Thực trạng và giải pháp về Thanh tra Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Truong Truong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
272
lượt xem
113
download

Thực trạng và giải pháp về Thanh tra Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích: -Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gởi tiền -Bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng -Phục vụ thực thi chính sách chính sách tiền tệ quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng và giải pháp về Thanh tra Ngân hàng Nhà nước

 1. Thực trạng và giải pháp về Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Nhóm thực hiện: © NHÓM 4 Đà Nẵng, Ngày 25 tháng 10 năm 2007 21/04/10 Nhom 4 1
 2. Các thành viên nhóm 4 1. Trần Thị Thanh Nga 2. Phạm Thị Phương Dung 3. Bùi Thị Hạnh Mỹ 4. Vũ Thị Thùy Giang 5. Trần Thị Thùy Trang 6. Đoàn Ngọc Lực 7. Phạm Tấn Nguyên 8. Đặng Xuân Thanh 9. Nguyễn Đức Trường 10.Xây Da SengSac Da
 3. I-VÀI NÉT VỀ THANH TRA NGÂN HÀNG Thanh tra Ngân hàng? Thanh tra Ng©n hµng lµ  ®¬n vÞ thuéc c¬ cÊu  tæ chøc cña Ng©n hµng  Nhµ n­íc, thùc hiÖn  chøc nang thanh tra  chuyªn ngµnh vÒ ng©n  hµng vµ gióp Thèng  ®èc thùc hiÖn nhiÖm  vô, quyÒn h¹n thanh  tra trong c¸c lÜnh  vùc thuéc ph¹m vi  21/04/10 quan lý cña Ng©n hµng  3 Nhom 4
 4. Điều hành hoạt động của Thanh tra Ngân hàng Chánh Thanh tra Phó Chánh Phó Chánh Thanh tra Thanh tra
 5. Mục đích của Đối tượng của TTNH TTNH Thanh tra Ngân hàng Cơ cấu tổ chức Nhiệm vụ và và điều hành quyền hạn 21/04/10 Nhom 4 5
 6. Mục đích -Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gởi tiền -Bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng -Phục vụ thực thi chính sách chính sách tiền tệ quốc gia Đối tượng -Tổ chức và hoạt động của các tổ chức tín dụng -Hoạt động ngân hàng của các tổ chức không phải là tổ chức tín dụng -Các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế xã hội và cá nhân 21/04/10 Nhom 4 6
 7. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hằng năm Thực hiện việc giám sát từ xa, phân tích kết quả hoạt động của từng tổ chức tín dụng Tiến hành thanh tra tại chổ về tổ chức và hoạt động Nhiệm vụ của các TCTD, về hđộng NH của các tổ chức khác & Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh quyền vực tiền tệ và hoạt động Ngân hàng hạn Tham mưu cho Thống đốc trong việc chỉ đạo, hướng dẫn phòng ngừa và chống tham nhũng Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho cán bộ công chức 21/04/10 Nhom 4 7
 8. Cơ cấu tổ chức và điều hành Phòng giám sát Văn phòng và phân tích Phòng Thanh tra Phòng Thanh tra các TCTD nhà nước xét khiếu tố Phòng Thanh tra các Phòng Thanh tra TCTD ngoài quốc doanh các TCTD nước ngoài Quyền hạn và nhiệm vụ của các đối tượng liên quan 21/04/10 Nhom 4 8
 9. II. Khái quát thực trạng tổ chức và hoạt động của thanh tra NHVN Hoạt động thanh tra NHVN -Thanh tra NH tại trụ được điều chỉnh bởi các qui sở chính của NHNN định pháp lí trong luật NHNN, gọi là thanh tra NHNN luật các tổ chức tín dụng, Nghị định số 9.1/1999/NĐ-CP -Thanh tra NH tại các ngày 4.9.1999 của Chính Phủ chi nhánh NHNN tỉnh, về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngân hàng cùng một thành phố trực thuộc số văn bản khác có liên quan. Trung ương gọi là Hệ thống thanh tra NH gồm: thanh tra chi nhánh NHNN. 21/04/10 Nhom 4 9
 10. II. Khái quát thực trạng tổ chức và hoạt động của thanh tra NHVN Cũng như các cơ quan giám sát ngân hàng của các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, thanh tra NH ở VN cũng có nhiệm vụ cơ bản là giám sát việc tuân thủ các qui định của pháp luật, hạn chế rủi ro trong hệ thống các TCTD, bảo vệ người gửi tiền, góp phần ổn định và phát triển kinh tế 25/10/2007 Nhom 4 10
 11. II. 1. Về hoạt động Phương thức hoạt động của hệ thống thanh tra NH áp dụng 2 phương thức cơ bản như thông lệ quốc tế đó là: - Phương thúc giám sát từ xa (GSTX). - Phương thức thanh tra tại chỗ (TTTC). 1.1 Hoạt động giám sát từ xa. 1.1.1 Khái quát về giám sát từ xa: Tại VN, GSTX được áp dụng từ năm 1993, nhưng đến tháng 9/1999 việc ứng dụng vào phân tích tình hình tài chính của TCTD hàng tháng mới được triển khai thực hiện. 21/04/10 Nhom 4 11
 12. II. 1. Về hoạt động 1.1.2 Một số tồn tại, hạn chế của hoạt động GSTX: - Hệ thống thông tin số liệu sử dụng trong GSTX còn sơ xài - Mặc dù hoạt động GSTX đã phân tích, đánh giá TCTD theo CAMELS, nhưng các tiêu chí đánh giá còn chưa đạt chuẩn quốc tế về nội dung và chưa đảm bảo tính kịp thời -Chưa thực hiện đựơc việc đánh giá xếp loại TCTD 21/04/10 Nhom 4 12
 13. II. 1. Về hoạt động 1.2. Hoạt động thanh tra tại chỗ(TTTC): 1.2.1. Khái quát về hoạt động TTTC: Qua TTTC, TTNH đã kiến nghị với Chính Phủ, với ban lãnh đạo NHNN, với các cấp có thẩm quyền để bổ sung điều chỉnh những vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách quản lí Nhà Nước đối với lĩnh vực kinh doanh tiền tệ NH 1.2.2. Một số tồn tại, hạn chế của hoạt động TTTC:Nhiều cuộc thanh tra được tổ chức theo diện rộng, đề cương, mẫu biểu quá dài trong khi thời gian cuộc thanh tra có hạn 21/04/10 Nhom 4 13
 14. II. 1. Về hoạt động 1.2.3. Nguyên nhân của những hạn chế trên: - Do chưa xây dựng được hệ thống chỉ tiêu giám sát theo các chuẩn mực quốc tế - Trình độ cũng như sự phát triển của các TCTD nội địa chưa đáp ứng được các chuẩn mực quốc tế. - Tính độc lập của TTNHNN còn hạn chế, TTNHNN chịu sự can thiệp của TTNN - Cùng thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của các TCTD nhưng giữa các đơn vị liên quan(các Vụ, Cục ở NHTW, các chi nhánh NHNN…) chưa có sự phối hợp chặt chẽ 21/04/10 Nhom 4 14
 15. II.2. Về tổ chức Hiện nay, tổ chức và hoạt đông TTNH đang thực hiện theo các quy định và Nghị định số 91/1999/NĐ CP 4/9/1999 của Chính phủ về tổ chức hoạt đông TTNH: Thông tư hướng dẫn số 04/2000/ĐT-NHNN3 ngày 28/3/2000 của NHNNVN; và quyết định số 1140/2004/QĐ-NHNN ngày 8/11/2004 của Thống đốc NHNN “ Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của NHNN chi nhánh tỉnh, TP trực thuộc Trung ương”. Một số quy định trong các văn bản nêu trên đều có những hạn chế 21/04/10 Nhom 4 15
 16. III. ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 1. Sự cần thiết phải đổi mới tổ chức và hoạt động của thanh tra NH 1.1 Nâng cao vai trò và vị trí của thanh tra NH Thực hiện tốt sứ mệnh đó,thanh tra NH có những vai trò to lớn trên các mặt. 21/04/10 Nhom 4 16
 17. III. ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 1.2. Đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của cộng đồng tài chính Việt Nam. Tại thông báo kết luận số 191-TB/TƯ của Bộ chính tri về mục tiêu,giải pháp phát triển ngành NH đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, đã khẳng định:"nghiên cứu xây dựng hệ thông thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước và về lâu dài,có thê trực thuộc chính phủ để làm nhiệm vụ thanh tra cho cả kĩnh vực tài chính ,bảo hiểm chứng khoán và hoạt động tín dụng" 21/04/10 Nhom 4 17
 18. III. ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2. Đổi mới về tổ chức và hoạt đông của thanh tra ngân hàng 2.1. Hoàn thiện và đổi mới mô hình bộ máy thanh tra NH Việc đổi mới và hoàn thiện hệ thống thanh tra, giám sát ngân hàng hiệu quả tại Việt Nam trong tương lai gần và xa với mục tiêu là lựa chọn đuợc cấu trúc và hệ thống giám sát ngân hàng nào cho tương thích với xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế 21/04/10 Nhom 4 18
 19. III. ĐỔI MỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA NH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU HỘI NHẬP CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM 2.2. Nghiên cứu vận dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về GSNH vào Việt Nam: a. Hoàn thiện phương thức giám sát thường xuyên b. Hoàn thiện phương thức thanh tra tại chỗ 21/04/10 Nhom 4 19
 20. IV. DỰ KIẾN MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA NGÂN HÀNG 1. Mô hình tổ chức: Mô hình tổ chức của TTNH trong tương lai phải đảm bảo nguyên tắc mang tính tập trung, thống nhất xuyên suốt từ Trung Ương xuống địa phương - Giai đoạn 2006-2008: - Giai đoạn 2009-2010: 21/04/10 Nhom 4 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản