intTypePromotion=1

Tiểu luận: Học thuyết hình thái – kinh tế xã hội và sự vận dụng trong quá trình đổi mới của Việt Nam hiện nay

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
421
lượt xem
184
download

Tiểu luận: Học thuyết hình thái – kinh tế xã hội và sự vận dụng trong quá trình đổi mới của Việt Nam hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận: Học thuyết hình thái – kinh tế xã hội và sự vận dụng trong quá trình đổi mới của Việt Nam hiện nay nhận định hình thái kinh tế xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Học thuyết hình thái – kinh tế xã hội và sự vận dụng trong quá trình đổi mới của Việt Nam hiện nay

 1. 18/03/2012 Học thuyế Hình thái Học thuyết Hình thái – kinh tế xã xã hội và sự vận dụng trong quá trình và dụng trình đổi mới của Việt Nam hiện nay của Việ hiệ Nhóm 5 Pro – Lớp cao học 20V Nhóm 5 Pro
 2. 18/03/2012 Thành viên nhóm  Lê Thị Hoàng  Phạm Thị Ngọc Oanh  Nguyễn Thị Thịnh  Nguyễn Thu Trang  Trần Anh Tuấn  Nguyễn Thanh Tùng  Lê Thị Huyền Chi  Xay Bun Bun Nhóm 5 Pro
 3. 18/03/2012 Nội dung 1 Hình thái kinh tế xã hội 2 Vận dụng vào Việt Nam 3 Kết luận Nhóm 5 Pro
 4. 18/03/2012 Phần I Hình thái kinh tế xã hội Nhóm 5 Pro
 5. 18/03/2012 Hình thái Hình thái kinh tế xã hội tế Hình thái kinh tế xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên những quan hệ sản xuất ấy Nhóm 5 Pro
 6. 18/03/2012 Lực lượng sản xuất lượng sản xuấ  Là mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, là biểu hiện trình độ chinh phục tự nhiên của con người trong giai đoạn lịch sử nhất định  Là một thể thống nhất hữu cơ giữa tư liệu sản xuất (đặc biệt là công cụ sx) với người lao động.  Đóng vai trò quyết định phương thức sản xuất Nhóm 5 Pro
 7. 18/03/2012 Quan hệ sản xuất hệ sản xuấ  Là mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất, thể hiện ở quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ tổ chức quản lý, quan hệ phân phối sản phẩm  Được hình thành một cách khách quan, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của con người Nhóm 5 Pro
 8. 18/03/2012 Quy luật về sự phù hợp giữa QHSX luậ giữ vớ i trình độ phát triển của LLSX trình phát triể của  LLSX quyết định sự hình thành và biến đổi của QHSX, khi không thích ứng với tính chất và trình độ phát triển của LLSX, QHSX sẽ kìm hãm thậm chí phá hoại sự phát triển của LLSX, mâu thuẫn tất yếu nảy sinh.  Là quy luật chung của sự phát triển xã hội. Nhóm 5 Pro
 9. 18/03/2012 Bản chất quá trình phát triển của xã hội loài người Quyết định LLSX QHSX Tác động trở lại Nhóm 5 Pro
 10. 18/03/2012 Kiến trúc thượng tầng  Toàn bộ những tư tưởng xã hội, những thiết chế tương ứng và những quan hệ nội tảng của thượng tầng: chính trị, pháp quyền, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật, triết học và các thể chế tương ứng như Nhà nước Đảng phái, giáo hội và các đoàn thể quần chúng. Nhóm 5 Pro
 11. 18/03/2012 Cơ sở hạ tầng  Là toàn bộ những QHSX hợp thành cơ cấu kinh tế của một chế độ xã hội nhất định  Bao gồm những QHSX đang giữ địa vị thống trị nền kinh tế, QHSX tàn dư và QHSX mầm mống của xã hội Nhóm 5 Pro
 12. 18/03/2012 Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng  Cơ sở hạ tầng nào thì kiến trúc thượng tầng đó, QHSX thống trị sẽ tạo ra kiến trúc thượng tầng tương ứng  Cơ sở hạ tầng thay đổi sẽ dẫn đến sự thay đổi của kiến trúc thượng tầng Nhóm 5 Pro
 13. 18/03/2012 Kiến trúc thượng tầng tác động trở lại tới cơ sở hạ tầng  Đấu tranh thủ tiêu CSHT và KTTT cũ, xây dựng và phát triển CSHT mới thông qua Nhà nước pháp luật.  Tác động có tính hai mặt Nhóm 5 Pro
 14. 18/03/2012 Bản chất mối quan hệ giữa Cơ sở hạ tầng và Kiến trúc thượng tầng  Chính là bản chất giữa kinh tế và chính trị trong đó kinh tế đóng vai trò quyết định còn chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế và có tác dụng mạnh mẽ trở lại Nhóm 5 Pro
 15. 18/03/2012 Phần 2 Vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào Việt Nam hiện nay Nhóm 5 Pro
 16. 18/03/2012 Hình thái kinh tế xã hội chủ nghĩa  Là chế độ xã hội bước đầu thừa kế có chọn lọc những thành quả của chủ nghĩa tư bản  Quyền lực nằm trong tay giai cấp công nhân, nhân dân lao động  Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, có trình độ phát triển cao CSHT phù hợp với KTTT Nhóm 5 Pro
 17. 18/03/2012 Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam  Việt Nam từ nền kinh tế tiểu nông muốn đạt đến trình độ một nước phát triển bằng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tất yêu phải tiến hành Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước Nhóm 5 Pro
 18. 18/03/2012 Điều kiện cụ thể Việt Nam  Trình độ lực lượng sản xuất thấp  Tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua hình thái xã hội tư bản chủ nghĩa Nhóm 5 Pro
 19. 18/03/2012 Văn kiện Đại hội VII  “...phù hợp với sự phát triển của llsx thiết lập từng bước qhsx xã hội chủ nghĩa từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình thức sở hữu, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xhcn, kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước” Nhóm 5 Pro
 20. 18/03/2012 Nhiệm vụ  Nhận thức đầy đủ sáng tạo các quy luật khách quan, trong đó quy luật QHSX phù hợp với tính chất trình độ của LLSX là cơ bản nhất nhằm cải tạo các thành phần kinh tế, khai thác mọi tiềm năng sản xuất. Nhóm 5 Pro

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản