Thông tư số 71/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
66
lượt xem
6
download

Thông tư số 71/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 71/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008, Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 22/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2008/TT-BTC ngày 25/4/2008 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 71/2008/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 71/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 30 tháng 7 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N QUY T NNH S 965/Q -TTG NGÀY 21/7/2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C S A I, B SUNG CÁC QUY T NNH S 289/Q -TTG NGÀY 18/3/2008, QUY T NNH S 602/Q -TTG NGÀY 22/5/2008 C A TH TƯ NG CHÍNH PH VÀ S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 35/2008/TT-BTC NGÀY 25/4/2008 C A B TÀI CHÍNH. Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 1/7/2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Tài chính; Căn c Quy t nh s 289/Q -TTg ngày 18/3/2008 c a Th tư ng Chính ph v ban hành m t s chính sách h tr ng bào dân t c thi u s , h thu c di n chính sách, h nghèo, h c n nghèo và ngư dân; Căn c Quy t nh s 965/Q -TTg ngày 21/7/2008 c a Th tư ng Chính ph v/v s a i, b sung Quy t nh s 289/Q -TTg ngày 18/3/2008 c a Th tư ng Chính ph v ban hành m t s chính sách h tr ng bào dân t c thi u s , h thu c di n chính sách, h nghèo, h c n nghèo và ngư dân và Quy t nh s 602/Q -TTg ngày 22/5/2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c s a i, b sung Quy t nh s 201/Q - TTg ngày 19/2/2008 v chính sách h tr khôi ph c s n xu t lúa v ông - Xuân 2007-2008 và chăn nuôi trâu bò b thi t h i do nh hư ng rét m, rét h i năm 2008 và Quy t nh s 289/Q -TTg ngày 18/3/2008 v ban hành m t s chính sách h tr ng bào dân t c thi u s , h thu c di n chính sách, h nghèo, h c n nghèo và ngư dân (sau ây vi t t t là Quy t nh s 965/Q -TTg); Theo ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i các công văn s 1528/BNN-KTBVNL ngày 2/6/2008 và công văn s 2059/BNN-KTBVNL ngày 17/7/2008; B Tài chính hư ng d n th c hi n Quy t nh s 965/Q -TTg ngày 21/7/2008 c a Th tư ng Chính ph và s a i, b sung Thông tư s 35/2008/TT- BTC ngày 25/4/2008 c a B Tài chính (sau ây vi t t t là Thông tư s 35/2008/TT- BTC) như sau: 1. S a i m t s c m t nêu t i i m 1 , 2 m c I Thông tư s 35/2008/TT-BTC g m: - S a i c m t "gi y ăng ký lưu hành phương ti n ánh b t h i s n" thành c m t "Gi y ăng ký tàu cá ho c Gi y xác nh n ã ăng ký tàu cá ( i v i tàu dư i 20 CV)". - S a i c m t "gi y ăng ki m tàu" thành c m t "gi y ch ng nh n an toàn k thu t tàu cá ho c s ch ng nh n kh năng ho t ng tàu cá ( i v i tàu 20 CV tr lên)".
  2. - S a i c m t "gi y phép khai thác h i s n" thành c m t "gi y phép khai thác thu s n". 2. B sung vào g ch u dòng th hai i m 1a m c I, Thông tư s 35/2008/TT-BTC qui nh v tàu d ch v cho ho t ng khai thác h i s n như sau: "Tàu d ch v cho ho t ng khai thác h i s n là các tàu thu mua h i s n, cung ng v t tư, nhiên li u, lương th c, th c phNm, cung c p nư c á, tàu v n chuy n, ch bi n h i s n cho các tàu ánh b t h i s n trên các vùng bi n". 3. S a i i m 3 m c I Thông tư s 35/2008/TT-BTC như sau: "3. H tr v kinh phí b o hi m thân tàu cho tàu ánh b t h i s n, tàu d ch v cho ho t ng khai thác h i s n có công su t máy t 40CV tr lên. H tr kinh phí b o hi m tai n n thuy n viên cho các thuy n viên trên các tàu ánh b t h i s n, tàu d ch v cho ho t ng khai thác h i s n. a) i u ki n ư c h tr : - Tàu ánh b t h i s n, tàu d ch v cho ho t ng khai thác h i s n ã hoàn thành th t c ăng ký, ăng ki m, có gi y phép khai thác thu s n. - i v i vi c h tr kinh phí b o hi m tai n n thuy n viên, ch tàu mua b o hi m tai n n thuy n viên theo s danh b thuy n viên, ho c danh sách thuy n viên, ho c h p ng lao ng v i thuy n viên, ho c theo nh biên s thuy n viên trong gi y phép khai thác thu s n. b) M c h tr : - Nhà nư c h tr 30% kinh phí mua b o hi m thân tàu cho các tàu ánh b t h i s n, tàu d ch v cho ho t ng khai thác h i s n có công su t t 40 CV tr lên. - Nhà nư c h tr 100% kinh phí mua b o hi m tai n n thuy n viên cho các thuy n viên làm vi c trên tàu ánh b t h i s n, tàu d ch v cho ho t ng khai thác h i s n. c) Th i gian th c hi n h tr : - Ch tàu mua b o hi m thân tàu, b o hi m tai n n thuy n viên năm nào thì ư c h tr kinh phí năm ó. - Th i gian th c hi n chính sách h tr v kinh phí b o hi m thân tàu và b o hi m tai n n thuy n viên t năm 2008 – 2010. d) H sơ h tr : - i v i h tr kinh phí b o hi m thân tàu: ch tàu l p h sơ như sau: + ơn ngh h tr kinh phí b o hi m thân tàu có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã v a ch cư trú và có ti n hành ho t ng khai thác h i s n, ho c d ch v cho
  3. ho t ng khai thác h i s n trên bi n (theo M u s 02 ban hành kèm theo Thông tư này). + B n sao có công ch ng ho c xác nh n c a U ban nhân dân c p xã v các gi y t : gi y ăng ký tàu cá; gi y ch ng nh n an toàn k thu t tàu cá ho c s ch ng nh n kh năng ho t ng tàu cá; gi y phép khai thác thu s n ( i v i tàu khai thác h i s n). + B n sao gi y ch ng nh n b o hi m thân tàu còn hi u l c n ngày ch tàu n p h sơ ngh h tr . - i v i h tr kinh phí b o hi m tai n n thuy n viên: ch tàu l p h sơ như sau: + ơn ngh h tr kinh phí b o hi m tai n n thuy n viên có xác nh n U ban nhân dân c p xã (theo M u s 02 ban hành kèm theo Thông tư này). + B n sao gi y ch ng nh n b o hi m tai n n thuy n viên còn hi u l c n ngày ch tàu n p h sơ ngh h tr . - Vi c ngh h tr ư c ti n hành theo năm, ch tàu ngh h tr phí b o hi m thân tàu, b o hi m tai n n thuy n viên cho năm nào thì l p h sơ cho năm ó. 4. S a i i m 4 m c I Thông tư s 35/2008/TT-BTC như sau: "4. H tr v d u cho ngư dân là ch s h u tàu ánh b t h i s n ho c tàu cung ng d ch v cho ho t ng khai thác h i s n. a) i tư ng ư c h tr , i u ki n ư c h tr , th i gian h tr : th c hi n theo Kho n 2 i u 1 Quy t nh s 965/Q -TTg ngày 21/7/2008 c a Th tư ng Chính ph . b) M c h tr : - i v i tàu có công su t máy t 90CV tr lên: h tr 10 tri u ng cho m t chuy n i ánh b t h i s n. H tr 3 l n/năm. - i v i tàu có công su t máy t 40CV n dư i 90CV: h tr 6,5 tri u ng cho m t chuy n i ánh b t h i s n. H tr 4 l n/năm. - i v i tàu có công su t máy dư i 40CV: h tr 4 tri u ng/cho m t chuy n i ánh b t h i s n. H tr 5 l n/năm. M c h tr nêu trên ư c áp d ng cho t t c các l n h tr d u c a c năm 2008. Trư ng h p ch tàu ã nh n ti n h tr theo m c qui nh t i Quy t nh s 289/Q - TTg ngày 18/3/2008 c a Th tư ng Chính ph thì ư c h tr b sung ph n tăng thêm theo m c qui nh t i Quy t nh s 965/Q -TTg ngày 21/7/2008 c a Th tư ng Chính ph . Trư ng h p ch tàu chưa nh n ti n h tr thì s nh n ti n h tr theo m c theo qui nh t i Quy t nh s 965/Q -TTg ngày 21/7/2008 c a Th tư ng Chính ph . c) V h sơ h tr :
  4. - Ch tàu l p h sơ ngh h tr l n u trong năm 2008 như sau: + ơn ngh h tr v d u có xác nh n c a U ban nhân dân c p xã v a ch cư trú và có ti n hành ho t ng khai thác h i s n ho c có d ch v cho ho t ng khai thác h i s n (theo M u s 03 ban hành kèm theo Thông tư này). + B n sao có công ch ng ho c xác nh n c a U ban nhân dân c p xã v các gi y t qui nh t i Kho n 2 i u 1 Quy t nh s 965/Q -TTg, c th g m: gi y ăng ký tàu cá ho c gi y xác nh n ã ăng ký tàu cá ( i v i tàu dư i 20 CV); gi y ch ng nh n an toàn k thu t tàu cá ho c s ch ng nh n kh năng ho t ng tàu cá ( i v i tàu t 20 CV tr lên); gi y phép khai thác thu s n ( i v i tàu khai thác h i s n). + i v i tàu t 90 CV tr lên ph i có b n sao gi y ch ng nh n b o hi m tai n n thuy n viên còn hi u l c n ngày ch tàu l p h sơ gh h tr . + Gi y xác nh n c a U ban nhân dân c p xã ho c b i biên phòng ( n biên phòng ho c tr m biên phòng) v có ti n hành ho t ng khai thác h i s n ho c có d ch v cho ho t ng khai thác h i s n. M u gi y xác nh n c a U ban nhân dân c p xã ho c b i biên phòng do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương qui nh ho c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương giao cho các S , ban, ngành c a t nh qui nh áp d ng th ng nh t trên a bàn. - i v i h tr các l n ti p theo trong năm 2008: Ch tàu l p gi y xác nh n c a U ban nhân dân c p xã ho c b i biên phòng ( n biên phòng ho c tr m biên phòng) v có ti n hành ho t ng khai thác h i s n ho c có d ch v cho ho t ng khai thác h i s n. 5. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo và áp d ng cho các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ven bi n. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ven bi n qui nh, hư ng d n c th vi c th c hi n và h tr cho ngư dân trên a bàn cho phù h p v i i u ki n c th c a t ng a phương. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh ph n ánh v B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xem xét, gi i quy t./. KT.B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng TW ng; Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Ch t ch nư c; - Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c CP; - Công báo; - UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - S Nông nghi p và phát tri n nông thôn t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ven bi n; - S Tài chính t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ven bi n; Tr n Xuân Hà - Ki m toán Nhà nư c; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Các ơn v thu c BTC;
  5. - Website CP, Website B Tài chính; - Lưu: VT, V TCNH. M US 02 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- ƠN NGHN H TR KINH PHÍ MUA B O HI M THÂN TÀU VÀ B O HI M TAI N N THUY N VIÊN Kính g i: U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n................................... Tôi tên là: ............................................................................................................................ S ch ng minh nhân dân:..............................Ngày c p...................Nơi c p....................... a ch : ................................................................................................................................ Là ch tàu có s ăng ký..................................................................................................... Công su t máy chính: ......................................................................................................... Ngh khai thác..................................................................................................................... Trong th i gian qua, tôi ã th c hi n mua b o hi m thân tàu và b o hi m tai n n thuy n viên năm 200.... cho chi c tàu s S ti n mua b o hi m thân tàu là: ......................................................................................... S ti n ngh h tr 30% là: ............................................................................................... S ti n mua b o hi m tai n n thuy n viên là ....................................... cho................ lao ng trên tàu S ti n ngh h tr b o hi m tai n n thuy n viên là...........................................................
  6. Căn c theo Quy t nh s 289/Q -TTg ngày 18/3/2008 c a Th tư ng Chính ph , tôi làm ơn này ngh ư c h tr phí b o hi m thân tàu và b o hi m tai n n thuy n viên năm 200....... v i s ti n là: .......................................... XÁC NH N C A UBND XÃ, ......, ngày .... tháng.... năm ....... PHƯ NG Ngư i làm ơn (Ký, ghi rõ h tên) - Ông (bà)......................... là ch tàu s ...................... hi n cư trú t i a phương và có ho t ng khai thác h i s n (ho c d ch v cho ho t ng khai thác h i s n) trên bi n (ký, ghi rõ h tên và óng d u) M US 03 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------- ƠN NGHN H TR V D U Kính g i: U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n................................... Tôi tên là: ................................................................................................................................ S ch ng minh nhân dân:..............................Ngày c p...................Nơi c p.......................... a ch : .................................................................................................................................... Là ch tàu có s ăng ký......................................................................................................... Công su t máy chính: .............................................................................................................. Ngh khai thác.......................................................................................................................... Trong th i gian qua, tàu c a tôi ã ánh b t h i s n (ho c cung ng d ch v cho ho t ng khai thác h i s n) trên bi n t ngày ................... n ngày ....................................................................................................................
  7. Căn c theo Quy t nh s 289/Q -TTg ngày 18/3/2008 c a Th tư ng Chính ph và Quy t nh s 965/Q -TTg ngày 21/7/2008, tôi làm ơn này ngh ư c h tr v d u t ........ năm 2008 v i s ti n là: ................................... XÁC NH N C A UBND XÃ, ......, ngày .... tháng.... năm ....... PHƯ NG Ngư i làm ơn (Ký, ghi rõ h tên) - Ông (bà)......................... là ch tàu s ...................... hi n ang cư trú t i a phương và có ho t ng khai thác h i s n (ho c d ch v cho ho t ng khai thác h i s n) trên bi n (ký, ghi rõ h tên và óng d u)
Đồng bộ tài khoản