Thông tư số 80/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
1
download

Thông tư số 80/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 80/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn xử lý thuốc lá sản xuất trong nước không dán tem bị tịch thu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 80/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 80/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2000 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 80/2000/TT-BTC NGÀY 31 THÁNG 07 NĂM 2000 HƯ NG D N X LÝ THU C LÁ S N XU T TRONG NƯ C KHÔNG DÁN TEM BN TNCH THU Căn c Quy t nh s 175/1999/Q -TTg ngày 25/8/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c dán tem thu c lá s n xu t trong nư c; Căn c Thông tư liên t ch s 133/1999/TTLT-BTC-BTM-BCN ngày 16/11/1999 c a Liên B : Tài chính, Thương m i, Công nghi p v vi c dán tem thu c lá s n xu t trong nư c; Sau khi ã có ý ki n th ng nh t c a B Công nghi p và B Thương m i, B Tài chính hư ng d n x lý thu c lá s n xu t trong nư c không dán tem b t ch thu như sau: I. QU N LÝ THU C LÁ S N XU T TRONG NƯ C KHÔNG DÁN TEM BN TNCH THU Theo quy nh t i ti t 1.1 i m 1 Ph n III Thông tư liên t ch s 133/1999/TTLT-BTC- BTM-BCN ngày 16/11/1999 c a Liên B : Tài chính, Thương m i, Công nghi p v vi c dán tem thu c lá s n xu t trong nư c thì t 1/7/2000 thu c lá s n xu t trong nư c lưu thông trên th trư ng không dán tem u b x lý t ch thu. Thu c lá s n xu t trong nư c không dán tem b t ch thu là tài s n nhà nư c qu n lý. Các l c lư ng ki m tra, ki m soát th trư ng phát hi n thu c lá s n xu t trong nư c không dán tem ư c ra quy t nh t ch thu theo quy nh t i Ngh nh s 01/N -CP ngày 03/01/1995 c a Chính ph v x ph t các vi ph m hành chính trong lĩnh v c kinh doanh thương m i. Thu c lá ã t ch thu ư c qu n lý theo Quy ch qu n lý và x lý tài s n khi có quy t nh t ch thu sung qu Nhà nư c và tài s n ư c xác l p quy n s h u nhà nư c ban hành kèm theo Quy t nh s 1766/1998/Q -BTC ngày 07/12/1998 và Quy t nh s 29/2000/Q -BTC ngày 29/02/2000 v vi c s a i, b sung quy ch qu n lý và x lý tài s n nói trên c a B trư ng B Tài chính. II. X LÝ THU C LÁ TNCH THU 1. Trư ng h p phát hi n doanh nghi p s n xu t thu c lá không dán tem thì cơ quan ki m soát ra quy t nh ph t vi ph m hành chính và t ch thu hàng hóa. Doanh nghi p s n xu t thu c lá không dán tem b t ch thu ph i mua l i toàn b s thu c lá không dán tem, giá mua thu c lá không dán tem b ng giá thu c lá cùng lo i doanh nghi p bán ra trên th trư ng t i th i i m phát hi n.
  2. 2. i v i các trư ng h p ki m tra trên th trư ng phát hi n thu c lá không dán tem thì t ch c và cá nhân kinh doanh thu c lá không dán tem b ph t vi ph m hành chính và t ch thu hàng hóa. S thu c lá ã t ch thu ư c x lý như sau: - Trư ng h p xác nh ư c ngu n g c s n xu t thu c lá không dán tem thì doanh nghi p s n xu t s b ph t vi ph m hành chính, b t ch thu toàn b s ti n bán thu c lá không dán tem và ph i mua l i toàn b s thu c lá không dán tem này, giá mua thu c lá t ch thu ph i b ng giá thu c lá cùng lo i doanh nghi p bán ra cùng th i i m. - Trư ng h p không xác nh ư c ngu n g c s n xu t s thu c lá này sau khi t ch thu ph i t ch c tiêu h y theo quy nh t i i m 6.2 M c V theo Thông tư Liên t ch s 10/2000/TTLT-BTM-BTC-BCA-BKHCNMT ngày 27/4/2000 c a Liên B Thương m i, Tài chính, Công an, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng hư ng d n th c hi n Ch th s 31/1999/CT-TTg ngày 27/10/1999 c a Th tư ng Chính ph v u tranh ch ng s n xu t và buôn bán hàng gi . 3. Trong m i trư ng h p phát hi n ư c doanh nghi p s n xu t tiêu th thu c lá không dán tem ho c qua ki m tra trên th trư ng phát hi n thu c lá s n xu t trong nư c không dán tem mà xác nh ư c ngu n g c s n xu t, doanh nghi p s n xu t ph i n a i m H i ng x lý thông báo ti p nh n. i v i thu c lá ã kém phNm ch t doanh nghi p s n xu t cũng ph i ti p nh n t tiêu h y ho c tái ch . 4. i v i nh ng trư ng h p vi ph m v i s lư ng thu c lá không dán tem l n ho c tái ph m, doanh nghi p s n xu t thu c lá và các t ch c, cá nhân tiêu th ngoài vi c b x lý ph t vi ph m hành chính, t ch thu hàng hóa, có th b truy c u trách nhi m hình s theo pháp lu t. III. QU N LÝ TI N PH T, TI N BÁN THU C LÁ TNCH THU VÀ TRÍCH THƯ NG Th c hi n theo quy nh t i M c VI Thông tư Liên t ch s 10/2000/TTLT-BTM- BTC-BCA-BKHCNMT ngày 27/4/2000 c a Liên B Thương m i, Tài chính, Công an, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng hư ng d n th c hi n Ch th s 31/1999/CT- TTg ngày 27/10/1999 c a Th tư ng Chính ph v u tranh ch ng s n xu t và buôn bán hàng gi . Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các ơn v , cơ quan ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u hư ng d n, b sung. Ph m Văn Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản