Tiểu luận: Đánh giá chất lượng ứng dụng phần mềm E-Office

Chia sẻ: Le Van Trung Truc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
169
lượt xem
38
download

Tiểu luận: Đánh giá chất lượng ứng dụng phần mềm E-Office

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của đề tài là xác định các yếu tố tác động đến chất lượng ứng dụng phần mềm để trong thời gian tới việc thực hiện văn phòng điện tử E-Office ngày càng đạt chất lượng cao hơn, từng bước nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND huyện Lai Vung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Đánh giá chất lượng ứng dụng phần mềm E-Office

Đánh giá chất lượng ứng dụng phần mềm E-Office MỤC LỤC CHƢƠNG 1:<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Kim Định<br /> <br /> GIỚI THIỆU ............................................................................................ 3<br /> <br /> 1.1 Lý do chọn đề tài: ............................................................................................................. 3 1.2 Mục tiêu và phạm vi, đối tƣợng nghiên cứu ..................................................................... 3 1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu: ................................................................................................. 3 1.4 Ý nghĩa của Đề tài: ........................................................................................................... 4 1.5 Bố cục của tiểu luận.......................................................................................................... 4 CHƢƠNG 2: LÝ THUYẾT VỀ PHẦN MỀM E-OFFICE............................................ 5 2.1 Giới thiệu về phầm mềm Eoffice: .................................................................................... 5 2.2 Quy trình tiếp nhận văn bản đến:...................................................................................... 9 2.3 Lý thuyết về chất lƣợng của việc ứng dụng phần mềm: ................................................. 10 2.3.1 Đánh giá chất lƣợng việc ứng dụng phần mềm thông qua một số yếu tố sau:...... 10 Điều kện tiếp cận Công nghệ thông tin: ......................................................................... 10 Đặc điểm cá nhân của cá nhân: ...................................................................................... 10 Sự quan tâm của lãnh đạo: ............................................................................................. 11 Sự hỗ trợ của bộ phận tin học: ...................................................................................... 11 Sự tâm huyết của lãnh đạo đơn vị và bộ phận văn thƣ: ................................................ 11 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ .................................... 15 3.1 Quy trình nghiên cứu đánh giá ....................................................................................... 15 3.2 Nghiên cứu định tính: ..................................................................................................... 15 Trình độ tin học: ............................................................................................................. 15 Cơ sở vật chất: ................................................................................................................ 16 Sự quan tâm của lãnh đạo: ............................................................................................. 16 Sự hỗ trợ kịp thời của bộ phận tin học: .......................................................................... 16 Sự tâm huyết của lãnh đạo đơn vị và bộ phận văn thƣ: ................................................. 16 3.3 Nguồn thông tin: ............................................................................................................. 18 3.4 Phƣơng pháp chọn mẫu và thiết kế mẫu ......................................................................... 19 3.4.1 Phƣơng pháp chọn mẫu: ........................................................................................ 19 3.4.2 Thiết kế mẫu:......................................................................................................... 19 3.4.3 Xây dựng thang đo: ............................................................................................... 19 Thang đo yếu tố Cơ sở vật chất: ................................................................................... 20 Thang đo yếu tố sự quan tâm của lãnh đạo: ................................................................. 20 Thang đo yếu tố Sự hỗ trợ kịp thời của bộ phận tin học: ............................................... 21 Thang đo yếu tố sự tâm huyết của lãnh đạo và văn thƣ: ................................................ 21 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ ......................... 23 4.1 Sơ lƣợc về cơ cấu tổ chức của UBND huyện Lai Vung – Đồng Tháp: ......................... 23 4.1.1 Cơ cấu tổ chức: ..................................................................................................... 23 4.1.2 Chức năng, nhiệm vụ: ........................................................................................... 23 4.1.2.1 Chức năng: ........................................................................................................ 23 HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang 1<br /> <br /> Đánh giá chất lượng ứng dụng phần mềm E-Office<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Kim Định<br /> <br /> 4.1.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn:....................................................................................... 23 4.2 Đánh giá chất lƣợng ứng dụng phần mềm:..................................................................... 28 4.2.1 Thông tin về đối tƣợng nghiên cứu đánh giá: ....................................................... 28 4.2.1.1 Thông tin về độ tuổi và giới: ............................................................................ 28 4.2.1.2 Thông tin về trình độ: ....................................................................................... 29 4.2.1.3 Thông về cơ sở vật chất: ................................................................................... 30 4.2.2 Đánh giá chất lƣợng ứng dụng phần mềm: ........................................................... 31 4.2.3 Đánh giá chất lƣợng ứng dụng phần mềm E-Office tại UBND huyện Lai Vung: 32 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN ........................................................................................... 34<br /> <br /> HVTH: Lê Văn Trung Trực<br /> <br /> Trang 2<br /> <br /> Đánh giá chất lượng ứng dụng phần mềm E-Office<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Kim Định<br /> <br /> CHƢƠNG 1:GIỚI THIỆU 1.1 Lý do chọn đề tài: Trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhƣ hiện nay, với tốc độ phát triển nhƣ vũ bảo của khoa học công nghệ thì việc ứng dụng khoa học kỹ thuật mà đặc biệt là công nghiệ thông tin vào trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ là cần thiết. Nếu doanh nghiệp nào chậm cải tiến trong việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật sẽ nhanh chống lạc hậu, mất dần lợi thế cạnh tranh so với đối thủ, do chi phí nhân công ngày càng đắc, nguồn lực con ngƣời ngày càng khan hiếm. Trong lĩnh vực hành chính nhà nƣớc cũng vậy, Chính phủ ta cũng nhìn nhận tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hành chính. Chính phủ ra Nghị định số 64/2007/NĐ-CP chỉ đạo tăng cƣờng ứng dụng CNTT trong các hoạt động của cơ quan Nhà nƣớc. Theo đó, ngƣời đứng đầu cơ quan Nhà nƣớc ở các cấp có trách nhiệm chỉ đạo việc ứng dụng CNTT vào xử lý công việc, tăng cƣờng sử dụng văn bản điện tử, từng bƣớc thay thế văn bản giấy trong quản lý, điều hành và trao đổi thông tin. Với những chủ trƣơng đó, UBND huyện Lai Vung đã triển khai áp dụng phần mềm Văn phòng điện tử E-Office vào trong lĩnh vực văn phòng, góp phần tạo nền tảng để cán bộ công chức làm quen dần với việc ứng dụng phần mềm tin học trong giải quyết công việc. Với ý nghĩa đó, tôi chọn đề tài “Các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng ứng dụng phần mềm Eoffice tại UBND huyện Lai Vung – Đồng Tháp” để ngày càng hoàn thiện và nâng cao chất lƣợng ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực hành chính. 1.2 Mục tiêu và phạm vi, đối tƣợng nghiên cứu Mục tiêu của đề tài là xác định các yếu tố tác động đến chất lƣợng ứng dụng phần mềm để trong thời gian tới việc thực hiện Văn phòng điện tử EOffice ngày càng đạt chất lƣợng cao hơn, từng bƣớc nâng cao chất lƣợng ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND huyện Lai Vung. - Mục tiêu cụ thể 1: Xác định các yếu tố tác động đến chất lượng ứng dụng phần mềm E-Office tại UBND huyện Lai Vung. - Mục tiêu cụ thể 2: Đề xuất một số giải pháp năng cao chất lƣợng ứng dụng phần mềm E-Office. Thời gian và phạm vi nghiên cứu của Đề tài: trong tháng 8 năm 2014, trong phạm vị UBND huyện Lai Vung<br /> Đối tƣợng nghiên cứu:<br /> <br /> - Cán bộ, công chức đang công tác tại UBND huyện Lai Vung và tại một số xã, thị trấn trong huyện. - Nghiên cứu tiến hành bằng phiếu câu hỏi đƣợc thiết kế sẵn và gởi cho các cá nhân. 1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu:<br /> HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang 3<br /> <br /> Đánh giá chất lượng ứng dụng phần mềm E-Office<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Kim Định<br /> <br /> Giai đoạn 1: Sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định tính. Thông tin thu thập từ nghiên cứu định tính nhằm khám phá, bổ sung cho mô hình nghiên cứu. Giai đoạn 2: sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng thông qua phiếu phỏng vấn câu hỏi đƣợc gởi cho cán bộ, công chức đang công tác tại các phòng, ban ngành của UBND huyện và tại một số xã, thị trấn. Dữ liệu thu thập từ kết quả phiếu phỏng vấn đƣợc xử lý bằng phần mềm SPSS 18.0 1.4 Ý nghĩa của Đề tài: Qua kết quả nghiên cứu, biết đƣợc các yếu tố tác động đến chất lƣợng ứng dụng phần mềm, từ đó xây dựng những chính sách và đƣa ra giải pháp để giúp cho việc khai thác, sử dụng phần mềm đạt hiệu quả cao hơn. 1.5 Bố cục của tiểu luận Tiểu luận bao gồm 5 chƣơng Tiểu luận bao gồm 5 chƣơng Chƣơng I: Giới thiệu. Chƣơng II: Lý thuyết về phần mềm E-Office Chƣơng III: Nghiên cứu lý thuyết và đƣa ra phƣơng pháp đánh giá Chƣơng IV: Phân tích kết quả. Chƣơng V: Kết luận.<br /> <br /> ----------oOo---------HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang 4<br /> <br /> Đánh giá chất lượng ứng dụng phần mềm E-Office<br /> <br /> GVHD: TS. Nguyễn Kim Định<br /> <br /> CHƢƠNG 2:LÝ THUYẾT VỀ PHẦN MỀM E-OFFICE 2.1 Giới thiệu về phầm mềm Eoffice:<br /> Khái niệm:<br /> <br /> Văn phòng điện tử - eOffice là hệ thống phần mềm trao đổi thông tin tác nghiệp và quản lý trình duyệt văn bản. E-Office là một phần mềm ứng dụng dùng trong lĩnh vực văn phòng để tiếp nhận văn bản đến và chuyển đi văn bản cần phát hành. Eoffice đƣợc cài đặt cho tất cả cán bộ, công chức ngành huyện và tại UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Lai Vung. Với phần mềm ứng dụng này, tất cả các cán bộ, công chức từ huyện đến xã đều có thể chuyển và nhận văn bản với nhau trên môi trƣờng mạng Internet. Mỗi cá nhân có tên đăng nhập và mật khẩu riêng để đăng nhập vào phần mềm.<br /> Giới thiệu phần mềm và một số quy trình xử lý văn bản trên phần mềm:<br /> <br /> Phần mềm đƣợc thiết kế giành cho 3 vị trí: Văn thƣ, lãnh đạo và chuyên viên. Ở mỗi vị trí có 2 nhiệm vụ chính đó là tiếp nhận văn bản đến để xử lý và chuyển văn bản đi. Đối với văn bản đến chƣa xử lý thì phần mềm sẽ hiển thị thông báo giúp ngƣời dùng nhận định và biết đƣợc số lƣợng những văn bản mình chƣa xử lý để tiến hành xử lý. Những tiện ích mà phần mềm mang lại: Các loại văn bản đi, đến, công tác cập nhập và xử lý đƣợc thực hiện trên môi trƣờng mạng đã hạn chế tối đa việc giao dịch văn bản bằng giấy tờ nhƣ trƣớc kia. Không những vậy, một tính năng ƣu việt nữa của văn phòng điện tử là tiết kiệm thời gian: đối với các văn bản chỉ đạo nội bộ thì chỉ 1-2 phút sau khi phát hành các thành viên đã nhận đƣợc để thực hiện. Hơn nữa, phần mềm còn có tính năng tự động nhắc các loại văn bản với các cấp độ nhƣ văn bản thƣờng, văn bản khẩn cấp, văn bản hỏa tốc, nên lãnh đạo đơn vị có thể theo dõi các văn bản đến của cơ quan hàng ngày, xác định ƣu tiên thứ tự xử lý văn bản cho phù hợp… Tiếp đó, việc lƣu trữ đƣợc chia thành các lĩnh vực (văn hóa – xã hội – kinh tế - tƣ pháp – thƣơng mại…) theo từng thể thức văn bản nhƣ công văn, báo cáo, tờ trình, quyết định, giấy mời… nên việc tìm kiếm tài liệu rất dễ dàng và thuận tiện. Tiết kiệm đƣợc chi phí, nếu nhƣ trƣớc đây công văn chuyển cho lãnh đạo, bộ phận chuyên môn để xử lý thì phải photo văn bản giấy, nếu liên quan đến nhiều bộ phận thì phải photo nhiều bản. Nay sử dụng phần mềm thì chỉ cần chuyển file mềm trên chƣơng trình, trong một lúc sẽ chuyển đƣợc đến nhiều ngƣời, số lƣợng không hạn chế. Đồng thời, với việc áp dụng Văn phòng điện tử sẽ giúp cho cán bộ, công chức chủ động đƣợc thời gian trong giải quyết công việc. Vì đây là một phần mềm đƣợc xây dựng trên môi trƣờng mạng nên có thể xem và giải quyết công việc tại nhà, trong lúc đi công tác.<br /> HVTH: Lê Văn Trung Trực Trang 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản