Thư mời

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
169
lượt xem
33
download

Thư mời

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ/ HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUÂN KHU 7 HOẶC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:____/_______ THƯ MỜI1 Kính gửi: Ông (Bà)................................................................. Ngày.....tháng......năm......., Chủ tịch ủy ban nhân dân quận (huyện)...….../thành phố có Quyết định số:___/___ phê duyệt bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà số:.... đường:..........phường (xã, thị trấn):................. quận (huyện):............... Để hoàn tất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thư mời

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CÔNG TY QUẢN LÝ KINH DOANH NHÀ/ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỘI ĐỒNG BÁN NHÀ Ở QUÂN KHU 7 HOẶC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... CÔNG TY QUẢN LÝ NHÀ Số:____/_______ THƯ MỜI1 Kính gửi: Ông (Bà)................................................................. Ngày.....tháng......năm......., Chủ tịch ủy ban nhân dân quận (huyện)...….../thành phố có Quyết định số:___/___ phê duyệt bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà số:.... đường:..........phường (xã, thị trấn):................. quận (huyện):............... Để hoàn tất việc bán nhà, kính mời Ông/Bà .....…….....................đến ký hợp đồng mua nhà ở: - Thời gian:............................................................................................. - Địa điểm:............................................................................................. - Cán bộ tiếp:......................................................................................... Khi đi Ông/Bà.....................................vui lòng mang theo toàn bộ hồ sơ nhà có liên quan, biên nhận hồ sơ và thư mời này. Trân trọng. GIÁM ĐỐC .............................................................................2 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố 2 Công ty Quản lý nhà quận (huyện), thành phố hoặc Hội đồng bán nhà Quân khu 7, tùy theo cấp có thẩm quyền quản lý căn nhà đó
Đồng bộ tài khoản