intTypePromotion=1

Thực trạng và giải pháp tăng cường giáo dục văn hóa đối thoại trong các hoạt động xã hội cho sinh viên trường Đại học Hà Nội

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
0
download

Thực trạng và giải pháp tăng cường giáo dục văn hóa đối thoại trong các hoạt động xã hội cho sinh viên trường Đại học Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học đòi hỏi giảng viên cần có thái độ, trách nhiệm và hành vi đúng đắn trong việc áp dụng phương pháp dạy - học tích cực, trong đó chú trọng giáo dục văn hóa đối thoại trong các hoạt động xã hội của sinh viên. Trong bài viết này tác giả đưa ra thực trạng và đề xuất các giải pháp giáo dục văn hóa đối thoại trong các hoạt động xã hội cho sinh viên Trường Đại học Hà Nội. Để công tác giáo dục văn hóa đối thoại đạt hiệu quả cao, theo chúng tôi, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đưa ra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng và giải pháp tăng cường giáo dục văn hóa đối thoại trong các hoạt động xã hội cho sinh viên trường Đại học Hà Nội

THÛÅC TRAÅNG<br /> A GIAÃIVPHAÁP TÙNG CÛÚÂNG GIAÁO<br /> TRONG CAÁC<br /> T ÀÖÅNG<br /> HOAÅXAÄ HÖÅI CHO SINH VIÏN TRÛ<br /> LÏ NGOÅC THANH*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 10/10/2017; ngaây sûãa chûäa: 28/10/2017; ngaây duyïåt àùng: 30/10/2017.<br /> Abstract:<br />  Improvement of quality of  higher education  requires lecturers to have the suitable attitude  and  responsibility in apply<br /> methods  that focus on  development  of conversational  culture  in social  activities of  students.  In this  article, author  presents situ<br /> culture education  at  Hanoi University  and  then  proposes  solutions  to educate  conversational  culture  for  students  in  social  ac<br /> Keywords:<br />   Conversational  culture,  student,  Hanoi  University,  social  activities.<br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam vïì<br /> Trong cuöåc söëng, àöëi thoaåi coá vai troâ quan troång, laâ möåt<br /> “Àêíy maånh viïåc hoåc têåp laâm theo tû tûúãng, àaåo àûác, phong<br /> cöng cuå giao tiïëp trong xaä höåi. Trong àoá, theo chuáng töi: caách Höì Chñ Minh”.<br />  Bïn caånh àoá, nhaâ trûúâng cuäng têåp trung<br /> Vùn hoáa àöëi thoaåi (VHÀT) thïí hiïån trònh àöå, khaã nùng cuãacaãi tiïën vaâ àöíi múái hònh thûác, phûúng phaáp daåy hoåc, caác<br /> viïåc sûã duång ngön ngûä, hònh thûác, phûúng phaáp vaâ phûúng phûúng phaáp àöëi thoaåi àûúåc aáp duång húåp lñ trong quaá trònh<br /> tiïån giao tiïëp giûäa hai hay nhiïìu ngûúâi vúái nhau nhùçm nêng töí chûác caác lúáp hoåc, höåi thaão, höåi nghõ, mñt tinh, lïî höåi,...<br /> cao phûúng thûác ûáng xûã (nùng lûåc hoåc hoãi, thñch ûáng vaâÀöìng thúâi, Àaãng böå, Ban Giaám hiïåu nhaâ trûúâng phöëi húåp vúái<br /> saáng taåo), tñnh thuyïët phuåc, dên chuã, taåo ra nhûäng giaá trõÀoaân Thanh niïn, Höåi SV thûúâng xuyïn töí chûác nhiïìu hoaåt<br /> chuêín mûåc tûúng àöëi öín àõnh, chi phöëi haânh vi ûáng xûã vaâàöång chñnh trõ - xaä höåi cho SV tham gia. Àêy laâ cú höåi hûäu<br /> hiïåu quaã cuãa quaá trònh giao tiïëp.<br /> ñch, giuáp SV tûå reân luyïån thöng qua hoaåt àöång thûåc tiïîn.<br /> Trûúâng Àaåi hoåc Haâ Nöåi laâ möåt trûúâng àaâo taåo àa ngaânh. - Gia àònh. Giaáo duåc<br />  tûâ phña gia àònh goáp phêìn nêng<br /> Vò vêåy, viïåc xaác àõnh<br />  vaâ giaáo duåc VHÀT trong caác hoaåt àöångcao yá thûác, tûå giaác tu dûúäng, reân luyïån cuãa SV; hònh<br /> xaä höåi (HÀXH) cho sinh viïn (SV) cuãa nhaâ trûúâng vûâa coá yáthaânh nhûäng phêím chêët, lñ tûúãng töët àeåp. Àêy àûúåc coi<br /> nghôa lñ luêån, vûâa coá giaá trõ thûåc tiïîn, goáp phêìn àaáp ûáng yïu<br /> nhû “caái nöi” cuãa tûå giaáo duåc àöëi vúái SV, laâ àiïím tûåa tinh<br /> cêìu àöíi múái cùn baãn vaâ toaân diïån GD-ÀT úã bêåc àaåi hoåc. Coá<br /> thêìn vûäng chùæc.<br /> thïí noái, VHÀT trong caác HÀXH cuãa SV phaãn aánh khaã<br /> * Haån chïë:<br /> nùng, trònh àöå cuãa viïåc sûã duång ngön ngûä, hònh thûác, phûúng<br /> - Vïì phña Àaãng böå vaâ Ban Giaám hiïåu nhaâ trûúâng vaâ caác<br /> phaáp vaâ phûúng tiïån giao tiïëp trong quaá trònh möåt têåp thïí töí chûác chñnh trõ - xaä höåi. <br /> Triïín khai caác HÀXH chûa sêu,<br /> hay möåt nhoám SV tham gia vaâo HÀXH theo nhûäng nguyïn<br /> chûa àöìng böå, àöi khi múái dûâng laåi úã mûác àöå phong traâo,<br /> tùæc nhêët àõnh nhùçm giaãi quyïët caác vêën àïì cuãa cuöåc söëng, chi<br /> hònh thûác, coá luác chûa theo saát, chûa àaáp ûáng àûúåc yïu cêìu<br /> phöëi haânh vi ûáng xûã vaâ hiïåu quaã cuãa quaá trònh àöëi thoaåi. Qua<br /> cuãa SV. Coá möåt söë hoaåt àöång cuãa Àoaân Thanh niïn Cöång<br /> àoá, têm lñ, yá thûác vaâ nhên caách cuãa SV cuäng àûúåc hònhsaãn Höì Chñ Minh, Höåi SV triïín khai, phaát àöång nhûng thiïëu<br /> thaânh. Baâi viïët àïì cêåp thûåc traång giaáo duåc VHÀT trong caácsûå kiïím tra, theo doäi, àaánh giaá thûúâng xuyïn.<br /> HÀXH cho SV Trûúâng Àaåi hoåc Haâ Nöåi vaâ àïì xuêët möåt söë - Vïì phña gia àònh. Vúái sûå phaát triïín cuãa khoa hoåc cöng<br /> giaãi phaáp.<br /> nghïå, maång internet ngaây caâng phuã soáng röång khùæp, viïåc<br /> 2. Nöåi dung nghiïn cûáu<br /> gia àònh quaãn lñ SV khi sûã duång caác cöng cuå giao tiïëp coá kïët<br /> 2.1. Thûåc traång giaáo duåc VHÀT trong caác HÀXH nöëi trûåc tuyïën (online) trúã nïn khoá kiïím soaát.<br /> cho SV Trûúâng Àaåi hoåc Haâ Nöåi hiïån nay<br />  2.1.2. Vïì nöåi dung giaáo duåc<br /> 2.1.1. Vïì caác lûåc lûúång tham gia giaáo duåc<br />  * Ûu àiïím:<br /> * Ûu àiïím: Àaãng böå vaâ Ban Giaám hiïåu <br /> cuãa nhaâ trûúâng<br />  - Chuã àöång, tñch cûåc trang bõ nhûäng tri thûác VHÀT cêìn<br /> àaä quaán triïåt quan àiïím cuãa Àaãng thaânh muåc tiïu giaáo duåc thiïët cho SV.  Nhaâ trûúâng àaä töí chûác caác “Tuêìn sinh hoaåt<br /> cuãa Trûúâng Àaåi hoåc Haâ Nöåi laâ àaâo taåo ra nhûäng trñ thûác<br /> cöng dên àêìu khoáa” cho SV nhùçm àõnh hûúáng, phöí biïën<br /> khöng chó gioãi vïì chuyïn mön maâ coân giaác ngöå lñ tûúãng xaäquy chïë àaâo taåo, chïë àöå chñnh saách, cöng taác Àoaân höåi,<br /> höåi chuã nghôa, coá niïìm tin vûäng chùæc vaâo sûå nghiïåp xêyquyïìn vaâ nghôa vuå cuãa SV.<br /> dûång àêët nûúác theo àõnh hûúáng xaä höåi chuã nghôa. Cuå thïí:  Cöng taác phöëi húåp giûäa Àoaân Thanh niïn Cöång saãn<br /> Nhaâ trûúâng laänh àaåo hoåc têåp, tiïëp thu viïåc thûåc hiïån cuöåc<br /> Höì Chñ Minh, Höåi SV vaâ caác khoa taåo àiïìu kiïån cho SV<br /> vêån àöång “Hoåc têåp vaâ laâm theo têëm gûúng àaåo àûác Höì Chñ<br /> Minh” theo tinh thêìn Chó thõ söë 05-CT/TW cuãa Böå Chñnh trõ * Trûúâng Cao àùèng Kinh tïë - Kô thuêåt Trung ûúng<br /> <br /> 10<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 420<br /> <br /> (kò 2 - 12/2017)<br /> <br /> töí chûác, tham gia hoaåt àöång toåa àaâm, giao lûu, biïíu diïîn<br /> - Phûúng phaáp giaáo duåc nhùçm phaát huy tñnh tñch cûåc,<br /> vùn nghïå, böìi dûúäng kô nùng hoåc tiïëng Anh, trao àöíi kô nùng luön àûúåc chuá troång àïí ngaây caâng nêng cao hún nûäa chêët<br /> thñch ûáng vúái möi trûúâng àaåi hoåc, kô nùng hoåc tiïëng Anh,...lûúång. Caác kô nùng mïìm vaâ thûåc tiïîn hûúáng nghiïåp cho SV<br /> Phöëi húåp cuâng Böå mön Giaáo duåc Thïí chêët vaâ Quöëc phoâng töí<br /> luön àûúåc coi laâ ûu tiïn haâng àêìu. Chùèng haån: cöng taác<br /> chûác thaânh cöng caác giaãi thi àêëu thïí duåc - thïí thao.<br /> hûúáng nghiïåp, kô nùng tòm kiïëm viïåc laâm, kô nùng mïìm cho<br /> Coá thïí thêëy thöng qua caác HÀXH giuáp cho ngûúâi tham SV àûúåc chuá troång; nhaâ trûúâng àaä múâi caác chuyïn gia tû<br /> gia àöëi thoaåi phaát triïín àûúåc caác phûúng thûác, kô nùng lêåp vêën, töí chûác caác buöíi noái chuyïån chuyïn àïì “Quaãn lñ giêëc<br /> luêån trïn cú súã khaái quaát, töíng húåp vaâ phên tñch vúái nhûängmú nghïì nghiïåp” cho SV, qua buöíi noái chuyïån àaä àõnh<br /> quan àiïím cuãa ngûúâi khaác vïì möåt sûå vêåt hay hiïån tûúång hûúáng cho SV caác kô nùng cêìn thiïët àïí khúãi nghiïåp vaâ tòm<br /> naâo àoá.<br /> kiïëm viïåc laâm, àöìng thúâi löìng gheáp giaáo duåc têm lñ, kô nùng<br /> - Coi troång giaáo duåc tñnh tñch cûåc, chuã àöång, saáng taåo<br /> mïìm, giuáp SV coá thïm nghõ lûåc, yá chñ vaâ quyïët têm theo<br /> trong caác HÀXH cuãa SV. Phûúng phaáp giaáo duåc tñch cûåc àuöíi muåc tiïu, kïë hoaåch trong tûúng lai.<br /> vaâ saáng taåo, traánh töí chûác giúâ hoåc möåt caách khuön mêîu - Àa daång hoáa caác hònh thûác giaáo duåc, àùåc biïåt chuá yá<br /> gêy nhaâm chaán, hûúáng àïën sûå tûúng taác giûäa giaãng viïn giao lûu vúái doanh nghiïåp vaâ baám saát nhu cêìu thûåc tïë. <br /> Cuå<br /> (GV) vaâ SV möåt caách sinh àöång. Cuå thïí: nhaâ trûúâng àaäthïí: Quaãn lñ phoâng Cöng taác SV (nay laâ phoâng Cöng taác hoåc<br /> triïín khai nhûäng hoaåt àöång theo àõnh hûúáng cuãa Àaåi höåi sinh, SV vaâ Quan hïå doanh nghiïåp) àaä laâm viïåc vúái Ban<br /> Àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá IV, Àaãng ta àaä xaác àõnh: <br /> “Xêy quaãn lñ khu cöng nghiïåp chïë xuêët Haâ Nöåi töí chûác caác buöíi<br /> dûång nïìn vùn hoáa múái laâ quaá trònh xêy dûång, vun àùæpnoái chuyïån chuyïn àïì: “ Hûúáng nghiïåp vaâ cú höåi viïåc laâm<br /> nhûäng tû tûúãng àuáng, nhûäng tònh caãm, phong tuåc, têåp cho SV Trûúâng Àaåi hoåc Haâ Nöåi”<br /> , giuáp SV nhêån thûác àûúåc<br /> quaán töët àeåp; àöìng thúâi laâ quaá trònh àêëu tranh khöng khoan têìm quan troång cuãa viïåc trang bõ caác kô nùng cêìn thiïët nhùçm<br /> nhûúång chöëng tû tûúãng tû saãn, phï phaán tû tûúãng tiïíu tû àaáp ûáng yïu cêìu cöng viïåc sau khi ra trûúâng.<br /> saãn, queát saåch aãnh hûúãng cuãa vùn hoáa thûåc dên, phong<br /> - AÁp duång àa phûúng tiïån trong giaáo duåc, cú súã vêåt<br /> kiïën, nhûäng nhên töë laåc hêåu trong àúâi söëng vùn hoáa cuãa xaächêët luön àûúåc quan têm àïí àaáp ûáng nhu cêìu ngûúâi daåy<br /> höåi ta” [1; tr 63]. Àöåi nguä GV àaä thiïët kïë kïë hoaåch, töí chûácvaâ ngûúâi hoåc. <br /> Caác trang thiïët bõ hiïån àaåi àaä àûúåc aáp duång<br /> caác hoaåt àöång mang tñnh tònh huöëng thöng qua hònh thûác nhiïìu trong cöng taác giaãng daåy, cöng taác truyïìn thöng àa<br /> nhû: trònh baây vaâ thaão luêån nhoám, thaão luêån “baân troân” - laâ<br /> phûúng tiïån cuäng àûúåc ûáng duång phöí biïën trong caác hoaåt<br /> nhûäng hònh thûác kïët húåp àûúåc caã àöåc thoaåi, àöëi thoaåi vaâ àa<br /> àöång hoåc têåp.<br /> thoaåi, möîi chuã thïí àûúåc thïí hiïån quan àiïím cuãa mònh vïì<br /> Nhaâ trûúâng àaä trang bõ hïå thöëng sên baäi têåp thïí duåc thïí<br /> xêy dûång nïìn vùn hoáa múái.<br /> thao cho SV, àùåc biïåt laâ SV nöåi truá, röång vaâ thoaáng vúái nhiïìu<br /> * Haån chïë:<br /> cêy xanh, vúái 1 sên vêån àöång coá diïån tñch trïn 10,000m 2.<br /> - Tri thûác àûúåc trang bõ thiïëu tñnh hïå thöëng, chûa àêìy àuã Qua àoá, caác phong traâo thïí duåc thïí thao cuãa SV vaâ caác hoaåt<br /> vaâ chûa àaáp ûáng àûúåc nhu cêìu thûåc tïë cuãa SV. <br /> SV coân bõ àöång ngoaåi khoáa laânh maånh àûúåc töí chûác thûúâng xuyïn,<br /> haån chïë vïì kô nùng mïìm. Vúái àùåc thuâ àa daång trong tñnh nhû: àaá boáng, chaåy, boáng chuyïìn, boáng röí, cêìu löng, keáo<br /> caách cuãa SV, quaá trònh trang bõ tri thûác VHÀT coân gùåpco, cùæm traåi,...<br /> nhiïìu khoá khùn.<br /> * Haån chïë:<br /> - Phûúng phaáp giaáo duåc VHÀT trong caác HÀXH cho<br /> - Phûúng phaáp giaáo duåc chûa àaáp ûáng àûúåc àêìy àuã nhu<br /> SV coân “ngheâo naân”, àún àiïåu. Thûåc tïë cho thêëy, phûúng cêìu ngûúâi hoåc.<br />  Vúái<br />  böå phêån GV treã múái töët nghiïåp, chûa coá<br /> phaáp giaáo duåc cêìn àûúåc caãi tiïën, vêån àöång khöng ngûângnhiïìu kinh nghiïåm giaãng daåy. Hònh thûác giaáo duåc vêîn coân<br /> cho phuâ húåp vúái àöëi tûúång. Khi xeát vïì phûúng phaáp giaáochêåm àöíi múái, chûa theo kõp àûúåc nhu cêìu thûåc tïë. Àùåc<br /> duåc VHÀT, coá nhiïìu khoá khùn àöëi vúái quaá trònh naây. Àùåc<br /> biïåt, sûå kïët húåp cuãa nhiïìu hònh thûác cuä, múái vaâ àan xen<br /> biïåt vúái caác HÀXH, sûå àa daång cuâng tñnh phûác taåp gêy caãnkhiïën GV àöi khi gùåp khoá khùn.<br /> trúã cho SV.<br /> - Phûúng tiïån giaáo duåc chûa àûúåc chuá troång àêìu tû vaâ<br /> - Cöng taác giaáo duåc VHÀT chûa khúi dêåy, phaát huy àêìy hiïån àaåi hoáa, àöìng böå hoáa. <br /> Viïåc ûáng duång cöng nghïå thöng<br /> àuã àûúåc tñnh tñch cûåc vaâ saáng taåo trong caác HÀXH cuãa SV.tin, caác phûúng tiïån daåy hoåc coân chûa theo kõp vúái nhu cêìu<br /> Tñnh tñch cûåc trong caác HÀXH àoâi hoãi sûå thñch ûáng nhanhphaát triïín cuãa khoa hoåc cöng nghïå, àùåc biïåt vúái nhûäng cöng<br /> cuãa àöëi tûúång tham gia. Coân tñnh saáng taåo laåi yïu cêìu cao nghïå múái.<br /> trong viïåc töíng húåp àêìy àuã nhûäng thöng tin liïn quan. Vò<br /> 2.2. Àïì xuêët giaãi phaáp tùng cûúâng giaáo duåc VHÀT<br /> vêåy, quaá trònh giaáo duåc tñnh tñch cûåc vaâ saáng taåo trong caác<br /> trong caác HÀXH cho SV Trûúâng Àaåi hoåc Haâ Nöåi<br /> HÀXH cho SV coá nhiïìu khoá khùn, vûúáng mùæc.<br /> 2.2.1. Tùng cûúâng sûå laänh àaåo cuãa Àaãng böå, sûå chó àaåo<br /> 2.1.3. Vïì phûúng thûác giaáo duåc (sûã duång caác phûúng trûåc tiïëp, thûúâng xuyïn cuãa Ban Giaám hiïåu nhaâ trûúâng àöëi<br /> phaáp, hònh thûác vaâ phûúng tiïån giaáo duåc)<br /> vúái giaáo duåc VHÀT cho SV. <br /> Àïí cöng taác giaáo duåc VHÀT<br /> * Ûu àiïím:<br /> cho SV àaåt hiïåu quaã cao, cêìn coá sûå laänh àaåo, höî trúå cuãa<br /> <br /> (kò 2 - 12/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 420 11<br /> <br /> Àaãng böå, sûå chó àaåo thûúâng xuyïn, trûåc tiïëp cuãa Ban Giaámàöång. Nhûäng cöng viïåc chuêín bõ cuãa GV cuäng chñnh laâ àõnh<br /> hiïåu nhùçm triïín khai, kiïím tra, àaánh giaá hiïåu quaã quaá trònh hûúáng cho SV tûå hoåc, giuáp caác em tòm kiïëm taâi liïåu, theo<br /> giaáo duåc, tûâ àoá ruát ra nhûäng kinh nghiïåm, baâi hoåc hûäu ñch<br /> doäi, kiïím tra kïët quaã tûå hoåc. Do àoá, GV khöng nhûäng cêìn coá<br /> cho quaá trònh thûåc hiïån tiïëp theo. Chùèng haån: chó àaåo Àoaân kiïën thûác sêu röång maâ coân phaãi têm huyïët vúái nghïì nghiïåp,<br /> Thanh niïn töí chûác thûåc hiïån caác nöåi dung giaáo duåc vïì vùn coá sûå chuã àöång khi thûåc hiïån quy trònh tûúng taác vúái SV,<br /> hoáa, löëi söëng cho SV; trong cöng taác tuyïn truyïìn, giaáo duåc chùèng haån: Laâm àïì cûúng mön hoåc chi tiïët, cuå thïí; hûúáng<br /> vïì “Baão vïå möi trûúâng”, Àaãng böå, Ban Giaám hiïåu cêìn coádêîn SV chuêín bõ baâi hoåc cuãa tiïët hoåc kïë tiïëp; GV cêìn àêìu tû,<br /> cöng vùn hûúáng dêîn, tuyïn truyïìn sêu röång nhûäng hoaåt<br /> thiïët kïë giúâ daåy àïí taåo hûáng thuá cho SV, buöåc caác em phaãi<br /> àöång baão vïå möi trûúâng: Ngaây chuã nhêåt khöng duâng tuáitñch cûåc hoaåt àöång trong giúâ hoåc.<br /> nilon, Ngaây möi trûúâng thïë giúái 05/6, Giúâ traái àêët,...<br /> Bïn caånh àoá, GV cêìn khai thaác töëi àa nhûäng tònh huöëng<br /> Taåi Àaåi höåi X, trong Baáo caáo chñnh trõ cuãa Ban Chêëpcoá vêën àïì àïí phaát huy vai troâ chuã àöång tòm hiïíu, khaám phaá<br /> haânh Trung ûúng Àaãng àaä khùèng àõnh phaãi chuyïín mö kiïën thûác vaâ khaã nùng tû duy cuãa SV; chuêín bõ, lûåa choån<br /> hònh giaáo duåc hiïån haânh sang mö hònh giaáo duåc múã - mö caác vñ duå ngoaâi giaáo trònh, coá tñnh thûåc tiïîn, sinh àöång. Àiïìu<br /> hònh xaä höåi hoåc têåp. Do àoá, Àaãng böå, Ban Giaám hiïåu nhaâ<br /> naây seä giuáp SV dïî hiïíu, dïî nhúá, biïët sûã duång ngön ngûä àïí<br /> trûúâng cêìn tùng cûúâng laänh àaåo, chó àaåo trûåc tiïëp, thûúâng biïíu àaåt, nêng cao àûúåc khaã nùng tû duy logic vaâ diïîn àaåt;<br /> xuyïn giaáo duåc VHÀT cho SV. Àùåt troång têm tûâ viïåc hoåc tûâchöët laåi maåch kiïën thûác vaâ caác kiïën thûác cöët loäi. Tûâ àoá, hònh<br /> cöång àöìng, trong àoá, àöëi tûúång SV, caán böå - GV vaâ cöångthaânh vaâ nêng cao trònh àöå VHÀT cuãa SV.<br /> àöìng giao lûu, hoåc hoãi cuâng nhau. Coá thïí thêëy, giaáo duåc vò 2.2.3. Xêy dûång tiïu chñ vùn hoáa hoåc àûúâng vaâ chûúng<br /> sûå phaát triïín bïìn vûäng khaác vúái giaáo duåc truyïìn thöëng úã chöî,<br /> trònh giaáo duåc vùn hoáa hoåc àûúâng cho SV.<br /> Àöëi vúái tiïu chñ<br /> nhêën maånh àïën nhûäng vêën àïì xaä höåi phûác taåp, àoâi hoãi SV<br /> vaâ giaáo duåc vùn hoáa hoåc àûúâng cho SV, nhaâ trûúâng cêìn coá<br /> cêìn coá caác kô nùng tû duy phï phaán, kô nùng húåp taác, tham chuã trûúng, kïë hoaåch triïín khai, coi giaáo duåc vùn hoáa laâ<br /> gia vaâ haânh àöång.<br /> nhên töë quan troång, chuá troång àïën hònh thaânh vaâ phaát triïín<br /> Hiïån nay, caác trûúâng àaåi hoåc úã nûúác ta noái chung vaâ Àaåi<br /> nhên caách, xêy dûång tiïu chñ vùn hoáa hoåc àûúâng, chûúng<br /> hoåc Haâ Nöåi noái riïng chûa chuá troång àïën vêën àïì giaáo duåc vò<br /> trònh, löå trònh giaáo duåc vùn hoáa hoåc àûúâng cho SV.<br /> sûå bïìn vûäng cho SV. Tuy nhiïn, dûåa trïn cú súã phêën àêëu<br /> Coá thïí kïí àïën möåt söë tiïu chñ cêìn àûúåc xêy dûång:<br /> àïën nùm 2020, nûúác ta loåt vaâo top 200 trûúâng àaåi hoåc haâng 1) Truyïìn àaåt muåc tiïu giaáo duåc túái moåi thaânh viïn; 2) Xêy<br /> àêìu thïë giúái, thò viïåc chó möåt chiïën lûúåc nhùçm àûa nöåi dungdûång chuêín cho caác böå mön hoåc; 3) SV cam kïët coá traách<br /> chêët lûúång ngaây caâng saát thûåc tiïîn vaâo chûúng trònh hoåc. Vònhiïåm hoåc têåp töët; 4) Xêy dûång möëi quan hïå phöëi húåp vaâ<br /> thïë, viïåc tùng cûúâng sûå laänh àaåo, chó àaåo cuãa caác cêëp laänh<br /> cöång taác trong nhaâ trûúâng; 5) Taåo cú höåi cho caán böå vaâ GV<br /> àaåo àöëi vúái giaáo duåc VHÀT cho SV laâ rêët cêìn thiïët.<br /> phaãn aãnh kõp thúâi tònh hònh, caá nhên cuäng nhû têåp thïí,<br /> Coá thïí noái, vúái sûå laänh àaåo, chó àaåo trûåc tiïëp, thûúâng<br /> thûúâng xuyïn kiïím tra, chia seã kinh nghiïåm thûåc tiïîn;<br /> xuyïn, sûå quan têm cuãa Àaãng böå, Ban Giaám hiïåu nhaâ 6) Thuác àêíy àöång cú, nêng cao chuyïn mön nghiïåp vuå, caãi<br /> trûúâng trong viïåc giaáo duåc VHÀT cho SV, nhaâ trûúâng cêìn tiïën phûúng thûác giaãng daåy, taåo sûå thöëng nhêët trong caán böå<br /> àaãm baão àûúåc tñnh dên chuã, taåo ra nhûäng giaá trõ chuêín mûåcvaâ GV; 7) Möîi thaânh viïn cuãa nhaâ trûúâng cêìn thïí hiïån vùn<br /> vïì caách ûáng xûã, giao tiïëp. Àöìng thúâi, möîi SV nêng cao hoáa ûáng xûã, giao tiïëp úã gia àònh, trong nhaâ trûúâng vaâ ngoaâi<br /> àûúåc nùng lûåc tûå hoåc, thñch ûáng vaâ saáng taåo vïì VHÀT trongxaä höåi.<br /> caác HÀXH.<br /> Bïn caånh àoá, chûúng trònh, löå trònh giaáo duåc vùn hoáa<br /> 2.2.2. Nêng cao tinh thêìn traách nhiïåm, chêët lûúång hoåc àûúâng cêìn chuá troång nêng cao trònh àöå cuãa SV trong<br /> cöng taác vaâ phaát huy vai troâ cuãa àöåi nguä caán böå, GV àöëi vúái<br /> viïåc sûã duång ngön ngûä, hònh thûác, phûúng phaáp vaâ phûúng<br /> giaáo duåc VHÀT trong caác HÀXH cho SV.Tònh traång thiïëu tiïån àöëi thoaåi theo nhûäng nguyïn tùæc vaâ phûúng phaáp khoa<br /> minh baåch trong quaãn lñ, thiïëu chuyïn nghiïåp trong cöng<br /> hoåc nhêët àõnh nhùçm àaåt hiïåu quaã cao trong quaá trònh àöëi<br /> taác, nïëu muöën àöåt phaá tûâ khêu quaãn lñ maâ khöng bùæt àêìu<br /> thoaåi. Xêy dûång vaâ giaáo duåc vùn hoáa hoåc àûúâng cho SV cêìn<br /> sûãa chûäa möåt caách quyïët liïåt nhûäng thiïëu soát tûâ cêëp vô mö<br /> túái sûå uãng höå vaâ tham gia àöìng böå, àöåi nguä caán böå - GV, SV<br /> seä khoá àöíi múái cùn baãn, toaân diïån àûúåc. Cuöåc thûã nghiïåm<br /> cuâng chung tay, chung sûác, àoaân kïët thò muåc tiïu àïì ra seä<br /> “noái khöng vúái bïånh thaânh tñch”<br />  àaä cho möåt baâi hoåc rêët coáàaåt àûúåc kïët quaã töët.<br /> giaá trõ. Vò vêåy, àöåi nguä caán böå - GV cêìn nêng cao hún nûäa 2.2.4. Kïët húåp giûäa nhaâ trûúâng, gia àònh vaâ xaä höåi, giaáo<br /> tinh thêìn traách nhiïåm, phaát huy vai troâ cuãa mònh trong duåc vaâ tûå giaáo duåc<br /> giaáo duåc VHÀT cho SV.<br /> - Kïët húåp giûäa nhaâ trûúâng vúái gia àònh vaâ xaä höåi trong<br /> Khi chuyïín àöíi sang phûúng thûác àaâo taåo theo tñn chó, viïåc giaáo duåc VHÀT. <br /> Àïí phaát huy taác duång giaáo duåc VHÀT,<br /> söë giúâ giaãng daåy trïn lúáp cuãa GV giaãm khaá nhiïìu, do vêåy söë<br /> trûúác hïët gia àònh cêìn laâ möi trûúâng àöëi thoaåi töët, hûúáng möîi<br /> giúâ yïu cêìu SV tûå hoåc tùng lïn. Thûåc tïë cho thêëy, àa söë SV ngûúâi theo nhûäng chuêín mûåc àöëi thoaåi xaä höåi. Búãi, tûâ viïåc<br /> coân chûa coá phûúng phaáp tûå hoåc hiïåu quaã, hoåc têåp coân thuå<br /> hònh thaânh caác phaãn xaå giao tiïëp, têm lñ àïën thoái quen ûáng<br /> <br /> 12<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 420<br /> <br /> (kò 2 - 12/2017)<br /> <br /> trõ cuãa Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng taåi Àaåi höåi<br /> xûã àöëi thoaåi, nhêån thûác àöëi thoaåi,... àïìu chuã yïëu xuêët phaát tûâ<br /> àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá.  NXB <br /> IV Chñnh  trõ<br /> gia àònh, àûúåc khùèng àõnh úã gia àònh.<br /> Quöëc gia.<br /> Caác quan hïå xaä höåi ngaây caâng àûúåc múã röång, vò vêåy<br /> [2] Nguyïîn Maånh Cêìm (2013). <br /> Àöíi múái vaâ phaát triïín<br /> SV cuäng chõu sûå taác àöång cuãa caác quan hïå xaä höåi. Thûåc<br /> tïë, coá thïí chia giaáo duåc vïì VHÀT thaânh hai loaåi taác àöång:giaáo duåc hûúáng túái xêy dûång caã nûúác trúã thaânh möåt<br /> xaä höåi hoåc têåp<br /> . NXB Dên trñ.<br /> Tûå giaác <br /> vaâ tûå phaát<br /> . Taác àöång tûå giaác laâ loaåi taác àöång coá kïë<br /> Àùåc trûng ngön ngûä vaâ vùn hoáa<br /> hoaåch, muåc àñch. Àêy àûúåc coi laâ caác hoaåt àöång giaáo duåc[3] Hûäu Àaåt (2009). <br /> giao tiïëp tiïëng Viïåt<br /> . NXB Giaáo duåc Viïåt Nam.<br /> cuãa nhaâ trûúâng, caác töí chûác chñnh trõ - xaä höåi, cuãa caác têåp<br /> [4] Phaåm Minh Haåc (2010). <br /> Möåt söë vêën àïì giaáo duåc<br /> thïí lao àöång.<br /> Viïåt Nam àêìu thïë kó XXI.<br />  NXB Giaáo duåc Viïåt Nam.<br /> Coá thïí noái, bùçng àûúâng löëi, chñnh saách àuáng àùæn, Àaãng<br /> Xêy dûång baãn lônh thanh<br /> vaâ Nhaâ nûúác àaä chùm lo xêy dûång möi trûúâng VHÀT chung [5]  Höì  Baá Thêm  (2006). <br /> niïn hiïån nay. NXB Thanh niïn.<br /> cuãa xaä höåi. Vêën àïì àùåt ra laâ cêìn thûåc hiïån sûå kïët húåp giaáo duåc<br /> Möåt söë vêën àïì vïì löëi<br /> VHÀT giûäa gia àònh vaâ xaä höåi sao cho thöëng nhêët, hiïåu quaã.[6] Huyânh Khaái Vinh (2001). <br /> söëng, àaåo àûác, chuêín mûåc giaá trõ xaä<br /> . NXB Chñnh<br /> höåi<br /> Caác töí chûác vaâ gia àònh cêìn chùm lo túái viïåc giaáo duåc tûâng<br /> trõ Quöëc gia - Sûå thêåt.<br /> thaânh viïn cuãa mònh, àöìng thúâi chuã àöång phöëi húåp vúái nhau<br /> [7] Buâi Hiïìn (2001). <br /> Tûâ àiïín giaáo duåc hoåc<br /> . NXB Tûâ<br /> àïí cöng taác giaáo duåc àaåt àûúåc muåc tiïu.<br /> àiïín baách khoa.<br /> * Giaáo duåc vaâ tûå giaáo duåc trong viïåc giaáo duåc VHÀT.<br /> Giaáo duåc trong VHÀT coá nghôa laâ chó ra phûúng hûúáng,<br /> chuêín mûåc, quy tùæc,... àïí moåi thaânh viïn trong xaä höåi thûåc<br /> hiïån. Nhûäng haânh vi àûúåc thûåc hiïån trïn cú súã tûå nguyïån<br /> àûúåc coi laâ nhûäng haânh vi mang tñnh àöëi thoaåi. Vò thïë, cêìn<br /> (Tiïëp theo trang 9)<br /> lûu têm àïën yïëu töë tûå giaáo duåc.<br /> Nhùçm thûåc hiïån phûúng thûác naây, ngoaâi viïåc tùng cûúâng mang tñnh àöìng böå trong quaãn lñ CTCNL úã trûúâng THPT<br /> caác hoaåt àöång giaáo duåc noái chung, cêìn quan têm túái giaáotiïíu vuâng phña Nam àöìng bùçng söng Höìng. Kïët quaã TN thu<br /> duåc caác nhoám nhoã vaâ giaáo duåc caá biïåt, chuá yá sûã duång caác<br /> àûúåc laâ cú súã thûåc tiïîn khaách quan àïí nghiïn cûáu naây tiïëp<br /> phûúng phaáp khñch lïå, àöång viïn, nïu gûúng,... taåo àiïìu<br /> tuåc àûúåc triïín khai möåt caách àaåi traâ taåi caác têët caã caác trûúâng<br /> kiïån cho moåi ngûúâi àûúåc thïí nghiïåm, tûå ruát ra nhûäng kïëtTHPT trïn àõa baân tiïíu naây.  <br /> luêån VHÀT cho baãn thên.<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> 2.2.5. Taåo möi trûúâng giaáo duåc thuêån lúåi, mang tñnh<br /> [1] Böå GD-ÀT (2017). Chûúng trònh giaáo duåc phöí<br /> dên chuã trong giaáo duåc VHÀT cho SV. Viïåc phaát huy tñnh<br /> thöng (chûúng trònh töíng thïí).<br /> dên chuã trong giaáo duåc úã nhaâ trûúâng luön laâ tiïìn àïì cêìn thiïët,[2] Nguyïîn Thanh Bònh (chuã biïn, 2011). <br /> Möåt söë vêën<br /> baão àaãm cho sûå phaát triïín toaân diïån nhûäng nùng lûåc sùén coáàïì trong cöng taác chuã nhiïåm lúáp úã trûúâng phöí thöng<br /> cuãa con ngûúâi; laâ nïìn giaáo duåc maâ theo Chuã tõch Höì Chñtrung hoåc hiïån nay<br /> . NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> Minh, daåy hoåc cêìn theo nhu cêìu cuãa dên töåc, cuãa xaä höåi. [3] Trêìn Chêu Hoaân (2011). <br /> Biïån phaáp quaãn lñ cöng<br /> Trong Thû gûãi caác caán böå, cö giaáo, thêìy giaáo, cöng nhên taác chuã nhiïåm lúáp cuãa Hiïåu trûúãng caác trûúâng trung<br /> viïn, hoåc sinh, SV nhên dõp bùæt àêìu nùm hoåc múái, Baáo hoåc phöí thöng huyïån Vônh Baão thaânh phöë Haãi.Phoâng<br /> Nhên dên, söë 5299, ngaây 16/10/1968, Höì Chñ Minh viïët : Taåp chñ Giaáo duåc, söë 254 , tr 4-6;13<br /> “Giaáo duåc laâ sûå nghiïåp cuãa quêìn chuáng. Cêìn phaát huy[4] Haâ Nhêåt Thùng (chuã biïn) - Nguyïîn Duåc Quang<br /> àêìy àuã dên chuã xaä höåi chuã nghôa”.<br /> - Nguyïîn Thõ Kyã (2006). <br /> Cöng taác giaáo viïn chuã<br /> * * *<br /> nhiïåm lúáp úã trûúâng phöí thöng<br />  (taái baãn lêìn thûá 6).<br /> Giaáo duåc VHÀT cho SV Trûúâng Àaåi hoåc Haâ Nöåi àaä<br /> NXB Giaáo duåc.<br /> àûúåc Àaãng böå, Ban Giaám hiïåu cuâng toaân thïí caán böå, GV[5] Nguyïîn Viïåt Huâng - Haâ Thïë Truyïìn (2013). <br /> Tùng<br /> àùåc biïåt quan têm, chuá troång. Nhúâ àoá, cöng taác naây àaä àaåtcûúâng nùng lûåc laâm cöng taác giaáo viïn chuã nhiïåm lúáp úã<br /> àûúåc nhiïìu thaânh tûåu quan troång. Tuy vêåy, cöng taác giaáo trûúâng trung hoåc phöí thöng: Daânh cho giaáo viïn trung<br /> duåc VHÀT cho SV Trûúâng Àaåi hoåc Haâ Nöåi vêîn coân nhiïìu<br /> hoåc phöí thöng<br />  (Taâi liïåu böìi dûúäng phaát triïín nùng lûåc<br /> haån chïë, tûâ viïåc tham gia cuãa caác lûåc lûúång, àïën caác nöåi<br /> nghïì nghiïåp giaáo viïn). NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> dung vaâ phûúng thûác giaáo duåc, tûâ sûå laänh àaåo, quaãn lñ àïën[6] Nguyïîn Thõ Dung (2008). Trñ tuïå caãm xuác cuãa<br /> . súã<br /> cöng taác àêìu tû cú súã vêåt chêët, phûúng tiïån,... Àïí giaãi quyïët giaáo viïn chuã nhiïåm lúáp trûúâng trung hoåc cú<br /> triïåt àïí nhûäng vêën àïì naây, theo chuáng töi cêìn thûåc hiïån Luêån aán tiïën sô Têm lñ hoåc, Viïån Khoa hoåc giaáo duåc<br /> Viïåt Nam.<br /> àöìng böå caác giaãi phaáp nïu trïn. <br /> [7] Nguyïîn Lï Anh - Lï Thõ Thu Trang. Nguyïn lñ<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> [1] Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam (1976). <br /> Baáo caáo chñnh thöëng kï. NXB Lao àöång - Xaä höåi.<br /> <br /> Thûã nghiïåm giaãi phaáp “Böìi dûúä<br /> <br /> (kò 2 - 12/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 420 13<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2