Thông tư số 72/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
65
lượt xem
4
download

Thông tư số 72/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 72/2008/TT-BTC về việc vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo do Bộ Tài chính ban hành để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 72/2008/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 72/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 31 tháng 07 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N NGHN NNH S 64/2008/N -CP NGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2008 C A CHÍNH PH V V N NG, TI P NH N, PHÂN PH I VÀ S D NG CÁC NGU N ÓNG GÓP T NGUY N H TR NHÂN DÂN KH C PH C KHÓ KHĂN DO THIÊN TAI, HO HO N, S C NGHIÊM TR NG, CÁC B NH NHÂN M C B NH HI M NGHÈO Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 64/2008/N -CP ngày 14/05/2008 c a Chính ph v v n ng, ti p nh n, phân ph i, s d ng các ngu n óng góp t nguy n h tr nhân dân kh c ph c khó khăn do thiên tai, ho ho n, s c nghiêm tr ng, các b nh nhân m c b nh hi m nghèo; B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s i m như sau: 1. Ph m vi áp d ng 1.1. Thông tư này hư ng d n th c hi n nh ng n i dung liên quan trong vi c t ch c v n ng, ti p nh n, phân ph i và s d ng các ngu n óng góp t nguy n h tr nhân dân kh c ph c khó khăn do thiên tai, ho ho n, s c nghiêm tr ng, các b nh nhân m c b nh hi m nghèo. 1.2. Các kho n kinh phí h tr t ngân sách trung ương cho các a phương, h tr t ngân sách các a phương khác cho các a phương b thiên tai, ho ho n, s c nghiêm tr ng, h tr t ngân sách c p trên cho ngân sách c p dư i trong ph m vi ngân sách a phương; các kho n h tr b ng hi n v t t D tr qu c gia không thu c ph m vi áp d ng c a Thông tư này. 2. Gi i thích t ng Trong Thông tư này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 2.1. ‘‘Ban C u tr ’’ là Ban v n ng và ti p nh n ti n, hàng c u tr ư c thành l p theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n. 2.2. ‘‘Cơ quan thông tin i chúng’’ g i t t là các cơ quan Báo, ài trung ương và a phương (Báo Lao ng, Báo Công an Nhân dân, Báo Tu i tr , Thông T n xã Vi t Nam, ài Truy n hình Vi t Nam, ài Ti ng nói Vi t Nam, …và các cơ quan Báo, ài a phương).
  2. 2.3. ‘‘Hàng c u tr ’’ là các s n phNm hàng hoá bao g m: các lo i th c phNm, nư c u ng, qu n áo, hàng gia d ng, thu c ch a b nh, sách v , các lo i v t tư ph c v s n xu t, s a ch a, xây d ng các công trình phúc l i xã h i, s a ch a, khôi ph c nhà c a c a nhân dân b hư h i do thiên tai. 2.4. ‘‘Ti n c u tr ’’ là kho n ti n huy ng ư c t các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c óng góp th c hi n công tác c u tr i v i các a phương, các h gia ình, cá nhân b thiên tai ho ho n, s c nghiêm tr ng, b nh nhân m c b nh hi m nghèo. 3. Nguyên t c, m c óng góp và s d ng các ngu n h tr 3.1. Nhà nư c khuy n khích và t o i u ki n các t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c óng góp h tr kh c ph c h u qu thiên tai, ho ho n, s c nghiêm tr ng, các b nh nhân m c b nh hi m nghèo theo nguyên t c t nguy n v i lòng h o tâm. 3.2. M c óng góp: các t ch c, cơ quan không quy nh m c óng góp t i thi u ép bu c i v i t ng i tư ng tham gia óng góp. 3.3. Vi c óng góp, h tr có th th c hi n cơ quan nơi cán b , công ch c làm vi c; óng góp t dân ph , thôn, b n và có th óng góp nhi u l n. 3.4. Toàn b ngu n ti n và hàng c u tr huy ng ư c qua cu c v n ng c u tr ph i ư c qu n lý ch t ch và s d ng úng cho m c tiêu kh c ph c h u qu thiên tai, ho ho n, s c nghiêm tr ng, h tr b nh nhân m c b nh hi m nghèo; không s d ng cho các m c tiêu khác. 4. Các t ch c, ơn v ti p nh n, phân ph i ti n, hàng c u tr 4.1. Các t ch c, ơn v ư c ti p nh n và t ch c phân ph i ti n, hàng c u tr : theo quy nh t i i u 5, Ngh nh s 64/2008/N -CP ngày 14/05/2008 c a Chính ph ; 4.2. Riêng các t ch c, ơn v sau ây th c hi n theo quy nh t i i m b, Kho n 3, i u 9 ư c ti p nh n nhưng không t ch c phân ph i ti n, hàng c u tr : a) Các cơ quan thông tin i chúng Trung ương và a phương quy nh t i Kho n 1, i u 5, Ngh nh s 64/2008/N -CP ngày 14/05/2008 c a Chính ph ; ư c ti p nh n ti n, hàng c u tr do các t ch c, cá nhân trong nư c, ngoài nư c ng h các a phương, các n n nhân, gia ình c a n n nhân b thiên tai, ho ho n, s c nghiêm tr ng; không t ch c phân ph i ti n, hàng cho các a phương, cá nhân (tr nh ng kho n ti n h tr tr c ti p cho các b nh nhân m c b nh hi m nghèo theo a ch ); th c hi n giao n p các kho n óng góp cho Ban C u tr cùng c p. b) Các t ch c, ơn v trung ương, a phương (theo quy nh t i Kho n 3, i u 5, Ngh nh s 64/2008/N -CP ngày 14/05/2008 c a Chính ph ) ư c cơ quan M t tr n T qu c Vi t Nam các c p cho phép ti p nh n ti n, hàng c u tr th c hi n n p các kho n óng góp cho Ban C u tr cùng c p.
  3. c) Các t ch c, cơ quan, doanh nghi p, xã, phư ng, thôn, b n, t dân ph t ch c ti p nh n ti n, hàng c u tr c a t p th , cá nhân thu c ơn v mình óng góp, n p các kho n óng góp tr c ti p cho Ban C u tr cùng c p. 5. V thành l p và nhi m v c a Ban C u tr và các t ch c, cơ quan ti p nh n ti n, hàng c u tr 5.1. ThNm quy n quy t nh thành l p Ban C u tr : Ban C u tr các c p ư c thành l p theo quy nh t i i u 6, Ngh nh s 64/2008/N -CP ngày 14/5/2008 c a Chính ph . 5.2. Nhi m v c a Ban C u tr và các cơ quan ti p nh n ti n, hàng c u tr : a) Ban C u tr th c hi n các nhi m v theo quy nh t i i u 8, Ngh nh s 64/2008/N -CP ngày 14/5/2008 c a Chính ph . b) Ban C u tr tr c ti p ti p nh n các kho n óng góp b ng ti n, kim khí quí, á quí, các lo i v t tư, hàng hoá (g o, mỳ ăn li n, th c phNm, nư c u ng...) và ch u trách nhi m qu n lý, phân ph i k p th i ti n, hàng c u tr n các a phương, nhân dân các vùng b thiên tai, ho ho n, s c nghiêm tr ng m b o úng m c ích, úng i tư ng theo quy nh t i i u 10, Ngh nh s 64/2008/N -CP ngày 14/5/2008 c a Chính ph . c) Hư ng d n các oàn c u tr , t ch c, cá nhân c u tr làm các th t c giao ti n, hàng cho Ban C u tr theo quy nh c a Ban C u tr , m b o công khai và minh b ch. d) Trong trư ng h p các t ch c, cá nhân h tr tr c ti p cho các n n nhân, gia ình n n nhân, các i tư ng b o tr xã h i c n s giúp thì Ban C u tr có trách nhi m hư ng d n các t ch c, cá nhân ó chuy n tr c ti p s ti n, hàng c u tr n các i tư ng theo yêu c u c a các t ch c, cá nhân c u tr . ) t o i u ki n ưa nhanh hàng c u tr n các a phương và các i tư ng c n c u tr , Ban C u tr hư ng d n, t o i u ki n các t ch c, cá nhân v n chuy n hàng hoá n Ban C u tr c a c p t nh, c p huy n, c p xã c a các a phương b thiên tai, ho ho n, s c nghiêm tr ng. 6. Quy nh v ti p nh n, phân ph i và s d ng ti n, hàng c u tr 6.1. Quy nh v ti p nh n và qu n lý ngu n c u tr b ng ti n: Vi c ti p nh n và qu n lý ngu n c u tr b ng ti n h tr kh c ph c h u qu thiên tai, ho ho n, s c nghiêm tr ng ư c th c hi n theo quy nh t i Kho n 1, Kho n 3, i u 9, Ngh nh s 64/2008/N -CP ngày 14/5/2008 c a Chính ph ; trong ó: a) Quy nh v m tài kho n ti p nh n ti n c u tr - Ban C u tr c a U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam m tài kho n t i Kho b c nhà nư c.
  4. - Ban C u tr c a U ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p t nh m tài kho n t i Kho b c nhà nư c t nh, Ban C u tr c a U ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p huy n và c p xã m tài kho n t i Kho b c nhà nư c huy n. - Ban C u tr c a H i Ch th p các c p, Qu xã h i, qu t thi n ư c m tài kho n t i Ngân hàng thương m i ho c Kho b c nhà nư c. - Các cơ quan thông tin i chúng trung ương và a phương; các t ch c, ơn v ư c phép ti p nh n ti n, hàng c u tr ư c m tài kho n Ngân hàng thương m i ho c Kho b c nhà nư c qu n lý các kho n ti n ng h c a các t ch c, cá nhân kh c ph c h u qu trong th i gian thiên tai, ho ho n, s c nghiêm tr ng x y ra và s ti n ng h c a các t ch c, cá nhân óng góp ng h trong năm; khi có phát sinh trên tài kho n này ph i th c hi n chuy n vào tài kho n c a Ban C u tr các c p ch m nh t trong ngày làm vi c c a ngày hôm sau i v i s ti n óng góp, ng h thu ư c trong th i gian phát ng cu c v n ng; và nh kỳ 7 ngày n p vào tài kho n c a Ban C u tr các c p i v i s ti n óng góp ng h phát sinh ngoài th i gian phát ng cu c v n ng (các cơ quan trung ương chuy n vào tài kho n c a Ban C u tr U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, các cơ quan thu c a phương thì chuy n vào tài kho n c a Ban C u tr U ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p t nh ho c c p huy n). - Các cơ quan thông tin i chúng trung ương và a phương m s chi ti t ho c m thêm m t tài kho n theo dõi riêng s ti n ng h c a các t ch c, cá nhân thu ư c qua các cu c v n ng giúp các b nh nhân m c b nh hi m nghèo, h tr tr c ti p cho các i tư ng theo a ch ; s ti n thu ư c không ph i chuy n vào tài kho n c a Ban C u tr các c p. - Các cơ quan, ơn v ư c c p có thNm quy n giao nhi m v t ch c thu ti n c u tr có trách nhi m n p vào tài kho n c a Ban C u tr cùng c p. b) Kho b c nhà nư c, Ngân hàng thương m i th c hi n ti p nh n các ngu n ti n h tr , th c hi n chi tr t tài kho n ti n g i c a Ban C u tr theo quy t nh c a ch tài kho n và không thu phí thanh toán i v i các kho n h tr . 6.2. Quy nh v ti p nh n và qu n lý ngu n c u tr b ng hi n v t: Vi c ti p nh n và qu n lý ngu n c u tr b ng hi n v t h tr kh c ph c h u qu thiên tai, ho ho n, s c nghiêm tr ng ư c th c hi n theo quy nh t i Kho n 4, i u 9, Ngh nh s 64/2008/N -CP ngày 14/5/2008 c a Chính ph ; trong ó: a) Các t ch c, cơ quan ư c giao nhi m v ti p nh n hàng c u tr có trách nhi m t o m i i u ki n và th c hi n các th t c giao nh n hàng theo úng quy nh các t ch c, cá nhân c u tr ưa ư c hàng c u tr n a i m giao hàng ho c giao hàng c u tr tr c ti p cho ngư i dân, m b o thu n l i, nhanh chóng. b) Căn c i u ki n c th , Ban C u tr các c p quy nh và có văn b n hư ng d n các ơn v liên quan thành l p các i m ti p nh n hàng c u tr trên cơ s i u ki n giao thông i l i thu n l i; t n d ng kho ch a hàng c a cơ quan; trư ng h p không có nơi t p k t hàng thu n l i, không có kho ch a hàng thì cơ quan, t ch c ti p nh n
  5. hàng c u tr thuê kho tàng, b n bãi ho c a i m, d ng l u, tr i ti p nh n nhanh hàng c u tr , không ng, ách t c. c) Trư ng h p c n c u tr khNn c p và gi i phóng nhanh hàng hoá c u tr t i i m ti p nh n, Ban C u tr c n quy t nh phân ph i ngay hàng c u tr thi t y u cho các i tư ng ư c h tr . d) Trư ng h p c u tr b ng vàng, b c, kim khí quí, á quý thì Ban C u tr bán s vàng, b c, kim khí quí, á quý ó cho Ngân hàng Thương m i ho c t ch c bán u giá và n p ti n thu ư c vào tài kho n c a Ban C u tr cùng c p. 6.3. Phân ph i, s d ng ngu n ti n, hàng c u tr a) Cơ quan M t tr n T qu c Vi t Nam các c p ch trì ph i h p v i các cơ quan liên quan quy nh t i Kho n 2, i u 10, Ngh nh s 64/2008/N -CP ngày 14/5/2008 c a Chính ph t ch c phân ph i ti n, hàng c u tr cho các a phương và nhân dân b thi t h i m b o công b ng, minh b ch. b) Vi c s d ng ti n, hàng c u tr th c hi n theo quy nh t i Kho n 1, 2, 3, i u 11, Ngh nh s 64/2008/N -CP ngày 14/5/2008 c a Chính ph . c) Ti n, hàng h tr cho các n n nhân, thân nhân c a n n nhân b nh hư ng c a thiên tai, ho ho n, s c nghiêm tr ng v.v... ph i ư c ký nh n tr c ti p, y c a t ng i tư ng; trư ng h p vì lý do nào ó không ký nh n tr c ti p thì ngư i nh n ph i ghi rõ là ký thay. 7. Qu n lý tài chính 7.1. Ti n, hàng c u tr ph i ư c qu n lý, s d ng úng m c ích, ưu tiên h tr khNn c p cho dân sinh nh m n nh cu c s ng trư c m t cũng như lâu dài cho nh ng ngư i b n n. 7.2. Các kho n chi phí phát sinh trong quá trình v n ng, ti p nh n, v n chuy n, phân ph i ti n, hàng c u tr ư c x lý như sau: a) Ti n thuê kho, b n bãi ti p nh n, v n chuy n hàng c u tr c a các ơn v khi ư c cơ quan có thNm quy n giao nhi m v do ngân sách nhà nư c m b o kinh phí theo phân c p qu n lý ngân sách nhà nư c hi n hành. b) Các kho n công tác phí phát sinh (ti n ăn, ti n thuê phòng ngh , ti n mua vé phương ti n i l i): - i v i các ơn v ư c giao nhi m v v n ng, ti p nh n, v n chuy n, phân ph i ti n, hàng c u tr , mà nh ng ơn v này thu c i tư ng ư c ngân sách nhà nư c c p kinh phí thư ng xuyên ho c ư c h tr t ngân sách nhà nư c thì s d ng d toán ư c giao c a ơn v chi tr . Trư ng h p chi phí cho công tác phí và các kho n chi phí khác liên quan phát sinh l n nh hư ng n vi c th c hi n nhi m v c a ơn v thì ơn v báo cáo cơ quan tài chính cùng c p gi i quy t theo thNm quy n ho c trình c p có thNm quy n quy t nh.
  6. - i v i các ơn v ư c giao nhi m v v n ng, ti p nh n, v n chuy n, phân ph i ti n, hàng c u tr , mà nh ng ơn v này không thu c i tư ng ư c ngân sách nhà nư c h tr thì s d ng kinh phí c a ơn v th c hi n. c) Các ơn v th c hi n nhi m v v n ng, ti p nh n, v n chuy n, phân ph i ti n, hàng c u tr không s d ng ngu n ti n, hàng c u tr ti p nh n ư c chi tr các kho n chi phí phát sinh trong quá trình v n ng, ti p nh n, v n chuy n, phân ph i ti n, hàng c u tr . 7.3. i v i các kho n chi phí phát sinh trong vi c v n ng óng góp, ti p nh n, v n chuy n hàng c u tr , chuy n ti n c a các cơ quan thông tin i chúng giúp các b nh nhân m c b nh hi m nghèo, s d ng b ng ngu n kinh phí c a ơn v , không s ti n ngân sách nhà nư c chi tr . 7.4. Ngu n c u tr s d ng qua t ng t còn dư ư c chuy n sang kỳ sau, năm sau s d ng ti p cho kh c ph c h u qu thiên tai, ho ho n, s c nghiêm tr ng; không s d ng cho m c tiêu khác. 8. Ch báo cáo 8.1. Ban C u tr c p t nh th c hi n báo cáo và hư ng d n Ban C u tr c p huy n, c p xã th c hi n ch báo theo quy nh t i Kho n 1, i u 13 Ngh nh s 64/2008/N -CP ngày 14/5/2008 c a Chính ph . 8.2. K t thúc cu c v n ng, U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam l p báo cáo k t qu cu c v n ng g i Th tư ng Chính ph và các B , ngành liên quan theo quy nh t i Kho n 3, i u 14, Ngh nh s 64/2008/N -CP ngày 14/5/2008 c a Chính ph . 8.3. K t thúc năm ngân sách, Ban C u tr các c p l p báo cáo ti p nh n và s d ng kinh phí h tr , l y xác nh n c a Kho b c nhà nư c (trư ng h p Ban C u tr m tài kho n t i Kho b c nhà nư c) báo cáo v i cơ quan tài chính cùng c p s ti n, hàng thu ư c qua cu c v n ng; s ti n, hàng ã phân b ; s ti n, hàng hi n còn chưa phân b . Các ơn v ư c h tr kinh phí kh c ph c h u qu thiên tai, ho ho n, s c nghiêm tr ng có trách nhi m báo cáo quy t toán kinh phí ã s d ng theo ch tài chính hi n hành cho cơ quan tài chính cùng c p t ng h p ghi thu, ghi chi qua ngân sách nhà nư c theo quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c. 8.4. Bi u m u báo cáo theo ph l c ( ính kèm). 9. Quy nh v th c hi n công khai các kho n huy ng óng góp (ti n, hàng) th c hi n c u tr 9.1. Các cơ quan, t ch c th c hi n công khai: a) Ban C u tr c a U ban Trung ương m t tr n T qu c Vi t Nam; H i Ch th p Vi t Nam; cơ quan thông tin i chúng c a Trung ương, a phương; U ban m t tr n T qu c Vi t Nam và H i Ch th p các c p a phương.
  7. b) Các Qu xã h i, qu t thi n quy nh t i Ngh nh s 148/2007/N -CP ngày 25/9/2007 c a Chính ph v t ch c, ho t ng c a Qu xã h i, qu t thi n. c) Các cơ quan, t ch c, ti p nh n ti n, hàng c u tr c a t p th cá nhân thu c ơn v mình óng góp. 9.2. N i dung công khai: a) i v i U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, H i Ch th p Vi t Nam; các Qu xã h i, qu t thi n trung ương: th c hi n công khai chi ti t s ti n, hàng c a t ng t ch c, cá nhân ã óng góp; s ti n, hàng ã chuy n cho các t nh, thành ph tr c thu c trung ương b thiên tai, ho ho n, s c nghiêm tr ng; s ti n, hàng còn dư t i th i i m công khai. b) Cơ quan M t tr n T qu c Vi t Nam, H i Ch th p Vi t Nam; các Qu xã h i, qu t thi n các c p a phương: th c hi n công khai chi ti t s ti n, hàng c a t ng t ch c, cá nhân ã óng góp; s ti n, hàng ã chuy n cho các qu n, huy n; cho các xã, phư ng b thiên tai, ho ho n, s c nghiêm tr ng; s ti n, hàng còn dư th i i m công khai. c) H i Ch th p Vi t Nam có trách nhi m th c hi n công khai i v i s ti n, hàng ng h các qu c gia khác b thiên tai như quy nh i v i ti n, hàng c u tr trong nư c. d) Cơ quan thông tin i chúng c a trung ương, a phương th c hi n công khai s ti n, hàng ng h c a các t ch c, cá nhân giúp các b nh nhân m c b nh hi m nghèo; s ti n, hàng ã h tr ; s ti n còn dư chưa s d ng. ) Các cơ quan, t ch c ti p nh n ti n, hàng c u tr c a t p th , cá nhân thu c ơn v mình th c hi n công khai s ti n, hàng thu ư c; s ti n, hàng ã chuy n cho Ban C u tr cùng c p; s ti n, hàng còn dư t i th i i m công khai (n u có). e) Các cơ quan, ơn v t ch c phân ph i, s d ng ti n, hàng c u tr th c hi n công khai i tư ng h tr , chính sách h tr và m c h tr cho các i tư ng. 9.3. Hình th c công khai: có th l a ch n m t ho c m t s hình th c công khai sau: a) Niêm y t công khai t i tr s cơ quan; trang thông tin i n t c a cơ quan (n u có); b) Phát hành n phNm; c) Công khai trên các phương ti n thông tin i chúng c a trung ương và a phương; 9.4. Th i i m và th i gian công khai: a) Th i i m công khai: ch m nh t sau 20 ngày k t ngày k t thúc cu c v n ng ( i v i các cơ quan thông tin i chúng) và k t thúc vi c phân ph i ti n, hàng c u tr i v i các t ch c, cơ quan có nhi m v phân ph i ti n, hàng c u tr .
  8. b) Th i gian công khai: niêm y t công khai t i tr s cơ quan ít nh t là 15 ngày; thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng: 3 s liên ti p trên Báo vi t; 3 ngày liên ti p trên chương trình c a ài Phát thanh, ài Truy n hình 10. V ki m tra vi c ti p nh n, qu n lý, phân ph i ti n, hàng c u tr 10.1. B Tài chính ch trì ph i h p v i y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các cơ quan liên quan nh kỳ ho c t xu t t ch c ki m tra vi c thu, chi ti n, hàng c u tr cho nhân dân và các a phương b thi t h i do thiên tai, ho ho n, s c nghiêm tr ng theo quy nh c a pháp lu t. 10.2. y ban nhân dân các c p có trách nhi m ch o các cơ quan liên quan ph i h p v i M t tr n T qu c cùng c p ki m tra vi c th c hi n v n ng, ti p nh n, phân ph i ti n, hàng c u tr và t ch c c u tr cho nhân dân b thi t h i do thiên tai, ho ho n, s c nghiêm tr ng trong ph m vi qu n lý theo quy nh c a pháp lu t. 10.3. Các cơ quan ti p nh n, phân ph i ti n, hàng c u tr có trách nhi m cung c p y h sơ, ch ng t liên quan trong vi c ti p nh n, qu n lý, phân ph i ti n, hàng c u tr khi các cơ quan ki m tra yêu c u. 10.4. Trư ng h p các cơ quan, t ch c, ơn v ti p nh n, phân ph i, s d ng ti n, hàng c u tr sai m c ích, i tư ng; báo cáo sai s th t; l i d ng công tác c u tr huy ng óng góp nh m m c ích v l i thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 11. T ch c th c hi n Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u g p vư ng m c, ngh ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, s a i, b sung k p th i./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Trung ương ng; - VP Qu c h i; - VP Ch t ch nư c; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Toà án nhân dân t i cao; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; Nguy n Công Nghi p - H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; - S Tài chính các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Công báo, Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, V NSNN.
Đồng bộ tài khoản