Thông tư số 59/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
43
lượt xem
4
download

Thông tư số 59/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 59/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với bè cứu sinh nhẹ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 59/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- Đ c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 59/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHU N K THU T QU C GIA V D TR NHÀ NƯ C Đ I V I BÈ C U SINH NH Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Pháp l nh D tr qu c gia; Căn c Ngh đ nh s 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh D tr qu c gia; Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính. Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chu n k thu t qu c gia v d tr nhà nư c đ i v i bè c u sinh nh . Đi u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 6 tháng, k t ngày ký ban hành và thay th TCN 07: 2005 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 61/QĐ-BTC ngày 8/9/2005 c a B trư ng B Tài chính. Đi u 3. C c trư ng C c D tr qu c gia, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan đ n vi c qu n lý, nh p, xu t và b o qu n bè c u sinh nh có trách nhi m t ch c th c hi n. Trong quá trình th c hi n, n u có v n đ vư ng m c, các cơ quan, t ch c, cá nhân k p th i ph n ánh v B Tài chính đ nghiên c u, s a đ i, b sung./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Các cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - Vi n KSNDTC; - Tòa án NDTC; - Ki m toán NN; - Công báo; Ph m S Danh - C c KTVB (B Tư pháp); - Các DTQG khu v c; - Các đơn v thu c B ; - Website Chính ph ; - Website B TC; - Lưu: VT, C c DTQG.
  2. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QCVN 04: 2009/BTC QUY CHU N K THU T QU C GIA V D TR NHÀ NƯ C Đ I V I BÈ C U SINH NH National technical regulation on state reserve of raft-type life-saving apparatus HÀ N I - 2009
  3. L i nói đ u QCVN 04: 2009/BTC do Ban so n th o Quy chu n k thu t qu c gia v d tr nhà nư c đ i v i bè c u sinh nh biên so n, C c D tr qu c gia trình duy t và đư c ban hành kèm theo Thông tư s 59/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2009 c a B trư ng B Tài chính. QUY CHU N K THU T QU C GIA V D TR NHÀ NƯ C Đ I V I BÈ C U SINH NH National technical regulation on national reserve of raft-type life-saving apparatus 1. QUY Đ NH CHUNG 1.1. Ph m vi đi u ch nh Quy chu n này quy đ nh m c gi i h n các ch tiêu ch t lư ng liên quan đ n an toàn và phương pháp th tương ng; th t c giao nh n, v n chuy n, b o qu n và yêu c u qu n lý ch t lư ng đ i v i bè c u sinh nh nh p kho d tr nhà nư c. 1.2. Đ i tư ng áp d ng Quy chu n này áp d ng đ i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân có ho t đ ng liên quan đ n vi c qu n lý; giao nh n và b o qu n bè c u sinh nh d tr nhà nư c. 1.3. Gi i thích t ng Trong Quy chu n này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1.3.1. Bè c u sinh nh Bè c u sinh nh là lo i bè ch t o b ng thép, nh a có các ngăn kín nư c ho c đư c ch t o b ng các v t li u có tính n i, có dây bám và sàn, dùng đ gi đư c m t s ngư i n i trên m t nư c và m t s tr em/ ngư i quá y u trên sàn (sau đây vi t t t là bè nh ). 1.3.2. Lô bè c u sinh nh S lư ng quy đ nh bè nh có cùng ký hi u, cùng kích thư c, đư c s n xu t t cùng nguyên li u, theo cùng m t phương pháp công ngh , trong kho ng th i gian nh t đ nh, đư c giao nh n cùng m t lúc. 2. QUY Đ NH K THU T 2.1. Yêu c u k thu t đ i v i bè nh nh p kho d tr nhà nư c 2.1.1. V t li u 2.1.1.1. V bè nh làm b ng Composite ho c nh a Polyetylen t tr ng cao (HDPE); d y t 1,5 mm đ n 3,2 mm, có màu da cam. 2.1.1.2. C t bè nh làm b ng Polyurethanne – Foam ho c Styrofoam. 2.1.1.3. Lư i đan trong lòng bè nh là dây Polyeste đư ng kính không nh hơn 6 mm. 2.1.1.4. Dây bám ngoài bè nh là dây Polyeste đư ng kính t 10 mm đ n 12 mm. 2.1.1.5. Tay bám làm t g nhóm 3, cao su ho c nh a; đư ng kính t 25 mm đ n 38 mm; dài t 150 mm đ n 200 mm. S lư ng tay bám không nh hơn s lư ng ngư i quy đ nh s d ng. 2.1.1.6. Mái chèo làm t nh a Polyetylen (PE) ho c g n i đư c; s lư ng 2 chi c. 2.1.2. Th tích n i - Bè nh lo i th 1: Th tích n i, dm3, không nh hơn: 190 - Bè nh lo i th 2: Th tích n i, dm3, không nh hơn: 300 2.1.3. S c n i
  4. - Bè nh lo i th 1: S c n i, kg, không nh hơn: 170 - Bè nh lo i th 2: S c n i, kg, không nh hơn: 260 2.1.4. Kh i lư ng - Bè nh lo i th 1: Kh i lư ng, kg, không nh hơn: 20 - Bè nh lo i th 2: Kh i lư ng, kg, không nh hơn: 40 2.1.5. Kích thư c chính - Chi u dài x chi u r ng: Bè nh lo i th 1: (1500 mm x 980 mm) ± 20 mm Bè nh lo i th 2: (2000 mm x 1100 mm) ± 20 mm - Đư ng kính thân: Bè nh lo i th 1: 260 mm ± 5 mm Bè nh lo i th 2: 300 mm ± 5 mm 2.1.6. Đ b n màu v bè nh Có th có hi n tư ng chuy n màu sau ít nh t 200 gi chi u sáng v i cư ng đ ánh sáng bình thư ng. 2.1.7. Đ b n cơ h c Bè nh có k t c u sao cho không b hư h ng (n t, lõm, thay đ i hình d ng...) sau khi th theo quy đ nh t i 3.2.2. 2.1.8. Đ n i Bè nh n i trong nư c ng t m t th i gian không nh hơn là 24 gi sau khi th theo quy đ nh t i 3.2.3. 2.1.9. S c ch c a bè nh - Bè nh lo i th 1: 10 ngư i bám vào các v trí dây bám và m t ngư i có kh i lư ng t i thi u 60 kg đ t lên trên lư i trong lòng bè nh . - Bè nh lo i th 2: 14 ngư i bám vào các v trí dây bám và s ngư i có kh i lư ng t i thi u 115 kg lên trên lư i trong lòng bè nh . 2.1.10. Tính n đ nh Bè nh không b l t và mép trên bè nh không ng p nư c khi th theo quy đ nh t i 3.2.4. 2.1.11. Các yêu c u k thu t c a bè nh nh p kho d tr nhà nư c Ph i tho mãn nh ng quy đ nh trong TCVN 6278: 2003 Quy ph m trang b an toàn tàu bi n, ISO 4001:1977 Đóng tàu - Tàu th y n i đ a - D ng c n i c u sinh d ng bè, TCVN 5801: 2005 Quy ph m phân c p và đóng tàu sông - Ph n 10: Trang b an toàn. 2.2. Yêu c u v nhà kho - Ph i là lo i kho kín, có tư ng bao, mái che ch ng n ng mưa gió bão, tr n ch ng nóng. - N n kho ph ng, c ng, ch u đư c t i tr ng t i thi u 3,0 t n/m2. - Kho đư c trang b đ qu t thông gió đ b o đ m trong kho luôn đư c khô ráo, thoáng mát; có d ng c đo nhi t đ , đ m không khí. - Ph i có h th ng ch ng chim, chu t, phòng tr m i và sinh v t gây h i khác, có h th ng đi n chi u sáng ph c v công tác b o qu n, b o v .
  5. - Ph i xa các ngu n hóa ch t, nơi d cháy n , đư ng đi n cao th , h n ch t i đa b i b n, b c x nhi t. Có n i quy, phương ti n và phương án phòng cháy ch a cháy, phòng ch ng bão l t. 3. PHƯƠNG PHÁP TH 3.1. L y m u M u đư c l y ng u nhiên trong quá trình giao nh n và b o qu n đ ki m tra ch t lư ng bè c u sinh nh không nh hơn 2 % nhưng không ít hơn 2 chi c c a lô hàng. 3.2. Phương pháp th 3.2.1. Đ b n màu Theo TCVN 5466: 2002 V t li u d t - Phương pháp xác đ nh đ b n màu - Ph n A02: Thang màu xám đ đánh giá s thay đ i màu. 3.2.2. Đ b n cơ h c Bè nh có k t c u đ m b o đ khi th t đ cao 10 m xu ng nư c không b hư h ng (n t, lõm, thay đ i hình d ng...). 3.2.3. Đ n i Bè nh ph i n i trong nư c ng t m t th i gian không nh hơn là 24 gi khi có treo các c c thép, m i c c n ng 14,5 kg vào dây v n t i v trí tay n m c a m i ngư i; s lư ng c c thép tương đương s lư ng ngư i bám vào bè và đ t m t kh i lư ng không nh hơn kh i lư ng t i thi u quy đ nh theo lo i bè lên trên lư i c a bè nh mà mép trên c a bè nh không b ng p nư c. 3.2.4. Tính n đ nh Treo các c c thép, m i c c n ng 7 kg vào dây v n d c theo m t c nh dài v i kho ng cách m i c c thép là 0,3m; bè nh không b l t và mép trên bè nh phía treo t i không b ng p nư c. 4. TH T C GIAO NH N VÀ B O QU N BÈ C U SINH NH 4.1. V n chuy n Phương ti n v n chuy n ph i s ch s , có mui che mưa n ng. Trư c khi x p bè nh lên xe ho c đưa xu ng x p vào kho, ph i chu n b các phương ti n, d ng c v n chuy n, không đư c lôi kéo làm xây sát bè. Khi x p lên xe theo chi u b m t làm vi c ho c phương n m nghiêng (theo chi u r ng) và ch ng bu c c n th n, không v n chuy n chung v i hoá ch t và các ch t d gây b n làm nh hư ng đ n ch t lư ng bè nh . 4.2. Quy trình ki m tra khi giao nh n nh p kho 4.2.1. Ki m tra h sơ k thu t 4.2.1.1. Đ i v i bè nh do cơ s trong nư c s n xu t, c n ki m tra - Gi y ch ng nh n cơ s ch t o phương ti n c u sinh. - Gi y ch ng nh n ki u s n ph m. 4.2.1.2. Đ i v i bè nh s n xu t t i nư c ngoài đư c nh p kh u vào Vi t Nam, c n ki m tra Gi y ch ng nh n ki u s n ph m. 4.2.1.3. Đ i v i lô bè nh s n xu t trong nư c ho c nh p kh u c n ki m tra - Biên b n ki m tra; - Gi y ch ng nh n; N i dung biên b n ki m tra, Gi y ch ng nh n nêu rõ: Lo i s n ph m (ký mã hi u n u có), nơi (cơ s ) ch t o, công d ng, nơi s d ng (ph m vi s d ng), ngày s n xu t và các đ c tính k thu t đ m b o yêu c u k thu t quy đ nh t i m c 2 c a Quy chu n này.
  6. 4.2.1.4. Các Gi y ch ng nh n và biên b n nêu trên đ u do Đăng Ki m Vi t Nam c p theo quy đ nh. 4.2.2. Ki m tra s n ph m khi giao nh n 4.2.2.1. Ki m tra s lư ng S lư ng bè nh trong m i lô hàng ph i phù h p v i s lư ng bè nh ghi trong biên b n ki m tra và Gi y ch ng nh n do Đăng ki m Vi t Nam c p. T ng s bè nh giao nh n đúng v i s lư ng trong h p đ ng đã ký. 4.2.2.2. Ki m tra b m t bè nh B m t bè nh ph i nh n m n, màu không b phai. M i bè nh ph i đư c g n nhãn hi u theo quy đ nh c a Đăng ki m Vi t Nam. 4.2.2.3. Ki m tra bao gói Bao bì m i bè nh đư c bao b c b ng màng nh a Polypropylen (PP), bao m i nguyên, s ch, không b xơ - th ng - n t, mi ng bao khâu ch c ch n, kín, đ m b o trong không b x c x ch và m thu t. Ngoài bao ghi: Ki u s n ph m, tên cơ s s n xu t, ngày s n xu t. 4.2.2.4. Các chi ti t kèm theo: Dây bám, mái chèo, tay n m ph i có đ và đúng quy cách v i ki u s n ph m đã đư c duy t. 4.2.2.5. Trong m i lô bè nh l y b t kỳ 1 bè nh đ ki m tra v t li u làm bè nh và ki m tra đ b n màu c a v bè nh t i m t trong các phòng th nghi m đư c Đăng ki m Vi t Nam công nh n (n u Gi y ch ng nh n do Đăng ki m Vi t Nam c p chưa nêu v t li u đ s n xu t v , ru t và đ b n màu c a v bè nh ). N u m t trong s các s n ph m ki m tra theo đi m 4.2.2 không đ t yêu c u thì ph i ti n hành ki m tra v i s lư ng g p đôi và t t c các bè nh đư c ki m tra đ u ph i đ t yêu c u thì lô bè nh đó đư c ch p nh n. 4.3. B o qu n 4.3.1. Quy ho ch, kê x p bè nh trong kho Bè nh đư c quy ho ch theo lô đư c x p trên giá kê, đ riêng t ng ch ng lo i, t ng th i gian nh p và x p theo các quy đ nh sau: T ng dư i cùng c a giá cách m t n n kho không nh hơn 0,3 m. M t trên cùng c a lô bè nh cách tr n kho không nh hơn 2 m. Giá đ có t 2 t ng đ n 3 t ng làm b ng kim lo i ho c v t li u t ng h p đ m b o ch c ch n và thu n ti n trong b o qu n. Các t ng c a giá cách nhau t i thi u 1100 mm đ đư c m t bè nh theo phương n m nghiêng ho c có th x p ch ng lên nhau theo chi u b m t làm vi c nhưng không quá 4 l p bè nh . Giá đ cách tư ng, c t nhà kho không nh hơn 0,5 m. Gi a hai hàng giá ho c các lô ph i cách nhau không nh hơn 1,5 m t o l i đi h p lý trong kho. Đánh ký hi u các t ng bè nh đ thu n l i cho công vi c b o qu n. Bè nh đư c s p x p ngay ng n, ch c ch n, d quan sát, d ki m đ m. Có sơ đ v trí hàng hoá đang b o qu n trong kho đ thu n ti n quan sát, theo dõi và ki m tra hàng. 4.3.2. Th lô hàng M i lô hàng x p trong kho có đính m t nhãn và t i thi u ph i có các n i dung sau: - Ký hi u s n ph m; - Quy cách;
  7. - Tên cơ s s n xu t, đ a ch ; - Ngày, tháng, năm s n xu t; - S lư ng; - Ngày, tháng, năm nh p kho. 4.3.3. B o qu n đ nh kỳ H ng ngày ki m tra kho, nhi t đ và đ m, n u th y có bi n đ ng (bè nh b đ , có chu t, kho b d t... ) thì tìm hi u nguyên nhân và ch đ ng có bi n pháp x lý k p th i, n u vư t quá kh năng và quy n h n thì báo cáo ngay v i lãnh đ o đơn v ho c cơ quan c p trên tr c ti p qu n lý đ có bi n pháp gi i quy t. M i tu n t i thi u hai l n dùng ch i m m ho c máy hút b i ti n hành làm s ch b i b n, m ng nh n phía ngoài bao bì bè nh , giá kê, n n, tr n kho và tư ng kho. Ba tháng m t l n ti n hành đ o bè nh theo tu n t " trên xu ng, dư i lên " gi a các bè nh trong cùng m t t ng và gi a các t ng. M i năm m t l n d bè nh b o qu n trong kho và nh nhàng b bao bì ra, dùng gi m m, s ch, khô ho c máy hút b i làm s ch c n th n t ng chi c. Ki m tra dây bám, dây lư i c a sàn, tay bám c a bè nh , n u có đ t bi n ph i báo cáo lên c p trên. Làm s ch trong, ngoài bao bì, nh nhàng cho bè nh vào đ b o qu n như ban đ u, đ ng th i ti n hành t ng v sinh kho tàng, s a ch a c a và các thi t b trong kho (n u c n thi t). Đ nh kỳ ki m tra: Sau th i gian 4 năm b o qu n thì l y b t kỳ m t m u bè nh đi ki m tra theo các ch tiêu mà C c Đăng ki m đã quy đ nh. T nh ng năm ti p theo thì c 2 năm l y m u m t l n ki m tra. Vi c ki m tra do D tr qu c gia khu v c t ch c th c hi n và báo k t qu v C c D tr qu c gia. N u k t qu ch t lư ng bè nh có gì đ t bi n, ph i báo cáo ngay v i C c D tr qu c gia đ k p th i x lý. 4.4. Xu t hàng 4.4.1. Khi có l nh xu t hàng, th kho ph i chu n b đ s sách, gi y t có liên quan và nhân l c b c x p. 4.4.2. Ki m tra ch t lư ng, s lư ng hàng d ki n xu t . 4.4.3. Xu t hàng theo nguyên t c: Hàng trong th i gian b o qu n, đ m b o s d ng đư c; hàng nh p trư c xu t trư c, hàng nh p sau xu t sau, xu t g n t ng lô hàng. 4.4.4. Xu t đúng s lư ng, đúng ch ng lo i. 4.4.5. Khi xu t hàng xong ph i hoàn ch nh các th t c, ch ng t giao nh n theo đúng quy đ nh. 4.5. Ch đ ghi chép s sách theo dõi hàng hóa 4.5.1. L p th kho Các kho b o qu n bè nh đư c l p m t th kho ghi rõ đ y đ các n i dung: Tên hàng hóa, ki u lo i, nơi s n xu t (đơn v ch t o), s lư ng, ch t lư ng, ngày tháng nh p kho... và đ ch ký, con d u đáp ng th t c hành chính và ch đ k toán quy đ nh hi n hành. Th kho đư c đ trong h p tài li u, trong kho hàng. 4.5.2. S b o qu n Dùng ghi chép hàng ngày ho c đ t xu t v tình hình công tác b o qu n hàng hóa, di n bi n v s lư ng, ch t lư ng. Theo dõi và ghi chép nhi t đ , đ m trong kho hàng ngày. S ph i đóng d u giáp lai, ghi đ các n i dung theo m u, có đ các thành ph n ký tên và đóng d u đơn v . 5. QU N LÝ CH T LƯ NG 5.1. Bè nh s n xu t trong nư c
  8. Đ i v i bè nh s n xu t trong nư c ph i đư c ch ng nh n h p quy phù h p v i các quy đ nh t i m c 2 c a Quy chu n này theo phương th c th nghi m, đánh giá lô s n ph m, hàng hóa. 5.2. Bè nh nh p kh u Bè nh nh p kh u ph i đư c ch ng nh n h p quy phù h p v i các quy đ nh t i m c 2 c a Quy chu n này. Vi c ch ng nh n h p quy bè nh nh p kh u do m t trong các t ch c sau đây ti n hành: 5.2.1. T ch c ch ng nh n h p quy trong và ngoài nư c đư c cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n ch đ nh ho c th a nh n th c hi n t i nư c ngoài. 5.2.2. T ch c ch ng nh n h p quy đư c ch đ nh ti n hành t i Vi t Nam theo phương th c th nghi m, đánh giá lô s n ph m, hàng hóa. 5.3. Ch ng nh n h p quy, công b h p quy, d u h p quy và phương th c đánh giá s phù h p 5.3.1. Bè nh đ d tr nhà nư c ph i đư c g n d u h p quy. 5.3.2. Ch ng nh n h p quy, công b h p quy, d u h p quy và phương th c đánh giá s phù h p quy đ nh t i kho n 5.1 ho c kho n 5.2 m c này th c hi n theo Quy đ nh v ch ng nh n h p chu n, ch ng nh n h p quy và công b h p chu n, công b h p quy ban hành kèm theo Quy t đ nh s 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . 5.4. Th i gian t khi s n xu t bè nh đ n khi nh p kho d tr nhà nư c Không l n hơn 6 tháng (k c th i gian v n chuy n). 5.5. Th i gian lưu kho Trong đi u ki n nhi t đ và đ m bình thư ng (nhi t đ Tmax ≤ 35 oC, đ m Rmax ≤ 85 %), th i gian b o qu n bè nh nh p kho d tr nhà nư c không l n hơn 8 năm. 6. TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN 6.1. T ch c, cá nhân s n xu t bè nh trong nư c đ d tr nhà nư c ph i công b ch t lư ng đ m b o yêu c u quy đ nh t i m c 2 c a Quy chu n này trên cơ s k t qu ch ng nh n h p quy phù h p v i quy đ nh t i kho n 5.1 c a Quy chu n này. 6.2. T ch c, cá nhân nh p kh u bè nh đ d tr nhà nư c ph i ch u s ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p kh u theo các quy đ nh t i m c 2 c a Quy chu n này và có ch ng nh n h p quy phù h p v i quy đ nh t i kho n 5.2 c a Quy chu n này. 6.3. Cơ quan ch c năng ki m tra theo các quy đ nh hi n hành đ i v i vi c tuân th Quy chu n này. 7. T CH C TH C HI N 7.1. C c D tr qu c gia có trách nhi m hư ng d n và ki m tra th c hi n Quy chu n này. 7.2. Trong trư ng h p các tiêu chu n, hư ng d n quy đ nh t i Quy chu n này có s thay đ i, b sung ho c đư c thay th thì th c hi n theo quy đ nh t i văn b n m i./.
Đồng bộ tài khoản