Thực hiện “Năm Dân vận của chính quyền” ở Gò Vấp

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
244
lượt xem
48
download

Thực hiện “Năm Dân vận của chính quyền” ở Gò Vấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện “Năm Dân vận của chính quyền”.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực hiện “Năm Dân vận của chính quyền” ở Gò Vấp

  1. UBND TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUẬN GÒ VẤP Gò Vấp, ngày 09 tháng 02 năm 2010 Số: 08 /KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện “Năm Dân vận của chính quyền” Và phong trào thi đua “Dân vận khéo” Thực hiện Kế hoạch số 5827/KH-UBND ngày 06/11/2009 và Công văn số 150/UBND-VX ngày 14/01/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện “Năm Dân vận của chính quyền”; Chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy về lãnh đạo các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện “Năm Dân vận của chính quyền”; Để tăng cường công tác Dân vận của chính quyền cấp quận, phường trong giai đoạn hiện nay và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, UBND quận xây dựng kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền như sau: I. Mục đích – Yêu cầu: 1. Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận đối với các cấp chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trong giai đoạn hiện nay; qua đó, mỗi cán bộ, công chức tại từng cơ quan, đơn vị xác định được trách nhiệm được giao để phục vụ nhân dân, thực hiện tốt công tác vận động, giáo dục thuyết phục nhân dân chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. 2. Từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quản lý hành chính trên tất cả các lĩnh vực; khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, tham nhũng; khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. 3. Triển khai học tập và quán triệt trong từng cán bộ, đảng viên bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức thực hành “Dân vận khéo”; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về “Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” để tạo sự chuyển biến rõ nét trong lề lối làm việc, trong tiếp xúc với nhân dân, giải quyết nhanh các công việc có liên quan đến tổ chức và công dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
  2. II. Nội dung thực hiện: 1. Triển khai, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận: - Tổ chức học tập quán triệt, giáo dục quan điểm công tác Dân vận của Đảng, Nhà nước như: Bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 8B-NQ/HNTƯ của Đảng, bài “Nhớ ngày 15 tháng 10” của Nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Lê Khả Phiêu; tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. - Giáo dục đội ngũ cán bộ công chức, viên chức về tinh thần trách nhiệm, phong cách tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân theo phương châm “Gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. - Tổ chức các lớp chuyên đề để bồi dưỡng kiến thức về công tác Dân vận cho cán bộ công chức, viên chức. Tiếp tục tuyên dương và nhân rộng các gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo”, được nhân dân tin tưởng và đánh giá cao. 2. Thể chế hóa các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng từ quận đến cơ sở để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Vận động các tổ chức và nhân dân trên địa bàn tham gia góp ý xây dựng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, công trình trọng điểm của quận theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận nhiệm kỳ IX (2005-2010), nhằm tạo mọi điều kiện cho quần chúng nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình. - Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành nhiệm vụ công vụ, đổi mới phương pháp chỉ đạo điều hành hướng vào chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm, kiên quyết, dứt điểm nhiệm vụ đặt ra; thực hiện phân công phân nhiệm rõ ràng từng lĩnh vực, từng công việc gắn với tiến độ thực hiện. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; cán bộ, công chức, viên chức phải tích cực sửa đổi thái độ, tác phong, lề lối làm việc. Không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức, xây dựng lối sống gần dân trong đội ngũ cán bộ công chức. - Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trên các lĩnh vực, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” liên thông. Công khai, minh bạch tất cả các quy trình, thủ tục hành chính trên Website và bộ phận hành chính một cửa trong hoạt động quản lý điều hành của cơ quan, đơn vị và địa phương; rà soát các quy trình, thủ tục hành chính không còn phù 2
  3. hợp, trái với bộ thủ tục hành chính áp dụng chung cho các Quận - Huyện, Phường – Xã để bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ. Công khai minh bạch các khoản thu – chi ngân sách nhà nước và các nguồn thu khác tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. - Mở rộng việc áp dụng phương pháp quản lý theo tiêu chuẩn ISO, hình thành cơ sở dữ liệu chung. Hoàn chỉnh việc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại UBND phường 3 để triển khai áp dụng thống nhất cho 15 phường còn lại. 3. Thực hiện tốt quy chế dân chủ: - Triển khai thực hiện Luật Cán bộ, Công chức và các văn bản liên quan. Xây dựng hoàn thiện cơ chế quản lý công chức, viên chức nhằm kiểm tra, kiểm soát được mọi hành vi của cán bộ công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ công vụ được giao. - Tăng cường công tác đối thoại, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, không để khiếu nại tồn đọng, kéo dài; lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời quan tâm giải quyết những vấn đề nhân dân bức xúc; chỉ đạo và giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan đến đời sống của nhân dân: về chuyển đổi cơ cấu kinh tế, chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, chính sách xã hội, chính sách đào tạo và dạy nghề. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24-NQ/QU về lãnh đạo chuyển hoá địa bàn, tụ điểm phức tạp, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất để nắm tình hình, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, điển hình tiên tiến. - Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị và Chủ tịch UBND 16 phường cần xác định rõ công tác Dân vận là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; tăng cường sự phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân để phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện công tác Dân vận, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tham gia góp ý, hiến kế trong quá trình xây dựng các chủ trương, cơ chế, chính sách, nhất là các chính sách có liên quan trực tiếp đến người dân; kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân. - Ngăn ngừa và cảnh giác đối với những biểu hiện lợi dụng dân chủ, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ hoặc tổ chức lôi kéo người dân khiếu kiện đông người, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 3
  4. - Vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng địa phương như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư; thực hiện “Nếp sống văn minh đô thị”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Người tốt việc tốt”, chương trình giảm hộ nghèo; từ đó lựa chọn những mô hình, gương điển hình tiên tiến về “Dân vận khéo” trên từng lĩnh vực để nhân rộng trong toàn quận. III. Tổ chức thực hiện: 1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND 16 phường: - Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện “Năm Dân vận của chính quyền” chi tiết, cụ thể tại cơ quan, đơn vị mình đến hết năm 2010. Các đơn vị được phân công trách nhiệm trong từng lĩnh vực chủ động tham mưu cho UBND quận giải quyết các nhiệm vụ và giải pháp nhằm ổn định, duy trì tốc độ phát triển kinh tế hợp lý, đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo. Tham mưu giải quyết nhanh chóng, kịp thời các vấn đề bức xúc chính đáng của nhân dân trong các lĩnh vực: xây dựng, nhà ở, đất đai, quy hoạch kiến trúc, bồi thường, tái định cư, ô nhiễm môi trường, thương binh xã hội, y tế, phòng chống tham nhũng, lãng phí… - Lập kế hoạch chi tiết, cụ thể các hoạt động thanh tra công vụ, kiểm tra việc thực hiện giải quyết hồ sơ hành chính của cán bộ công chức, viên chức đơn vị mình cho các tổ chức, cá nhân đúng theo tinh thần Quyết định 93/2007/QĐ-TTG ngày 22/06/2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát bãi bỏ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ những loại thủ tục hành chính không còn phù hợp. Tiếp tục triển khai áp dụng thống nhất bộ thủ tục hành chính do Thành phố ban hành áp dụng chung cho các Quận – Huyện, Phường – Xã trên địa bàn Thành phố. Tăng cường đi cơ sở để kịp thời phát hiện, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở và những vấn đề bức xúc của nhân dân. - Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Quận, phường phát huy vai trò giám sát trong việc xây dựng các chính sách liên quan đến nhân dân. Kịp thời giải quyết và trả lời những phản ánh, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn. 2. Phòng Văn hóa và Thông tin quận: Lập kế hoạch chi tiết để thông tin, tuyên truyền việc thực hiện kế hoạch “Năm Dân vận của chính quyền”. Phối hợp với Văn phòng UBND quận và Trung tâm Văn hóa thường xuyên rà soát, có bài biết, hình ảnh… về những gương điển hình tích cực trong công tác Dân vận; đồng thời phản ảnh những hành vi nhũng nhiễu nhân dân của cán bộ công chức trong thi hành nhiệm vụ. 4
  5. 3. Phòng Nội vụ: - Phối hợp với Ban Dân vận Quận ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các đoàn thể có kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch “Năm Dân vận của chính quyền” tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc quận. Chuẩn bị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 18/2000/CT- TTg ngày 21/9/2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Dân vận trong cơ quan nhà nước; sơ kết, đánh giá phong trào thi đua “Dân vận khéo” (2009-2010), trong đó nêu rõ những tác động của Chỉ thị 18/2000/CT- TTg đối với việc xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; nêu rõ những yếu tố tích cực và bài học kinh nghiệm, phương hướng, giải pháp đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg trong năm 2010. - Cùng Ban chỉ đạo cải cách hành chính quận tham mưu cho UBND quận đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách hành chính theo chỉ đạo của Thành phố. Phối hợp với các phòng ban, đơn vị và UBND 16 phường rà soát, thẩm định các loại thủ tục hành chính không còn phù hợp trên tất cả các lĩnh vực trình UBND quận xem xét, quyết định. 4. Thanh tra quận, Văn phòng UBND quận: Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp… để hạn chế tình trạng công dân khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Ủy ban nhân dân quận đề nghị Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị và Chủ tịch UBND 16 phường nghiêm túc thực hiện kế hoạch này, định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện cho UBND quận theo quy định, thông qua phòng Nội vụ quận./ Nơi nhận: TM.ỦY BAN NHÂN DÂN - Thường trực UBND thành phố; KT.CHỦ TỊCH - Đ/c Dương Quan Hà UV.BTVTU - Đ/c Nguyễn Thị Hồng, PCT.UBNDTP; “để PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC - Văn phòng UBND Thành phố; báo cáo" - Bí thư Quận ủy; - Ban Thường vụ Quận ủy; - UB.MTTQVN và các đoàn thể; “để phối hợp” (đã ký) - Chánh/Phó Văn phòng UBND quận; - Thủ trưởng các phòng, ban trực thuộc; “để - Chủ tịch UBND 16 phường; thực hiện” - Website quận; - Lưu VP.T.Tuyến Nguyễn Hồng 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản