t i Băng- c c ngày 15/12/1995; Th c hi n Ngh đ nh thư v vi c tham gia c a Vương qu c Campuchia vào Hi p đ nh v Chương trình Ưu đãi Thu quan có hi u l c chung (CEPT) đ th c hi n Khu v c M u d ch T do c a ASEAN (AFTA), ký t i Băng- c c ngày 15/12/1995; Thi hành Ngh đ nh s 14/1999/NĐ-CP ngày 23 /3/1999 c a Chính ph v ban hành Danh m c hàng hoá và thu su t đ th c hi n Hi p đ nh Ưu đãi thu quan có hi u l c chung (CEPT) c a các nư c ASEAN cho năm 1999; Thông tư này s a đ i, b sung Thông tư 41/1999/TT/BTC ngày 20/4/1999 như sau: 1. Ph n I - Ph m vi áp d ng đư c s a đ i, b sung như sau: "2. Là m t hàng nh p kh u t các nư c thành viên ASEAN vào Vi t nam, bao g m các nư c sau: - Bru-nây - C ng hoà In-đô-nê-xi-a - Ma-lay-xi-a - C ng hoà Phi-lip-pin - C ng hoà Sing-ga-po - Vương qu c Thái lan
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào - Liên bang My-a-ma - Vương qu c Cam-pu-chia" 2. T ch c th c hi n Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày 1/5/1999. Ph m Văn Tr ng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản