intTypePromotion=1

Thông tư Số: 59/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
122
lượt xem
3
download

Thông tư Số: 59/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư Số: 59/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức phí sát hạch để cấp giấy phép lái xe đối với xe cơ giới đường bộ. Căn cứ vào Luật giao thông đường bộ ngày 29/6/2001. Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư Số: 59/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. Th«ng t cña Bé tµi chÝnh sè 59/2005/TT-BTC ngµy 26 th¸ng 7 n¨m 2005 híng dÉn chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé C¨n cø LuËt Giao th«ng ®êng bé ngµy 29/6/2001; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/2002/N§-CP ngµy 03/6/2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh phÝ vµ lÖ phÝ; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 01/07/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé, nh sau: I. Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. PhÝ s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé lµ kho¶n thu cña c¬ quan qu¶n lý s¸t h¹ch cÊp giÊy phÐp l¸i xe, nh»m b¶o ®¶m chi phÝ cho viÖc qu¶n lý, s¸t h¹ch cÊp giÊy phÐp l¸i xe c¬ giíi ®êng bé theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ giao th«ng ®êng bé. 2. Ngêi dù s¸t h¹ch (ngêi ViÖt Nam vµ ngêi níc ngoµi) ®Ó ®îc cÊp giÊy phÐp l¸i xe c¬ giíi ®êng bé lµ ®èi tîng nép phÝ s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. Th«ng t nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi viÖc s¸t h¹ch ®Ó cÊp giÊy phÐp l¸i xe cho lùc lîng qu©n ®éi, c«ng an lµm nhiÖm vô quèc phßng, an ninh. II. Møc thu, chÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé 1. Møc thu a. Møc thu phÝ s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé ®îc quy ®Þnh nh sau: §¬n vÞ tÝnh: ®ång STT Lo¹i giÊy phÐp l¸i xe Lý thuyÕt Thùc Céng hµnh 1 GiÊy phÐp l¸i xe c¸c h¹ng: A1, A2, A3, 30.000 40.000 70.000 A4 2 GiÊy phÐp l¸i xe c¸c h¹ng: B1, B2, C, D, 70.000 280.000 350.000 E, F
  2. 2 b. Møc thu phÝ s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé ®îc ¸p dông thèng nhÊt trªn c¶ níc khi c¬ quan qu¶n lý s¸t h¹ch cÊp giÊy phÐp l¸i xe (kh«ng ph©n biÖt c¬ quan thuéc Trung ¬ng hay ®Þa ph¬ng qu¶n lý) tæ chøc s¸t h¹ch cÊp giÊy phÐp l¸i xe t¹i c¸c trung t©m s¸t h¹ch l¸i xe ®îc x©y dùng theo quy ho¹ch, cã ®ñ c¬ së vËt chÊt - kü thuËt ®¸p øng yªu cÇu s¸t h¹ch l¸i xe theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ giao th«ng ®êng bé. c. Ngêi dù s¸t h¹ch ®Ó ®îc cÊp giÊy phÐp l¸i xe c¬ giíi ®êng bé phÇn nµo th× nép phÝ s¸t h¹ch phÇn ®ã. d. Trêng hîp ngêi dù s¸t h¹ch lÇn thø nhÊt kh«ng ®¹t yªu cÇu ®èi víi phÇn lý thuyÕt hoÆc thùc hµnh, dù s¸t h¹ch lÇn thø hai cña phÇn nµo th× nép ®ñ møc phÝ s¸t h¹ch phÇn ®ã. 2. ChÕ ®é thu, nép, qu¶n lý vµ sö dông phÝ s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®- êng bé a. C¬ quan qu¶n lý s¸t h¹ch cÊp giÊy phÐp l¸i xe c¬ giíi ®êng bé cã nhiÖm vô tæ chøc thu, nép, qu¶n lý, sö dông vµ c«ng khai chÕ ®é thu phÝ s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt (díi ®©y gäi chung lµ c¬ quan thu phÝ) b. PhÝ s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lµ kho¶n thu thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, c¬ quan thu phÝ ®îc ®Ó l¹i mét phÇn trong sè tiÒn phÝ thu ®îc ®Ó trang tr¶i chi phÝ cho viÖc tæ chøc s¸t h¹ch cÊp giÊy phÐp l¸i xe vµ thu phÝ, cô thÓ nh sau: b.1. TrÝch 20% (hai m¬i phÇn tr¨m) trªn tæng sè tiÒn phÝ thùc thu ®îc ®Ó chi tr¶ c¸c kho¶n sau: - Chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n ®ãng gãp theo tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng theo chÕ ®é hiÖn hµnh cho lao ®éng trùc tiÕp phôc vô s¸t h¹ch cÊp giÊy phÐp l¸i xe vµ thu phÝ (trõ chi phÝ tiÒn l¬ng cho c¸n bé, c«ng chøc ®· hëng l¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ níc theo chÕ ®é quy ®Þnh); - Chi phÝ trùc tiÕp phôc vô cho s¸t h¹ch cÊp giÊy phÐp l¸i xe vµ thu phÝ, nh: v¨n phßng phÈm, vËt t v¨n phßng, ®iÖn tho¹i, ®iÖn, níc, c«ng t¸c phÝ, c«ng vô phÝ theo tiªu chuÈn, ®Þnh møc hiÖn hµnh; - Chi phÝ s¾m vËt t, nguyªn liÖu vµ c¸c kho¶n chi kh¸c liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc s¸t h¹ch cÊp giÊy phÐp l¸i xe vµ thu phÝ; Toµn bé sè tiÒn phÝ ®îc trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn ®©y, c¬ quan thu phÝ ph¶i c©n ®èi vµo kÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m. Qu¸ tr×nh qu¶n lý ph¶i sö dông ®óng néi dung chi theo chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ ph¶i cã chøng tõ hãa ®¬n hîp ph¸p theo quy ®Þnh. QuyÕt to¸n n¨m, nÕu cha chi hÕt sè tiÒn ®îc trÝch th× ®îc chuyÓn sang n¨m sau ®Ó tiÕp tôc chi theo chÕ ®é quy ®Þnh. b.2. Chi tr¶ tiÒn thuª c¬ së vËt chÊt, ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ kiÓm tra chÊm ®iÓm, lu gi÷ hå s¬ s¸t h¹ch.... cña c¸c trung t©m s¸t h¹ch cÊp giÊy phÐp l¸i xe theo quy ®Þnh sau: - §èi víi trung t©m s¸t h¹ch cÊp giÊy phÐp l¸i xe kh«ng do ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t: C¬ quan thu phÝ ®îc sö dông 80% (t¸m m¬i phÇn tr¨m) tæng sè tiÒn phÝ thùc thu ®îc ®Ó chi tr¶ ®èi víi Trung t©m s¸t h¹ch cÊp giÊy phÐp l¸i xe ®· x©y dùng hoµn chØnh (bao gåm ®Çu t c¬ së h¹ tÇng, xe s¸t h¹ch, thiÕt
  3. 3 bÞ chÊm thi tù ®éng); ®îc sö dông 65% (sau m¬i l¨m phÇn tr¨m) tæng sè tiÒn phÝ thùc thu ®îc ®Ó chi tr¶ ®èi víi trung t©m s¸t h¹ch cÊp giÊy phÐp l¸i xe ®· x©y dùng xong c¬ së h¹ tÇng, xe s¸t h¹ch nhng cha ®Çu t thiÕt bÞ chÊm thi tù ®éng; - §èi víi trung t©m s¸t h¹ch cÊp giÊy phÐp l¸i xe do ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t mét phÇn, mét phÇn vay vèn ®Çu t: C¬ quan thu phÝ ®îc sö dông 80% (t¸m m¬i phÇn tr¨m) tæng sè tiÒn phÝ thùc thu ®îc ®Ó chi tr¶ cho trung t©m trong thêi gian ph¶i hoµn tr¶ vèn vµ l·i vay theo khÕ íc vay hoÆc do c¬ quan cã thÈm quyÒn (Côc §êng bé ViÖt Nam hoÆc Së Giao th«ng vËn t¶i, Së Giao th«ng c«ng chÝnh c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng) x¸c ®Þnh. Sau khi ®· hoµn tr¶ ®ñ vèn vµ l·i vay ®Çu t, c¬ quan thu phÝ ®îc sö dông 25% (hai m¬i l¨m phÇn tr¨m) tæng sè tiÒn phÝ thùc thu ®îc ®Ó chi tr¶ cho trung t©m (®Ó trung t©m trang tr¶i chi phÝ duy tr× c¬ së vËt chÊt, ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ kiÓm tra chÊm ®iÓm, lu gi÷ hå s¬ s¸t h¹ch....). - §èi víi trung t©m s¸t h¹ch cÊp giÊy phÐp l¸i xe do ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t toµn bé: C¬ quan thu phÝ ®îc sö dông 25% (hai m¬i l¨m phÇn tr¨m) tæng sè tiÒn phÝ thùc thu ®îc ®Ó chi tr¶ cho trung t©m (®Ó trung t©m trang tr¶i chi phÝ phÝ duy tr× c¬ së vËt chÊt, ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ kiÓm tra chÊm ®iÓm, lu gi÷ hå s¬ s¸t h¹ch....). b.3. C¬ quan thu phÝ cã tr¸ch nhiÖm kª khai, nép vµ quyÕt to¸n sè tiÒn phÝ cßn l¹i (15% tiÒn phÝ cßn l¹i sau khi ®· chi tr¶ cho trung t©m s¸t h¹ch kh«ng do ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t vµ cha ®Çu t thiÕt bÞ chÊm thi tù ®éng; 55% tiÒn phÝ cßn l¹i sau khi ®· chi tr¶ cho trung t©m s¸t h¹ch do ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t toµn bé vµ trung t©m s¸t h¹ch do ng©n s¸ch nhµ níc ®Çu t mét phÇn, mét phÇn vay vèn ®Çu t sau khi ®· hoµn tr¶ ®ñ vèn vµ l·i vay quy ®Þnh t¹i ®iÓm b.2, môc nµy) vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n t- ¬ng øng, môc 040, tiÓu môc 06 cña Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh (c¬ quan thu phÝ thuéc Trung ¬ng qu¶n lý th× nép vµo ng©n s¸ch Trung ¬ng, c¬ quan thu phÝ thuéc ®Þa ph¬ng th× nép vµo ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng). PhÇn tiÒn phÝ nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc ®îc qu¶n lý, sö dông theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. c. Chøng tõ thu phÝ s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé: lµ biªn lai thu phÝ thuéc ng©n s¸ch nhµ níc, ®îc in theo mÉu cña Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ møc thu, kÝch cì, chØ tiªu chung, nh sau: - Chøng tõ in s½n møc thu t¬ng øng víi tõng phÇn thi lý thuyÕt hoÆc thùc hµnh phï hîp víi viÖc dù thi s¸t h¹ch ®Ó cÊp lo¹i giÊy phÐp l¸i xe h¹ng A1, A2, A3, A4 hoÆc h¹ng B1, B2, C, D, E, F. - Chøng tõ thu phÝ gåm hai phÇn: phÇn lu t¹i cuèng vµ phÇn ngêi nép gi÷, cã tæng diÖn tÝch lµ 21 cm x 10 cm (kh«ng bao gåm phÇn cuèng vµ phÇn ®ãng g¸y quyÓn biªn lai). - Chøng tõ thu phÝ ®îc ph¸t hµnh hµng n¨m theo n¨m d¬ng lÞch vµ ®îc sö dông liªn tôc qua c¸c n¨m. Néi dung chØ tiªu ghi trªn chøng tõ ®îc quy ®Þnh thèng nhÊt, gåm c¸c chØ tiªu c¬ b¶n nh: ®¬n vÞ ph¸t hµnh, phÇn thi (lý thuyÕt hoÆc thùc hµnh) t¬ng øng víi lo¹i giÊy phÐp l¸i xe (h¹ng A1, A2, A3, A4 hoÆc h¹ng B1, B2, C, D, E, F), møc phÝ. C¨n cø mÉu chøng tõ cña Bé Tµi chÝnh (Tæng côc ThuÕ) quy ®Þnh Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chñ tr× phèi hîp víi ®¬n vÞ ®îc giao nhiÖm vô tæ chøc thu
  4. 4 phÝ x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu cô thÓ ®Ó in, ph¸t hµnh vµ qu¶n lý, sö dông chøng tõ thu phÝ s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé trªn ®Þa bµn. III. Tæ chøc thùc hiÖn 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 2. Th«ng t nµy thay thÕ Th«ng t sè 24/2004/TT-BTC ngµy 26/3/2004 cña Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh chÕ ®é thu vµ qu¶n lý sö dông phÝ s¸t h¹ch l¸i xe c¬ giíi ®êng bé. 3. C¸c vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn viÖc ®¨ng ký, kª khai, nép, qu¶n lý, sö dông, c«ng khai chÕ ®é thu phÝ.... kh«ng ®Ò cËp t¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 63/2002/TT-BTC ngµy 24/7/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phÝ vµ lÖ phÝ. 4. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu, híng dÉn söa ®æi, bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2