Thông tư số 60/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
68
lượt xem
6
download

Thông tư số 60/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 60/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với phao tròn cứu sinh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 60/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- Đ c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 60/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 26 tháng 3 năm 2009 THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHU N K THU T QU C GIA V D TR NHÀ NƯ C Đ I V I PHAO TRÒN C U SINH Căn c Lu t Tiêu chu n và Quy chu n k thu t ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn c Pháp l nh D tr qu c gia; Căn c Ngh đ nh s 196/2004/NĐ-CP ngày 02/12/2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Pháp l nh D tr qu c gia; Căn c Ngh đ nh s 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính. Đi u 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chu n k thu t qu c gia v d tr nhà nư c đ i v i phao tròn c u sinh. Đi u 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 6 tháng, k t ngày ký ban hành và thay th TCN 06: 2004 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 35/2004/QĐ-BTC ngày 14/4/2004 c a B trư ng B Tài chính. Đi u 3. C c trư ng C c D tr qu c gia, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan đ n vi c qu n lý, nh p, xu t và b o qu n phao tròn c u sinh có trách nhi m t ch c th c hi n. Trong quá trình th c hi n, n u có v n đ vư ng m c, các cơ quan, t ch c, cá nhân k p th i ph n ánh v B Tài chính đ nghiên c u, s a đ i, b sung./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Các cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - Vi n KSNDTC; - Tòa án NDTC; - Ki m toán NN; - Công báo; Ph m S Danh - C c KTVB (B Tư pháp); - Các DTQG khu v c; - Các đơn v thu c B ; - Website Chính ph ; - Website B TC; - Lưu: VT, C c DTQG.
  2. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QCVN 05: 2009/BTC QUY CHU N K THU T QU C GIA V D TR NHÀ NƯ C Đ I V I PHAO TRÒN C U SINH National technical regulation on state reserve of ring life buoy HÀ N I - 2009
  3. L i nói đ u QCVN 05: 2009/BTC do Ban so n th o Quy chu n k thu t qu c gia v d tr nhà nư c đ i v i phao tròn c u sinh biên so n, C c D tr qu c gia trình duy t và đư c ban hành kèm theo Thông tư s 60/2009/TT-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2009 c a B trư ng B Tài chính. QUY CHU N K THU T QU C GIA V D TR NHÀ NƯ C Đ I V I PHAO TRÒN C U SINH National technical regulation on state reserve of ring life buoy 1. QUY Đ NH CHUNG 1.1. Ph m vi đi u ch nh Quy chu n này quy đ nh m c gi i h n các ch tiêu ch t lư ng liên quan đ n an toàn và phương pháp th tương ng; th t c giao nh n, v n chuy n, b o qu n và yêu c u qu n lý ch t lư ng đ i v i phao tròn c u sinh nh p kho d tr nhà nư c. 1.2. Đ i tư ng áp d ng Quy chu n này áp d ng đ i v i các cơ quan, t ch c, cá nhân có ho t đ ng liên quan đ n vi c qu n lý; giao nh n và b o qu n phao tròn c u sinh d tr nhà nư c dùng đ trang b trên t t c các tàu và công trình bi n ho t đ ng vùng bi n qu c t . 1.3. Gi i thích t ng Trong Quy chu n này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: 1.3.1. Phao tròn c u sinh Phao tròn c u sinh là lo i phao khép kín, ti t di n ngang có hình elíp, c t phao làm b ng v t li u n i, v ngoài là nh a Polyetylen t tr ng cao (HDPE) có màu vàng da cam. Dây bám và băng v t li u ph n quang g n t i 4 v trí đ i x ng nhau theo chu vi c a phao tròn c u sinh (sau đây vi t t t là phao tròn). 1.3.2. Lô phao tròn c u sinh S lư ng quy đ nh phao tròn có cùng ký hi u, cùng kích thư c, đư c s n xu t t cùng nguyên li u, theo cùng m t phương pháp, trong kho ng th i gian nh t đ nh, đư c giao nh n cùng m t lúc. M i lô phao tròn giao nh n không l n hơn 5000 chi c. 2. QUY Đ NH K THU T 2.1. Yêu c u k thu t đ i v i phao tròn nh p kho d tr qu c gia 2.1.1. V t li u 2.1.1.1. Ru t phao tròn làm t Polyurethanne - Foam ho c Styrofoam. 2.1.1.2. V b c ngoài phao tròn làm t nh a HDPE d y t 1,5 mm đ n 2,8 mm, có màu da cam. 2.1.2. Kích thư c m t c t ngang thân phao tròn có chi u r ng là 110 mm ± 5 mm và chi u dài là 140 mm ± 5 mm; ho c chi u r ng là 100 mm ± 5 mm và chi u dài là 150 mm ± 5 mm. 2.1.3. Băng v t li u ph n quang có chi u r ng 50 mm ± 1 mm, là lo i dùng cho hàng h i. 2.1.4. Dây bám là nh a Polypropylen (PP) có đư ng kính 10,5 mm ± 1 mm, chi u dài b ng b n l n đư ng kính ngoài c a phao tròn và đư c b t ch t vào phao tròn theo b n dây cung b ng nhau. 2.1.5. Đư ng kính ngoài và đư ng kính trong Đư ng kính ngoài là 720 mm ± 10 mm và đư ng kính trong là 440 mm ± 10 mm; ho c đư ng kính ngoài là 750 mm ± 10 mm và đư ng kính trong là 450 mm ± 10 mm.
  4. 2.1.6. Kh i lư ng T 2500 g đ n 3200 g. 2.1.7. Đ n i Các phao tròn ph i có kh năng nâng đư c t i thi u 14,5 kg thép trong nư c ng t liên t c trong th i gian 24 gi . 2.1.8. Đ b n cơ h c Phao tròn ph i có k t c u sao cho nó không b hư h ng (n t, lõm, thay đ i hình d ng...) sau khi th theo quy đ nh 3.2.1. 2.1.9. Tính ch u l a Phao tròn không cháy ho c ti p t c b nhão ch y sau khi th theo quy đ nh 3.2.1. 2.1.10. Tính ch u d u Phao không có d u hi u hư h ng như: co, n t, phình, phân h y ho c thay đ i cơ tính sau khi th theo quy đ nh 3.2.1. 2.1.11. Đ b n màu v phao Có th có hi n tư ng chuy n màu sau ít nh t 200 gi chi u sáng v i cư ng đ ánh sáng bình thư ng. 2.1.12. Các yêu c u k thu t c a phao tròn nh p kho d tr nhà nư c Ph i tho mãn nh ng quy đ nh trong TCVN 7283: 2003 Phao tròn c u sinh; TCVN 6278: 2003 Quy ph m trang b an toàn tàu bi n. 2.2. Yêu c u v nhà kho - Ph i là lo i kho kín, có tư ng bao, mái che ch ng n ng mưa gió bão, tr n ch ng nóng. - N n kho ph ng, c ng, ch u đư c t i tr ng t i thi u 3,0 t n/m2. - Kho đư c trang b đ qu t thông gió đ b o đ m trong kho luôn đư c khô ráo, thoáng mát; có d ng c đo nhi t đ , đ m không khí. - Ph i có h th ng ch ng chim, chu t, phòng tr m i và sinh v t gây h i khác, có h th ng đi n chi u sáng ph c v công tác b o qu n, b o v . - Ph i xa các ngu n hóa ch t, nơi d cháy n , đư ng đi n cao th , h n ch t i đa b i b n, b c x nhi t. Có n i quy, phương ti n và phương án phòng cháy ch a cháy, phòng ch ng bão l t. 3. PHƯƠNG PHÁP TH 3.1. L y m u M u đư c l y ng u nhiên trong quá trình giao nh n và b o qu n đ ki m tra ch t lư ng phao tròn không nh hơn 2 % nhưng không ít hơn 2 chi c c a lô hàng. 3.2. Phương pháp th 3.2.1. Đ n i, đ b n cơ h c, tính ch u l a, tính ch u d u Theo TCVN 7283: 2003 Phao tròn c u sinh. 3.2.2. Đ b n màu Theo TCVN 5466: 2002 V t li u d t - Phương pháp xác đ nh đ b n màu - Ph n A02: Thang màu xám đ đánh giá s thay đ i màu. 4. TH T C GIAO NH N VÀ B O QU N PHAO TRÒN C U SINH 4.1. V n chuy n
  5. Phương ti n v n chuy n ph i có mui che mưa n ng và s ch s . Trư c khi x p phao tròn lên xe ho c đưa phao tròn xu ng kê x p vào kho, ph i chu n b các phương ti n, d ng c v n chuy n, không đư c lôi kéo hàng hoá, tránh xây sát ki n phao tròn. Các ki n phao tròn x p lên xe theo phương th ng đ ng và ch ng bu c c n th n, không v n chuy n chung v i hoá ch t và các ch t d gây b n làm nh hư ng đ n ch t lư ng phao tròn. 4.2. Quy trình ki m tra khi nh p kho 4.2.1. Ki m tra h sơ k thu t 4.2.1.1. Đ i v i phao tròn do cơ s trong nư c s n xu t, c n ki m tra - Gi y ch ng nh n cơ s s n xu t phương ti n c u sinh. - Gi y ch ng nh n ki u s n ph m. 4.2.1.2. Đ i v i phao tròn s n xu t t i nư c ngoài đư c nh p kh u vào Vi t Nam, c n ki m tra Gi y ch ng nh n ki u s n ph m. 4.2.1.3. Đ i v i lô phao tròn s n xu t trong nư c ho c nh p kh u c n ki m tra - Biên b n ki m tra; - Gi y ch ng nh n; - N i dung biên b n ki m tra, Gi y ch ng nh n nêu rõ: Lo i s n ph m (ký mã hi u n u có), nơi (cơ s ) ch t o, công d ng, nơi s d ng (ph m vi s d ng), ngày s n xu t và các đ c tính k thu t đ m b o yêu c u k thu t quy đ nh t i m c 2 c a Quy chu n này. 4.2.1.4. Các Gi y ch ng nh n và biên b n nêu trên đ u do Đăng Ki m Vi t Nam c p theo quy đ nh. 4.2.2. Ki m tra s n ph m khi giao nh n 4.2.2.1. Ki m tra s lư ng S lư ng phao tròn trong m i lô hàng ph i phù h p v i s lư ng phao tròn ghi trong biên b n ki m tra và Gi y ch ng nh n do Đăng ki m Vi t Nam c p. T ng s phao tròn giao nh n đúng v i s lư ng trong h p đ ng đã ký. 4.2.2.2. Ki m tra b m t phao tròn B m t phao tròn ph i nh n m n, màu không b phai. M i phao tròn ph i đư c g n nhãn hi u theo quy đ nh c a Đăng ki m Vi t Nam. 4.2.2.3. Ki m tra bao gói Bao bì m i phao tròn đư c bao b c b ng màng nh a Polyetylen (PE). M i ki n phao tròn g m 5 phao tròn đóng trong bao d t b ng v t li u PP, bao ph i m i nguyên, s ch, không b xơ - th ng - n t, mi ng bao khâu ch c ch n, kín, phao trong không b x c x ch và đ m b o m thu t. Ngoài bao ghi: Ki u s n ph m, tên cơ s s n xu t, ngày s n xu t, s lư ng phao tròn. 4.2.2.4. Các chi ti t kèm theo: Dây bám, dây đai, v t li u ph n quang ph i có đ và đúng quy cách. 4.2.2.5. Trong m i lô phao tròn l y b t kỳ 1 phao tròn đ ki m tra v t li u làm phao tròn và ki m tra đ b n màu c a v phao tròn t i m t trong các phòng th nghi m đư c Đăng ki m Vi t Nam công nh n (n u Gi y ch ng nh n do Đăng ki m Vi t Nam c p chưa nêu v t li u đ s n xu t v , ru t và đ b n màu c a v phao tròn). N u m t trong s các s n ph m ki m tra theo quy đ nh t i đi m 4.2.2 không đ t yêu c u thì ph i ti n hành ki m tra v i s lư ng g p đôi và t t c các phao tròn đư c ki m tra l i đ u ph i đ t yêu c u thì lô phao tròn đó đư c ch p nh n. 4.3. B o qu n
  6. 4.3.1. Quy ho ch, kê x p phao tròn trong kho Phao tròn đư c quy ho ch theo lô, đ riêng t ng ch ng lo i, t ng th i gian nh p và x p theo các quy đ nh sau: K ho c t ng dư i cùng c a giá cách m t n n kho t i thi u 0,3 m. Các t ng c a giá ph i cách nhau t i thi u m t ki n hàng khi x p phao tròn theo phương th ng đ ng (vòng tròn má phao tròn n m trên m t ph ng ngang đ các phao tròn ch ng lên nhau); ho c đ không gian đ đư c m t ki n khi đ ki n n m nghiêng (chu vi ngoài c a phao tròn ti p xúc v i giá, các phao tròn x p áp vào nhau). Giá đ có 3 t ng, làm b ng kim lo i đ m b o ch c ch n và thu n ti n trong b o qu n. Giá ho c k đ cách tư ng, c t nhà kho t i thi u 0,5 m. Gi a 2 hàng giá ho c các lô c a k ph i cách nhau t i thi u 1,5 m, t o l i đi h p lý trong kho. Đ nh c a lô phao tròn cách tr n kho t i thi u 2 m. Đ đ m b o an toàn và ch c ch n, khi x p phao tròn trên k theo phương th ng đ ng thì x p t 3 ki n phao tròn đ n 4 ki n phao tròn ch ng lên nhau theo phương th c: L p dư i cùng và l p gi a có 2 ki n phao tròn x p sát vào nhau theo phương th ng đ ng và 1 ki n phao tròn trên cùng khoá vào gi a 2 ki n (xem hình 1). Hình 1: Cách th c x p phao trên giá Đánh ký hi u các l p ki n phao tròn đ thu n l i cho công vi c b o qu n. Các ki n phao tròn ph i đư c s p x p ngay ng n, ch c ch n, d quan sát, d ki m đ m. 4.3.2. Th lô hàng M i lô hàng x p trong kho có đính m t nhãn và t i thi u ph i có các n i dung sau: - Ký hi u s n ph m; - Quy cách; - Tên cơ s s n xu t, đ a ch ; - Ngày s n xu t; - S lư ng; - Ngày nh p kho. 4.3.3. B o qu n đ nh kỳ H ng ngày ki m tra kho, nhi t đ và đ m, n u th y có bi n đ ng (phao tròn b đ , có chu t, kho b d t... ) thì tìm hi u nguyên nhân và ch đ ng có bi n pháp x lý k p th i, n u vư t quá
  7. kh năng và quy n h n thì báo cáo ngay v i lãnh đ o đơn v ho c cơ quan c p trên tr c ti p qu n lý đ có bi n pháp gi i quy t. M i tu n t i thi u hai l n dùng ch i m m ho c máy hút b i ( nh ng nơi có đi u ki n) ti n hành làm s ch b i b n, m ng nh n... xung quanh, phía ngoài ki n phao tròn, giá kê hàng, n n, tr n kho. Ba tháng m t l n ti n hành đ o các ki n phao tròn theo tu n t "trên xu ng, dư i lên", m i ki n phao tròn đ u đư c thay đ i v trí theo th i gian. N u ki n phao tròn x p theo chi u th ng đ ng thì ki n dư i cùng đ o lên trên cùng, ki n trên cùng đ o xu ng gi a, ki n gi a đ o xu ng dư i cùng. N u phao tròn x p nghiêng trên giá cũng ph i đ o và c 3 tháng m t l n xoay 900 theo chi u kim đ ng h . M i năm m t l n d toàn b s phao tròn b o qu n trong kho ra, dùng gi m m, s ch, khô ho c máy hút b i làm s ch c n th n t ng chi c phao tròn, làm s ch trong, ngoài bao bì, r i đóng thành t ng ki n phao tròn (g m 5 chi c) đ b o qu n như ban đ u, đ ng th i ti n hành t ng v sinh kho tàng, s a ch a c a và các thi t b trong kho (n u c n thi t). Đ nh kỳ ki m tra: Sau th i gian 4 năm b o qu n thì l y b t kỳ m t m u phao tròn đi ki m tra theo các ch tiêu mà C c Đăng ki m đã quy đ nh. T nh ng năm ti p theo thì c 2 năm l y m u m t l n ki m tra. Vi c ki m tra do D tr qu c gia khu v c t ch c th c hi n và báo k t qu v C c D tr qu c gia. N u k t qu ch t lư ng phao tròn có gì đ t bi n, ph i báo cáo ngay v i C c D tr qu c gia đ k p th i x lý. 4.4. Xu t hàng 4.4.1. Khi có l nh xu t hàng, th kho ph i chu n b đ s sách, gi y t có liên quan và nhân l c b c x p. 4.4.2. Ki m tra ch t lư ng, s lư ng hàng d ki n xu t . 4.4.3. Xu t hàng theo nguyên t c: Hàng nh p trư c xu t trư c, hàng nh p sau xu t sau, xu t g n t ng lô hàng. 4.4.4. Xu t đúng s lư ng, đúng ch ng lo i. 4.4.5. Khi xu t hàng xong ph i hoàn ch nh các th t c, ch ng t giao nh n theo đúng quy đ nh. 4.5. Ch đ ghi chép s sách theo dõi hàng hóa 4.5.1. L p th kho M i ki u lo i phao tròn đư c l p m t th kho ghi rõ đ y đ các n i dung: Tên hàng hóa, ki u lo i, nơi s n xu t (đơn v ch t o), s lư ng, ch t lư ng, ngày tháng nh p kho... và đ ch ký, con d u đáp ng th t c hành chính và ch đ k toán quy đ nh hi n hành. Th kho đư c đ trong h p tài li u, trong kho hàng. N u có nhi u ki u lo i s n ph m thì c n l p thêm th kho ph treo t i lô hàng v i n i dung như th kho chính, ch khác v s lư ng hàng hóa. 4.5.2. S b o qu n Dùng ghi chép hàng ngày ho c đ t xu t v tình hình công tác b o qu n hàng hóa, di n bi n v s lư ng, ch t lư ng. S ph i đóng d u giáp lai, ghi đ các n i dung theo m u, có đ các thành ph n ký tên và đóng d u đơn v . 5. QU N LÝ CH T LƯ NG 5.1. Phao tròn s n xu t trong nư c Đ i v i phao tròn s n xu t trong nư c ph i đư c ch ng nh n h p quy phù h p v i các quy đ nh t i m c 2 c a Quy chu n này theo phương th c th nghi m, đánh giá lô s n ph m, hàng hóa. 5.2. Phao tròn nh p kh u
  8. Phao tròn nh p kh u ph i đư c ch ng nh n h p quy phù h p v i các quy đ nh t i m c 2 c a Quy chu n này. Vi c ch ng nh n h p quy phao tròn nh p kh u do m t trong các t ch c sau đây ti n hành: 5.2.1. T ch c ch ng nh n h p quy trong và ngoài nư c đư c cơ quan qu n lý nhà nư c có th m quy n ch đ nh ho c th a nh n th c hi n t i nư c ngoài. 5.2.2. T ch c ch ng nh n h p quy đư c ch đ nh ti n hành t i Vi t Nam theo phương th c th nghi m, đánh giá lô s n ph m, hàng hóa. 5.3. Ch ng nh n h p quy, công b h p quy, d u h p quy và phương th c đánh giá s phù h p 5.3.1. Phao tròn đ d tr nhà nư c ph i đư c g n d u h p quy. 5.3.2. Ch ng nh n h p quy, công b h p quy, d u h p quy và phương th c đánh giá s phù h p quy đ nh t i kho n 5.1 ho c kho n 5.2 m c này th c hi n theo Quy đ nh v ch ng nh n h p chu n, ch ng nh n h p quy và công b h p chu n, công b h p quy ban hành kèm theo Quy t đ nh s 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28/9/2007 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh . 5.4. Th i gian t khi s n xu t phao tròn đ n khi nh p kho d tr nhà nư c Không l n hơn 6 tháng (k c th i gian v n chuy n). 5.5. Th i gian lưu kho Trong đi u ki n nhi t đ và đ m bình thư ng (nhi t đ Tmax ≤ 35 oC, đ m Rmax ≤ 85 %) th i gian b o qu n phao tròn nh p kho d tr nhà nư c không l n hơn 8 năm. 6. TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN 6.1. T ch c, cá nhân s n xu t phao tròn trong nư c đ d tr nhà nư c ph i công b ch t lư ng đ m b o yêu c u quy đ nh t i m c 2 c a Quy chu n này trên cơ s k t qu ch ng nh n h p quy phù h p v i quy đ nh t i kho n 5.1 c a Quy chu n này. 6.2. T ch c, cá nhân nh p kh u phao tròn đ d tr nhà nư c ph i ch u s ki m tra Nhà nư c v ch t lư ng hàng hóa nh p kh u theo các quy đ nh t i m c 2 c a Quy chu n này và có ch ng nh n h p quy phù h p v i quy đ nh t i kho n 5.2 c a Quy chu n này. 6.3. Cơ quan ch c năng ki m tra theo các quy đ nh hi n hành đ i v i vi c tuân th Quy chu n này. 7. T CH C TH C HI N 7.1. C c D tr qu c gia có trách nhi m hư ng d n và ki m tra th c hi n Quy chu n này. 7.2. Trong trư ng h p các tiêu chu n, hư ng d n quy đ nh t i Quy chu n này có s thay đ i, b sung ho c đư c thay th thì th c hi n theo quy đ nh t i văn b n m i./.
Đồng bộ tài khoản