Thông tư số 82 TC/V

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
4
download

Thông tư số 82 TC/V

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 82 TC/VI về việc hướng dẫn nộp lệ phí trước bạ đối với tài sản của Đảng được Nhà nước xác nhận; chuyển giao quyền sở hữu, sử dụng theo QĐ 248/CT ngày 2/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ Tướng Chính phủ) do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 82 TC/V

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 82TC/VI Hà N i, ngày 11 tháng 11 năm 1995 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 82 TC/VI NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 1995 HƯ NG D N VI C N P L PHÍ TRƯ C B I V I TÀI S N C A NG Ư C NHÀ NƯ C XÁC NH N; CHUY N GIAO QUY N S H U, S D NG THEO QUY T NNH S 248/CT NGÀY 2/7/1992 C A CH TNCH H I NG B TRƯ NG (NAY LÀ TH TƯ NG CHÍNH PH ) Căn c Ngh nh s 193/CP ngày 29/12/1994 c a Chính ph quy nh v l phí trư c b ; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 5053/KTTH ngày 12/9/1995 v vi c n p l phí trư c b ăng ký quy n s h u, s d ng tài s n c a ng; Sau khi th ng nh t ý ki n v i Ban Tài chính - Qu n tr Trung ương, B Tài chính hư ng d n th c hi n như sau: I/ QUY NNH CHUNG: 1/ Tài s n c a ng thu c lo i ph i ăng ký quy n s h u; quy n s d ng v i cơ quan qu n lý Nhà nư c, u ph i ch u l phí trư c b theo quy nh t i Ngh nh s 193/CP ngày 29/12/1994 c a Chính ph . 2/ i tư ng thu n p l phí trư c b , căn c tính l phí trư c b , kê khai n p l phí trư c b và nh ng quy nh khác ư c th c hi n theo Thông tư s 19- TC/TCT ngày 16/3/1995 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 193/CP ngày 29/12/1994 c a Chính ph . 3/ Riêng i v i các tài s n c a ng ư c Nhà nư c xác nh n và chuy n giao quy n s h u và s d ng theo Quy t nh 248/CT ngày 02/7/1992 thì l phí trư c b ư c th c hi n "ghi thu, ghi chi". II/ QUY NNH C TH : 1/ i tư ng ch u l phí trư c b : a/ Nhà, v t ki n trúc, t ư c B trư ng B Tài chính, th a u quy n c a Th tư ng Chính ph , ã xác nh n và chuy n giao quy n s h u và s d ng tài s n cho ng t i Quy t nh s 517- TC/Q /VI ngày 9/6/1994 và quy t nh s 600 TC-Q /VI 16/7/1994. b/ Nhà, v t ki n trúc, t ư c Ch t ch U ban Nhân dân T nh, thành ph tr c thu c Trung ương th a y quy n c a Th tư ng Chính ph ã xác nh n và chuy n giao
  2. quy n s h u, s d ng tài s n cho ng theo Quy t nh s 248/CT c a Ch t ch H i ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ). Nh ng trư ng h p ư c mi n, gi m l phí trư c b th c hi n theo Ngh nh s 193/CP c a Chính ph và Thông tư hư ng d n s 19- TC/TCT c a B Tài chính. 2/ i tư ng n p l phí trư c b : a/ i v i tài s n do các cơ quan ng Trung ương ang qu n lý là Ban Tài chính - Qu n tr Trung ương. b/ i v i tài s n do các cơ quan ng a phương ang qu n lý là cơ quan Tài chính ng c a T nh u ; Thành u (nơi chưa có ban Tài chính-Qu n tr là Văn phòng t nh u , thành u ). 3/ Kê khai n p l phí trư c b . a/ i v i tài s n do các cơ quan ng Trung ương qu n lý ã ư c B trư ng B Tài chính xác nh n và chuy n giao quy n s h u, s d ng: - Ban Tài chính - Qu n tr Trung ương hư ng d n các cơ quan ơn v tr c thu c Trung ương ph i h p cùng các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n t i a phương xác nh v trí, di n tích giá tr tính l phí trư c b t ng ngôi nhà và giá tr s d ng t ng lô t; l p t khai l phí trư c b có xác nh n c a cơ quan thu , gi y n p ti n do B Tài chính phát hành (theo quy nh t i Thông tư s 19-TC/TCT); t ng h p g i C c thu , Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph , Ban tài chính - Qu n tr Trung ương và B Tài chính. Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph căn c vào b n t ng h p có kèm theo t khai; gi y n p ti n, báo v Kho b c Nhà nư c Trung ương. Kho b c Nhà nư c Trung ương báo cáo B Tài chính B Tài chính làm th t c ghi thu chương 85A lo i, kho n, h ng tương ng m c 24 "L phí trư c b " và ghi chi chương 85A lo i kho n h ng tương ng m c 63 "Tr c p c a ngân sách Nhà nư c do ng C ng s n Vi t nam". Kho n l phí trư c b này thu Ngân sách Trung ương 100%, không i u ti t cho Ngân sách a phương. Sau khi B Tài chính làm th t c "ghi thu, ghi chi", Kho b c Nhà nư c Trung ương thông báo cho các Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph nơi cơ quan ng Trung ương có tài s n ph i n p l phí trư c b . b/ i v i tài s n do các cơ quan ng a phương ã ư c Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph quy t nh xác nh n và chuy n giao quy n s h u, s d ng: Cơ quan Tài chính ng c a T nh u , thành u tr c thu c Trung ương ph i h p cùng các cơ quan Nhà nư c có thNm quy n t i a phương xác nh l phí trư c b iv i t ng tài s n ư c Nhà nư c xác nh n và chuy n giao quy n s h u, s d ng (như i m a), t ng h p g i C c thu , Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph và S Tài chính. Căn c báo cáo t ng h p kèm theo t khai, gi y n p ti n, S Tài chính làm th t c ghi thu chương 85B lo i, kho n, h ng tương ng m c 24 "L phí trư c b " và ghi chi chương 85B lo i, kho n, h ng tương ng m c 63 "Tr c p c a Ngân sách a phương cho cơ quan Tài chính ng c a T nh u , thành u ", ng th i báo cáo v B Tài chính.
  3. c/ Sau khi cơ quan Tài chính hoàn t t th t c "ghi thu, ghi chi" s l phí trư c b nêu i m a và b trên ây, Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph ký tên, óng d u và xác nh n " ã thu ti n" vào gi y n p ti n cho t ng tài s n và luân chuy n theo quy nh. d/ Trên cơ s gi y n p ti n l phí trư c b có xác nh n c a Kho b c Nhà nư c t nh, thành ph i v i t ng tài s n, các cơ quan qu n lý Nhà nư c có thNm quy n t ch c ăng ký quy n s h u, s d ng tài s n, c p gi y ch ng nh n quy n s h u, s d ng tài s n cho Ban tài chính - Qu n tr Trung ương ( i v i tài s n do các cơ quan ng tr c thu c Trung ương qu n lý) và cho cơ quan tài chính ng c a T nh u , thành u ( i v i tài s n do các cơ quan ng tr c thu c t nh u , thành y qu n lý). e/ L phí trư c b ư c th c hi n "Ghi thu, ghi chi" trên ây là ngu n c p h tr c a Ngân sách Nhà nư c i v i Ngân sách c a ng. Kho n h tr này không tính trong k ho ch h tr chi thư ng xuyên c a ng cũng như kho n thu c p l i u tư cho s n xu t kinh doanh c a ng. g/ i v i tài s n c a ng ã ư c xác nh n và chuy n giao quy n s h u, s d ng theo Quy t nh 248/CT và cơ quan ng ã ăng ký trư c ngày 01/01/1995 nhưng chưa n p ho c chưa n p l phí trư c b thì ph i làm th t c và n p theo úng ch . Kho n truy n p này cũng ư c th c hi n "Ghi thu, ghi chi" theo ý ki n c a Th tư ng Chính ph . Thông tư này có hi u l c t ngày ký. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh các cơ quan ph n ánh k p th i v B Tài chính nghiên c u, b sung. H T ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản