Tiếp thị hình ảnh đến nhà đầu tư

Chia sẻ: Pho Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
75
lượt xem
20
download

Tiếp thị hình ảnh đến nhà đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị quan hệ nhà đầu tư (Investor Relations - IR) là một phần quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Đây là cầu nối cung cấp những tin tức phản ánh giá trị của doanh nghiệp một cách đúng đắn, chính xác và cập nhật giúp nhà đầu tư hiểu sâu hơn về hoạt động của doanh nghiệp, từ đó góp phần nâng cao khả năng huy động vốn, tính thanh khoản cho cổ phiếu, cũng như xây dựng hình ảnh tốt đối với các nhà quản lý và các bên tham gia thị trường vốn, duy trì...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếp thị hình ảnh đến nhà đầu tư

  1. Ti p th hình nh n nhà u tư Qu n tr quan h nhà u tư (Investor Relations - IR) là m t ph n quan tr ng trong ho t ng c a doanh nghi p. ây là c u n i cung c p nh ng tin t c ph n ánh giá tr c a doanh nghi p m t cách úng n, chính xác và c p nh t giúp nhà u tư hi u sâu hơn v ho t ng c a doanh nghi p, t ó góp ph n nâng cao kh năng huy ng v n, tính thanh kho n cho c phi u, cũng như xây d ng hình nh t t i v i các nhà qu n lý và các bên tham gia th trư ng v n, duy trì thương hi u và uy tín c a doanh nghi p trong c ng ng nhà u tư. Tuy nhiên, t i bu i h i th o “Qu n tr quan h nhà u tư”, do Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam (VCCI) t ch c, v i s b o tr c a EuroCham, di n ra m i ây, các chuyên gia trong lĩnh v c qu n tr u cho r ng nhi u doanh nghi p niêm y t hi n còn xem nh ho t ng này. Doanh nghi p th ơ Ông Nguy n Trung Th ng, Ch t ch t p oàn Masso, cho bi t hi n có chưa t i 20% doanh nghi p niêm y t th c hi n t t công tác IR. Trên th c t , nhi u doanh nghi p niêm y t chưa th c s hi u v IR chuyên nghi p, m t s doanh nghi p ch xem công b thông tin là vi c áp ng lu t hơn là áp ng nhu c u c a c ông. Nhi u doanh nghi p chưa có nh hư ng, k ho ch IR cho mình cũng như thi t l p các chính sách truy n thông và các chương trình IR c th trong
  2. năm. Do v y, không th t o l p ư c kênh thông tin hai chi u hi u qu gi a doanh nghi p và nhà u tư. Trong th c t nhi u doanh nghi p ch tri n khai ho t ng này m t cách r m r trong giai o n IPO (phát hành c phi u l n u ra công chúng). Ngay c m t s doanh nghi p l n ã niêm y t trên sàn ch ng khoán cũng ch thành l p ban quan h c ông sau khi g p kh ng ho ng trong quan h v i nhà u tư. H u h t thông tin v các doanh nghi p niêm y t mà nhà u tư có ư c hi n nay ch y u d a vào ngu n tin t y ban Ch ng khoán Nhà nư c, S Giao d ch ch ng khoán TPHCM (HOSE) và S Giao d ch ch ng khoán Hà N i (HNX) ho c t trang web c a các công ty ch ng khoán. Tuy nhiên, t t c lư ng thông tin y v n chưa th áp ng ư c nhu c u c a các nhà u tư. Cũng chính vì thi u thông tin nên th trư ng ch ng khoán tr nên nh y c m v i tin n. “Th trư ng có th không b nh hư ng b i nh ng tin t t, nhưng ch c n m t tin n x u thì không ch c phi u c a doanh nghi p b gi m giá mà th trư ng cũng b nh hư ng lây”, ông Th ng nh n xét. Giám c qu n lý danh m c u tư c a Dragon Capital, ông Vũ H u i n, cho r ng tr m t s doanh nghi p l n, còn h u h t doanh nghi p Vi t Nam chưa có b ph n IR. Nhi u doanh nghi p thi t l p trang web nhưng chưa có m c IR ho c có nhưng l i không c p nh t thông tin thư ng xuyên. Th m chí nhi u ơn v ch xem ây là công vi c b t thư ng nên ho t ng IR ch y u di n ra các kỳ h p ih ic ông. Trong khi ó, “IR không ch ơn gi n là cung c p các b n báo cáo hay các s li u tài chính. Doanh nghi p nên hi u r ng ây chính là chi n lư c trao
  3. i thông tin quan tr ng nh m nâng cao danh ti ng c a mình”, ông Tom Chong, Giám c Ernst & Young, chia s . Thi u IR, doanh nghi p t ánh m t cơ h i qu ng bá hình nh c a mình trên th trư ng, nhà u tư không quan tâm do không hi u v công ty, doanh nghi p s m t cơ h i thu hút ư c các nhà u tư ti m năng, giá tr c phi u c a doanh nghi p có th thay i, khó ki m soát. ng nhà u tư h h ng Có m t hi n tư ng trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam là khi th trư ng tăng thì h u h t các mã ch ng khoán u tăng, khi th trư ng gi m thì t t c u ng lo t gi m cho dù nhi u doanh nghi p có k t qu ho t ng kinh doanh t t. Hay có nh ng doanh nghi p cùng ngành ngh và có k t qu kinh doanh tương t nhau nhưng có doanh nghi p thu hút ư c khá ông nhà u tư, có doanh nghi p l i b nhà u tư h h ng. V n ây là do công tác IR nh m chia s thông tin gi a doanh nghi p và nhà u tư chưa ư c t t. Qua ó, ông Vũ H u i n cho r ng nhà u tư c n ư c ti p c n nh ng thông tin c p nh t, chính xác, khách quan t các ngu n thông tin chuyên nghi p và áng tin c y, ư c phát i t doanh nghi p theo nh kỳ. Doanh nghi p cũng nên công b thông tin b t thư ng, công b thông tin theo yêu c u, m t cách y và trung th c. Vi c ch ng cung c p thông tin và phân tích tài chính c a doanh nghi p s giúp nhà u tư hi u m t cách y v ho t ng và chi n lư c c a doanh nghi p. Các doanh nghi p c n duy trì quan h v i c ông thông qua vi c t o d ng kênh thông tin hai chi u và gi i thi u hình nh trung th c c a mình cho nhà u tư.
  4. Riêng v i nh ng doanh nghi p phát hành c phi u ra công chúng, n u mu n phát tri n IR, theo ông Tom Chong, doanh nghi p c n ph i cung c p thông tin d hi u và minh b ch, cung c p cho nhà u tư các thông s v v th c a doanh nghi p trên th trư ng, chi n lư c và sáng ki n c a doanh nghi p trong vi c t o d ng và duy trì giá tr . L ng nghe nh ng ph n h i t nhà u tư có th giúp doanh nghi p hi u tâm lý c a các nhà u tư, h ph n ng như th nào v i các ho t ng c a doanh nghi p, h mong mu n i u gì doanh nghi p… Ông Nguy n Trung Th ng cho r ng, các doanh nghi p c n xây d ng chi n lư c IR, xây d ng thông i p, hình nh cho nhà u tư thông qua trang web, báo cáo thư ng niên, thông cáo báo chí, thông tin th trư ng t các b n kh o sát, phân tích, ph n h i c a các nhà u tư thông qua các bu i h i th o, h i ngh . Doanh nghi p cũng c n thi t l p ư ng dây nóng, s n sàng tr l i th c m c c a nhà u tư. T ó, nhà u tư có cơ s ánh giá m c hi u qu cũng như tri n v ng quy t nh vi c u tư c a mình. Ngoài ra, chi n lư c IR linh ho t cũng t o ư c s ng h tích c c c a nhà u tư và dư lu n, là cơ s nhà u tư g n bó lâu dài v i doanh nghi p. M i quan h gi a doanh nghi p và nhà u tư ph i ư c xây d ng trên s trung th c và hi u bi t l n nhau. Thông tin c a công ty, dù t t hay x u, u ph i ư c công b cho nhà u tư bi t. ây không nh ng là vi c tuân th pháp lu t mà còn là vi c xây d ng ni m tin, tr n an nhà u tư thông qua vi c luôn cung c p nh ng thông tin chính xác, giúp nhà u tư hi u rõ v n mà doanh nghi p ang g p ph i. B i theo ông Tom Chong, ngay c ó là thông tin x u thì vi c nhà u tư ti p nh n thông qua kênh IR c a doanh nghi p v n t t hơn nhi u so v i tin
  5. n. N u công tác IR t t, nhà u tư s ti p t c l i cùng doanh nghi p vư t qua nh ng giai o n khó khăn.
Đồng bộ tài khoản