Tiểu luận Công tác quản lý vật tư tại Công ty may Thăng Long - Xí nghiệp may liên doanh G&A

Chia sẻ: Pham Tien Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:26

1
249
lượt xem
113
download

Tiểu luận Công tác quản lý vật tư tại Công ty may Thăng Long - Xí nghiệp may liên doanh G&A

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận công tác quản lý vật tư tại công ty may thăng long - xí nghiệp may liên doanh g&a', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Công tác quản lý vật tư tại Công ty may Thăng Long - Xí nghiệp may liên doanh G&A

 1. Ti u lu n Công tác qu n lý v t tư t i Công ty may Thăng Long - Xí nghi p may liên doanh G&A 1
 2. M cl c stt Trang Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty may Thăng Long – Xí Ph n I nghi p may liên doanh G&A. Quá trình hình thành và phát tri n c a Công ty may Thăng Long – Xí 3 I nghi p may liên doanh G&A. 1 Quá trình hình thành 3 2 Quá trình phát tri n 4 Ch c năng và nhi m v c a Công ty may Thăng Long – Xí nghi p may 5 II liên doanh G&A. 1 Ch c năng 5 2 Nhi m v 5 Cơ c u b máy qu n lý và s n xu t c a Công ty may Thăng Long – Xí 7 III nghi p may liên doanh G&A. Th c tr ng công tác qu n lý v t tư t i Công ty may Thăng Long – Xí 11 Ph n II nghi p may liên doanh G&A. I V n qu n lý v t tư 11 1 KháI quát chung 11 2 ánh giá v t tư 15 3 Tình hình qu n lý v t tư 16 M t s n i dung cơ b n v công tác qu n lý v t tư Công ty may Thăng 21 4 Long – Xí nghi p may liên doanh G&A. Qu n lý nh m c tiêu dùng v t tư t i Công ty may Thăng Long – Xí 23 II nghi p may liên doanh G&A. 1 nh m c 23 2 Xây d ng cơ c u nh m c 23 3 B o m v t tư cho s n xu t 25 M t s ki n ngh nh m hoàn thi n công tác qu n lý v t tư Công ty may 27 Ph n III Thăng Long – Xí nghi p may liên doanh G&A. 1 ánh giá chung 27 2 Nh ng thu n l i và khó khăn 27 3 M t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác qu n lý v t tư Công ty may 28 Thăng Long – Xí nghi p may liên doanh G&A. K t lu n 30 2
 3. L i Nói u Khi n n kinh t th trư ng nư c ta chuy n mình kéo theo s ra i c a nhi u thành ph n kinh t và các lo i hình doanh nghi p khác nhau thì s c nh tranh gay g t t n t i và phát tri n gi a các doanh nghi p là i u thi t y u. i u ó t cho doanh nghi p m t v n s ng còn là mu n t n t i và ng v ng trong cơ ch th trư ng ph i t tìm cho mình hư ng i phù h p. Yêu c u t ra cho các doanh nghi p s n xu t là ph i m b o quá trình ho t ng s n xu t c a doanh nghi p mình di n ra m t cách thu n l i nh t: gi m chi phí, h giá thành, s lư ng s n ph m tiêu th ngày càng cao. Mu n v y các doanh nghi p ph i th c hi n t ng hòa nhi u bi n pháp, trong ó bi n pháp hàng u là nâng cao ch t lư ng s n ph m, h giá thành nh m t o l i th c nh tranh. Mu n có nh ng s n ph m t t thì ngu n nguyên li u v t li u m b o duy trì vi c s n xu t s n ph m, úng quy cách ph m ch t, áp ng k p th i nh ng yêu c u trong quá trình gia công ch bi n s n ph m là vô cùng quan tr ng . Thi u nguyên li u thì quá trình s n xu t không th ti n hành ư c ho c b gián o n. Ch t lư ng nguyên li u nh hư ng tr c ti p n ch t lư ng s n ph m n chi phí s n xu t và giá thành s n ph m t ós nh hư ng r t l n n hi u qu s d ng v n. Như v y công tác qu n lý nguyên v t li u là m t trong nh ng công tác quan tr ng hàng u m t doanh nghi p s n xu t, vi c duy trì lư ng nguyên li u trong kho luôn áp ng ư c yêu c u s n xu t quá trình gia công s n ph m không b gián o n là m i quan tâm hàng uc a nhà qu n lý. V i mong mu n ư c tìm hi u sâu hơn v công tác qu n lý nguyên v t li u m t doanh nghi p s n xu t, sau m t th i gian th c t p Công ty may Thăng Long - Xí nghi p may liên doanh G&A em ã ch n tài: "Công tác qu n lý v t tư t i Công ty may Thăng Long - Xí nghi p may liên doanh G&A " N i Dung Báo cáo g m ba ph n chính : Ph n I: quá trình hình thành phát tri n c a công ty may thăng long - xí nghi p may liên doanh G&A Ph n II: th c tr ng công tác qu n lý v t tư t i công ty may thăng long - xí nghi p may liên doanh G&A Ph n III: m t s ki n ngh nh m hoàn thi n công tác qu n lý t i công ty may thăng long - xí nghi p may liên doanh G&A 3
 4. Trong quá trình th c t p t i công ty em ã h c h i thêm ư c r t nhi u i u v các công vi c liên quan n công tác qu n lý v t tư t i m t doanh nghi p l n. Thông qua b n báo cáo này em xin trình bày nh ng ki n th c ã thu nh p ư c trong quá trình th c t p v a qua t i Công ty may Thăng Long - Xí nghi p May liên doanh G&A . Tuy nhiên trong ph m vi nh h p c a b n báo cáo s không tránh kh i nh ng sai sót, em r t mong nh n ư c s ch d n c a các th y cô trong trư ng C KT-KT công nghi p I cùng các th y cô, các ch trong phòng tài v Công ty may Thăng Long - Xí nghi p may liên doanh G&A b n báo cáo này ư c hoàn thi n hơn . Hà N i, ngày…...tháng……năm 2004 Sinh viên th c hi n Hoàng Th Quỳnh Trang ph n I Quá trình hình thành và phát tri n c a công ty may Thăng Long - Xí nghi p may liên doanh G&A –––––––––––––––––––––––– c i m chung c a công ty may Thăng Long - Xí nghi p may liên doanh G&A - Tên công ty: Công ty may Thăng Long - Xí nghi p may liên doanh G&A - Hình th c s h u v n: Doanh nghi p Nhà nư c . - Quy t nh thành l p s : ngày tháng năm. - S công nhân: 2896 ngư i trong ó : + Nam : 419 ngư i (chi m 14,48%) + N : 2477 ngư i (chi m 85,53%) - Lĩnh v c kinh doanh :s n xu t các lo i s n ph m may m c ph c v cho xu t kh u, tiêu dùng trong nư c và ngoài nư c . 4
 5. I. Quá Trình Hình Thành Và Phát Tri n 1. Quá trình hình thành. Công ty may Thăng Long - Xí nghi p may liên doanh G&A là ơn v s n xu t kinh doanh thu c b công nghi p. ư c thành l p theo gi y phép thành l p doanh nghi p nhà nư c s : 228/CNN-TCL ngày 24 tháng 3 năm 1993. Ti n thân c a công ty là xí nghi p may c p I thu c s n i thương thành l p ngày 02 tháng 3 năm 1968. Sau m t th i gian ho t ng xí nghi p may c p I ư c chuy n thành Công ty may Thăng Long - Xí nghi p may liên doanh G&A. Do nh ng ho t ng s n xu t kinh doanh có hi u qu c a Công ty may Thăng Long - Xí nghi p may liên doanh G&A, ngày 25 tháng 8 năm 1992, B trư ng B Công nghi p nh ã ký quy t nh s 730 CNN-TCL i tên xí nghi p thành Công ty may Thăng Long - Xí nghi p may liên doanh G&A. 2. Quá trình phát tri n. Công ty may Thăng Long - Xí nghi p may liên doanh G&A ư c thành l p vào năm 1968 gi a khói l a c a cu c chi n tranh ch ng M c u nư c c a nhân dân ta ác li t hai mi n Nam – B c. Trong hoàn c nh khó khăn v cơ s v t ch t và trang thi t b máy móc (năm 1961-1972), công nhân c a công ty ph i s n xu t th công trên nh ng máy may p chân v i m t hàng ch y u c a công ty lúc b y gi là các m t hàng b o h lao ng, quân ph c b i và qu n áo tr em các lo i. Cho n nh ng năm 80 công ty b t u s n xu t thêm m t hàng b o h lao ng xu t kh u sang các nư c c ng hòa dân ch c và Liên Xô cũ. G n m t năm sau ó (1981) công ty chuy n sang s n xu t các m t hàng òi h i ch t lư ng cao hơn ph c v tiêu dùng trong nư c như áo sơ mi nam, áo bay Liên Xô, áo khoác nam, n . n nay các s n ph m c a công ty r t a d ng và phong phú áp ng ư c nh ng yêu c u khác nhau c a khách hàng như : áo Jacket các lo i, qu n các lo i, áo sơ mi các lo i, khăn tr em. Trong nhi u năm tr l i ây cùng v i s quan tâm u tư c a t ng c c d t may, s năng ng c a ban lãnh o công ty trong vi c tìm ki m b n hàng, n nay i s ng c a các cán b công nhân viên trong công ty ngày càng n nh hơn, i u này th hi n rõ trong m t s ch tiêu c a công ty trong nh ng năm 2000, 2001, 2002 như sau: B ng 1: K t qu kinh doanh qua m t s năm Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 STT Ch tiêu (tri u ng) (tri u ng) (tri u ng) 1 Giá tr SXCN 40508 49679 60000 5
 6. 2 T ng doanh thu 52904 61430 76874 3 T ng s n p ngân sách 368 440 468 T s li u trích trong b ng trên có th so sánh c th tình hình tăng gi m các ch tiêu nay như sau: Năm 2001 so 2000 Năm 2002 so 2001 STT Ch Tiêu Tri u ng % Tri u ng % 1 Giá tr SXCN 9171 16,20 10321 20,77 2 T ng doanh thu 8626 16,33 15444 25,14 3 T ng s n p ngân sách 72 19,86 28 6,36 Thông qua các ch tiêu so sánh c a năm 2000, 2001, 2002 có th th y r ng doanh thu tiêu th và l i nhu n qua các năm c a công ty có s bi n chuy n như sau: Năm 2001 giá tr s n xu t tăng 26,20% tương ng tăng 917 tri u ng, d n t i vi c tăng doanh thu 16,33% và t ng s n p ngân sách tăng là 72 tri u ng. Cho n năm 2002 thì giá tr s n xu t tăng lên 20,77% tương ng tăng 10.321 tri u ng, doanh thu tăng 25,14% và s ti n th c t là 15444 tri u ng, s n p ngân sách tăng 6,46% . II. Ch c năng và nhi m v : 1. Ch c năng : Công ty may Thăng Long - Xí nghi p may liên doanh G&A là công ty may nên ch c năng chính c a công ty là s n xu t các s n ph m may m c ph c v cho su t kh u và tiêu dùng trong nư c. S n ph m c a công ty r t a d ng v ki u cách và m u mã như áo Jaket , áo sơ mi nam các lo i qu n áo ph n tr em. 2. Nhi m v : - Nhi m v ch y u c a công ty là t ch c s n xu t và kinh doanh các m t hàng theo úng ngành ngh ăng ký và m c ích thành l p công ty . - B o toàn và phát tri n v n ư c nhà nư c giao . Th c hi n các nhi m v và nghĩa v i v i nhà nư c . Th c hi n phân ph i theo k t qu lao ng chăm lo và không ng ng c i thi n i s ng v t ch t và tinh th n c a cán b công nhân viên toàn công ty. T ch c b i dư ng và nâng cao trình văn hoá, khoa h c k thu t, chuyên môn hoá nghi p v c a cán b công nhân viên trong toàn công ty . 6
 7. Căn c vào nhi m v c a công ty, công ty có trách nhi m t ch c b máy qu n lý phù h p v i quy mô c a công ty, th c hi n ch c năng qu n lý m b o vi c s n xu t kinh doanh t hi u qu kinh t cao . III. Cơ c u b máy qu n lý và s n xu t c a công ty may Thăng long - xí nghi p may liên doanh G&A Căn c quy t nh s 594 / Q -TCL ngày 04-12-1996 t ng công ty d t may Vi t Nam v vi c phê chu n i u l t ch c ho t ng Công ty may Thăng Long - Xí nghi p may liên doanh G&A, t ng giám c công ty xây d ng mô hình h th ng t ch c c a công ty như sau: a) Mô hình lãnh o hiên nay bao g m : 01 T ng Giám c ph trách chung 01 Phó Giám c ph trách k thu t 01 Phó Giám c ph trách kinh t b) Các phòng nghi p v : - Phòng K thu t công ngh - Phòng B o v quân s - Phòng Xu t - Nh p kh u - Phòng T ch c lao ng - Phòng Hành chính - T ng h p - Phòng K toán - Tài v - Phòng Y t - Phòng phuc v s n xu t - Phòng kinh doanh n i a Cùng các phân xư ng may m c và các phân xư ng s n xu t khác . Có th khái quát cơ c u t ch c b máy ho t ng c a Công ty may Thăng Long - Xí nghi p may liên doanh G&A trên sơ như sau: * Gi i thích sơ : - T ng giám c: Ph trách chung và ph trách k ho ch, chi n lư c dài h n, kinh t i ngo i, t ch c cán b tài chính xây d ng cơ b n, xí nghi p d ch v . - Phó t ng giám c ph trách k thu t : Ph trách k thu t toàn công ty (ch t lư ng s n ph m ) ng th i ph trách m t an ninh, an toàn lao ng trong công ty . - Phó t ng giám c kinh t : 7
 8. Ph trách kinh doanh n i a và i s ng c a cán b công nhân viên trong toàn công ty - Phòng t ch c lao ng : + T ch c qu n lý s p x p nhân l c phù h p v i cơ c u qu n lý .t ch c trong toàn công ty . + Th c hi n k ho ch lao ng, k ho ch ti n lương và tuy n d ng lao ng . + Th c hi n các ch chính sách v i lao ng . + Xây d ng nh m c lao ng, xác nh ơn giá ti n lương v i s n ph m . - Phòng k tón tài v : + Tham mưu cho T ng giám c trong lĩnh v c tài chính thu, chi, vay và m b o các ngu n thu, chi. + Tr c ti p qu n lý v n ngu n v n ph c v cho s n xuât kinh doanh. + Theo dõi chi phí s n xu t, các ho t ng ti p th h ch toán k t qu các ho t ng s n xu t kinh doanh. - Phòng kinh doanh ti p th : Th c hi n công tác ti p th và qu n lý các kho thành ph m , u t m ph c v cho công tác ti p th . - Phòng xu t- nh p kh u: + Tham mưu cho T ng giám c ký k t các h p ng v i i tác là ngư i nư c ngoài. + Tr c ti p, i u ti t k ho ch s n xu t, k ho ch ti n và giao hàng. + Th c hi n các nghi p v xu t -nh p kh u . + Cân ói và m b o nguyên ph li u cho s n xu t. - Phòng k thu t công ngh : + Qu n lý và xây d ng các quy trình công ngh , quy cách, tiêu chu n k thu t c a s n ph m, xác nh m c k thu t và ch t lư ng s n ph m . - Phòng hành chính t ng h p : + Ti p nh n qu n lý công văn, th c hi n các nghi p v văn thư lưu tr , ón khách, nâng cao các công trình nhà xư ng ... + T ch c công tác ph c v các h i ngh , h i th o và công tác v sinh công nghi p - Phòng b o v : + Xây dưng các n i quy và quy nh an toàn trong công ty, b o v và qu n lý tài s n c a công ty . + Hư ng d n, tiêp ón khách ra vào công ty . - Phòng y t : 8
 9. + Th c hi n các nghi p v khám ch a b nh và b o v s c kho cho ngu i lao ng. + Tuyên truy n và th c h n công tác ph ng ch ng d ch b nh. - Trung tâm may o th i trang: + Bán và gi i thi u s n ph m th i trang . + Ti p nh n và th c hi n các ơn hàng th i trang . - Các phòng ph c v s n xu t : + m b o vi c chuyên ch và cung c p nguyên ph li u cho s n xu t . + Qu n lý v n t i, chuyên ch trong toàn công ty, qu n lý các kho thành ph m... + Qu n lý các kho thành ph m. PH N II TH C TR NG CÔNG TáC QU N Lý V T TƯ T I công ty may Thăng long - xí nghi p may liên doanh G&A I. V N QU N Lý V T TƯ công ty may Thăng long - xí nghi p may liên doanh G&A 1. Khái quát chung v v t tư s d ng Công ty: a) c i m v v t li u s d ng V t li u mà m i doanh nghi p s d ng r t phong phú và a d ng, là m t trong ba y u t quan tr ng và cơ b n c a quá trình s n xu t. Ch ng lo i v t li u ơn gi n hay ph c t p, ch t lương v t li u cao hay th p èu nh hư ng tr c ti p t i ch t lư ng s n ph m s n xu t ra c a doanh nghi p. C th c i m c a v t li u nh hư ng t i vi c b trí các bư c công vi c. Ví d v i nh ng lo i v i khi là s bi h ng thì không ư c phép là trong quá trình s n xu t. Nh ng lo i v i d y òi h i ph i may b ng nh ng lo i kim c to hơn. N u vi c cung ng nguyên v t li u không liên t c thì s n xu t cũng bi gián o n. S gián o n m t khâu nh hư ng t i các khâu kê ti p. Trong ngành may nguyên v t li u ư c g i là nguyên ph li u. Các nguyên li u chính c a công ty g m các lo i như v i da, v i thô, v i k . Hi n nay công ty ch y u s n xu t hàng gia công là chính. H u h t các v t li u, ph li u u do khách hàng cung c p. Tuy nhiên v i nh ng h p ng xu t kh u tr c ti p thì công ty ph i t m nh n vi c mua nguyên ph li u. Trong trư ng h p ó, công ty ph i quan tâm én vi c tìm hi u th trư ng m b o cung c p k p th i nguyên ph li u cho s n xu t v i ch t lư ng t t nh t, mua và s d ng nguyên ph li u t hi u qu kinh t cao nh t. Hi n nay công ty mua nguyên ph li u t hai ngu n chính trong nư c và ngoài nư c . 9
 10. B ng tên m t s nguyên ph li u công ty s d ng STT Tên nguyên ph li u ơn v tính ơn giá Kh i lư ng 1 V i các màu M 13.200 1.479 2 V i chính Y n 12.000 646 3 V i màu Grey M 15.909 2.000 4 V i màu White M 14.727 2.542 5 V i màu Beige M 15.909 11.158 6 V i phin tr ng M 12.000 2.000 7 V i g m Thái Tu n M 31.525 4.368 8 ... ... ... ... 9 Ch 5000m Cu n 11525 198 10 Ch 4000m Nt 10525 210 11 Ch 3000m Nt 9525 205 12 M t cúc Gói 70.000 150 14 Chân cúc Nt 70.000 150 15 Cúc d p B 250 2.000 16 ... ... ... ... Ngu n : Phòng tài v - Thông qua b ng trích d n lư ng nguyên ph li u s d ng trong m t tháng công ty có th th y r ng công ty ã huy ng vào s n xu t lư ng v t li u r t l n và r t a d ng. S a d ng này ng th i th hi n vai trò quan tr ng c a v t li u trong s n xu t như sau: + N u xét v cơ c u giá thanh thì nguyên ph liêu chi m t tr ng l n kho ng 60% n 80% giá thành c a m t s n ph m. Do ó n u s d ng ti t ki m không b hao h t m t mát thì không nh ng gi m chi phí cho s n ph m mà còn tăng l i nhu n cho công ty. Th c t qua b ng chi phí s n xu t mã hàng TCLS-0014(sơ mi nam) như sau: . S lư ng s n ph m : 2850 chi c . Giá thành ơn v : 38582,94 10
 11. Ch Tiêu Giá Tr Chi m t l T ng chi phí 109..961..293,5 100% Chi phí NVLTT 85..989..731,517 78..2% Chi phí NCTT 11..271..032..583 10,,25% Chi phi SXC 12.700.529,399 11,52% Ngu n: phòng tài v Thông qua b ng s li u trên có th thây r ng t o nên 2850 s n ph m thì c n m t kho n chi phí th c t là 109961239,5 , trong ó y u t quan tr ng hàng u và chi m t l l n trong toàn b chi phí là chi phí NVLTT chi m t i 78,2%. Còn l i là chi CPNCTT và CPXSC như v y s bi n ng v giá c c a nguyên v t li u s nh hư ng tr c ti p t i giá thành s n ph m, t i kh năng c nh tranh v giá trên th trư ng c a doang nghi p. + M t khác n u xét theo cơ c u v n thì nguyên v t li u chi m t tr ng l n trong t ng s v n lưu ng ã ư c s d ng m t cách c hi u qu . ây là nh ng y u t c quan h m t thi t v i nhau ch ng minh i u nay xét b ng s li u sau: Ch tiêu Tr giá ( ng ) Chi m t l % T ng s v n lưu ng(trong ó) 22.147.677.269 100 Nguyên v t li u 5.315.956.624 24,052 V n b ng ti n 564.030.533 2,546 Các kho n ph i thu 10.976.659.112 49,56 M t s kho n ph i tr 5.291.031.000 23,892 11
 12. (Trích t b ng cân i k toán năm 2002) Qua nh ng s li u trích d n trong b ng trên có th th y r ng trong t ng s 100% v n lưu ng thì nguyên v t li u chi m t l là 24,052% trong khi ó v n b ng ti n chi m m t kho n là 2,456%, các kho n ph i thu chi m t l l n nh t 49,56% và m t s kho n khác chi m 23,982%. i u này cho ta th y trong t ng s v n lưu ng thì nguyên v t li u trong các y u t c u thành nên t ng s v n lưu ng. Chính vì t m quan tr ng c a nguyên v t li u nên vi c cung ng NVL trong quá trình gia công s n ph m ph i luôn m b o nh ng yêu c u sau: + Cung c p k p th i, y . + Cung c p úng s li u thi t k . + Cung c p úng ph m ch t quy nh . Nói cách khác nh ng yêu c u này luôn có quan h m t thi t v i nhau, m i yêu c u u có t m quan tr ng riêng và chính i u ó ã t o ti n hình thành nên nh ng qui nh ch t ch trong công tác qu n lý nguyên v t li u . Là m t công ty may nên ưa ra th trư ng m t s n ph m nào ó ph i m b o yêu c u là phù h p v i th hi u th i trang c a khách hàng và ph i nêu b t ư c tính ti n ích c a s n ph m như ki u dáng p, v i không nhàu, màu s c trang nhã, v i không nóng. t o nên ư c nh ng ưu i m này cho s n ph m c a mình thì ngay t khi l a ch n nguyên v t li u s n xu t ra s n ph m thì công ty ã ch n ra nh ng lo i v i a d ng và ti n ích như v i thô, v i g m, v i các màu, v i gi da... cùng các lo i ph li u ngo i nh p như dây kéo các màu, các lo i cúc, ren, cúc d p ...có th phân lo i nguyên ph li u công ty như sau: + Nguyên v t li u chính: Là y u t c u thành nên th c th c a s n ph m như các loai v i v i màu s c a d ng ,ch t li u thoáng mát, ho c các lo i v i gi da t o nên nh ng s n ph m th i trang quý phái ... + Ph li u: Là y u t góp ph n làm tăng thêm tính ti n ích và làm v t trang trí cho s n ph m như các lo i cúc v i nhi u kích c , các lo i dây kéo, các lo i ren... + Nhiên li u, ng l c cùng ph c v cho máy móc ... Tính a d ng này ư c th hi n qua b ng sau : Tên nhãn hi u ,quy cách ph m ch t ơn v tính ơn giá( ng) + Nguyên li u chính: V i chính KOBO CREPE m 40.301 V i chính PRINTED m 38.543 12
 13. V i chính %POLYETE m 33.355 V i k caro(d t vi t th ng) m 18.502 V i d t không màu m 22.154 V i thô màu m 20.000 + Ph li u: Cúc 18 ly Gói 10.000 Cúc 4 l Gói 11.000 Cúc d p 4 chi ti t Gói 10.000 Khoá ng Chi c 5000 Khoá chìm(lo i dài) Chi c 3000 Ch 2.500m(n i a) Cu n 5000 Ch 5000m(n i a ) Cu n 10.500 Trích t s chi ti t v t li u s n ph m hàng hoá tháng 4/2003 Nhìn chung do tính c thù c a s n ph m mà công ty ph i s d ng m t lư ng nguyên ph li u a d ng, trong y u t kinh doanh thì tính c áo và c trưng riêng c a s n ph m ph n l n là do vi c k t h p ăn ý gi a ki u cách c a s n ph m và các lo i nguyên ph li u phù h p 2. ánh giá v t tư: Khi ánh giá th c t v t tư t i Công ty may Thăng Long s d ng giá th c t ích danh : a) Giá v n th c t nh p kho: Giá th c t nh p kho là giá th c nh p trên hoá ơn ư c tính riêng cho t ng lo i Giá v n th c Giá mua Thu nh p Chi phí Gi m giá t nguyên ph = trên + kh u + thu - ( N u có ) li u nh p kho hoá ơn ( N u có ) mua Theo s li u ghi chép : - Phi u nh p kho s 131 ngày 11/5/2003 công ty mua 2.500m v i thô các màu ơn giá 20.000 /m (Không bao g m VAT 10%) chi phí v n chuy n b c d 55.000, toàn b ã thanh toán b ng ti n m t PC152. T s li u phát sinh có th tính ra giá th c t v i nh p kho như sau: Giá th c t v i nh p kho = (2.500 x 20.000) + 55.000 = 50.055.000 b) Giá xu t kho Do c i m c a ngành may m c là vi c s n xu t ch mang tính th i v nên lư ng nguyên ph li u trong kho luôn áp ng m c và úng cho quá trình gia công s n ph m nh t nh, 13
 14. sau ó l i chuy n sang lo i nguyên li u ph khác. Vì v y giá xu t kho c a nguyên li u ph cũng là phương pháp giá th c t ích danh. - Theo s ghi chép: Ngày 15/5/2003 xu t 1.030m v i chính 100% Polyeste cho xí nghi p 2, PXK s 179 v i giá 35.555 /m Giá xu t =1030 x 33.555 = 34.561.650 3. Tình hình qu n lý v t tư Công ty may Thăng Long – Xí nghi p may liên doanh G&A: - T i Công ty may Thăng Long – Xí nghi p may liên doanh G&A s n xu t ra m t mã s n ph m thì c n ph i có r t nhi u lo i nguyên ph li u khác nhau và v i s lư ng khác nhau. Do c thù c a ngành s n xu t may m c là mang tính th i v (s n xu t qu n áo theo các mùa trong năm) nên các s n ph m ph i liên t c thay i m u mã cho phù h p. Nh m t o i u ki n thu n l i và áp ng k p th i yêu c u cho s n xu t nên các nhà kho c a công ty u ư c b trí t ng 1 g n c ng chính, v a thu n t ên cho vi c mua hàng hoá v nh p kho, v a thu n ti n cho vi c xu t kho i các xư ng s n xu t. T i công ty nh ng lo i nguyên ph li u khác nhau s ư c phân lo i trư c khi vào c t gi trong kho và t ng c ng có b n kho v i di n tích m i kho là 200m2. Do c i m kinh doanh c a công ty là gia công s n ph m là chính nên có m t s nguyên ph li u ph c v cho vi c gia công s n ph m u do khách hàng cung c p. Tuy nhiên v i nh ng h p ng mà công ty nh n th u toàn b thì công ty ph i t m nhi m v mua nguyên ph li u. Trong t ng trư ng h p ó công ty ph i quan tâm n vi c tìm hi u th trư ng m b o cung c p NPL k p th i cho s n xu t v i ch t lư ng t t nh t. Hi n nay công ty mua nguyên ph li u t hai ngu n chính trong nư c và ngoài nư c. - Nguyên ph li u nh p kh u t nư c ngoài g m các lo i v i gi d , ph li u nh p t các nư c như: Hàn Qu c, H ng Kông, ài Loan, M , ASEAN. ây là ngu n ch y u. Nguyên ph li u ư c mua theo nh m c chung nhưng ư c ăng ký H i quan v i nh m c tiêu hao th c t . - Ngoài ra công ty còn mua m t s nguyên ph li u t trong nư c như : iV i lót c a công ty SANKEI Vi t Nam iBông c a công ty Vikomaslan iKhoá mua công ty khoá Khánh Hòa i.Ch mua nh ng công ty phong phú (mi n nam ) iM t s nguyên ph li u t ng Công ty D t may Vi t Nam . . . 14
 15. So v i ngu n nguyên li u trong nư c thì các ngu n nư c ngoài nhìn chung có ch t lư ng t t hơn nhưng giá cao hơn và th i gian v n chuy n lâu hơn. Ngu n nguyên ph li u trong nư c tuy r nhưng vi c cung c p thư ng không n nh và ch t lư ng chưa cao . Nguyên ph li u m i mua nh p vào kho s ư c ki m tra ch t lư ng u vào b ng m t thư ng và các máy ki m tra v i (ba máy). Sau ó các cán b qu n lý kho s ánh s theo t ng mã hàng, phân lo i chúng và s p x p riêng theo t ng ch ng lo i nguyên ph li u t o i u ki n d dàng cho qu n lý và b o qu n. Nói chung i u ki n b o qu n t i các kho r t t t giúp cho s n ph m không b h ng hay b phai màu. Khi có nhu c u v n chuy n nguyên ph li u vào kho ho c n các phân xư ng, công ty s thuê l c lư ng v n chuy n t bên ngoài. Công ty theo dõi vi c xu t nh p nguyên ph li u qua các ch ng t : - Phi u nh p kho: ơn v .…… Phi u Nh p Kho S ....….. M u s : 02-VT a ch …… Ngày ..tháng....năm N .......... Theo Q 1141-TC/Q /C KT Có ......…. ngày 1/11/95 c a BTC H tên ngư i nh p hàng ................................................................................... Lý do nh p ....................................................................................................... Nh p t i ............................................................................................................. 15
 16. S lư ng STT Tên ,nhãn hi u s n ph m h2 Mã s VT Theo Th c ơn giá Thành C.T nh p ti n C ng Xu t ngày tháng năm Th trư ng ơn v Ph trách cung tiêu Ngư i nh n Th kho - Phi u xu t kho: ơn v .......... Phi u xu t kho S ............ M u s : 02-VT a ch ......... Ngày.... tháng...năm N ............ Theo Q 1141-TC/Q /C KT Có............ ngày 1/11/95 c a BTC H tên ngư i nh n hàng............................................................................... Lý do xu t kho ............................................................................................ Xu t t i kho................................................................................................... STT Tên ,nhãn hi u s n ph m Mã s VT S lư ng ơn Thành h2 Theo Th c nh p giá ti n C.T C ng Xu t ngày tháng năm Th trư ng ơn v Ph trách cung tiêu Ngư i nh n Th kho Nh ng ch ng t này giúp cho vi c qu n lý v t tư ch t ch hơn trư c khi nh p kho, m i v t tư u ư c ki m tra r t k v ch t lư ng cũng như s lư ng sau ó m i nh p kho, sau ó th kho s l p th kho làm căn c xác nh t n kho, d tr v t tư và xác nh trách nhi m v t ch t c a th kho. ơn v ......................…. TH KHO S :………… M u s VT ........................... …………. Q liên b TCKT-TC s 538LB Tên hàng :…………………………………………. Ký hi u ………………………………… ơn v tính :……………………………………….. Giá ơn v …………. Giá l …………… Ngày Ch ng t Nh p Xu t T n Di n gi i 16
 17. tháng Nh Xu t Lư n Ti n Lư n Ti n Lư n Ti n p g g g Và nh kỳ k toán các b ph n có liên quan (phân xư ng ,các l p h c) ti n hành thanh toán nh ng ch ng t trong tháng lên phòng K toán - Tài v và cu i m i tháng các phiéu nh p xu t ư c các k toán viên t p h p và l p b ng t ng h p nh p, xu t, t n kho v t li u. Báo cáo này ư c k toán trư ng, k toán nguyên v t li u và ph li u ki m tra và ký duy t trư c khi trình lên. Báo cáo này còn là công c giúp cho công ty n m ư c vi c s d ng v t tư là h p lý hay không h p lý, ti t ki m hay lãng phí nguyên ph li u. 17
 18. 4. M t s n i dung cơ b n v công tác qu n lý v t tư Công ty may Thăng Long – Xí nghi p may liên doanh G&A a) Qu n lý v t tư: Vi c qu n lý v t tư trong công ty ư c th c hi n dư i hình th c sau : + Ti p nhân v t tư: Là bư c chuy n giao trách nhi m gi a ngư i i mua v t tư và ngư i qu n lý v t tư. Do dó khi ti p nh n v t tư thì th kho m i kho ph i ki m tra chính xác v s lư ng, ch t lư ng cũng như nh ng bién ng v giá ....dư i s ch ng ki n c a ngư i bàn giao v t tư và th kho sau ó m i nh p kho. N i dung ki m tra: + V s lư ng: Vi c ki m tra v s lư ng là vi c làm thư ng xuyên i v i m i th kho m i kho. Các th kho s ph n ánh k p th i, phát hi n và x lý các trư ng h p v t tư t n ng lâu ngày trong kho, do ó công ty ã tính úng và s lư ng v t tư cho s n xu t và xác nh s lư ng v t tư còn t n ng r i m i nh p s còn thi u tránh tình tr ng ng v t tư gây ng v n. + C p phát v t tư: Là hình th c chuy n v t tư t kho xu ng các b ph n s n xu t. C p phát v t tư m t cánh chính xác, k p th i cho các b ph n s n xu t s t o i u ki n thu n l i t n d ng tri t công xu t c a máy móc thi t b và th i gian lao ng c a công nhân. 18
 19. Vi c c p phát t i Công ty may Thăng Long – Xí nghi p may liên doanh G&A ư c ti n hành như sau: - Phòng xu t nh p kh u căn c vào k ho ch s n xu t phát l nh s n xu t, yêu c u các kho ph i c p phát nguyên li u theo úng ch ng lo i, s lư ng cho các xư ng. Tuy nhiên lư ng nguyên ph li u c p phát cho các xư ng t i m t th i i m nh t nh l i tùy thu c vào di n tích kho trông trong xí nghi p c th . Vi c c p phát nguyên ph li u cho các xư ng có th ti n hành hàng tháng (trong trư ng h p hàng l n mà di n tích kho l i không lưu tr nguyên ph li u cho c ơn hàng) ho c c p phát m t l n cho xí nghi p (trong trư ng h p ơn hàng nh ). b) T ch c qu n lý kho. Kho là nơi ch a ng, b o qu n t t c v t tư, bán thành ph m. tránh hi n tư ng m t mát thì yêu c u t ra v i các kho t i các i c a công ty như sau: + m b o toàn v n v s lư ng và ch t lư ng, ch ng lo i v t tư. + N m v ng s lư ng v t tư trong kho t i m t th i i m. S n sàng c p phát v t tư theo yêu c u s n xu t . + m b o thu n ti n vi c nh p, xu t kho, nghiêm ch nh ch p hành ch và th t c quy nh th c hi n ư c t t công tác này Công ty may Thăng Long – Xí nghi p may liên doanh G&A ã l p ra h th ng danh m c v t tư như sau: Ký hi u v t tư Nhóm Danh m c Tên nhãn hi u, quy cách ơn v tính ơn giá 1522.01 1522.01.01 Ch 5000m (ERATEX) Cu n 20257 1522.01 1522.01.02 Ch 5000m (Tam Dương) Cu n 11523 1522.01 1522.01.03 Ch 5000m (ITOCH) Cu n 20437 Ưu i m c a s danh i m này là các lo i v t tư ư c s p x p theo nhóm r t chi ti t t ng lo i, t ng màu m t cách khoa h c. Nên vi c b o qu n và c p phát r t thu n l i. Chính vì v y qu n lý t t v t tư ngư i qu n lý kho ph i có nhi m v sau: - Có y ch ng t , và thư ng ph i c p nh p thư ng xuyên theo nguyên t c lu k làm sao bi t ư c lư ng nh p, xu t, t n hàng ngày, hàng tháng...... - Ti n hành s p x p v t tư h p lý theo ch ng lo i, tính ch t, k t c u, d tìm, d l y. - Qu n lý v t tư theo úng quy trình quy ph m c a nhà s n xu t ra. 19
 20. - Xây d ng và th c hi n n i quy c a kho th t nghiêm túc như: N i quy ra vào, phòng cháy, ch a cháy ...... c)T ch c thu h i ph li u, ph ph m v t tư không s d ng: T t c nh ng lo i v t tư không s d ng h t u ư c nh p l i kho. Còn nh ng lo i ph li u ư c t ch c thu g n cho vào kho ph li u s d ng cho nh ng m c ích khác. II - Qu n lý nh m c tiêu dùng v t tư t i Công ty may thăng long – xí nghi p may liên doanh g&a. 1. nh m c: Nh m t o i u ki n thu n l i cho quá trình s n xu t m i công ty c n ph i xác nh lư ng v t tư l n nh t nh là bao nhiêu hoàn thành m t công vi c này cho quá trình gia công m t s n ph m trong i u ki n t ch c và k thu t nh t nh. C n ph i xây d ng nh m c d a trên cơ s khoa h c k thu t và s tính toán th c hi n ti t ki m v t tư, qu n lý ch t ch và k ho ch hoá vi c cung ng v t tư. 2. Xây d ng cơ c u nh m c: Do c i m kinh doanh c a công ty là may gia công xu t kh u nên trong th c t xây d ng ư c nh m c s d ng v t tư trong công ty thì phài hoàn toàn do hãng giao gia công t p h p các tài li u cung c p. Sau ó nh ng tài li u này ư c chuy n v phòng xu t nh p kh u ki m tra l i m c chính xác. Cu i cùng nh ng tài li u ư c s d ng “ ra l ch s n xu t “ ưa xu ng các phân xư ng s n xu t: L ch s n xu t S : 01/TEXLINE VSX: XN5 Khách hàng: TEXLINE Mã hàng: 43000s Th i gian b t u Th i gian k t thúc S n lư ng : 3432 Giao m u . . . chi c (ngoài SL) 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản