intTypePromotion=1

Thuế xuất nhập khẩu và khái niệm

Chia sẻ: Phan Thị Thu Thủy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
110
lượt xem
17
download

Thuế xuất nhập khẩu và khái niệm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thuế xuất nhập khẩu là một loại thuế đánh vào các loại hàng hóa được phép xuất nhập khẩu ở một quốc gia. Thuế xuất nhập khẩu có đánh vào dịch vụ hay không? Dịch vụ có đặc điểm nào khác so với hàng hóa hay không? Hàng hóa là yếu tố vật chất Dịch vụ là yếu tố phi vật chất. Dịch vụ có thể xuất hoặc nhập khẩu như các hàng hóa hay không? -Dịch vụ hoàn toàn có khả năng xuất hoặc nhập khẩu ở mọi quốc qia. Tuy nhiên, thuế xuất nhập khẩu chỉ đánh vào hàng hóa không đánh vào dịch vụ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thuế xuất nhập khẩu và khái niệm

 1. THUEÁ XUAÁT NHAÄP KHAÅU 1. Khaùi nieäm: Thueá xuaát nhaäp khaåu laø moät loaïi thueá ñaùnh vaøo caùc loaïi haøng hoùa ñöôïc pheùp xuaát nhaäp khaåu ôû moät quoác gia. Thueá xuaát nhaäp khaåu coù ñaùnh vaøo dòch vuï hay khoâng? Dòch vuï coù ñaëc ñieåm naøo khaùc so vôùi haøng hoùa hay khoâng? Haøng hoùa laø yeáu toá vaät chaát >Dòch vuï laø yeáu toá phi vaät chaát. Dòch vuï coù theå xuaát hoaëc nhaäp khaåu nhö caùc haøng hoùa hay
 2. THUEÁ XUAÁT NHAÄP KHAÅU 2. Ñoái töôïng chòu thueá xuaát nhaäp khaåu: Haøng hoùa xuaát khaåu, nhaäp khaåu qua cöûa khaåu, bieân giôùi Vieät Nam. Haøng hoùa ñöôïc ñöa töø thò tröôøng trong nöôùc (Vieät Nam) vaøo khu phi thueá quan Vieät Nam vaø töø khu phi thueá quan Vieät Nam ñöa vaøo thò tröôøng
 3. KHU PHI THUẾ QUAN Khu phi thueá quan VN: laø khu vöïc naèm treân laõnh thoå thuoäc chuû quyeàn Vieät nam, coù ranh giôùi phaân chia vôùi khu vöïc khaùc ñöôïc thaønh laäp theo Quyeát ñònh cuûa Thuû töôùng Chính phuû nhö: khu cheá xuaát, doanh nghieäp cheá xuaát, kho baûo thueá, khu baûo thueá, kho ngoaïi nöôùcquan, ngoaøikhu nöôùc ngoaøi Khu cheá xuaát kinh teá thöông maïi ñaëc bieät, khu thöông maïi – coâng Khoâng Nhaäp (tieâu chuaån nöôùc ngoaøi) Khoâng Xuaát khaåu khaåu nghieäp vaø caùc khu vöïc kinh teá khaùc Mua NK XK Baùn Thò tröôøng Vieät Nam
 4. THUEÁ XUAÁT NHAÄP KHAÅU 3. Ñoái töôïng khoâng thuoäc dieän chòu thueá: + Haøng vaän chuyeån quaù caûnh, chuyeån khaåu qua cöûa khaåu, bieân giôùi Vieät Nam. + Haøng hoùa töø khu phi thueá quan Vieät Nam xuaát khaåu ra nöôùc ngoaøi. + Haøng hoùa ñöa töø khu phi thueá quan Vieät Nam naøy sang khu phi thueá quan Vieät Nam khaùc trong laõnh thoå Vieät Nam. + Haøng töø nöôùc ngoaøi nhaäp vaøo khu phi
 5. THUEÁ XUAÁT NHAÄP KHAÅU • 4. Ñoái töôïng noäp thueá: • - Chuû haøng hoùa xuaát, nhaäp khaåu. • - Tröôøng hôïp xuaát khaåu, nhaäp khaåu uûy thaùc thì toå chöùc nhaän uûy thaùc chòu traùch nhieäm noäp thueá xuaát khaåu, thueá nhaäp khaåu. • - Caùc ñaïi lyù laøm thuû tuïc haûi quan ñöôïc ñoái töôïng noäp thueá uûy quyeàn noäp thueá. • - Doanh nghieäp cung caáp dòch vuï böu chính, dòch vuï chuyeån phaùt nhanh quoác teá trong tröôøng hôïp noäp thay theá cho ñoái töôïng noäp thueá. • - Tröôøng hôïp caùc toå chöùc baûo laõnh thueá xuaát nhaäp khaåu cho caùc ñoái töôïng
 6. THUEÁ XUAÁT NHAÄP KHAÅU 5. Coâng thöùc tính thueá: 5.1 Haøng hoùa aùp duïng thueá suaát theo tyû leä phaàn traêm: Thueá Soá löôïng ñôn vò Ñôn giaù xuaát = töøng maët haøng x tính thueá x Thueá suaát x Tyû giaù khaåu thöïc teá xuaát khaåu (FOB, DAF) ghi treân tôø khai HQ Thueá Soá löôïng ñôn vò Ñôn giaù nhaäp = töøng maët haøng x tính thueá x Thueá suaát x Tyû giaù
 7. THUEÁ XUAÁT NHAÄP KHAÅU Giaù tính thueá xuaát khaåu: laø giaù baùn taïi cöûa khaåu xuaát (FOB, DAF). Giaù tính thueá nhaäp khaåu: laø giaù mua nhaø nhaäp khaåu thöïc teá ñaõ traû hoaëc phaûi traû tính ñeán cöûa khaåu nhaäp khaåu ñaàu tieân. AÙp duïng tuaàn töï 6 phöông phaùp tính thueá vaø döøng ngay ôû phöông phaùp xaùc ñònh ñöôïc giaù tính thueá.  Phöông phaùp trò giaù giao dòch cuûa haøng hoùa nhaäp khaåu.  Phöông phaùp trò giaù giao dòch cuûa haøng hoùa nhaäp khaåu gioáng heät.  Phöông phaùp trò giaù giao dòch cuûa haøng
 8. THUEÁ SUAÁT THUEÁ NHAÄP KHAÅU THUEÁ SUAÁT THOÂNG THÖÔØNG THUEÁ SUAÁT ÖU ÑAÕI THUEÁ SUAÁT ÖU ÑAÕI ÑAËC BIEÄT THUEÁ SUAÁT THOÂNG THÖÔØNG AÙP DUÏNG ÑOÁI VÔÙI HAØNG HOÙA COÙ XUAÁT XÖÙ TÖØ NÖÔÙC, NHOÙM NÖÔÙC HOAËC VUØNG LAÕNH THOÅ CHÖA THÖÏC HIEÄN ÑOÁI XÖÛ TOÁI HUEÄ QUOÁC VAØ KHOÂNG THÖÏC HIEÄN ÖU ÑAÕI ÑAËC BIEÄT VEÀ THUEÁ NHAÄP KHAÅU VÔÙI VIEÄT NAM. THUEÁ SUAÁT ÖU ÑAÕI AÙP DUÏNG ÑOÁI VÔÙI HAØNG HOÙA COÙ XUAÁT XÖÙ TÖØ NÖÔÙC, NHOÙM NÖÔÙC HOAËC VUØNG LAÕNH THOÅ THÖÏC HIEÄN ÑOÁI XÖÛ TOÁI HUEÄ QUOÁC TRONG QUAN HEÄ THÖÔNG MAÏI VÔÙI VIEÄT NAM. THUEÁ SUAÁT ÖU ÑAÕI ÑAËC BIEÄT AÙP DUÏNG ÑOÁI VÔÙI HAØNG HOÙA COÙ XUAÁT XÖÙ TÖØ NÖÔÙC, NHOÙM NÖÔÙC HOAËC VUØNG LAÕNH THOÅ THÖÏC HIEÄN ÖU ÑAÕI
 9. THUEÁ XUAÁT NHAÄP KHAÅU 5.2 Haøng hoùa aùp duïng thueá tuyeät ñoái: Möùc thueá Soá thueá Soá löôïng ñôn tuyeät ñoái xuaát khaåu vò = x quy ñònh nhaäp khaåu töøng maët treân moät phaûi noäp haøng ñôn vò thöïc teá xuaát haøng hoùa khaåu nhaäp khaåu ghi Haøng hoùa aùptrong duïng thueá nhaäp khaåu tuyeät ñoái: xe haûi tôø khai oâtoâ chôû ngöôøi quan töø 15 choã ngoài trôû xuoáng ñaõ qua söû duïng thuoäc nhoùm 8702
 10. MÖÙC THUEÁ NHAÄP KHAÅU TUYEÄT ÑOÁI Ñoái vôùi oâtoâ chôû ngöôøi töø 15 choã ngoài trôû xuoáng ñaõ qua söû duïng: Moâ taû maët haøng Möùc thueá (USD/chieác) 1. Ô tô từ 5 chỗ ngồi trở xuống(kể cả lái xe), có dung tích xi lanh: -Döôùi 1.000 cc 3.500 -Töø 1.000 cc ñeán döôùi 1.500 cc 8.000 -Töø 1.500 cc ñeán 2.000 cc 12.000 -Treân 2.000 cc ñeán döôùi 2.500 cc 17.000 -Töø 2.500 cc ñeán 3.000 cc 18.000 -Treân 3.000 cc ñeán 4.000 cc 20.000 -Treân 4.000 cc ñeán 5.000 cc 26.400 -Treân 5.000 cc 30.000
 11. 2. Ô tô từ 6 đến 9 chỗ ngồi(kể cả lái xe), có dung tích xi lanh: -Töø 2.000 cc trôû xuoáng 10.800 -Treân 2.000 cc ñeán 3.000 cc 16.000 -Treân 3.000 cc ñeán 4.000 cc 19.000 -Treân 4.000 cc 24.000 3. Ô tô từ 10 đến 15 chỗ ngồi(kể cả lái xe), có dung tích xi lanh: -Töø 2.000 cc trôû xuoáng 9.500 -Treân 2.000 cc ñeán 3.000 cc 13.000 -Treân 3.000 cc 17.000
 12. BAØI TAÄP THUEÁ XUAÁT NHAÄP KHAÅU – BAØI 3 I> Thueá nhaäp khaåu phaûi noäp: 1. Thueá nhaäp khaåu xe OÂtoâ: = 10 x[(20.000+15%x20.000+0,3%(20.000 +15%x20.000)]x83%x17.000 = 3.255.035.900 ñoàng. 2. Thueá nhaäp khaåu maùy röûa cheùn: = 200 x (500 + 20 ) x 40% x 17.000 =707.200.000 ñoàng. 3. Thueá nhaäp khaåu linh kieän laép raùp ñoäng cô oâtoâ: =(5x1.200x300 – 12.000)x30%x17.000 =9.118.800.000 ñoàng. 4. Thueá nhaäp khaåu xe oâtoâ: =20x28.500x83%x17.000 +5.400x25%x17.000 =8.065.650.000 ñoàng 5. Thueá Nhaäp Khaåu xaêng A92: =20.000 x 0.4 x 20% x 17.000 =27.200.000 ñoàng. 6. Thueá nhaäp khaåu xaêng A92: + Neáu coâng ty noäp thueá ngay khi heát haïn taïm nhaäp: = 100.000 x 0,4 x 20% x 17.000 = 136.000.000 ñoàng. Ñeán khi taùi xuaát 100.000 lít xaêng A92 thì coâng ty
 13. BAØI TAÄP THUEÁ XUAÁT NHAÄP KHAÅU 7. Thueá nhaäp khaåu nöôùc coù ga: = (2x2000 + 300)x2x50%x17.000 = 73.100.000 ñoàng. 8. Thueá nhaäp khaåu nöôùc coù ga: = (2x2.000 -200)x2x50%x17.000 = 64.600.000 ñoàng. 9. Thueá nhaäp khaåu nöôùc coù ga: = (3x2.000 + 50)x2x50%x17.000 = 102.850.000 ñoàng. 10. Thueá nhaäp khaåu nöôùc coù ga: = (2x2.000 – 500)x5x50%x17.000 = 148.750.000 ñoàng.
 14. BAØI TAÄP THUEÁ XUAÁT NHAÄP KHAÅU II. Thueá xuaát khaåu phaûi noäp: 1. Thueá xuaát khaåu quaëng B: = 100 x (500 - 60 - 6) x 25% x 17.000 = 184.450.000 ñoàng. 2. Thueá xuaát khaåu quaëng B: = 100 x 440 x 25% x 17.000 = 187.000.000 ñoàng. 3. Thueá xuaát khaåu quaëng B: + Neáu coâng ty noäp thueá ngay khi heát haïn taïm xuaát –taùi nhaäp: = 100 x 440 x 25% x 17.000 = 187.000.000 ñoàng Ñeán ngaøy 30 khi taùi nhaäp 100 taán quaëng B thì coâng ty ñöôïc hoaøn traû tieàn thueá 187.000.000 ñoàng ñaõ noäp. + Neáu coâng ty khoâng noäp thueá ngay khi heát haïn taïm xuaát nhöng ñeán ngaøy 30 coâng ty taùi nhaäp 100 taán quaëng B coøn laïi thì coâng ty khoâng phaûi noäp thueá vì thôøi gian coøn trong aân haïn noäp thueá 15 ngaøy keå töø khi heát haïn taïm xuaát taùi nhaäp.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2