intTypePromotion=1
ADSENSE

Phần mềm tính toán kết cấu SAP 2000 - Thực hành 1

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

387
lượt xem
184
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

GIẢI BÀI TOÁN - XEM KẾT QUẢ - XUẤT KẾT QUẢ THÀNH FILE VĂN BẢN. Dựa vào các mô hình tính toán đã tạo trong các bài thực hành ở phần III, hãy giải bài toán theo yêu cầu, xem kết quả nội lực và chuyển vị, xuất kết quả nội lực và chuyển vị thành file văn bản và ghi lại kết quả tại một số các vị trí cụ thể theo yêu cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Phần mềm tính toán kết cấu SAP 2000 - Thực hành 1

  1. PHÁÖN THÆÛC HAÌNH ************************ IV. GIẢI BÀI TOÁN - XEM KẾT QUẢ - XUẤT KẾT QUẢ THÀNH FILE VĂN BẢN. Dựa vào các mô hình tính toán đã tạo trong các bài thực hành ở phần III, hãy giải bài toán theo yêu cầu, xem kết quả nội lực và chuyển vị, xuất kết quả nội lực và chuyển vị thành file văn bản và ghi lại kết quả tại một số các vị trí cụ thể theo yêu cầu. 1. Dựa vào mô hình ở bài thực hành III.1: - Khai báo bậc tự do của hệ: chọn UX, RY, UZ hoặc chọn Plane Frame; đồng thời chọn xuất ra kết quả nội lực của phần tử Frame (Frame Forces) của trường hợp tổ hợp tải trọng THTC. - Chọn số phân đoạn trên các phần tử là 4. - Giải bài toán và xem kết quả của bài toán. - Xuất kết quả nội lực của dầm dưới dạng bảng, lưu ở file có tên định dạng: - Ghi giá trị nội lực Mô men (Moment 3-3) và lực cắt (Shear 2-2) của trường hợp tổ hợp tải trọng THTC tại các vị trí điểm A, B C, D, E, G, H theo như vị trí của chúng cho ở sơ đồ hình IV-1. IV-1) 2. Dựa vào mô hình ở bài thực hành III.2: - Khai báo bậc tự do của hệ: chọn UX, RY, UZ hoặc chọn Plane Frame; đồng thời chọn xuất ra kết quả nội lực của phần tử Frame (Frame Forces) của trường hợp tổ hợp tải trọng THTC. - Chọn số phân đoạn trên các phần tử dầm là 4, trên phần tử cột là 2. - Giải bài toán và xem kết quả của bài toán. - Xuất kết quả nội lực của khung dưới dạng bảng, lưu ở file có tên định dạng: - Kí hiệu các phần tử như sơ đồ hình IV-2 : + Ghi giá trị lực dọc (Force) của các cột trong trường hợp tổ hợp tải trọng THTC. + Ghi giá trị lực cắt (Shear 2-2) tại các vị trí nút của kết cấu trong trường hợp tổ hợp tổng cộng THTC. + Ghi giá trị mô men (Moment 3-3) tại các vị trí nút của kết cấu và tại các vị trí giữa nhịp mỗi đoạn dầm của kết cấu trong trường hợp THTC. IV-2)
  2. 3. Dựa vào mô hình ở bài thực hành III.3: - Khai báo bậc tự do của hệ: chọn UX, RY, UZ hoặc chọn Plane Frame; đồng thời chọn xuất ra kết quả nội lực của phần tử Frame (Frame Forces) của trường hợp tổ hợp tải trọng THTC. - Chọn số phân đoạn trên các phần tử dầm là 4, trên phần tử cột là 2. - Giải bài toán và xem kết quả của bài toán. - Xuất kết quả nội lực của khung dưới dạng bảng, lưu ở file có tên định dạng: - Kí hiệu các phần tử như sơ đồ hình IV-3 : + Ghi giá trị lực dọc (Force) của các cột trong trường hợp tổ hợp tải trọng THTC. + Ghi giá trị lực cắt (Shear 2-2) tại các vị trí nút của kết cấu trong trường hợp tổ hợp tổng cộng THTC. + Ghi giá trị mô men (Moment 3-3) tại các vị trí nút của kết cấu và tại các vị trí giữa nhịp mỗi đoạn dầm của kết cấu trong trường hợp THTC. IV-3)
  3. 4. Dựa vào mô hình ở bài thực hành III.4: - Khai báo bậc tự do của hệ: chọn UX, RY, UZ hoặc chọn Plane Frame; đồng thời chọn xuất ra kết quả nội lực của phần tử Frame (Frame Forces) của trường hợp tổ hợp tải trọng THTC. - Chọn số phân đoạn trên các phần tử dầm là 4, trên phần tử cột là 2. - Giải bài toán và xem kết quả của bài toán. - Xuất kết quả nội lực của khung dưới dạng bảng, lưu ở file có tên định dạng: - Kí hiệu các phần tử như sơ đồ hình IV-4 : + Ghi giá trị lực dọc (Force) của các cột trong trường hợp tổ hợp tải trọng THTC. + Ghi giá trị lực cắt (Shear 2-2) tại các vị trí nút của kết cấu trong trường hợp tổ hợp tổng cộng THTC. + Ghi giá trị mô men (Moment 3-3) tại các vị trí nút của kết cấu và tại các vị trí giữa nhịp mỗi đoạn dầm của kết cấu trong trường hợp THTC. IV-4)
  4. 5. Dựa vào mô hình ở bài thực hành III.5: - Khai báo bậc tự do của hệ: chọn UX, RY, UZ hoặc chọn Plane Frame; đồng thời chọn xuất ra kết quả nội lực của phần tử Frame (Frame Forces) của trường hợp tổ hợp tải trọng THTC. - Chọn số phân đoạn trên các phần tử dầm là 4, trên phần tử cột là 2. - Giải bài toán và xem kết quả của bài toán. - Xuất kết quả nội lực của khung dưới dạng bảng, lưu ở file có tên định dạng: - Kí hiệu các phần tử như sơ đồ hình IV-5 : + Ghi giá trị lực dọc (Force) của các cột trong trường hợp tổ hợp tải trọng THTC. + Ghi giá trị lực cắt (Shear 2-2) tại các vị trí nút của kết cấu trong trường hợp tổ hợp tổng cộng THTC. + Ghi giá trị mô men (Moment 3-3) tại các vị trí nút của kết cấu và tại các vị trí giữa nhịp mỗi đoạn dầm của kết cấu trong trường hợp THTC. IV-5) 6. Dựa vào mô hình ở bài thực hành III.6: - Khai báo bậc tự do của hệ: chọn UX, UY, UZ, RX, RY, RZ hoặc chọn Space Frame; đồng thời chọn xuất ra kết quả nội lực của phần tử Frame (Frame Forces) và phần tử Shell (Shell Forces) của trường hợp tổ hợp tải trọng THTC. - Chọn số phân đoạn trên các phần tử dầm là 4, trên phần tử cột là 2. - Chọn các phần tử dầm tầng 1 và 2, chia mỗi phần tử thành 4 đoạn (Divide Frame). -
  5. Chọn các phần tử sàn tầng 1 và 2, chia mỗi phần tử thành 4x4 sàn (Mesh Shell). - Giải bài toán và xem kết quả của bài toán. - Xuất kết quả nội lực của khung dưới dạng bảng, lưu ở file có tên định dạng: - Kí hiệu các trục của hệ kết cấu như sơ đồ IV-6a IV-6a) - Kí hiệu các phần tử của khung trục 1 như sơ đồ hình IV-6b: + Ghi giá trị lực dọc (Force) của các cột trong trường hợp tổ hợp tải trọng THTC. + Ghi giá trị lực cắt (Shear 2-2) tại các vị trí nút của kết cấu trong trường hợp tổ hợp tổng cộng THTC. + Ghi giá trị mô men (Moment 3-3) tại các vị trí nút của kết cấu và tại các vị trí giữa nhịp mỗi đoạn dầm của kết cấu trong trường hợp THTC. IV-6b)
  6. IV-6c) - Kí hiệu các phần tử của khung trục 2 như sơ đồ hình IV-6b: + Ghi giá trị lực dọc (Force) của các cột trong trường hợp tổ hợp tải trọng THTC. + Ghi giá trị lực cắt (Shear 2-2) tại các vị trí nút của kết cấu trong trường hợp tổ hợp tổng cộng THTC. + Ghi giá trị mô men (Moment 3-3) tại các vị trí nút của kết cấu và tại các vị trí giữa nhịp mỗi đoạn dầm của kết cấu trong trường hợp THTC. - Xem hình dạng khung trục 2 và khung trục B và kết luận chúng có điểm gì giống và khác nhau. - Xem nội lực (lực dọc, mô men, lực cắt) của khung trục 2 và khung trục B và kết luận chúng có điểm gì giống và khác nhau. Giải thích vì sao ? 7. Dựa vào mô hình ở bài thực hành III.7: - Khai báo bậc tự do của hệ: chọn UX, RY, UZ hoặc chọn Plane Frame; đồng thời chọn xuất ra kết quả nội lực của phần tử Frame (Frame Forces) của trường hợp tổ hợp tải trọng THTC. - Chọn số phân đoạn trên các phần tử dầm là 4, trên phần tử cột là 2. - Chọn các phần tử dầm các tầng, chia mỗi phần tử thành 4 đoạn (Divide Frame). - Chọn các phần tử sàn các tầng, chia mỗi phần tử thành 4x4 sàn (Mesh Shell). - Giải bài toán và xem kết quả của bài toán. - Xuất kết quả nội lực của khung dưới dạng bảng, lưu ở file có tên định dạng:
  7. - Kí hiệu các phần tử như sơ đồ hình IV-7a : IV-7a) - Kí hiệu các phần tử của khung trục 1 như sơ đồ hình IV-7b: + Ghi giá trị lực dọc (Force) của các cột trong trường hợp tổ hợp tải trọng THTC. + Ghi giá trị lực cắt (Shear 2-2) tại các vị trí nút của kết cấu trong trường hợp tổ hợp tổng cộng THTC. + Ghi giá trị mô men (Moment 3-3) tại các vị trí nút của kết cấu và tại các vị trí giữa nhịp mỗi đoạn dầm của kết cấu trong trường hợp THTC. IV-7b) - Kí hiệu các phần tử của khung trục D IV-7c) như sơ đồ hình IV-7c: + Ghi giá trị lực dọc (Force) của các
  8. cột trong trường hợp tổ hợp tải trọng THTC. + Ghi giá trị lực cắt (Shear 2-2) tại các vị trí nút của kết cấu trong trường hợp tổ hợp tổng cộng THTC. + Ghi giá trị mô men (Moment 3-3) tại các vị trí nút của kết cấu và tại các vị trí giữa nhịp mỗi đoạn dầm của kết cấu trong trường hợp THTC. 8. Dựa vào mô hình ở bài thực hành III.8: - Khai báo bậc tự do của hệ: chọn UX, UY, UZ hoặc chọn Space Truss; đồng thời chọn xuất ra kết quả nội lực của phần tử Frame (Frame Forces) của trường hợp tĩnh tải. - Giải bài toán và xem kết quả của bài toán. - Xuất kết quả nội lực của khung dưới dạng bảng, lưu ở file có tên định dạng: - Kí hiệu các phần tử như sơ đồ hình IV-8 : + Ghi giá trị lực dọc (Force) của các thanh trong trường hợp tĩnh tải. IV-8)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2