Thông tư số 65/2003/TT-BQP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
72
lượt xem
5
download

Thông tư số 65/2003/TT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 65/2003/TT-BQP về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đối với doanh nghiệp trong quân đội do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, để hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đối với doanh nghiệp trong quân đội...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 65/2003/TT-BQP

 1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 65/2003/TT-BQP Hà N i, ngày 05 tháng 6 năm 2003 THÔNG TƯ C A B QU C PHÒNG S 65/2003/TT-BQP NGÀY 05 THÁNG 6 NĂM 2003 HƯ NG D N TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 41/2002/N -CP NGÀY 11 THÁNG 4 NĂM 2002 C A CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH IV I LAO NG DÔI DƯ DO S P X P L I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C IV I CÁC DOANH NGHI P TRONG QUÂN I Thi hành Ngh nh s 41/2002/N -CP ngày 11/4/2002 c a Chính ph v chính sách i v i lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c, Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12/6/2002 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 41/2002/N -CP, Thông tư s 11/2003/TT-BL TBXH ngày 22/5/2003 hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12/6/2002, B Qu c phòng (BQP) hư ng d n th c hi n i v i các doanh nghi p trong Quân i như sau: I. PH M VI ÁP D NG 1. Các doanh nghi p nhà nư c trong Quân i (vi t t t là doanh nghi p quân i), bao g m: 1.1. Các doanh nghi p quân i th c hi n cơ c u l i theo quy nh t i i u 17 c a B lu t Lao ng, g m: - Doanh nghi p gi 100% v n nhà nư c. Công ty c ph n ư c chuy n t doanh nghi p quân i có phương án cơ c u l i ư c BQP xác nh n trong vòng 12 tháng k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p. 1.2. Doanh nghi p quân i th c hi n cơ c u l i theo các hình th c chuy n i g m: - Doanh nghi p quân i chuy n thành công ty c ph n. - Doanh nghi p quân i th c hi n sáp nh p, h p nh t. 1.3. Doanh nghi p quân i b gi i th , phá s n. 2. Các doanh nghi p (k c ơn v ph thu c doanh nghi p h ch toán c l p chuy n thành công ty c ph n) th c hi n các bi n pháp cơ c u l i theo quy nh t i i m 1.1,
 2. i m 1.2 kho n 1 nêu trên ph i ư c B Qu c phòng phê duy t ho c xác nh n phương án cơ c u l i trong giai o n t ngày 26/4/2002 n h t ngày 31/12/2005. 3. Các doanh nghi p b gi i th , phá s n trong giai o n t ngày 26/4/2002 n h t ngày 31/12/2005 ph i có quy t nh gi i th ho c tuyên b phá s n doanh nghi p c a cơ quan có thNm quy n. 4. i v i Công ty c ph n ư c chuy n i t doanh nghi p quân i có th i gian ho t ng không quá 12 tháng (k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p) có phương án cơ c u l i do H i ng qu n tr quy t nh và có xác nh n c a B Qu c phòng. II. I TƯ NG ÁP D NG Ngư i lao ng dôi dư ư c hư ng chính sách quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP, c th như sau: 1. i v i các doanh nghi p quân i b gi i th ho c phá s n, bao g m: 1.1. Ngư i lao ng thu c di n tuy n d ng theo hình th c h p ng lao ng (H L ) ư c tuy n vào làm vi c trư c ngày 26/4/2002 (th i i m có hi u l c thi hành Ngh nh s 41/2002/N -CP) theo lo i h p ng lao ng không xác nh th i h n ho c h p ng lao ng xác nh th i h n t 1 năm n 3 năm. 1.2. Ngư i lao ng thu c di n tuy n d ng theo hình th c H L ho c thu c di n quy nh t i i m 1.2 kho n 1 M c II c a Thông tư s 91/2002/TT-BQP ngày 08/7/2002 c a BQP v vi c hư ng d n th c hi n ch H p ng lao ng trong doanh nghi p quân i, nhưng t i th i i m s p x p l i v n chưa th c hi n giao k t H L b ng văn b n thì ch áp d ng cho nh ng ngư i ư c tuy n d ng vào làm vi c trư c ngày 30/8/1990 (th i i m có hi u l c thi hành c a Pháp l nh H p ng lao ng). 2. i v i các doanh nghi p quân i không thu c di n gi i th , phá s n nhưng ư c s p x p l i theo quy nh t i Quy t nh s 58/2002/Q -TTg ngày 26/4/2002 c a Th tư ng v ban hành Tiêu chí, danh m c phân lo i s p x p doanh nghi p nhà nư c và T ng công ty nhà nư c và Quy t nh s 80/2003/Q -TTg ngày 29/4/2003 c a Th tư ng chính ph v vi c phê duy t Phương án t ng th s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c BQP giai o n 2003 - 2005 ho c cơ c u l i theo i u 17 c a B lu t Lao ng ư c BQP phê duy t phương án s p x p l i lao ng, bao g m: 2.1. Ngư i lao ng ang làm vi c, khi s p x p l i, doanh nghi p ã tìm m i bi n pháp t o vi c làm, nhưng v n không b trí ư c vi c làm. i tư ng này áp d ng cho nh ng ngư i ư c tuy n d ng vào làm vi c t i doanh nghi p theo lo i H L không xác nh th i h n ho c có xác nh th i h n t 1 n 3 năm trư c ngày 21/4/1998 (th i i m có Ch th s 20/1998/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph v vi c Ny m nh s p x p và i m i doanh nghi p nhà nư c). i v i nh ng ngư i thu c di n ký H L ư c tuy n vào làm vi c nhưng n th i i m s p x p l i v n chưa th c hi n ký k t H L b ng văn b n thì ch áp d ng cho nh ng ngư i tuy n d ng trư c ngày 30/8/1990.
 3. 2.2. Ngư i lao ng có tên trong danh sách thư ng xuyên c a doanh nghi p nhưng không có vi c làm, t i th i i m s p x p l i, doanh nghi p v n không b trí ư c vi c làm. i tư ng này áp d ng cho nh ng ngư i ư c tuy n d ng vào làm vi c theo lo i H L không xác nh th i h n ho c có xác nh th i h n t 1 n 3 năm mà t i th i i m s p x p l i doanh nghi p chưa ch m d t h p ng lao ng theo quy nh c a pháp lu t lao ng. 3. Th i i m tuy n d ng ngư i lao ng theo quy nh t i kho n 1 i u 2 Ngh nh s 41/2002/N -CP ư c quy nh như sau: - i v i ngư i lao ng làm vi c liên t c trong các cơ quan, doanh nghi p nhà nư c thì th i i m tuy n d ng ư c tính t ngày b t u làm vi c trong khu v c nhà nư c. - Trư ng h p ngư i lao ng có th i gian không làm vi c trong cơ quan, doanh nghi p nhà nư c thì th i i m tuy n d ng ư c tính là th i i m tuy n d ng l n cu i cùng làm vi c liên t c trong cơ quan, doanh nghi p nhà nư c. Ví d : Bà Nguy n Th A có quá trình làm vi c như sau: Giai o n 1: Ngày 20/6/1976 ư c tuy n d ng vào làm vi c (l n u tiên) trong doanh nghi p nhà nu c và làm vi c liên t c n ngày 20/6/1992. Giai o n 2: Ngày 01/7/1992 ư c tuy n d ng vào làm vi c trong doanh nghi p 100% v n nư c ngoài và làm vi c liên t c n ngày 15/9/1995. Giai o n 3: Ngày 25/10/1995 ư c tuy n d ng vào làm vi c trong doanh nghi p nhà nư c và làm vi c liên t c n ngày doanh nghi p này th c hi n cơ c u l i và có quy t nh ngh vi c. Như v y, th i i m tuy n d ng vào khu v c nhà nu c c a Bà Nguy n Th A ư c tính th i i m tuy n d ng l n cu i cùng là ngày 25/10/1995. III. CHÍNH SÁCH ÁP D NG CHO NGƯ I LAO NG DÔI DƯ (thu c i tư ng quy nh t i M c II c a Thông tư này) 1. Chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư ang th c hi n h p ng lao ng không xác nh th i h n: 1.1. Ngư i lao ng 55 tu i n dư i 60 tu i i v i nam, 50 tu i n dư i 55 tu i i v i n , có th i gian óng b o hi m xã h i 20 năm tr lên ư c ngh hưu, không ph i tr ph n trăm lương hưu do ngh hưu trư c tu i theo quy nh c a i u l B o hi m xã h i, ngoài ra còn ư c hư ng thêm các kho n tr c p sau: 1.1.1. ư c tr c p 03 tháng lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng cho m i năm ( 12 tháng) ngh hưu trư c tu i. Trư ng h p có tháng l ư c tính tr c p như sau: +N u 6 tháng tr xu ng ư c tr c p 01 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có).
 4. + N u trên 6 tháng n dư i 12 tháng ư c tr c p 02 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có). 1.1.2. Tr c p 05 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng cho 20 năm u công tác có óng b o hi m xã h i. 1.1.3. T năm th 21 tr i, c m i năm công tác có óng b o hi m xã h i ư c tr c p 1/2 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có). Trư ng h p có tháng l ư c tính theo nguyên t c trên 6 tháng ư c tính là m t năm, 6 tháng tr xu ng không ư c tính. Th i gian tính các kho n tr c p hư ng thêm theo quy nh t i 1.1.2, 1.1.3 kho n 1.1 M c này ư c căn c vào th i gian ã óng b o hi m xã h i (k c th i gian làm vi c trong khu v c nhà nư c ư c coi là ã óng b o hi m xã h i) theo quy nh c a pháp lu t và ư c tính n ngày có quy t nh ngh vi c. Ti n lương và các kho n ph c p lương tính tr c p là ti n lương c p b c, ch c v và ph c p lương quy nh t i Ngh nh s 26/CP ngày 23/5/1998 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i trong các doanh nghi p, Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính s nghi p và l c lư ng vũ trang và ti n lương t i thi u do Nhà nư c quy nh t i th i i m ngh vi c. Trư ng h p ngư i lao ng chưa chuy n x p lương thì th c hi n chuy n x p lương theo quy nh t i các Ngh nh nêu trên. Các kho n ph c p ư c tính (n u có) bao g m: Ph c p ch c v , ph c p khu v c. i v i công ty c ph n ho t ng trong 12 tháng, ti n lương và các kho n ph c p lương (n u có) ư c tính t i th i i m doanh nghi p ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p. M c lương t i thi u làm căn c tính các kho n tr c p cho i tư ng quy nh t i ti t 1.1 i m 1 M c này là m c lương t i thi u do Chính ph quy nh (hi n nay là 290.000 ng/tháng). Ví d 1: Ông Nguy n Văn A công nhân s a ch a ô tô, t i th i i m ngh vi c có 56 năm 4 tháng tu i i; có th i gian óng b o hi m xã h i là 25 năm, 8 tháng; h s lương c p b c ang hư ng 2,84 (b c 6, nhóm II, thu c thang lương A.1 cơ khí, i n, i n t , tin h c); Ph c p khu v c 0,5. Ông A ư c hư ng ch như sau: + T l % lương hưu ư c hư ng: - 15 năm u tính b ng 45%. - T năm 16 n năm th 26 là 11 năm (25 năm 8 tháng ư c tính là 26 năm theo quy nh t i Ngh nh s 01/2003/N -CP ngày 09/01/2003). 11 năm x 2% = 22% -> T l % lương hưu là: 45% + 22% = 67%.
 5. + Ti n tr c p do v hưu trư c tu i: - Ti n lương c p b c và ph c p lương 1 tháng 290.000 ng x (2,84 + 0,5) = 968.600 ng - S tháng lương ư c hư ng ch tr c p: Ngh hưu trư c tu i 3 năm 8 tháng: 3 năm x 3 tháng/năm + 2 tháng = 11 tháng Có 20 năm u công tác có óng b o hi m xã h i = 5 tháng T năm th 21 tr i có óng b o hi m xã h i (5 năm 8 tháng tính tròn là 6 năm): 6 năm x 0,5 tháng = 3 tháng lương C ng: = 19 tháng -> T ng s ti n tr c p ư c nh n: 968.600 ng/tháng x 19 tháng = 18.403.400 ng 1.2. Ngư i lao ng tu i ngh hưu theo quy nh c a B lu t Lao ng, nhưng còn thi u th i gian óng b o hi m xã h i t i a m t năm (12 tháng), thì ư c Nhà nư c h tr kinh phí óng ti p b o hi m xã h i m t l n cho nh ng tháng còn thi u v i m c 15% ti n lương tháng t i th i i m tu i ngh hưu và gi i quy t ngh hưu theo ch hi n hành, bao g m các trư ng h p sau: 1.2.1. Nam 60 tu i, n 55 tu i có th i gian óng b o hi m xã h i 14 năm n dư i 15 năm. Ví d 2: Ông Nguy n Văn B công nhân giao nh n s n phNm t i th i i m ngh vi c ã 60 tu i; có 14 năm óng b o hi m xã h i; h s ti n lương ang hư ng 2,73 (b c 6, nhóm I, thang lương A.15 ch bi n lương th c, th c phNm); ti n lương t i thi u 290.000 ng/tháng. Ông B ư c Nhà nư c h tr óng ti p b o hi m xã h i 1 l n cho 12 tháng v i m c 15% ti n lương làm căn c óng b o hi m xã h i hàng tháng và làm th t c gi i quy t ch ngh hưu theo quy nh hi n hành. + Ti n lương m t tháng làm căn c óng b o hi m xã h i: 290.000 ng x 2,73 = 791.700 ng + Ti n b o hi m xã h i óng m t l n ( ư c Nhà nư c h tr ): (791.700 ng x 15%) x 12 tháng = 1.425.060 ng + T l % lương hưu ư c hư ng là 45% (có 15 năm óng b o hi m xã h i) 1.2.2. Nam 55 tu i, n 50 tu i, có 15 năm làm các ngh , công vi c n ng nh c, c h i ho c 15 năm làm vi c nh ng nơi có ph c p khu v c h s 0,7 tr lên ho c 10 năm công tác th c t chi n trư ng B, C trư c ngày 30/4/1975, chi n trư ng K trư c ngày 31/8/1989 có th i gian óng b o hi m xã h i 19 năm n dư i 20 năm.
 6. Ví d 3: Ông Nguy n Văn C công nhân n u b p t i th i i m ngh vi c ã 55 tu i; có 19 năm 6 tháng óng b o hi m xã h i; h s ti n lương ang hư ng là 2,07 (b c 5, nhóm m c lương II, thang lương A.20 ăn u ng); ti n lương t i thi u 290.000 ng/tháng. Ông C ư c Nhà nư c h tr kinh phí óng ti p b o hi m xã h i m t l n cho 6 tháng v i m c 15% ti n lương làm căn c óng b o hi m xã h i hàng tháng và làm th t c gi i quy t ch ngh hưu theo quy nh hi n hành. - Ti n lương m t tháng làm căn c óng b o hi m xã h i: 290.000 ng x 2,07 = 600.300 ng - Ti n óng b o hi m xã h i m t l n: (600.300 x 15%) x 6 tháng = 540.270 ng - T l % tính lương hưu là: + 15 năm u tính b ng 45%. + T năm th 16 n năm th 20 ư c tính thêm (m i năm 2%) là 10% - C ng t l % lương hưu là: 45% + 10% = 55% 1.2.3. Nam 50 tu i, n 45 tu i có th i gian óng b o hi m xã h i 19 năm n dư i 20 năm mà b suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên. 1.2.4. Ngư i lao ng có ít nh t 15 năm làm ngh ho c công vi c c bi t n ng nh c, c bi t c h i ã óng b o hi m xã h i 19 năm n dư i 20 năm (không ph thu c vào tu i i) mà b suy gi m kh năng lao ng t 61% tr lên. 1.3. Ngư i lao ng dôi dư không thu c i tư ng quy nh t i i m 1.1, i m 1.2 kho n 1 M c III nêu trên, th c hi n ch m d t h p ng lao ng và hư ng ch như sau: 1.3.1. Tr c p m t vi c làm ư c tính theo th i gian th c t làm vi c trong khu v c nhà nư c, c m i năm ( 12 tháng) ư c tr c p 01 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng, nhưng th p nh t cũng b ng 2 tháng ti n lương, ph c p lương ang hư ng. 1.3.2. ư c tr c p thêm 01 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng cho m i năm ( 12 tháng) th c t làm vi c trong khu v c nhà nư c và ư c tr c p m t l n v i m c 5 (năm) tri u ng. Th i gian làm vi c th c t trong khu v c nhà nư c, bao g m: Th i gian ngư i lao ng th c t làm vi c t i doanh nghi p nhà nư c; cơ quan hành chính nhà nư c, ơn v s nghi p nhà nư c, ơn v thu c l c lư ng vũ trang ư c hư ng lương t ngu n ngân sách nhà nư c (sau ây g i chung là trong khu v c nhà nư c).
 7. M i th i gian có hư ng lương t ngu n doanh nghi p nhà nư c, ngân sách nhà nư c, hư ng ch b o hi m xã h i (th i gian ào t o, công tác, ngh m au, thai s n...). Th i gian làm vi c theo hình th c nh n khoán s n phNm, kh i lư ng công vi c mà trong th i gian này doanh nghi p có tr lương và có óng b o hi m xã h i cho ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t. i v i công ty c ph n ho t ng trong 12 tháng thì th i gian th c t làm vi c trong khu v c nhà nư c tính n ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p. Th i gian hư ng ch tr c p m t vi c làm là t ng th i gian th c t làm vi c trong khu v c nhà nư c ư c c ng d n và tính t th i i m b t u làm vi c l n u tiên n th i i m có quy t nh ngh vi c. Trong t ng th i gian th c t làm vi c trong khu v c nhà nư c ph i tr th i gian ngư i lao ng ã nh n tr c p m t vi c làm, tr c p thôi vi c, ch xu t ngũ, ho c ph c viên. N u th i gian th c t làm vi c trong khu v c nhà nư c có tháng l ư c quy nh như sau: + Dư i 1 tháng, không tính. + T 1 tháng n dư i 7 tháng ư c tính b ng 6 tháng th c t làm vi c. + T 7 tháng n dư i 12 tháng ư c tính b ng 1 năm th c t làm vi c. 1.3.3. Tr c p 1 l n i tìm vi c làm là 6 (sáu) tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng. N u có nguy n v ng h c ngh thì ư c h c ngh mi n phí t i a 6 tháng t i cơ s d y ngh do S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch nh. Ngoài các ch quy nh t i 1.3.1; l.3.2; 1.3.3 ti t 1.3 i m 1 M c này, ngư i lao ng còn ư c hư ng ch ch ngh hưu, b o lưu th i gian ã óng b o hi m xã h i; hư ng tr c p b o hi m xã h i 1 l n theo quy nh hi n hành. Ti n lương và các kho n ph c p lương ư c áp d ng theo quy nh t i 1.1.3 i m 1.1 kho n 1 M c III c a Thông tư này. i v i công ty c ph n ho t ng trong 12 tháng thì ti n lương và các kho n ph c p lương (n u có) ư c tính t i th i i m doanh nghi p ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo lu t doanh nghi p. M c lương t i thi u làm căn c tính ch i v i các i tư ng nêu t i l.3.1; 1.3.2 i m 1.3 kho n 1 và kho n 2 M c III Thông tư này ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 6 Ngh nh s 03/2003/N -CP ngày 15/01/2003 c a Chính ph v vi c i u ch nh ti n lương, tr c p xã h i và i m i m t bư c cơ ch qu n lý ti n lương, c th như sau: - Tr c p m t vi c làm cho s th i gian làm vi c trư c ngày 01/01/2003 ư c tính theo m c lương t i thi u 210.000 ng/tháng.
 8. Tr c p m t vi c làm cho s th i gian làm vi c t ngày 01/01/2003 tr i ư c tính m c lương t i thi u là 290.000 ng/tháng; tr c p i tìm vi c làm, 70% ti n lương cho nh ng tháng còn l i chưa th c hi n h t h p ng lao ng ã giao k t, ư c tính m c lương t i thi u là 290.000 ng/tháng. Trư ng h p có tháng l ư c tính theo quy nh t i 1.3.2 i m 1.3 kho n 1 M c III c a Thông tư này. Ví d 4: Ông Nguy n Văn D, công nhân cơ khí, doanh nghi p Z17, t i th i i m ngh vi c 44 tu i; có th i gian th c t làm vi c trong khu v c nhà nư c là 20 năm 7 tháng (trong ó tính t ngày 01/01/2003 có 1 năm 2 tháng); có h s lương 2,33 (b c 5, nhóm m c lương II, tháng lương A.l cơ khí, i n, i n t , tin h c); ti n lương t i thi u là 290.000 /tháng. Ông D ư c hư ng ch như sau: Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng trư c ngày 01/01/2003: 210.000 ng x 2,33 = 489.300 ng Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng t ngày 01/01/2003: 290.000 ng x 2,33 = 675.700 ng - Ti n tr c p m t vi c làm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 01/01/2003 là 19 năm, 5 tháng (tính quy i tháng l là 19 năm, 6 tháng): 489.300 /tháng x 19,5 tháng = 9.541.350 ng - Ti n tr c p m t vi c làm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 01/01/2003 là 1 năm 2 tháng (tính quy i tháng l là 1 năm, 6 tháng): 675.700 /tháng x 1,5 tháng = 1.013.550 ng -> T ng ti n tr c p m t vi c làm là: 9.541.350 ng + 1.013.550 ng = 10.554.900 ng - Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 01/01/2003 là 19 năm, 5 tháng (tính quy i tháng l là 19 năm, 6 tháng): 489.300 /tháng x 19,5 tháng = 9.541.350 ng - Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 01/01/2003 là 1 năm 2 tháng (tính quy i tháng l là 1 năm, 6 tháng): 675.700 /tháng x 1,5 tháng = 1.013.550 ng -> T ng s ti n tr c p thêm tính theo th i gian làm vi c th c t là: 9.541.350 ng + 1.013.550 ng = 10.554.900
 9. - Ti n tr c p c nh m t l n = 5.000.000 ng - Ti n tr c p i tìm vi c làm: 675.700 /tháng x 6 tháng = 4.054.200 ng -> T ng s ti n ư c nh n là: 10.554.900 + 10.554.900 + 5.000.000 + 4.054.200 = 30.164.000 ng. Ví d 5: Bà Nguy n Th E, công nhân xây d ng, thu c doanh nghi p Hà Thành, t i th i i m ngh vi c ã 44 tu i; có th i gian th c t làm vi c trong khu v c nhà nư c là 17 năm 7 tháng (trong ó tính t ngày 01/01/2003 là 2 năm 3 tháng); có h s lương 2,84 (b c 6 nhóm II, tháng lương A.6 xây d ng cơ b n). Trư c ây Bà E ã hư ng ch tr c p m t vi c làm 5 năm t i doanh nghi p K. Bà E ư c hư ng ch như sau: Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng trư c ngày 01/01/2003: 210.000 x 2,84 = 596.400 Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng t ngày 01/01/2003: 290.000 d x 2,84 = 823.600 Th i gian làm vi c th c t ư c hư ng ch tr c p là: 17 năm 7 tháng - 5 năm = 12 năm 7 tháng - Ti n tr c p m t vi c làm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 01/01/2003 là: 596.400 /tháng x 10,5 tháng = 6.262.200 - Ti n tr c p m t vi c làm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 01/01/2003 là: 823.600 x 2,5 tháng = 2.059.000 ->T ng ti n tr c p m t vi c làm là: 6.262.200 + 2.059.000 = 8.321.200 - Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 01/01/2003 là: 596.400 /tháng x 10,5 tháng = 6.262.200 - Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 01/01/2003 là: 823.600 x 2,5 tháng = 2.059.000 -> T ng ti n tr c p thêm là: 6.262.200 + 2.059.000 = 8.321.200 - Ti n tr c p c nh m t l n = 5.000.000 ng - Ti n tr c p i tìm vi c làm:
 10. 675.700 /tháng x 6 tháng = 4.054.200 ng -> T ng s ti n ư c nh n là: 8.321.200 + 8.321.200 + 5.000.000 + 4.941.600 = 26.584.000 1.3.4. Ngư i lao ng còn thi u t i a 5 năm tu i ngh hưu theo quy nh c a B lu t Lao ng (t c là nam 55 tu i n dư i 60, n 50 tu i n dư i 55 tu i) và ã 15 năm óng b o hi m xã h i tr lên mà chưa nh n tr c p b o hi m xã h i m t l n, theo quy nh t i i m d kho n 3 i u 3 Ngh nh s 41/2002/N -CP, nay quy nh c th như sau: + ư c hư ng chính sách theo quy nh t i 1.3.1, 1.3.2, i m 1.3 kho n 1 M c III c a Thông tư này. + ư c óng ti p b o hi m xã h i hàng tháng v i m c 15% ti n lương tháng trư c khi ngh cho n khi tu i ngh hưu (nam 60 tu i, n 55 tu i) thì hư ng lương hưu hàng tháng theo quy nh hi n hành. Ti n lương làm căn c óng b o hi m xã h i là ti n lương làm căn c óng b o hi m xã h i trư c th i i m ngh vi c, bao g m: Ti n lương c p b c, ch c v , ph c p ch c v , ph c p khu v c, h s chênh l ch b o lưu lương (n u có) ư c tính theo m c lương t i thi u do Nhà nư c quy nh t i th i i m n p b o hi m xã h i. + Th i gian óng ti p b o hi m xã h i k t ngày có quy t nh ngh vi c. + H sơ, th t c óng ti p b o hi m xã h i th c hi n theo hư ng d n c a b o hi m xã h i quân i. + Trong th i gian t óng ti p b o hi m xã h i, n u ngư i lao ng b ch t thì thân nhân ư c hư ng ch t tu t theo quy nh hi n hành. Ví d 6: Ông Nguy n Văn F công nhân xây l p c u t i th i i m ngh vi c ã 57 tu i; có th i gian th c t làm vi c trong khu v c nhà nư c 17 năm 6 tháng (trong ó tính t ngày 01/01/2003 có 6 tháng); có h s lương 3,05 (b c 6 nhóm III, tháng lương A.6 xây d ng cơ b n); ph c p khu v c 0,4. Ông F thu c i tư ng óng ti p b o hi m xã h i cho n khi tu i ngh hưu ( 60 tu i) ư c gi i quy t ch như sau: Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng trư c ngày 01/01/2003: 210.000 x (3,05 + 0,4) = 724.500 Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng t ngày 01/01/2003: 290.000 x (3,05 + 0,4) = 1.000.500 - Ti n tr c p m t vi c làm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 01/01/2003 là: 724.500 /tháng x 17 tháng = 12.316.500
 11. - Ti n tr c p m t vi c làm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 01/01/2003 là: 1.000.500 x 0,5 tháng = 500.250 -> T ng ti n tr c p m t vi c làm là: 12.316.500 + 500.250 = 12.816.750 - Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 01/01/2003 là: 724.500 /tháng x 17 tháng = 12.316.500 - Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 01/01/2003 là: 1.000.500 x 0,5 tháng = 500.250 -> T ng ti n tr c p thêm là: 12.316.500 + 500.250 = 12.816.750 - Ti n tr c p c nh m t l n = 5.000.000 ng -> T ng s ti n ư c nh n là: 12.816.750 + 12.816.750 + 5.000.000 = 30.633.500 ng. - Ông F ph i óng ti p b o hi m xã h i 3 năm (36 tháng); m c óng b o hi m xã h i hàng tháng là: 1.000.500 ng x 15% = 150.075 ng. 2. Chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư th c hi n h p ng lao ng xác nh th i h n t 1 n 3 năm quy nh t i i u 4 c a Ngh nh s 41/2002/N -CP, thì ch m d t h p ng lao ng ư c hư ng các ch sau (không i h t th i gian h p ng): 2.1. ư c tr c p m t vi c làm c m i năm th c t làm vi c trong khu v c nhà nư c là 01 tháng ti n lương c p b c, ch c v và ph c p lương (n u có). 2.2. ư c tr c p 70% ti n lương c p b c, ch c v và ph c p lương (n u có) cho nh ng tháng còn l i chưa th c hi n h t h p ng lao ng ã giao k t, nhưng t i a không quá 12 tháng. Th i gian th c t làm vi c trong khu v c nhà nư c ư c quy nh t i 1.3.2 i m 1.3 kho n 1 M c III c a Thông tư này. Ví d 7: Ông Nguy n Văn G công nhân khai thác cát s i, giao k t h p ng lao ng có th i h n là 03 năm, t i th i i m ngh vi c m i th c hi n h p ng lao ng ư c 12 tháng, còn l i 24 tháng chưa th c hi n, theo quy nh ch ư c hư ng t i a là 12 tháng. Vì v y, ông G ch ư c hư ng tr c p (70% x 12 tháng) ti n lương c p b c và ph c p lương (n u có). 2.3. Ngư i lao ng còn thi u t i a 5 năm tu i ngh hưu theo quy nh c a B lu t Lao ng, ã 15 năm óng b o hi m xã h i tr lên mà chưa nh n tr c p b o hi m
 12. xã h i m t l n, theo quy nh t i kho n 3 i u 4 Ngh nh s 41/2002/N -CP, nay quy nh c th như sau: + ư c hư ng chính sách theo quy nh t i i m 2.1, 2.2, kho n 2 M c III nêu trên. + ư c t óng ti p b o hi m xã h i hàng tháng v i m c 15% ti n lương cho n khi tu i ngh hưu theo quy nh c a B lu t Lao ng (60 tu i i v i nam, 55 tu i i v i n ) thì hư ng lương hưu hàng tháng theo quy nh hi n hành. Ti n lương làm căn c óng b o hi m xã h i là ti n lương trư c th i i m ngh vi c, bao g m: Ti n lương c p b c, ch c v , ph c p ch c v , ph c p khu v c, h s chênh l ch b o lưu lương (n u có) ư c tính theo m c t i thi u do Nhà nư c quy nh t i th i i m n p b o hi m xã h i. Th i gian óng ti p b o hi m xã h i k t ngày có quy t nh ngh vi c. 3. Ngư i lao ng ã nh n ch tr c p m t vi c làm, n u ư c tái tuy n d ng doanh nghi p ã cho thôi vi c ho c doanh nghi p nhà nư c khác thì ph i hoàn tr s ti n tr c p theo quy nh t i i u 5 Ngh nh s 41/2002/N -CP, c th như sau: 3.1. Ngư i lao ng ư c tái tuy n d ng doanh nghi p ã cho thôi vi c ho c các doanh nghi p nhà nư c khác khi n p h sơ tuy n d ng theo quy nh hi n hành và kèm theo b n sao quy t nh ngh vi c hư ng chính sách i v i lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c và n p l i cho doanh nghi p tuy n d ng s ti n tr c p thêm theo quy nh t i i m b kho n 3 i u 3 Ngh nh s 41/2002/N -CP (01 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p ch c v , ph c p khu v c ang hư ng cho m i năm th c t làm vi c trong khu v c nhà nư c và 05 tri u ng). 3.2. Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m thu s ti n tr c p mà ngư i lao ng ã n p n p v Qu h tr lao ng dôi dư theo quy nh c a B Tài chính. IV. NGU N KINH PHÍ CHI TR Ngu n kinh phí chi tr ch i v i ngư i lao ng dôi dư ư c th c hi n theo quy nh t i i u 7, i u 8 Ngh nh s 41/2002/N -CP và Quy t nh s 85/2002/Q - BTC ngày 01/7/2002 c a B trư ng B Tài chính ban hành quy ch qu n lý và s d ng Qu h tr lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c. V. T CH C TH C HI N 1. Trách nhi m c a doanh nghi p. Doanh nghi p ti n hành s p x p l i lao ng và gi i quy t ch i v i lao ng dôi dư có trách nhi m th c hi n theo trình t sau ây: 1.1. T ch c tuyên truy n ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c v ti p t c s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu doanh nghi p nhà nư c và chính sách i v i lao ng dôi dư ngư i lao ng bi t. 1.2. Xây d ng phương án s p x p l i lao ng, theo các bư c sau ây:
 13. Bư c 1: L p danh sách toàn b lao ng c a doanh nghi p t i th i i m cơ c u l i theo quy nh t i i u 1 c a Ngh nh s 41/2002/N -CP c a Chính ph (theo m u s 1 kèm Thông tư này), bao g m: - S lao ng ang làm vi c có hư ng lương và óng b o hi m xã h i ho c không óng b o hi m xã h i (k c s lao ng làm vi c theo mùa v ho c theo m t công vi c nh t nh có th i h n dư i m t năm). - S lao ng tuy ã ngh vi c nhưng có tên trong danh sách c a doanh nghi p, có hư ng lương ho c không hư ng lương, có óng b o hi m xã h i ho c không óng b o hi m xã h i. Bư c 2: Xác nh s lao ng c n s d ng và lao ng dôi dư như sau: - i v i doanh nghi p gi 100% v n nhà nư c và doanh nghi p chuy n thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên: xác nh s lao ng c n s d ng trên cơ s phương án s n xu t kinh doanh, công ngh s n xu t s n phNm, máy móc thi t b , nh m c lao ng theo hư ng doanh nghi p phát tri n và có lãi, ư c B Qu c phòng phê duy t, s lao ng còn l i là s lao ng không có nhu c u s d ng - i v i doanh nghi p th c hi n c ph n hóa trong giai o n t ngày 26/4/2002 n h t ngày 31/12/2005 thì s lao ng c n s d ng là s lao ng ư c xác nh theo phương án c ph n hóa ã ư c B Qu c phòng phê duy t, s lao ng còn l i là s lao ng không có nhu c u s d ng; - i v i công ty c ph n ư c chuy n i t doanh nghi p quân i có th i gian ho t ng chưa quá 12 tháng k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p, khi th c hi n cơ c u l i n u có ngư i lao ng t doanh nghi p nhà nư c chuy n sang không b trí ư c vi c làm thì ư c xác nh là lao ng không có nhu c u s d ng; i v i doanh nghi p th c hi n sáp nh p, h p nh t thì s lao ng c n s d ng là s lao ng ư c xác nh theo phương án sáp nh p, h p nh t ã ư c BQP phê duy t, s lao ng còn l i là s lao ng không có nhu c u s d ng. S lao ng không có nhu c u s d ng ã xác nh theo quy nh trên ây ư c phân làm 2 lo i: S lao ng ư c tuy n trư c ngày 21/4/1998 là lao ng dôi dư thì ư c th c hi n ch theo quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP; S lao ng tuy n d ng t ngày 21/04/1998 thì th c hi n ch theo quy nh c a B lu t Lao ng; * i v i các doanh nghi p th c hi n gi i th , phá s n thì toàn b s lao ng trong danh sách c a doanh nghi p ư c tuy n d ng trư c ngày 26/4/2002 ư c th c hi n chính sách theo quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP. S tuy n d ng t ngày 26/4/2002 ư c gi i quy t ch theo quy nh c a B lu t Lao ng. Bư c 3: L p danh sách lao ng c n s d ng (theo m u s 2 kèm Thông tư này), s lao ng không có nhu c u s d ng (theo m u s 3 kèm Thông tư này).
 14. Bư c 4: Doanh nghi p ph i h p v i Ban ch p hành công oàn t ch c i h i công nhân viên ch c i h i cho ý ki n v danh sách lao ng (t m u s 1 n m u s 3). Bư c 5: Trên cơ s ý ki n c a i h i công nhân viên ch c, doanh nghi p hoàn ch nh phương án s p x p lao ng báo cáo c p trên (c p u m i tr c thu c B Qu c phòng) thNm nh và trình B Qu c phòng phê duy t. H sơ trình B Qu c phòng phê duy t g m có: - Văn b n ngh phê duy t phương án s p x p lao ng (theo m u s 4 kèm Thông tư này). - Phương án s p x p l i lao ng (theo m u s 5 kèm Thông tư này). Danh sách s lao ng ã ư c phân lo i (t m u s 1 n m u s 3 kèm theo Thông tư này). Riêng i v i doanh nghi p quân i th c hi n gi i th , phá s n thì không ph i duy t phương án cơ c u l i doanh nghi p mà ch duy t phương án s p x p lao ng (theo m u s 1, 3 kèm Thông tư này). H sơ làm thành 7 b , g i v B Qu c phòng (qua C c Kinh t ) làm th t c phê duy t. 1.3. Trình t , th t c tr tr c p cho ngư i lao ng dôi dư. Trong th i h n 15 ngày (ngày làm vi c), k t ngày ư c B Qu c phòng phê duy t phương án s p x p lao ng, doanh nghi p th c hi n như sau: 1.3.1. Ký quy t nh ngh vi c cho t ng ngư i lao ng dôi dư theo các nhóm chính sách ã ư c quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP (theo m u s 6 kèm Thông tư này). Quy t nh ư c làm thành 3 b n, 1 b n g i cho ngư i lao ng, 1 b n lưu t i doanh nghi p, 1 b n g i b o hi m xã h i quân i. 1.3.2. D toán kinh phí tr ch cho ngư i lao ng dôi dư theo các nhóm chính sách (theo m u s 7, 8, 9, 10 kèm Thông tư này). 1.3.3. L p h sơ (7 b ) ngh h tr kinh phí t Qu h tr lao ng dôi dư ư c th c hi n theo quy nh c a B Tài chính ( i u 8 c a Quy ch qu n lý và s d ng Qu h tr lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c ban hành theo Quy t nh s 85/2002/Q -BTC ngày 01/7/2002 c a B trư ng B Tài chính). 1.3.4. i v i ngư i lao ng không có nhu c u s d ng nhưng không thu c di n gi i quy t ch theo quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP (theo m u s 11 kèm Thông tư này) thì doanh nghi p l p danh sách riêng gi i quy t ch theo quy nh c a B lu t Lao ng. 1.4. Gi i quy t ch i v i ngư i lao ng dôi dư: 1.4.1. Trách nhi m c a doanh nghi p:
 15. + Căn c quy t nh ngh vi c, gi i quy t y và ng th i h n quy nh các kho n tr c p i v i ngư i lao ng dôi dư. + C p Phi u h c ngh mi n phí m t l n cho ngư i lao ng có nhu c u h c ngh (m u s 12 kèm theo Thông tư này). + Làm y h sơ, th t c gi i quy t ch b o hi m xã h i theo quy nh c a b o hi m xã h i Quân i và b o hi m xã h i Vi t Nam; + Ghi rõ lý do ngh vi c và các quy n l i ã gi i quy t vào S lao ng, S b o hi m xã h i và tr l i y h sơ cho ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t. + Trong th i h n 7 ngày (ngày làm vi c) k t ngày nh n ư c kinh phí t Qu h tr lao ng dôi dư, doanh nghi p có trách nhi m tr tr c ti p, m t l n t i doanh nghi p cho ngư i lao ng các kho n tr c p theo phương án ã ư c phê duy t. Trư ng h p ngư i lao ng không th tr c ti p n nh n các kho n tr c p thì ư c y quy n cho ngư i khác nh n kho n tr c p này theo quy nh c a B lu t Dân s . Trư ng h p ngư i lao ng ch t sau th i i m ký quy t nh ngh vi c (th i i m có hi u l c thi hành) mà chưa ký nh n s ti n ư c hư ng thì doanh nghi p chuy n s ti n này cho ngư i qu n lý di s n c a ngư i ch t theo quy nh c a B lu t Dân s . 1.4.2. Trách nhi m c a ngư i lao ng khi hư ng ch : + Ký nh n y các kho n ti n tr c p ư c hư ng. + Ký nh n y h sơ ngh vi c. + Thanh toán các kho n còn n i v i doanh nghi p (n u có). 1.5. Ch m nh t sau 30 ngày (ngày làm vi c) k t ngày hoàn thành vi c gi i quy t ch i v i ngư i lao ng dôi dư, doanh nghi p có trách nhi m báo cáo k t qu th c hi n cho các cơ quan có thNm quy n. N i dung báo cáo bao g m vi c ánh giá m t ư c và chưa ư c, k t qu th c hi n chi tr ti n tr c p cho ngư i lao ng dôi dư. Báo cáo ư c làm thành 06 b và g i cho các cơ quan sau ây: - ơn v c p trên (c p u m i tr c thu c B Qu c phòng); - B Qu c phòng (qua C c Kinh t ); - B Tài chính; - B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - B o hi m xã h i Quân i; - Lưu doanh nghi p.
 16. 2. Trách nhi m c a ngư i lao ng khi h c ngh . Ngư i lao ng dôi dư có nhu c u h c ngh ã ư c c p Phi u h c ngh mi n phí ph i n p h sơ h c ngh t i cơ s d y ngh do S Lao ng - Thương binh và Xã h i thông báo phương ti n thông tin i chúng. Th i h n n p h sơ h c ngh t i a là 90 ngày k t ngày có quy t nh ngh vi c. H sơ g m có: - Phi u h c ngh mi n phí (b n chính); Quy t nh ngh vi c hư ng chính sách i v i lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c (b n sao); 3. Trách nhi m c a ơn v tr c thu c B Qu c phòng (Quân khu, Quân ch ng, Binh ch ng, T ng c c,...): - Hư ng d n các doanh nghi p thu c ơn v xây d ng phương án cơ c u l i, trong ó có phương án s p x p lao ng. - Hư ng d n các doanh nghi p th c hi n khNn trương l p h sơ báo cáo theo quy nh t i i m 1.5 kho n 1 M c IV c a Thông tư này. - T ng h p h sơ c a t ng doanh nghi p g i v B Qu c phòng (qua C c Kinh t ) ư c phê duy t. - ôn c các doanh nghi p Ny nhanh ti n n p H sơ n các a ch quy nh nh m s m nh n ư c kinh phí tr c p cho ngư i lao ng dôi dư. - ôn c và ki m tra vi c th c hi n ch i v i lao ng dôi dư các doanh nghi p thu c quy n; 4. Trách nhi m c a các cơ quan ch c năng thu c B Qu c phòng: C c Kinh t ch trì ph i h p v i C c Chính sách, C c Tài chính có trách nhi m. 4.1. T ch c hư ng d n các doanh nghi p quân i th c hi n úng n và y chính sách c a Chính ph i v i ngư i lao ng dôi dư do s p x p l i; 4.2. Ti p nh n phương án s p x p l i lao ng do các ơn v g i lên ti n hành th t c trình Th trư ng B Qu c phòng thNm nh, phê duy t; Trong th i h n 15 ngày (ngày làm vi c) k t ngày nh n ư c phương án s p x p lao ng c a doanh nghi p, trình B Qu c phòng phê duy t. H sơ ã ư c duy t lưu l i 01 b , g i l i doanh nghi p 6 b doanh nghi p g i cho các ơn v sau: - C c Kinh t /B Qu c phòng; - ơn v c p trên (c p u m i tr c thu c B Qu c phòng); - B Tài chính (Qu h tr lao ng dôi dư);
 17. - B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - B o hi m xã h i Quân i; - Lưu doanh nghi p. Trư ng h p chưa phê duy t ư c thì B Qu c phòng hư ng d n doanh nghi p làm l i. Trong th i h n 10 ngày (ngày làm vi c) k t ngày nh n ư c hư ng d n làm l i, doanh nghi p ph i hoàn thi n và g i v B Qu c phòng ư c phê duy t. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nguy n Văn Rinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản