intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư số 82/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

159
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 82/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 114/2002/TT-BTC ngày 19/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 114/2002/QĐ-TTg ngày 04/9/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thực hiện khoán biên chế và kinh phí hoạt động đối với Tổng cục Thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 82/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦  c ñ a   B é   T µ I   C H Ý N H   S è   8 2 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y 1 6   t h ¸ n g   8   n ¨ m   2 0 0 4  vÒ viÖc Bæ sung, söa ®æi Th«ng t sè 114/2002/TT­BTC  ngµy 19/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn  Q u y Õ t   ® Þ n h   s è   1 1 4 / 2 0 0 2 / Q § ­ T T g   n g µ y   0 4 / 9 / 2 0 0 2   c ñ a   T h ñ   t í n g  ChÝnh phñ vÒ viÖc thÝ ®iÓm thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ  vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi Tæng côc ThuÕ C¨n  cø   QuyÕt   ®Þnh   sè   114/2002/Q§­TTg   ngµy   04/9/2002   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thÝ ®iÓm thùc hiÖn kho¸n   biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi Tæng côc ThuÕ. C¨n cø ý kiÕn chØ ®¹o cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c«ng   v¨n sè 3903/VPCP­KTTH ngµy 29/7/2004 cña V¨n phßng ChÝnh   phñ, Bé Tµi chÝnh híng dÉn bæ sung, söa ®æi Th«ng t  sè  114/2002/TT­BTC ngµy 19/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn  thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè   114/2002/Q§­TTg   ngµy   04/9/2002   cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc thÝ ®iÓm thùc hiÖn kho¸n   biªn chÕ vµ kinh phÝ ho¹t ®éng ®èi víi Tæng côc ThuÕ nh  sau: 1. Söa ®æi néi dung quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3, Môc II, PhÇn  B cña Th«ng t: Quy ®Þnh tríc ®©y: “§iÒu chØnh t¨ng møc tiÒn l¬ng tèi  thiÓu cho c¸n bé, c«ng chøc ngµnh ThuÕ kh«ng qu¸ 2,5 lÇn  so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung do Nhµ níc quy ®Þnh”. Nay   söa   l¹i   nh  sau:   “§iÒu   chØnh   t¨ng   møc   tiÒn   l¬ng  tèi thiÓu cho c¸n bé, c«ng chøc ngµnh ThuÕ kh«ng qu¸ 1,8  lÇn so víi møc l¬ng tèi thiÓu chung do Nhµ níc quy ®Þnh”. 2. C¸c néi dung kh¸c cña Th«ng t  sè 114/2002/TT­BTC  ngµy 19/12/2002 cña Bé Tµi chÝnh vÉn gi÷ nguyªn hiÖu lùc  thi hµnh. 3. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng  c«ng  b¸o vµ thùc  hiÖn trong  6 th¸ng  cuèi  n¨m  2004.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2