Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chính phủ trong thời gian tới

Chia sẻ: ViKakashi2711 ViKakashi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

92
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để khai thác có hiệu quả các nguồn vốn thông qua thị trường TPCP, đáp ứng nhu cầu về vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, đòi hỏi thị trường TPCP phải ngày càng được củng cố, phát triển và hoàn thiện hơn nữa. Bài viết đi vào tìm hiểu thực trạng thị trường TPCP, những vấn đề còn tồn tại, nhằm đưa ra giải pháp phát triển thị trường TPCP trong thời gian tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng và giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chính phủ trong thời gian tới

TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ ĐẶC BIỆT 11. 2015<br /> <br /> <br /> <br /> THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG<br /> TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ TRONG THỜI GIAN TỚI<br /> Trịnh Thị Thùy1<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> <br /> Huy động vốn thông qua thị trường trái phiếu chính phủ (TPCP) thời gian qua đã<br /> đạt được những kết quả khả quan, là kênh huy động vốn quan trọng cho Ngân sách Nhà<br /> nước (NSNN) và cho đầu tư phát triển kinh tế. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động thị<br /> trường TPCP ở Việt Nam còn bộc lộ không ít hạn chế, chưa xứng với tiềm năng của nền<br /> kinh tế. Để khai thác có hiệu quả các nguồn vốn thông qua thị trường TPCP, đáp ứng nhu<br /> cầu về vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, đòi hỏi thị trường TPCP phải ngày càng<br /> được củng cố, phát triển và hoàn thiện hơn nữa. Bài viết đi vào tìm hiểu thực trạng thị<br /> trường TPCP, những vấn đề còn tồn tại, nhằm đưa ra giải pháp phát triển thị trường<br /> TPCP trong thời gian tới.<br /> Từ khóa: Trái phiếu chính phủ<br /> <br /> 1. MỞ ĐẦU<br /> Ngày 24/9/2009, thị trƣờng TPCP đƣợc chính thức khai trƣơng và đi vào hoạt động.<br /> Đây là kết quả của nhiều năm chuẩn bị của Bộ Tài chính, NHNN, Ủy ban chứng khoán<br /> Nhà nƣớc, sàn giao dịch chứng khoán (SGDCK) Hà Nội và các đơn vị liên quan kể từ khi<br /> Đề án xây dựng thị trƣờng TPCP chuyên biệt đƣợc chính thức phê duyệt vào ngày<br /> 15/01/2008. Đến nay, thị trƣờng hoạt động đã đƣợc hơn 5 năm, thị trƣờng TPCP đã đạt<br /> nhiều kết quả đáng ghi nhận, trở thành kênh huy động quan trọng cho đầu tƣ phát triển,<br /> cung cấp công cụ chỉ báo để phục vụ điều hành kinh tế vĩ mô, đặc biệt là trong việc phối<br /> hợp điều hành chính sách tài chính - tiền tệ của Chính phủ, đồng thời góp phần củng cố<br /> hình ảnh và độ tín nhiệm của Việt Nam trên thị trƣờng tài chính quốc tế. Đặc biệt trong<br /> năm 2014, thị trƣờng TPCP tiếp tục ghi nhận những bƣớc tiến vƣợt bậc, khẳng định rõ vai<br /> trò là kênh huy động vốn quan trọng cho ngân sách nhà nƣớc. Trên thị trƣờng sơ cấp, tính<br /> đến ngày 31/12/2014, SGDCK Hà Nội đã tổ chức 228 phiên đấu thầu TPCP, huy động<br /> đƣợc hơn 240,8 nghìn tỷ đồng, tăng gần 24% so với năm 2013. Thị trƣờng thứ cấp TPCP<br /> có sự tăng trƣởng mạnh về quy mô niêm yết và giao dịch. Hiện thị trƣờng có 535 mã niêm<br /> yết với giá trị là 691 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2013, tƣơng đƣơng khoảng 19%<br /> GDP 2013. Mặc dù có sự phát triển vƣợt bậc nhƣng quy mô thị trƣờng TPCP vẫn chƣa<br /> xứng với tiềm năng của nền kinh tế, sản phẩm thì còn đơn điệu, thị phần trên thị trƣờng thì<br /> chủ yếu tập trung vào NHTM… Vì vậy, những giải pháp giúp thị trƣờng TPCP vƣợt qua<br /> những khó khăn và phát triển trong thời điểm hiện tại là rất cần thiết.<br /> <br /> 1<br /> CN. Giảng viên khoa KT-QTKD, Trường Đại học Hồng Đức<br /> <br /> <br /> 220<br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ ĐẶC BIỆT 11. 2015<br /> <br /> <br /> <br /> 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU<br /> 2.1. Thực trạng thị trƣờng trái phiếu chính phủ trong thời gian qua<br /> 2.1.1. Thị trường sơ cấp trái phiếu chính phủ<br /> Hơn 5 năm hoạt động, đấu thầu TPCP đã trở thành kênh huy động vốn chính và hiệu<br /> quả cho NSNN, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội<br /> của đất nƣớc. Khối lƣợng TPCP huy động giai đoạn 2009 - 2014 tăng đều qua các năm.<br /> Tổng số vốn huy động đƣợc từ năm 2009 - 2014 cho ngân sách đã đạt đến con số 715,8<br /> nghìn tỷ đồng. Riêng năm 2014, đã huy động đƣợc 240,8 nghìn tỷ đồng, gấp 92 lần so với<br /> năm 2009, với lãi suất phát hành luôn thấp hơn khoảng 1 - 1,5%/năm so với lãi suất huy<br /> động của hệ thống NHTM, qua đó góp phần giảm chi phí vay cho NSNN.<br /> Biểu đồ 1. khối lƣợng vốn huy động qua đấu thầu TPCP 2009 - 2014<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> (Nguồn: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)<br /> 2.1.2. Thị trường TPCP thứ cấp<br /> 2.1.2.1. Về phương thức phát hành<br /> Phƣơng thức phát hành TPCP đã chuyển dịch dần từ bảo lãnh sang đấu thầu. Trƣớc<br /> năm 2010, TPCP đƣợc phát hành chủ yếu qua phƣơng thức bảo lãnh (chiếm trên 80% khối<br /> lƣợng phát hành). Từ năm 2011 đến nay, TPCP đƣợc phát hành chủ yếu bằng phƣơng thức<br /> đấu thầu (chiếm đến 95% khối lƣợng phát hành).<br /> 2.1.2.2. Về dư nợ thị trường trái phiếu và TPCP<br /> Về dư nợ thị trường trái phiếu: Trong giai đoạn 2009 - 2014, dƣ nợ thị trƣờng trái<br /> phiếu tăng từ 18,22% GDP lên 21,77% GDP. Năm 2009, dƣ nợ TTTP đạt 299.827 tỷ đồng,<br /> thì năm 2014 tăng lên 864.952 tỷ đồng, tăng 188,5% so với năm 2009. Quy mô thị trƣờng<br /> có sự tăng đều qua các năm.<br /> <br /> <br /> 221<br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ ĐẶC BIỆT 11. 2015<br /> <br /> <br /> <br /> Về dư nợ thị trường TPCP: Giai đoạn 2009 - 2014, dƣ nợ thị trƣờng TPCP không<br /> ngừng tăng lên so với GDP. Nếu nhƣ năm 2009, dƣ nợ TPCP đạt 131.188 tỷ đồng bằng<br /> 7,97% GDP thì năm 2014 con số này đã tăng lên 549.991 tỷ đồng bằng 13,82% GDP. Dƣ<br /> nợ TPCP năm 2014 đã tăng 319,2% so với năm 2009 tƣơng ứng với 418.803 tỷ đồng. Còn<br /> so với năm 2013, dƣ nợ TPCP năm 2014 tăng tƣơng ứng với 113.169 tỷ đồng tăng 25,9%.<br /> Năm 2014 là năm dƣ nợ trái phiếu chính phủ tăng nhiều nhất trong 5 năm qua.<br /> Biểu đồ 2. Dƣ nợ TTTP và TPCP giai đoạn 2009 - 2014<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> (Nguồn: Bộ Tài chính)<br /> Biều đồ 3. Dƣ nợ TPCP so với GDP giai đoạn 2009 - 2014<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> (Nguồn: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)<br /> Trong năm 2014, thị trƣờng TPCP tiếp tục ghi nhận những bƣớc tiến vƣợt bậc,<br /> khẳng định rõ vai trò là kênh huy động vốn quan trọng cho ngân sách nhà nƣớc. Trên thị<br /> trƣờng sơ cấp, tính đến ngày 31/12, SGDCK Hà Nội đã tổ chức 228 phiên đấu thầu TPCP,<br /> huy động đƣợc hơn 241 nghìn tỷ đồng, tăng gần 24% so với năm 2013. Thị trƣờng thứ cấp<br /> TPCP có sự tăng trƣởng mạnh về quy mô niêm yết và giao dịch. Hiện thị trƣờng có 535 mã<br /> niêm yết với giá trị là 691 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2013, tƣơng đƣơng khoảng<br /> 19% GDP 2013.<br /> Về khối lượng phát hành: Khối lƣợng phát hành TPCP giai đoạn 2009 - 2014 tăng<br /> đều qua các năm. Khối lƣợng phát hành TPCP năm 2014 đạt 234.067 tỷ đồng, tăng 30% so<br /> <br /> <br /> 222<br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ ĐẶC BIỆT 11. 2015<br /> <br /> <br /> <br /> với khối lƣợng phát hành năm 2013 và gấp 4 lần so với năm 2009. Khối lƣợng phát hành<br /> tăng mạnh nhất trong giai đoạn năm 2011 - 2012, năm 2011 khối lƣợng phát hành đạt<br /> 80.704 thì đến năm 2012 đạt mức 141.340 tỷ đồng, gấp 1,75 lần, tƣơng ứng với 60.636 tỷ<br /> đồng so với năm 2011. Khối lƣợng phát hành tăng nhƣ vậy là do tác động của cuộc khủng<br /> hoảng kinh tế, nợ xấu tăng cao và các NHTM đã tìm đến phƣơng thức đầu tƣ vào TPCP để<br /> đảm bảo hoạt động có hiệu quả.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> (Nguồn: Bộ Tài chính)<br /> Về lãi suất phát hành: Bộ Tài chính thực hiện điều hành lãi suất phát hành phù hợp<br /> với lãi suất của thị trƣờng. Giai đoạn 2009 - 2014, mặc dù khối lƣợng TPCP phát hành tăng<br /> nhƣng lãi suất TPCP có xu hƣớng giảm. Lãi suất phát hành trong năm 2014 liên tục giảm<br /> kể từ đầu năm và đã giảm khoảng 3 - 4,5%/năm so với năm 2009. Đặc biệt, từ năm 2012<br /> đến 2014, lãi suất phát hành TPCP đã giảm hoàn toàn tƣơng ứng với điều hành giảm lãi<br /> suất của NHNN. Do áp lực đầu tƣ, năm 2011, ngân sách phải huy động TPCP với lãi suất<br /> lên đến 11,9%/năm; năm 2012 lãi suất 10,03%/năm. Lãi suất huy động cao, thời gian huy<br /> động ngắn, nhƣng lại đầu tƣ dài hạn vừa rủi ro, vừa gây áp lực trả nợ hàng năm. Tuy nhiên,<br /> năm 2013, lãi suất huy động TPCP chỉ còn 7,96%/năm và năm 2014 tiếp tục giảm xuống<br /> còn 6,81%/năm. Đây là cơ hội lớn để cơ cấu lại nợ, tăng hiệu quả đầu tƣ từ nguồn vốn<br /> TPCP.<br /> Lãi suất huy động thấp thể hiện không chỉ ở việc huy động TPCP tại thị trƣờng vốn<br /> trong nƣớc mà còn ở các đợt phát hành TPCP trên thị trƣờng vốn quốc tế. Cụ thể với mức<br /> lãi suất cố định 4,8%/năm đối với 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế do Bộ Tài chính phát hành<br /> thành công tháng 11/2014. Mức lãi suất này là mức thấp nhất trong các đợt phát hành từ<br /> trƣớc đến nay, so với 2 đợt năm 2005 là 7,15%/năm và năm 2010 là 6,755%/năm.<br /> Về cơ cấu nhà đầu tư: Cơ cấu nhà đầu tƣ TPCP chƣa có chuyển biến, tập trung chủ<br /> yếu vào các NHTM (chiếm khoảng 87% khối lƣợng trái phiếu đang niêm yết). TTTP trong<br /> nƣớc vẫn chƣa thực sự thu hút đƣợc các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (chỉ chiếm 13,33% khối<br /> lƣợng trái phiếu đang niêm yết) và các tổ chức tài chính khác tham gia đầu tƣ dài hạn trên<br /> <br /> <br /> 223<br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ ĐẶC BIỆT 11. 2015<br /> <br /> <br /> <br /> thị trƣờng. Các NHTM tham gia đầu tƣ vào thị trƣờng TPCP chỉ trong điều kiện thanh<br /> khoản tốt, dừ thừa về vốn khả dụng, tín dụng đang ứ đọng.<br /> Tính thanh khoản: Thanh khoản thị trƣờng TPCP thứ cấp đã chuyển biến tích cực<br /> trong năm 2013 và tiếp tục duy trì trong năm 2014. Trong năm 2013, khối lƣợng giao dịch<br /> bình quân khoảng 1.600 tỷ đồng/ngày và duy trì ở mức 2.200 - 2.400 tỷ đồng/ngày trong<br /> 6 tháng đầu năm 2014. Trƣớc đó, trong năm 2013, KBNN đã tổ chức 4 đợt hoán đổi trái<br /> phiếu và đã hợp nhất đƣợc 15 mã trái phiếu.<br /> Từ năm 2009 giá trị giao dịch bình quân theo phiên đã tăng gấp 7,5 lần từ 365 tỷ<br /> đồng/phiên lên 2.734 tỷ đồng/phiên cuối năm 2014. Tỷ lệ doanh số giao dịch thứ cấp so<br /> với giá trị TPCP đang lƣu hành tăng gấp 2,6 lần trong vòng 5 năm vừa qua. Sự tăng trƣởng<br /> ấn tƣợng này một phần nhờ khối lƣợng TPCP niêm yết trên Trung tâm giao dịch chứng<br /> khoán tăng dần ở quy mô từng mã TPCP với tất cả các kỳ hạn. Giá trị niêm yết TPCP năm<br /> 2014 đạt 691.206 tỷ đồng, tăng gấp 4,4 lần so với năm 2009, tƣơng đƣơng 17,55% GDP.<br /> Đây là một dấu hiệu đáng mừng bởi số lƣợng TPCP đƣợc tiêu chuẩn hóa đã tăng lên, tạo<br /> điều kiện cho các nhà đầu tƣ trên thị trƣờng trong việc mua bán.<br /> Biểu đồ 6. Quy mô niêm yết TPCP 2009 - 2014<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> (Nguồn: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)<br /> Về kỳ hạn phát hành: Năm 2014, TPCP khá thành công về kỳ hạn phát hành và lãi<br /> suất huy động vốn cho đầu tƣ phát triển và đảo nợ. Cụ thể, kỳ hạn phát hành TPCP bình<br /> quân đạt 4,95 năm, tăng 1,74 năm so với năm 2013 với mức lãi suất giảm tƣơng đối mạnh<br /> (giảm từ 1% - 2,5%) so với mặt bằng lãi suất năm 2013. Trên thị trƣờng TPCP, bên cạnh<br /> các kỳ hạn ngắn từ dƣới 5 năm, đã có kỳ hạn trung và dài hạn: 5 năm, 10 năm, 15 năm.<br /> Đáng chú ý, tỷ trọng TPCP phát hành kỳ hạn dài từ 5 năm trở lên có xu hƣớng tăng, chiếm<br /> đến 44,5% tổng khối lƣợng TPCP phát hành trong năm 2014. Đây cũng là thị trƣờng hỗ trợ<br /> <br /> <br /> 224<br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ ĐẶC BIỆT 11. 2015<br /> <br /> <br /> <br /> tăng cƣờng luân chuyển vốn trong nền kinh tế, là công cụ để hệ thống các NHTM sử dụng<br /> để cân đối dòng tiền khi sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để đầu tƣ vào TPCP, gia tăng hiệu<br /> quả hoạt động.<br /> Về hệ thống thành viên: Hệ thống thành viên trên thị trƣờng thứ cấp từ 29 thành viên<br /> ban đầu trong năm 2009, đến năm 2014 hệ thống thành viên đã tăng lên 55 thành viên,<br /> trong đó có 27 công ty chứng khoán và 28 ngân hàng thƣơng mại với tỷ trọng tham gia chủ<br /> yếu của khối NHTM (chiếm 55,5% giá trị giao dịch toàn thị trƣờng).<br /> 2.2. Những khó khăn, tồn tại của thị trƣờng trái phiếu chính phủ trong thời<br /> gian qua<br /> Mặc dù thị trƣờng TPCP những năm qua đã đạt đƣợc nhiều kết quả tích cực, là kênh<br /> huy động vốn quan trọng cho đầu tƣ phát triển. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động thị<br /> trƣờng vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhƣ sau:<br /> Thứ nhất, quy mô của thị trường trái phiếu Chính phủ nhìn chung chưa xứng với<br /> tiềm năng kinh tế. Đó là quy mô và thanh khoản vẫn ở mức thấp so với thị trƣờng TPCP<br /> của các nƣớc trong khu vực. Trong cấu trúc tổng thể của thị trƣờng tài chính nƣớc ta, thị<br /> trƣờng TPCP vẫn chiếm thị phần khá khiêm tốn so với thị trƣờng cổ phiếu và hoạt động tín<br /> dụng của các ngân hàng thƣơng mại.<br /> Thứ hai, sản phẩm trái phiếu Chính phủ phát hành còn đơn điệu. Tuy công tác phát<br /> hành đã có nhiều cải tiến về phƣơng thức, lịch biểu, kỳ hạn, truyền thông cũng nhƣ việc<br /> hoán đổi trái phiếu bƣớc đầu đƣợc thực hiện hiệu quả,… nhƣng sản phẩm TPCP phát hành<br /> vẫn còn khá đơn điệu, chƣa đa dạng về loại hình trái phiếu nói chung và cấu trúc lãi suất<br /> phát hành nói riêng. Và kỳ hạn của các loại TPCP chủ yếu ở mức ngắn, thiếu những kỳ hạn<br /> trung, dài hạn khiến điều hành ngân sách dễ bị động.<br /> Thứ ba, thị phần trên thị trường TPCP chủ yếu tập trung vào các NHTM. Hệ thống<br /> các nhà đầu tƣ chủ yếu tập trung vào các NHTM, chƣa có các quỹ đầu tƣ, các công ty bảo<br /> hiểm, hay công ty tài chính tham gia thị trƣờng. Khối lƣợng huy động giai đoạn 2009 -<br /> 2014 chƣa thực sự bền vững, do TPCP huy động chủ yếu có kỳ hạn ngắn, trong khi số vốn<br /> đó lại đem đi đầu tƣ dài hạn. Trong trƣờng hợp tín dụng khởi sắc, tốc độ tăng trƣởng tín<br /> dụng tăng cao, lãi suất quay đầu tăng trở lại sẽ dẫn tới các ngân hàng tập trung nguồn vốn<br /> cho hoạt động tín dụng dẫn tới “hiệu ứng lấn át” giảm việc đầu tƣ và kinh doanh TPCP.<br /> Thứ tư, quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên đấu thầu vẫn chưa cân đối. Nhìn<br /> chung, các thành viên đấu thầu đều tham gia rất tích cực, nên góp phần phát triển thị<br /> trƣờng. Tuy nhiên, hiện các quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên đấu thầu TPCP vẫn chƣa<br /> cân đối, vì chƣa có hệ thống hỗ trợ thanh khoản cho thành viên do điều kiện về pháp lý, cơ<br /> sở hạ tầng chƣa đủ để triển khai.<br /> Thứ năm, cơ cấu thị trường chưa hoàn chỉnh, thị trường phái sinh chưa được thiết<br /> lập. Thị trƣờng TPCP chƣa đƣợc hỗ trợ nhiều cơ chế phòng ngừa rủi ro, chƣa thực sự giúp<br /> các thành viên tìm kiếm đối tác dễ dàng khi có nhu cầu; cơ chế thanh toán bù trừ giao dịch<br /> trái phiếu còn nhiều hạn chế; cơ cấu thành viên thị trƣờng chƣa đa dạng.<br /> <br /> <br /> 225<br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ ĐẶC BIỆT 11. 2015<br /> <br /> <br /> <br /> 2.3. Giải pháp phát triển thị trƣờng trái phiếu chính phủ trong thời gian tới<br /> Thứ nhất, để có được thị trường TPCP phát triển cần tiếp tục tái cơ cấu hoạt động<br /> của thị trường TPCP. Bộ Tài chính phải tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình<br /> Chính phủ hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ về phát hành, quản lý sử dụng, đánh giá<br /> hiệu quả sử dụng nguồn vốn TPCP cùng với cơ chế chính sách liên quan để tại điều kiện<br /> cho thị trƣờng TPCP phát triển và phát huy hiệu quả.<br /> Thứ hai, tiếp tục phát triển sản phẩm, công cụ giao dịch mới. Cần phối hợp triển<br /> khai các sản phẩm, công cụ giao dịch mới đồng bộ trên cả thị trƣờng sơ cấp, thị trƣờng thứ<br /> cấp giao ngay, kỳ hạn và thị trƣờng phái sinh nhƣ When-issued, bộ sản phẩm Repo; Hỗ trợ<br /> các NHTM và CTCK, gắn kết rõ hơn trách nhiệm và quyền lợi của thành viên đấu thầu<br /> trên thị trƣờng sơ cấp và thứ cấp.<br /> Thứ ba, cần đa dạng hóa loại hình nhà đầu tư. Để thị trƣờng trái phiếu không quá<br /> phụ thuộc vào nguồn vốn của hệ thống NHTM nhƣ hiện nay, thì trong thời gian tới Bộ Tài<br /> chính cần phối hợp với các cơ quan chức năng, các tổ chức, các tổ chức cung cấp dịch vụ<br /> thị trƣờng triển khai các biện pháp để đa dạng hóa loại hình nhà đầu tƣ nhƣ: phát triển hệ<br /> thống quỹ đầu tƣ chứng khoán, quỹ hƣu trí tự nguyện, nhằm hình thành cơ sở nhà đầu tƣ<br /> vốn dài hạn trên thị trƣờng TPCP.<br /> Thứ tư, cần có các quy định pháp lý nhằm ưu tiên quyền lợi đối với các thành viên<br /> đấu thầu trên thị trường TPCP. Để có hệ thống hỗ trợ thanh khoản cho các thành viên<br /> tham gia thị trƣờng TPCP, qua đó khuyến khích các thành viên đấu thầu TPCP tham gia thị<br /> trƣờng tích cực hơn, Bộ Tài chính cần hoàn thiện, sửa đổi các quy định pháp lý theo hƣớng<br /> áp dụng các quyền lợi ƣu tiên đối với các thành viên tham gia tích cực trên thị trƣờng nhƣ:<br /> đƣợc ƣu tiên lựa chọn làm tổ chức bảo lãnh chính; cho phép đăng ký mua thêm trái phiếu<br /> ngay sau mỗi phiên đấu thầu TPCP, các thành viên tham gia tích cực trên thị trƣờng đƣợc<br /> phép mua thêm khối lƣợng TPCP ở một mức nhất định, tùy theo khối lƣợng trúng thầu của<br /> từng thành viên tại phiên đấu thầu đó…<br /> Thứ năm, hoàn thiện các cơ sở pháp lý, công nghệ để đưa vào các sản phẩm phái<br /> sinh TPCP như Bond Index, Bond Forward, Bond Option, Cross repos currency.... Bộ Tài<br /> chính cần xem xét và phối hợp với Hiệp hội thị trƣờng trái phiếu Việt Nam (VBMA) thực<br /> hiện cơ chế thí điểm cho phép một số thành viên tạo lập thị trƣờng thực hiện giao dịch với<br /> nhau một số các sản phẩm phái sinh nêu trên trên cơ sở tự nguyện. Trên thực tế tổng kết từ<br /> cơ chế thí điểm này, hoàn thiện và bổ sung để áp dụng cho toàn thị trƣờng.<br /> <br /> 3. KẾT LUẬN<br /> Thị trƣờng TPCP trong thời gian qua đã những sự thay đổi mạnh mẽ về chất và<br /> lƣợng. Toàn bộ TPCP phát hành qua kênh đấu thầu và bảo lãnh đều đƣợc thực hiện niêm<br /> yết và giao dịch trên thị trƣờng TPCP chuyên biệt theo quy định. Quy mô thị trƣờng đƣợc<br /> mở rộng, chất lƣợng thanh khoản dần đƣợc cải thiện. Tuy nhiên, trong thời gian qua sự<br /> phát triển của thị trƣờng TPCP vẫn chƣa tƣơng xứng với tiềm năng vốn có của nó. Bài báo<br /> <br /> <br /> 226<br /> TẠP CHÍ KHOA HỌC, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC - SỐ ĐẶC BIỆT 11. 2015<br /> <br /> <br /> <br /> đã đánh giá thực trạng thị trƣờng TPCP trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra đƣợc những<br /> khó khăn, tồn tại của thị trƣờng TPCP, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển thị<br /> trƣờng trong thời gian tới.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> [1] Báo cáo năm 2013, 2014 của Hiệp hội thị trường trái phiếu chính phủ (VAMA).<br /> [2] Báo cáo tổng kết 5 năm của thị trường TPCP của Bộ Tài chính, giai đoạn 2009 -<br /> 2014.<br /> [3] Báo cáo tổng kết giao dịch thị trường TPCP năm 2014, Sở Giao dịch Chứng khoán<br /> Hà Nội.<br /> [4] Chiến lược phát triển thị trường TPCP đến năm 2020, Quyết định số 261/QĐ-BTC<br /> của Bộ Tài chính.<br /> [5] Lê Thị Tuấn Nghĩa, Trần Huy Tùng (2014), “Đặc điểm của thị trường trái phiếu<br /> chính phủ Việt Nam giai đoạn 2011 - 2014 và một số khuyến nghị”, Tạp chí Ngân<br /> hàng, số 24, tr.39-43.<br /> [6] Lƣu Tuấn Anh (2014), “Một số giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chính phủ<br /> Việt Nam”, Tạp chí Thị trƣờng tài chính tiền tệ, số 16, tr.26-27.<br /> [7] Nguyễn Cao Hoàng (2014), “Ngân hàng thương mại đầu tư mua trái phiếu chính phủ và<br /> giải quyết vấn đề nợ công”, Tạp chí Thị trƣờng tài chính tiền tệ; số 8, tr.16-19.<br /> <br /> STATUS AND SOLUTIONS TO DEVELOP THE GOVERNMENT<br /> BOND MARKET IN COMING TIME<br /> Trinh Thi Thuy<br /> <br /> ASBTRACT<br /> <br /> Capital mobilization through government bond market over time have achieved<br /> satisfactory results, it is a important capital mobilization channel for State budget and for<br /> investment in economic development. However, in the course of operation the Government<br /> bond market in Vietnam also reveal restrictives, inconsistent with the potential of the<br /> economy. To the effective exploitation of resources through the government bond market,<br /> meet the needs of capital for State budget and for investment and development, requires the<br /> Government bond market is increasingly being consolidated developed and perfected over<br /> again. The article explores the reality of government bond market, the problem still<br /> exists,from which give some solutions in order to develop the government bond market in<br /> the coming time.<br /> Keywords: Government bond<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 227<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2