Thông tư số 77/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
61
lượt xem
4
download

Thông tư số 77/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 77/2009/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và thức ăn chăn nuôi trong biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 77/2009/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 77/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 14 tháng 4 năm 2009 THÔNG TƯ V VI C I U CH NH M C THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI I V I M T S NGUYÊN LI U S N XU T TH C ĂN CHĂN NUÔI VÀ TH C ĂN CHĂN NUÔI TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI Căn c Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u s 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn c Ngh quy t s 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/09/2007 c a y ban Thư ng v Qu c h i v vi c ban hành Bi u thu xu t kh u theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t i v i t ng nhóm hàng, Bi u thu nh p kh u ưu ãi theo danh m c nhóm hàng ch u thu và khung thu su t ưu ãi i v i t ng nhóm hàng; Căn c Ngh nh s 149/2005/N -CP ngày 08/12/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; B Tài chính hư ng d n i u ch nh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i m t s nguyên li u s n xu t th c ăn chăn nuôi và th c ăn chăn nuôi trong Bi u thu nh p khNu ưu ãi như sau i u 1. Thu su t thu nh p kh u. i u ch nh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi i v i m t s m t hàng là nguyên li u s n xu t th c ăn chăn nuôi và th c ăn chăn nuôi quy nh t i các Quy t nh s 106/2007/Q -BTC ngày 20/12/2007 c a B trư ng B Tài chính và các Quy t nh s a i b sung thành m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi m i quy nh t i Danh m c thu su t thu nh p khNu ưu ãi ban hành kèm theo Thông tư này. i u 2. Hi u l c thi hành. Thông tư này có hi u l c và áp d ng cho các T khai h i quan hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ăng ký v i cơ quan H i quan sau 5 ngày k t ngày ký. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Vi n ki m sát NDTC, Tòa án NDTC;
  2. - Ki m toán Nhà nư c; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Hoàng Anh Tu n - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c ki m tra văn b n-B Tư pháp; - Các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính; - C c H i quan t nh, thành ph ; - Công báo; - Website Chính ph và Website B Tài chính; - Lưu: VT, V CST. DANH M C THU SU T THU NH P KH U ƯU ÃI M T S M T HÀNG TRONG BI U THU NH P KH U ƯU ÃI (Ban hành kèm theo Thông tư s 77 /2009/TT-BTC ngày 14 /4 /2009 c a B trư ng B Tài chính) Mã hàng Mô t hàng hoá Thu su t (%) 05.11 Các s n phNm ng v t khác chưa ư c chi ti t ho c ghi nơi khác; ng v t ch t thu c Chương 1 ho c Chương 3, không thích h p làm th c phNm. 0511 10 00 00 - Tinh d ch trâu, bò 0 - Lo i khác: 0511 91 - - S n phNm t cá ho c ng v t giáp xác, ng v t thân m m ho c ng v t thu sinh không xương s ng khác; ng v t ã ch t thu c Chương 3: 0511 91 10 00 --- ng v t ã ch t thu c Chương 3 5 0511 91 20 00 - - - S và b c tr ng cá 5 0511 91 30 00 - - - Tr ng Artemia (tr ng tôm bi n) 5 0511 91 40 00 - - - Bong bóng cá 5 0511 91 90 00 - - - Lo i khác 5 0511 99 - - Lo i khác: - - - Tinh d ch gia súc: 0511 99 11 00 - - - - C a l n, c u, ho c dê 0 0511 99 19 00 - - - - Lo i khác 0 0511 99 20 00 - - - Tr ng t m 0 0511 99 90 00 - - - Lo i khác 0
  3. 10.08 Ki u m ch, kê, h t cây thóc chim; các lo i ngũ c c khác. 1008 10 00 00 - Ki u m ch 3 1008 20 00 00 - Kê 0 1008 30 00 00 - H t cây thóc chim (h lúa) 10 1008 90 00 00 - Ngũ c c khác 5 15.04 M và d u c a cá ho c các loài ng v t có vú s ng bi n và các ph n phân o n c a chúng, ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i v m t hoá h c. 1504 10 - D u gan cá và các ph n phân o n c a chúng: 1504 10 10 00 - - Thích h p dùng làm th c ăn cho ngư i 5 1504 10 90 00 - - Lo i khác 0 1504 20 - M và d u và các ph n phân o n c a chúng, c a cá, tr d u gan cá: 1504 20 10 00 - - Các ph n phân o n th r n, không thay 5 i v m t hoá h c 1504 20 90 00 - - Lo i khác 5 1504 30 - M và d u và các ph n phân o n c a chúng, c a các loài ng v t có vú s ng bi n: 1504 30 10 00 - - Các ph n phân o n th r n, không thay 5 i v m t hoá h c 1504 30 90 00 - - Lo i khác 0 1506 00 00 00 M và d u ng v t khác và các ph n phân 5 o n c a chúng, ã ho c chưa tinh ch nhưng không thay i v m t hoá h c. 23.09 Ch phNm dùng trong chăn nuôi ng v t. 2309 10 - Th c ăn cho chó ho c mèo, ã óng gói bán l : 2309 10 10 00 - - Ch a th t 0 2309 10 90 00 - - Lo i khác 0 2309 90 - Lo i khác:
  4. - - Th c ăn hoàn ch nh: 2309 90 11 00 - - - Lo i dùng cho gia c m 4 2309 90 12 00 - - - Lo i dùng cho l n 4 2309 90 13 00 - - - Lo i dùng cho tôm 0 2309 90 19 00 - - - Lo i khác 0 2309 90 20 00 - - Ch t t ng h p, ch t b tr ho c ch t ph 0 gia th c ăn 2309 90 30 00 - - Lo i khác, có ch a th t 0 2309 90 90 00 - - Lo i khác 0
Đồng bộ tài khoản