intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiếp thị địa phương (Marketing Places)

Chia sẻ: Vu Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

95
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Markerting địa phương (tiếng Anh: Marketing Places) là một bộ phận các giải pháp thực hiện chiến lược phát triển kinh tế của địa phương. Đó là những hoạt động nhằm trình bày, giới thiệu, quảng bá hình ảnh của một địa phương nhắm thu hút nhà đầu tư, kinh doanh, những người du lịch, những cư dân đến địa phương đó tìm những cơ hội đầu tư kinh doanh hay thoả mãn các nhu cầu tiêu dùng của mình, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếp thị địa phương (Marketing Places)

 1. TIEÁP THÒ ÑÒA PHÖÔNG (MARKETING PLACES) Baøi 5 KHAÙI NIEÄM VEÀ MOÄT KHU VÖÏC ÑÒA PHÖÔNG THEO CAÙCH NHÌN CUÛA TIEÁP THÒ ÑÒA PHÖÔNG Bài 5: Khái niệm về một khu vực địa phương theo cách nhìn của tiếp thị địa phương 2
 2. 1. Noäi dung kieán thöùc hoïc vieân caàn naém baét: a/. Theá naøo laø moät ñòa phöông? b/. AÛnh höôûng cuûa moâi tröôøng kinh teá khu vöïc, KHKT, coâng ngheä, chính trò xaõ hoäi… ñoái vôùi ñòa phöông. c/. Ñaëc tính ñòa phöông. Bài 5: Khái niệm về một khu vực địa phương theo cách nhìn của tiếp thị địa phương 3 a/. Theá naøo laø moät ñòa phöông? − Moät ñòa phöông laø moät quoác gia hieän ñaïi, moät khoâng gian ñòa lyù chính trò xeùt veà maët theå chaát. − Moät khu vöïc goàm caùc yeáu toá vaên hoùa, lòch söû vaø daân toäc. − Moät thaønh phoá trung taâm laø khu vöïc daân cö quanh ñoù. − Moät thò tröôøng vôùi nhöõng thuoäc tính coùtheå xaùc ñònh ñöôïc. − Neàn taûng cho neàn coâng nghieäp ñòa phöông vaø moät quaàn theå nhöõng ngaønh ngheà gaàn nhö coâng nghieäp vaø nhöõng nhaø cung caáp cuûa hoï. − Laø moät thuoäc tính taâm lyù veà moái quan heä giöõa nhöõng ngöôøi beân trong ñòa phöông vaø quan ñieåm cuûa hoï ñoái vôùi nhöõng keû beân ngoaøi. Bài 5: Khái niệm về một khu vực địa phương theo cách nhìn của tiếp thị địa phương 4
 3. b/. AÛnh höôûng cuûa moâi tröôøng kinh teá khu vöïc, KHKT, coâng ngheä, chính trò xaõ hoäi… ñoái vôùi ñòa phöông. Söï thay ñoåi veà moâi tröôøng kinh teá khu vöïc, söï phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät coâng ngheä, söï thay ñoåi veà chính trò xaõ hoäi v.v… ñeàu laøm cho tính ñòa phöông xeùt ôû goùc ñoä marketing place ñeàu bò aûnh höôûng, ñeàu coù theå thay ñoåi: - Cô sôû haï taàng, - Naêng löôïng, - Thoâng tin, - Khuûng hoaûng kinh teá taøi chính, chính trò… Bài 5: Khái niệm về một khu vực địa phương theo cách nhìn của tiếp thị địa phương 5 c/. Ñaëc tính ñòa phöông Moät khu vöïc ñòa phöông xeùt ôû ñieàu kieän ñòa lyù haønh chính, coù theå coù nhieàu daïng vôùi caùc moâ hình mang ñaëc tính khaùc nhau tuøy thuoäc vaøo ñaëc tính thò tröôøng: - Du lòch, - Coâng nghieäp, - Thöông maïi dòch vuï, - Daân cö, - Vaên hoùa giaùo duïc, - Lao ñoäng, - Toân giaùo, - v.v…...… Bài 5: Khái niệm về một khu vực địa phương theo cách nhìn của tiếp thị địa phương 6
 4. Baøi 6 Caùc Nguyeân Taéc Tieáp Thò Bài 6: Các nguyên tắc tiếp thị 7 1. Tieáp thò ñòa phöông laø gì? 2. Söï khaùc nhau giöõa tieáp thò ñòa phöông vôùi tieáp thò saûn phaåm 3. Toång quaùt veà coâng cuï tieáp thò ñòa phöông. 4. Coù saùu vaán ñeà chính seõ ñònh hình söï thaønh coâng cuûa tieáp thò ñòa phöông. Bài 6: Các nguyên tắc tiếp thị 8
 5. 1. Tieáp thò ñòa phöông laø gì? Moät keá hoaïch toång hôïp ñoàng boä giôùi thieäu veà moät ñòa phöông vôùi nhöõng ñaëc ñieåm noåi baät, caùc öu theá hieän coù vaø vieãn caûnh phaùt trieån laâu daøi cuûa ñòa phöông ñoù nhaèm thu huùt caùc nhaø ñaàu tö, kinh doanh, nhöõng ngöôøi du lòch, nhöõng cö daân ñeán ñòa phöông ñoù tìm nhöõng cô hoäi ñaàu tö kinh doanh hay thoûa maõn caùc nhu caàu tieâu duøng cuûa mình, töø ñoù thuùc ñaåy söï phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa ñòa phöông. Bài 6: Các nguyên tắc tiếp thị 9 Nhö vaäy: Lôïi ích cuûa khaùch haøng laø treân heát. Treân cô sôû lôïi ích cuûa khaùch haøng ñeå taïo ra lôïi ích cuûa ñòa phöông. Tieáp thò ñòa phöông phaûi laø coâng vieäc cuûa: -Toå chöùc chính quyeàn ñòa phöông. -Cuûa caùc doanh nghieäp taïi ñòa phöông. -Caùc cö daân ñòa phöông. Bài 6: Các nguyên tắc tiếp thị 10
 6. 2. Söï khaùc nhau giöõa tieáp thò ñòa phöông vôùi tieáp thò saûn phaåm Ñòa phöông laø moät vuøng coù ñaëc tính ñòa lyù vò trí coá ñònh vaø duy nhaát, khoâng di chuyeån ñöôïc, neân chæ tieáp thò baèng caùch: - Quaûng baù hình aûnh baèng caùc phöông tieän thoâng tin, truyeàn thoâng, giao tieáp truyeàn khaåu cuûa con ngöôøi, baèng saûn phaåm haøng hoùa cuûa ñòa phöông ñoù. - Toå chöùc caùc hoaït ñoäng taïi ñòa phöông ñeå loâi keùo khaùch haøng ñeán ñòa phöông. - Baèng söï kieän lòch söû, con ngöôøi, söï kieän thôøi söï ñaõ vaø ñang hay seõ dieãn ra. Bài 6: Các nguyên tắc tiếp thị 11 Choïn thò tröôøng muïc tieâu treân cô sôû: - Khaû naêng coù söùc caïnh tranh nhaát taïo lôïi ích lôùn nhaát cho khaùch haøng. - Söï tieáp nhaän moät khoái löôïng khaùch haøng ñeán ñòa phöông ôû moät möùc naøo ñoù coù theå laøm thay ñoåi öu theá cuûa ñòa phöông theo höôùng khaùc. - Thò tröôøng muïc tieâu thay ñoåi theo xu theá phaùt trieån cuûa ñòa phöông. - Thò tröôøng muïc tieâu coù theå ña daïng nhieàu muïc tieâu nhöng phaûi phoái hôïp ñoàng boä nhau, khoâng maâu thuaãn nhau. - Töøng muïc tieâu söï phaân khuùc thò tröôøng phaûi phuø hôïp vôùi khaû naêng, thöïc traïng cuûa ñòa phöông. Bài 6: Các nguyên tắc tiếp thị 12
 7. 3. Toång quaùt veà coâng cuï tieáp thò ñòa phöông. Coù boán loaïi thò tröôøng cho tieáp thò ñòa phöông. - Du khaùch. - Ñaàu tö saûn xuaát, kinh doanh dòch vuï. - Cö daân vaø nhaân coâng. - Thò tröôøng xuaát khaåu. Bài 6: Các nguyên tắc tiếp thị 13 Laøm theá naøo caùc nhaø tieáp thò ñòa phöông tieáp thò ñòa phöông mình. - Quaûng baù hình aûnh. - Quaûng baù thaéng caûnh. - Quaûng baù cô sôû haï taàng. - Quaûng baù con ngöôøi. Bài 6: Các nguyên tắc tiếp thị 14
 8. 4. Coù saùu vaán ñeà chính seõ ñònh hình söï thaønh coâng cuûa tieáp thò ñòa phöông. Thöông hieäu. Traùch nhieäm vaø hieåu bieát veà vai troø tieáp thò ñòa phöông. Söï hoäi nhaäp coâng ngheä thoâng tin. Bieát söû duïng moïi phöông tieän thoâng tin ñeå thöïc hieän keá hoaïch tieáp thò. Bieát lieân keát moïi khaû naêng, moïi ngaønh, moïi ñòa phöông ñeå taïo ra söï ña daïng vaø hoã trôï laãn nhau, boå sung cho nhau. Phaûi coù söï ñaøo taïo löïc löôïng lao ñoäng, nhaân taøi vaø chuù yù ñeán toá chaát thaønh phaàn daân cö. Bài 6: Các nguyên tắc tiếp thị 15 Baøi 7 ÑAÙNH GIAÙ TÌNH HÌNH XU HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN CHUNG CUÛA KHU VÖÏC VAØ MAËT MAÏNH, MAËT YEÁU CUÛA ÑÒA PHÖÔNG MÌNH Bài 7: Đánh giá tình hình xu hướng phát triển chung của khu vực 16
 9. 1. Noäi dung kieán thöùc hoïc vieân caàn naém baét: a/. Xem xeùt söï thay ñoåi cuûa boái caûnh chung quanh aûnh höôûng ñeán ñòa phöông mình trong khoaûn thôøi gian tôùi (trong khoaûng 5- 10 naêm, hay 20 naêm tôùi). b/. Nhaän daïng ñòa phöông (maët maïnh, maët yeáu). c/.Phaùc hoïa ra thöïc traïng kinh teá xaõ hoäi cuûa ñòa phöông mình, tìm ra löïc ñaåy vaø löïc caûn tröôùc ñaây ñaõ daãn ñeán tình traïng treân, xeùt caùc yeáu toá. Bài 7: Đánh giá tình hình xu hướng phát triển chung của khu vực 17 a/.Xem xeùt söï thay ñoåi cuûa boái caûnh chung quanh aûnh höôûng ñeán ñòa phöông mình trong khoaûn thôøi gian tôùi (trong khoaûng 5-10 naêm, hay 20 naêm tôùi). Xeùt ôû moâi tröôøng chính trò, chuû tröông chính saùch lieân quan ñeán kinh teá. Xeùt ôû goùc ñoä saûn phaåm. Xeùt ôû goùc ñoä daân cö, taâm lyù tieâu duøng. Söï xuaát hieän cuûa nhöõng saûn phaåm môùi. Xeùt caùc thôøi cô, khi xaûy ra bieán ñoäng chung quanh (tích cöïc, tieâu cöïc …). Bài 7: Đánh giá tình hình xu hướng phát triển chung của khu vực 18
 10. b/. Nhaän daïng ñòa phöông (maët maïnh, maët yeáu): - Vò trí, khoaûng caùch ñeán vôùi caùc trung taâm phaùt trieån, - Cô sôû haï taàng kinh teá, xaõ hoäi (y teá, giaùo duïc…); - Daân cö, lao ñoäng, bình quaân thu nhaäp ñaàu ngöôøi/naêm; - An ninh xaõ hoäi; - Caùc ngaønh kinh teá kyõ thuaät (noâng nghieäp, coâng nghieäp, thöông maïi, dòch vuï ); - Ñaëc saûn ñòa phöông; - Caùc ñaëc tính rieâng (toân giaùo, phong tuïc, thoùi quen); - Lòch söû, vaên hoùa ñòa phöông; - Chi phí, möùc soáng, thoùi quen tieâu duøng Bài 7: Đánh giá tình hình xu hướng phát triển chung của khu vực 19 c/. Phaùc hoïa ra thöïc traïng kinh teá xaõ hoäi cuûa ñòa phöông mình, tìm ra löïc ñaåy vaø löïc caûn tröôùc ñaây ñaõ daãn ñeán tình traïng treân, xeùt caùc yeáu toá: - Khía caïnh lòch söû - Ñòa lyù - Chuû tröông chính saùch chung hieän nay (caû nöôùc) - Noã löïc rieâng taïi ñòa phöông - So saùch vôùi caùc ñòa phöông khaùc coù theå caïnh tranh. Bài 7: Đánh giá tình hình xu hướng phát triển chung của khu vực 20
 11. Baøi 8 HOAÏCH ÑÒNH CHIEÁN LÖÔÏC TIEÁP THÒ ÑÒA PHÖÔNG Bài 8: Hoạch định chiến lược tiếp thị địa phương 21 Noäi dung chính: Taàm nhìn vaø muïc tieâu cuûa ñòa phöông. Khaùch haøng laø yeáu toá quyeát ñònh cho moïi muïc tieâu phaùt trieån ñòa phöông. Söï caïnh tranh giöõa caùc ñòa phöông. Bài 8: Hoạch định chiến lược tiếp thị địa phương 22
 12. Taàm nhìn vaø muïc tieâu cuûa ñòa phöông: - Muïc tieâu tröôùc maét - Muïc tieâu laâu daøi Bài 8: Hoạch định chiến lược tiếp thị địa phương 23 Muïc tieâu tröôùc maét: + Nhöõng saûn phaåm naøo hieän coù cuûa ñòa phöông coù khaû naêng keùo khaùch haøng ñeán ñòa phöông ta. + Taïo ñieàu kieän toát nhaát, caïnh tranh nhaát ñeå keùo khaùch haøng ñeán. Bài 8: Hoạch định chiến lược tiếp thị địa phương 24
 13. Muïc tieâu laâu daøi: + Loaïi khaùch haøng naøo seõ laø khaùch haøng cuûa ñòa phöông ta, ta choïn löïa thò tröôøng muïc tieâu thích hôïp naøo: - Du khaùch - Cö daân - Kinh doanh vaø caùc ngaønh coâng nghieäp - Thò tröôøng xuaát khaåu Bài 8: Hoạch định chiến lược tiếp thị địa phương 25 Khaùch haøng laø yeáu toá quyeát ñònh cho moïi muïc tieâu phaùt trieån ñòa phöông: - Quyeàn lôïi khaùch haøng seõ laø öu tieân, ñôn leû, rieâng bieät. - Lôïi ích ñòa phöông laø lôïi ích toång theå, laâu daøi vaø gia taêng theo caáp soá nhaân. - Yeâu caàu cuûa khaùch haøng luoân ngaøy caøng cao, do ñoù chaát löôïng cung caáp cuûa ñòa phöông luoân khoâng ngöøng caûi thieän vaø saùng taïo. Bài 8: Hoạch định chiến lược tiếp thị địa phương 26
 14. Söï caïnh tranh giöõa caùc ñòa phöông - Söï caïnh tranh thu huùt khaùch haøng cuûa caùc ñòa phöông khaùc laø ñieàu taát nhieân, do ñoù luoân luoân môû ra thò tröôøng môùi, môû roäng phaïm vi khaùch haøng ñeå giöõ söï phaùt trieån lieân tuïc cuûa ñòa phöông. Bài 8: Hoạch định chiến lược tiếp thị địa phương 27 Baøi 9 CHIEÁN LÖÔÏC CAÛI THIEÄN ÑÒA PHÖÔNG Bài 9: Chiến lược cải thiện địa phương 28
 15. Noäi dung chieán löôïc caûi thieän ñòa phöông nhaèm vaøo caùc noäi dung sau: a. Ñaëc tính cuûa moät ñòa phöông. b. Moâi tröôøng oån ñònh cuûa moät ñòa phöông. c. Vieäc cung caáp dòch vuï cuûa moät ñòa phöông ñaùp öùng yeâu caàu cô baûn cho cö daân, khaùch du lòch, ngöôøi ñaàu tö v.v…... d. Nhöõng neùt haáp daãn cuûa ñòa phöông. e. Caùc thuû tuïc haønh chính ñôn giaûn, caùc chi phí sinh hoaït, giaù phí caáu taïo vaøo giaù thaønh saûn phaåm. Bài 9: Chiến lược cải thiện địa phương 29 a. Ñaëc tính cuûa moät ñòa phöông: Ñòa phöông caàn coù keá hoaïch phaùt trieån vaø thieát keá toaøn dieän ñeå naâng cao tính haáp daãn vaø phaùt trieån hoaøn thieän hôn chaát löôïng vaø giaù trò thaåm Myõ: - Kieán truùc ñoâ thò - Caûi thieän haï taàng cô sôû cô baûn töông thích vôùi moâi tröôøng töï nhieân Bài 9: Chiến lược cải thiện địa phương 30
 16. b. Moâi tröôøng oån ñònh cuûa moät ñòa phöông - Baûo veä moâi tröôøng, danh lam thaéng caûnh - An ninh vaø baûo veä taøi saûn con ngöôøi Bài 9: Chiến lược cải thiện địa phương 31 c. Vieäc cung caáp dòch vuï cuûa moät ñòa phöông ñaùp öùng yeâu caàu cô baûn cho cö daân,khaùch du lòch, ngöôøi ñaàu tö v.v…: - An sinh xaõ hoäi - Y teá - giaùo duïc - Giao thoâng - Nôi mua saém Bài 9: Chiến lược cải thiện địa phương 32
 17. d. Nhöõng neùt haáp daãn cuûa ñòa phöông: - Veû ñeïp thieân nhieân - Danh nhaân hoaëc vó nhaân - Nhöõng tuï ñieåm mua saém - Söùc huùt vaên hoùa - Caùc loaïi hình vui chôi - Hoaït ñoäng theå thao - Leã hoäi vaø söï kieän - Coâng trình kieán truùc, laêng taåm, ñeàn ñaøi, ñieâu khaéc - Nhaø haùt kòch ngheä - Nhöõng neùt haáp daãn khaùc (neáu coù taïi ñòa phöông) Bài 9: Chiến lược cải thiện địa phương 33 e. Caùc thuû tuïc haønh chính ñôn giaûn, caùc chi phí sinh hoaït, giaù phí caáu taïo vaøo giaù thaønh saûn phaåm. Bài 9: Chiến lược cải thiện địa phương 34
 18. Baøi 10 THUÙC ÑAÅY PHAÙT TRIEÅN ÑÒA PHÖÔNG Bài 10: Thúc đẩy phát triển địa phương 35 Noäi dung chính: a. Yeáu toá quyeát ñònh hình töôïng cuûa moät ñòa phöông b. Laøm caùch naøo ño löôøng hình töôïng c. Coù nhöõng yeáu toá gì höôùng daãn vieäc thieát keá hình töôïng ñòa phöông d. Caùc hình thöùc truyeàn ñaït hình töôïng e. Laøm theá naøo söûa chöõa moät hình töôïng tieâu cöïc cuûa ñòa phöông (thieân tai, ngheøo khoå, maát an ninh v.v…) Bài 10: Thúc đẩy phát triển địa phương 36
 19. a. Yeáu toá quyeát ñònh hình töôïng cuûa moät ñòa phöông - YÙ töôûng vaø aán töôïng maø ngöôøi ta coù ver moät ñòa phöông - Coù theå laø moät ñòa danh caûnh quan, vaät kieán truùc v.v… - Moät ngaønh ngheà truyeàn thoáng hay coù trình ñoä vöôït troäi hieän ñaïi - Söï kieän lòch söû, danh nhaân - Moät saûn phaåm, khaåu hieäu, moät keá hoaïch phaùt trieån aán töôïng ñang tieán haønh - Hình töôïng cuûa moät ñòa phöông coù theå thay ñoûi taùc ñoäng bôûi yeáu toá chuû quan vaø khaùch quan. Bài 10: Thúc đẩy phát triển địa phương 37 b. Laøm caùch naøo ño löôøng hình töôïng Coù theå thoâng qua caùc yù kieán cuûa caùc lôùp ngöôøi veà hình töôïng cuûa ñòa phöông vaø ñaùnh giaù khaû naêng phaùt trieån cuûa ñòa phöông ñoù : - Daân cö - Du khaùch - Caùc nhaø quaûn trò - Caùc nhaø ñaàu tö - Caùc nhaø saùng laäp kinh doanh - Caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi - Caùc chuyeân gia hoaïch ñònh söï phaùt trieån cuûa ñòa phöông Ño löôøng veà nhaän thöùc cuûa khaùn giaû, tìm ra ñöôïc ñaëc tính aán töôïng cuûa ñòa phöông ñoái vôùi khaùch haøng. Bài 10: Thúc đẩy phát triển địa phương 38
 20. c. Coù nhöõng yeáu toá gì höôùng daãn vieäc thieát keá hình töôïng ñòa phöông Ñeå taïo ra hình töôïng höõu hieäu cho nhoùm muïc tieâu, hình töôïng phaûi ñaùp öùng 5 tieâu chí sau: - Phaûi coù giaù trò - Phaûi ñaùng tin - Phaûi ñôn giaûn - Phaûi loâi cuoán - Phaûi khaùc bieät Bài 10: Thúc đẩy phát triển địa phương 39 d. Caùc hình thöùc truyeàn ñaït hình töôïng − khaåu hieäu, chuû ñeà vaø ñònh vò thaàn töôïng − caùc bieåu töôïng thò giaùc − caùc söï kieän haønh ñoäng (leã hoäi, trieån laõm v.v…) Bài 10: Thúc đẩy phát triển địa phương 40
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2