Thực hành SAP 2000 - Móng băng giao nhau, móng bè

Chia sẻ: Huynh Hoai Nam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
894
lượt xem
337
download

Thực hành SAP 2000 - Móng băng giao nhau, móng bè

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thêm về Thực hành SAP 2000 - Móng băng giao nhau, móng bè

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hành SAP 2000 - Móng băng giao nhau, móng bè

  1. Thöïc haønh SAP 2000 MOÙNG BAÊNG GIAO NHAU, MOÙNG BEØ Baøi 1 Cho moät moùng baêng hai phöông nhö hình döôùi vôùi heä soá neàn Ks=500T/m2. kích thöôùc daàm moùng D1=0.4mx0.7m; D2=0.5mx0.7m 1. Choïn ñôn vò tính Ton - m ôû cöûa soå phía döôùi beân phaûi cuûa maøn hình 2. Duøng chuoät click File  New model Vaø choïn heä toïa ñoä vuoâng goùc (Cartesian)  Number of Grid Space (soá khoaûng caùch löôùi) X – direction 3 Y – direction Z – direction  Grid Spacing (Khoaûng caùch giöõa hai ñöôøng löôùi) X – direction Y – direction Z – direction 3. Choïn cöûa soå laøm vieäc ôû maët phaúng OXY @ Z=0 4. Hieäu chænh löôùi Draw  Edit Grid X Location DELETE ALL (Xoùa heát) 0  Add Grid Line (Theâm caùc löôùi) 1  Add Grid Line 5  Add Grid Line 6  Add Grid Line Y Location GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng Page 104
  2. Thöïc haønh SAP 2000 DELETE ALL (Xoùa heát) 0  Add Grid Line (Theâm caùc löôùi) 0.5  Add Grid Line 4  Add Grid Line 4.5  Add Grid Line OK 5.  View  Set 2-D View OXY Plane @ Z=0 Taïo caùc nuùt nhö hình veõ baèng bieåu töôïng 6. Duøng bieåu töôïng ñeå taïo nhanh caùc phaàn töû 7. chia caùc phaàn töû thaønh caùc phaàn töû nhoû coù chieàu daøi 0.5m, duøng leänh: Edit  Divide Frame  Caùc phaàn töû AB, CD, EF, GH Divide Frame Into :2  Caùc phaàn tö BC, FG Divide Frame Into :8  Caùc phaàn tö BF, CG Divide Frame Into :7 8. Gaùn ñieàu kieän lieân keát cho taát caû caùc nuùt  Choïn taát caû caùc phaàn töû baèng Windowing Assign  Joints  Restraints (Khoùa X, Y, Z) 9. Gaùn ñoä cöùng loø xo cho caùc nuùt  Nuùt A, I, J, D, E, H, K, L: Translation Z = 125  Nuùt B, C, F, G: Translation Z = 500  Coøn laïi caùc nuùt khaùc: Translation Z = 250 Assign  Joint  Springs  Translation Z =  OK 10. Xaùc ñònh vaät lieäu daàm Define  Material  CONC  OK 11. Xaùc ñònh caùc loaïi vaät lieäu daàm Define  Frame Sections  Modify/Show Section Section Name: D1 Matertial: CONC Depth (t3): 0.7 Width (t2): 0.5 OK  Tieáp tuïc Add Wide Flange  Choïn Add Rectangular Section Name: D2 Matertial: CONC Depth (t3): 0.7 Width (t2): 0.4 OK  OK GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng Page 105
  3. Thöïc haønh SAP 2000 12. Gaùn vaät lieäu cho daàm D1 vaø D2  Choïn caùc daàm D1 Assign  Frame  Section  D1  OK  Choïn caùc daàm D2 Assign  Frame  Section  D2  OK 13. Nhaäp taûi troïng taùc duïng leân caù nuùt  Choïn nuùt chòu taûi 30T, gaùn taûi troïng taäp trung baèng leänh Assign  Joint Static Loads ...  Force ... Force Global Z = -30T  Choïn nuùt chòu taûi 38T, gaùn taûi troïng taäp trung baèng leänh Assign  Joint Static Loads ...  Force ... Force Global Z = -38T 14. Giaûi baøi toaùn Analyze  Run (F5)  Save Maùy seõ töï giaûi, khi keát thuùc seõ hieän leân ANALYSIS COMPLETE  OK 15. Xem keát quûa cuûa baøi toaùn Baøi 2 Moùng beø coù söôøn, coù kích thöôùc cuûa söôøn gioáng nhö baøi 3.4. Taám coù chieàu daøy 0.25m. tính toaùn cho: troïng löôïng baûn thaân daàm + taám + caùc taûi troïng taäp trung cuûa coät vaø caùc Moment Mx=3.5Tm, My=-4Tm. Chuù yù caàn gaùn giaù trò SPRINGS cho caùc nuùt cuûa taám taïi caùc vò trí coät. GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng Page 106
  4. Thöïc haønh SAP 2000 Baøi 3 Moùng beø hình troøn coù baùn kính R=6m, daøy 0.8m. Ñaát neàn coù heä soá Ks=500T/m2. chòu caùc taûi troïng taïi A, B, C, D laø Pz=-120T. GVC : ThS. Buøi Vaên Chuùng Page 107
Đồng bộ tài khoản